Skip to main content

Bokslutskommuniké för 2006 – Axel Johnson AB

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 16:35 CET

§ Axel Johnson koncernens konsoliderade omsättning ökade under året med 34 procent till 18.467 mkr (13.820). Delägda Axfood ökade sin omsättning med 2,6 procent till 28.808 mkr (28.086). Axfoods egenägda detaljhandel ökade sin omsättning med 4 procent. Delägda Mekonomen ökade sin omsättning med 5 procent till 2.450 mkr (2.333).§ Rörelseresultatet uppgick till 1.088 mkr (738), en ökning med 47 procent. Resultatet efter finansnetto blev 1.087 mkr (826), en ökning med 32 procent.§ Under året förvärvades 29 procent av aktierna i börsnoterade Mekonomen. De resterande aktierna i Svensk BevakningsTjänst förvärvades, och företaget blev ett helägt dotterbolag till Axel Johnson AB. Novax förvärvade ytterligare 25 procent av aktierna i Filippa K och ökade därmed ägandet till 53 procent. Axel Johnson International förvärvade under året företaget Erling Haug i Norge.§ Axel Johnson koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare. Det egna kapitalet ökade till 4.721 mkr (4.461). De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 1.054 mkr (1.468).NyckeltalBelopp i mkr 2006 2005

Nettoomsättning 18.467 13.820
Rörelseresultat 1.088 738
Rörelsemarginal, % 5,9 5,3
Resultat efter finansnetto 1.087 826
Årets resultat 695 537
Eget kapital 4.721 4.461
Soliditet, % 54 53


Koncernchefens kommentarÅr 2006 nådde samtliga bolag inom Axel Johnson koncernen sina bästa resultat någonsin. Den positiva ekonomiska tillväxten och det goda marknadsläget gynnade koncernens verksamheter. Året har också präglats av nya företagsförvärv, bättre kunderbjudanden, fler varuhus och butiker samt fortsatta investeringar i vår infrastruktur, som tillsammans gett ett gott utfall med fler kunder och lönsam tillväxt i koncernens bolag.Samtliga affärsområden inom Axel Johnson International hade ett framgångsrikt år med stigande försäljning och goda resultat. Axfood fortsatte att förbättra sin lönsamhet. Tillväxten i jämförbara butiker har lämnat mer att önska, men Willys har befäst sin ledande ställning på lågprismarknaden och utvecklingen inom Hemköp går i rätt riktning. Novax fortsatte att söka och identifiera intressanta in­vesteringsmöjligheter och lämnade under året över ansvaret för Svensk Bevakningstjänst, som blev ett helägt dotterbolag till Axel Johnson AB. Servera skördade fortsatta framgångar på den privata restaurang­marknaden och lyckades öka sin omsättning med 17 procent. Åhlénsgruppens omsättning steg under året med 10 procent. Ett nytt varuhus och 22 nya butiker öppna­des i Sverige och Norge.Under året har vi fortsatt att investera i våra koncernbolag samtidigt som vi genomfört en rad förvärv. Nya större medlemmar i vår företagsfamilj är Mekonomen (29 pro­cent) och Erling Haug i Norge. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsom­sättning på cirka tre miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 500 personer.Vår koncern omsätter nu nära 50 miljarder i hel- och delägda verksamheter och har cirka 17 000 anställda.Bolagskommentarer


Axel Johnson International – Expansion och förvärv
Efterfrågan på koncernens produkter har under året varit stark vilket lett till en positiv utveckling för samtliga verksamheter. Axel Johnson International koncernens omsättning ökade till 6.743 mkr (5.609) och resultatet efter finansnetto uppgick till 232 mkr (163), det högsta i bolagets historia. Under året förvärvades Erling Haug i Norge.Axfood – Rekordresultat
2006 presterade Axfood det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet efter finansnetto för perioden var 1.183 Mkr (1.026) och omsättningen uppgick till 28.808 Mkr (28.086 Mkr.) Trots en fortsatt hård konkurrens försvarade Axfood sina marknadsandelar. Under det gångna året etablerades nio nya Willys-butiker och utvecklingen inom Hemköp går åt rätt håll. Dagab har successivt omvandlats till en logistikpartner för Axfoods helägda kedjor och franchise, och Axfood Närlivs med Snabbgross har haft en mycket god utveckling de senaste åren. Axel Johnsons ägarandel i Axfood uppgår till cirka 45 procent.

