Skip to main content

Integrationsavtal biljetten till sysselsättning för utlandsfödda

Blogginlägg   •   Jan 22, 2016 11:05 CET

Steget in på arbetsmarknaden kan för många te sig långt och svårt. För dem som står långt borta ligger ofta brist på erfarenhet, utbildning, kontaktnät eller till och med språkkunskaper i vägen för att få jobb. Bemanningsbranschen har en väl dokumenterad förmåga att lösa sådana problem. Med rätt förutsättningar skulle resultatet kunna vara ännu bättre, vilket individer, företag och hela samhället skulle vinna på, speciellt när många människor nu flyr till Sverige.

Bemanningsbranschens positiva, för att inte säga avgörande, inverkan på den svenska ekonomin har jag skrivit om vid ett flertal tillfällen. Industrin behöver bemanning för att möta den globala konkurrensen, branschen växer sig allt starkare i en roll där den för affärer till landet och med nya tjänster från bemanningsbranschen inom HR och IT kan svenska arbetsgivare fokusera i än större utsträckning på sina kärnområden. Men branschen efterfrågar samtidigt verktyg för att utöka möjligheterna för att bidra på ett annat av sina starka kompetensområden – arbetsmarknadsintegration

Bemanningsbranschen sysselsätter alltså många fler utlandsfödda än någon annan bransch i Sverige. I en svensk studie (Wadensjö 2004) undersöks flöden till och från bemanningsbranschen. Utrikes födda från Asien och Afrika kom vanligen in i bemanningsbranschen från arbetslöshet, och lämnade sektorn fortare än infödda svenskar. Utomeuropeiska invandrares framgång på arbetsmarknaden avgörs av många faktorer, men bemanningsbranschen är en betydelsefull delförklaring. I områden där bemanningsbranschen inte är så stor är arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda ofta högre än annars. Grundförklaringen är att den lokala arbetsmarknaden inte är så välfungerande, men frånvaron av bemanningstjänster gör det svårare för utrikesfödda att etablera sig. Det skulle kunna sägas att om bemanningsföretag finns i en region signalerar det att arbetsmarknaden fungerar bättre där. Detta gynnar utrikesföddas likväl som andras jobb- och karriärmöjligheter.

Det har kommit många, och förväntas komma fler, människor till Sverige på flykt undan krig. Flertalet av dem har potential att integreras på arbetsmarknaden vilket i sin tur underlättar integrationen i samhället i stort. Bemanningsbranschen är i sig ett snabbspår med infrastrukturen färdig och beprövad, men möjligheterna för fler biljetter till resan in på arbetsmarknaden finns. Och Bemanningsföretagen jobbar i detta nu med LO-facken för att ta fram en ny kollektivavtalad anställningsform – Integrationsanställning. Former för att underlätta arbetsmarknadsinträdet kommer att finnas med bland de yrkanden Bemanningsföretagen kommer att presentera till såväl tjänstemannen, akademikerna som förbunden inom LO under årets avtalsrörelse. Om vi låter ord övergå till handling kan bemanningsbranschen, med kollektivavtal som underlättar såväl integration som insteg, vara biljetten till högre sysselsättning för långt fler utlandsfödda, unga och andra grupper som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden. 

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Bifogade filer

PDF-dokument