Skip to main content

Information om kallelse till ordinarie Årsstämma i Athera Biotechnologies AB (Swedish only)

Press Release   •   Apr 09, 2018 14:26 CEST

Stockholm 9 april, 2018


Årsstämma i Athera Biotechnologies AB

Styrelsen i Athera Biotechnologies AB kallar härmed till årsstämma måndag den 7 maj 2018 kl 16.00 i bolagets lokaler på S:t Eriksgatan 117 i Stockholm.

Deltagande

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i aktieboken onsdag den 2 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredag den 4 maj 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman m.m.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till Athera Biotechnologies AB, Carina Schmidt, S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm eller per e-post c.schmidt@athera.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Dessutom ska vid anmälan anges om aktieägaren ska företrädas av om- bud och om aktieägaren ska medföra biträde. Högst 2 biträden får medföras. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdas av juridisk person som ej är registrerad i det av Bolagsverket förda aktiebolagsregistret, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma kontaktuppgifter som för anmälan (se ovan).

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid bolagsstämman.

3.Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet.

5.Godkännande av dagordning.

6.Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.Information från bolagets verkställande direktör.

8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9.Beslut om:

a)fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.Val till styrelsen och revisor.

11.Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.

12.Beslut om antagande av ny bolagsordning.

13.Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission av aktier.

14.Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

15.Stämmans avslutande.

Övrigt

Kallelse med styrelsens förslag och handlingar i enlighet med aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget på S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm senast två veckor innan årsstämman.

Stockholm den 9 april 2018

Styrelsen för Athera Biotechnologies AB

E-post: info@athera.se,www.athera.se

S:t Eriksgatan 117, 113 43 Stockholm Org.nr: 556620-6859

Styrelsens säte: Stockholms kommun, Stockholms län

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.