Mekonomen – Avreglering av marknaden
Till följd av en ökad stabilitet och en höjd aktivitetsnivå under andra halvåret kunde Mekonomen redovisa ett gott resultat för 2006. Under året förbättrades sortimentet kontinuerligt och uppstramningen av konceptet Mekonomen Bilverkstad fullföljdes. Mekonomens satsning på däck har fortsatt och under året slutfördes de nödvändiga anpassningarna av IT-systemet för att förse den danska marknaden med en konkurrenskraftig reservdelskatalog. Den totala omsättningen ökade med 5 procent till 2.450 mkr (2.333) och resultatet efter finansnetto för året uppgick till 198 mkr (162). Axel Johnsons ägarandel i Mekonomen uppgår till 29 procent.

Novax – Tillväxt i befintliga innehav
Året har präglats av investeringar och tillväxt i befintliga bolag. I början av året förvärvade Novax resterande aktier i Svensk BevakningsTjänst, som vid årsskiftet blev ett helägt bolag till Axel Johnson AB där det nu kommer att utvecklas vidare. Novax förvärvade ytterligare 25 procent av aktierna i Filippa K och ökade därmed ägandet till 53 procent. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 253 mkr (187).Servera – Omsättningstillväxt
Satsningen på ökad kompetens och funktionalitet inom varje produktslag har medfört kraftiga försäljningsökningar på befintliga kunder. Servera är den enskilt största aktören inom såväl den privata som offentliga marknaden. Omsättningen nådde 5.561 mkr (4.746), en ökning med drygt 17 procent och resultatet efter finansnetto uppgick till 119 mkr (91).

Svensk BevakningsTjänst – Tillväxt och förvärv
Utöver en positiv organisk tillväxt och etablering av egen verksamhet på nya orter har Svensk BevakningsTjänst under året förvärvat Lorenzgruppen med dess dotterbolag Duty Security. Förvärvet har bidragit till en förstärkt marknadsposition i de södra och västra delarna av Sverige. Omsättningen för 2006 uppgick till 433 mkr (301), en ökning med 44 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 23 mkr (15), en ökning med 53 procent.

Åhlénsgruppen – Hög tillväxttakt
Tillväxttakten har varit hög och under året öppnade Åhlénsgruppen 23 nya varuhus och butiker under koncepten Åhléns, Kicks och Lagerhaus. Arbetet med fortsatt expansion i Sverige och Norge samt förberedelser för en expansion i Östersjöområdet har stått i centrum under året. Omsättningen ökade med 10 procent, från 4.962 mkr till 5.448 mkr, och resultatet efter finansnetto uppgick till 307 mkr (193) – det högsta resultatet i bolagets historia.Stockholm den 23 februari 2007

Göran Ennerfelt, VD och koncernchefFör ytterligare information var vänlig kontakta:Göran Ennerfelt, VD och koncernchef, tel. 08-701 61 08
Fredrik Persson, vVD och CFO, tel. 08-701 61 59

Caroline Berg, Direktör Human Development och Kommunikation, tel. 08-701 61 42


Axel Johnson AB är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som bygger, omvandlar och utvecklar verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 50 miljarder kronor och har omkring 17 000 anställda (2006).

www.axeljohnson.seAxel Johnson AB ingår som en av tre fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med AxFast och amerikanska Axel Johnson Inc. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan och brittiska Spirent. Axel Johnson Gruppen ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.