Skip to main content

Bokslutskommuniké för 2005 – Axel Johnson AB

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 15:34 CET

Axel Johnson AB koncernens konsoliderade omsättning ökade under året med 52 procent till 13.820 mkr (9.115). Av omsättningsökningen är 4.039 mkr hänförlig till förvärvet av Axel Johnson International AB. Exklusive förvärvet ökade omsättningen med 7 procent. Delägda Axfood minskade sin omsättning med två procent till 28.086 mkr. Axfoods egenägda detaljhandel ökade sin omsättning med 5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 738 mkr (682), en ökning med 8 procent. Resultatet efter skatt blev 537 mkr (635), en minskning med 15 procent. I resultatet för föregående år ingår en reavinst från försäljningen av innehavet i Saba Trading AB med 155 mkr. Justerat för detta ökade resultatet efter skatt med 12 procent.

Under året förvärvades den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen Axel Johnson International. Servera förvärvade verksamheten i Matsäljarna Väst och Novax förvärvade 28 procent i Filippa K, 15 procent i Svenssons i Lammhult samt resterande aktier i DesignTorget. Axel Johnson International förvärvade Certex bolagen, Jens S Transmissioner och ACTOR data.

Axel Johnson AB koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare. Det egna kapitalet ökade till 4.461 mkr (3.517). De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 1.468 mkr (1.257).


Koncernchefens kommentar

År 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Axel Johnson AB-koncernen. Efter en period av svårbemästrade marknader och svag tillväxt för den privata konsumtionen kunde vi med början vid halvårsskiftet 2005 skönja att marknadsläget ljusnade för många av våra bolag. Denna skiftning till det bättre i marknaden, effekterna av att enträget arbeta med att förbättra våra kunderbjudanden samt fortsatta investeringar i våra verksamheter gav sammantaget ett gott utfall.

Axfoods resultat blev något lägre än föregående år, men har stärkt sin position för framtiden. Trots en krävande marknad nådde Willys fortsatta framgångar och etablerade under året sin hundrade butik. Åhléns omsättning steg under året med 7 procent och bolaget nådde sitt bästa resultat någonsin. Fyra nya varuhus och 21 nya butiker öppnades under varumärkena Åhléns, Å Hem, Kicks och Lagerhaus. Servera skördade fortsatta framgångar på den privata restaurangmarknaden och lyckades i en stagnerande totalmarknad öka sin omsättning med 14 procent och något förbättra resultatet jämfört med föregående år. Axel Johnson International-koncernen visade rekordsiffror med över lag goda resultat.

Under året har koncernen genomfört en serie förvärv. Den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen, Axel Johnson International AB förvärvades per den 30 april 2005.
Axel Johnson International är specialiserat på främst handel och distribution av industriprodukter på den nordiska och europeiska marknaden och har ett 50-tal bolag i 20 länder.

Axel Johnson AB koncern omsätter nu nära 45 miljarder i hel- och delägda verksamheter och vi har cirka 14.000 anställda.

Mats Jansson
VD och koncernchef


Bolagskommentarer

Axfood – Krävande marknad
Fokus under året har varit att bibehålla en god försäljning givet de svåra markandsförutsättningarna. Framgångarna för Willyskedjan fortsätter och under året etablerades den hundrade butiken. Under året träffades ett avtal att avyttra aktieinnehavet i Spar Finland. Affären slutfördes under januari 2006. Omsättningen uppgick till 28.086 mkr (28.658), en minskning med 2 procent. Den egna detaljhandeln i Sverige ökade sin omsättning med 5 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.026 mkr (1.096). Axel Johnsons ägarandel i Axfood uppgår till drygt 45 procent.

Axel Johnson International – Lönsam tillväxt
Efterfrågan på koncernens produkter har under året varit god vilket lett till en positiv utveckling för samtliga verksamheter. Under året har även ett antal förvärv genomförts. Forankra förvärvade Certex bolagen, AxIndustries Jens S Transmissioner och AxCom ACTOR data. Koncernens omsättning ökade till 5.609 mkr (5.285). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 163 mkr (119), det högsta i bolagets historia.

Servera – Kraftig försäljningsökning
Servera har under de senaste åren genom omstrukturering och förvärv successivt utvecklats från en traditionell grossist till en bred specialist. Under året har denna utveckling fortsatt, vilket bidragit till försäljningsökningar inom samtliga affärsområden. Omsättningen uppgick till 4.746 mkr (4.172), en ökning med 14 procent. Under året förvärvades verksamheten i Matsäljarna i Väst AB, en fullsortimentsgrossist med stark ställning på Västkusten. Serveras resultat efter finansiella poster uppgick till 90 mkr (99).

Åhléns – Rekordresultat
2005 präglades av en positiv försäljningsutveckling och en hög nyetableringstakt. Under året etablerades sammanlagt 4 nya varuhus och 21 butiker. Åhlénsgruppen består nu av sammanlagt över 200 enheter under varumärkena Åhléns, Å Hem, Kicks och Lagerhaus. Omsättningen uppgick till 4.962 mkr (4.639), en ökning med 7 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 193 mkr (164) – det högsta resultatet i bolagets historia.

Novax – nya förvärv
Novax har under året förvärvat 28 procent av aktierna i det svenska modevarumärkesbolaget Filippa K och 15 procent av aktierna i möbel och heminredningsdetaljisten Svenssons i Lammhult. Vidare har ägandet i Designtorget ökats till 100 procent och ägandet i Murlyn Music till 41 procent. Efter årsskiftet 2005/2006 förvärvades resterande aktier i Svensk Bevakningstjänst som därmed blev helägt. Ägandet i Backemarks såldes under året. Resultatet efter finansnetto uppgick till -8 mkr (13).

Stockholm den 21 mars 2006

Axel Johnson AB
Styrelsen


För ytterligare information, v g kontakta
Mats Jansson, VD och koncernchef, tel: 08-701 61 00 (-6114)
Fredrik Persson, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-701 61 00 (-6159)

- - - - - - - - - -

Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co. grundat 1873. Gruppen består av tre fristående och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent, noterat på London- och New Yorkbörserna och i Nordstjernan, som i sin tur är stor ägare bland annat i börsnoterade NCC.

Axel Johnson AB inriktar sig på konsumentnära handel och tjänster på den nordiska marknaden. Majoriteten av verksamheten representeras i dagsläget av helägda Åhléns, Servera och Novax samt delägandet i börsnoterade Axfood. Genom helägda Axel Johnson International bedrivs handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen cirka 45 miljarder kronor per år och har drygt 14 000 anställda.

Axel Johnson Inc., som har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika, arbetar med produkter och tjänster inom områdena Energi och Miljö. Omsättningen uppgår till cirka 23 miljarder kronor och antalet anställda till 1 000 personer.

AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och distribution i Sverige. Beståndet rymmer cirka 38 fastigheter på drygt 20 orter med en total uthyrningsbar yta om 340 000 kvadratmeter.