Skip to main content

Halvårsrapport 2007 – Axel Johnson AB

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:27 CEST

Axel Johnson AB koncernen uppvisade en positiv utveckling under första halvåret 2007. Rörelsens resultat för första halvåret uppgick till 337 mkr (201).

· Axel Johnson AB:s konsoliderade omsättning (Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk Bevakningstjänst och Åhlénsgruppen) ökade med 21 procent under första halvåret 2007 till 9 943 mkr. Delägda Axfood ökade under samma period sin omsättning med 1 procent till 14 335 mkr och delägda Mekonomen ökade sin omsättning med 4 procent till 1 256 mkr.

· Rörelseresultatet för perioden uppgick till 337 mkr (201) och resultatet efter finansnetto uppgick till 355 mkr (211), en ökning med 68 procent.

· Det egna kapitalet ökade med 2,6 procent till 4 846 mkr och nettoskuldsättnings­graden uppgick oförändrat till 0.

· Axel Johnson International har genom sina dotterbolag förvärvat teknikhandelsbolagen Trailereffekter, Sverull, TransEko och Safeload samt ACK ”Ancra” i Frankrike och Ancra España i Spanien. Novax blev i maj delägare i inredningsföretaget Himla med 33 procent.

Koncernchefens kommentar

Axel Johnson AB koncernen utvecklades väl under första halvåret 2007 och nådde ett gott resultat. Axel Johnson International fortsatte sina satsningar inom teknikhandel och expanderade både organiskt och genom en rad förvärv. AxCom såldes till brittiska 20:20 Mobile Group vilket har frigjort ytterligare resurser för framtida investeringar. Novax fortsatte att söka och identifiera intressanta investeringsmöjligheter och blev under perioden delägare i inredningsföretaget Himla. Svensk BevakningsTjänst fortsatte att vara framgångsrik i upphandlingar av större kontrakt och Servera stärkte ytterligare sin position på restaurangmarknaden med ökade marknadsandelar som följd.

Åhlénsgruppens expansionsfokus har under inledningen av året bland annat resulterat i ett antal nya Kicks-butiker i Finland och under mars lanserades den nya butikskedjan Myself & Friends. Axfood nådde en god lönsamhet trots en svag försäljningsutveckling och Mekonomen förbättrade resultatet för första halvåret med stöd av en positiv utveckling i Sverige och Norge.

Rörelsens resultat för första halvåret utvecklades positivt och steg från 201 mkr till 337 mkr. Resultatet efter finansnetto blev 355 mkr (211 mkr), en ökning med hela 68 procent. Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark och nettoskuldsättningsgraden uppgår till oförändrade 0.

Lilian Fossum utsågs i maj till CFO och vice VD för Axel Johnson AB och tillträder den 1 september 2007.


Stockholm den 16 augusti 2007
Fredrik Persson
VD och koncernchef

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Fredrik Persson, VD och koncernchef, tel 08-701 61 59
Caroline Berg, kommunikationsdirektör, tel 08-701 61 42

Axel Johnson AB är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och handelsrelaterade tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består av Axel Johnson International, Novax, Servera, Svensk BevakningsTjänst och Åhlénsgruppen samt delägda börsnoterade Axfood och Mekonomen. Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 50 miljarder kronor och har omkring 17 000 anställda.

www.axeljohnson.se


Axel Johnson AB ingår som en av tre fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast och amerikanska Axel Johnson Inc. Därutöver ingår ägarintressen i Nordstjernan. Axel Johnson Gruppen ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

www.axeljohnsongruppen.se