Skip to main content

Arbetsmiljön och arbetsskadestatistiken inom bemanningsbranschen

Nyhet   •   Nov 20, 2013 14:06 CET

Arbetsmiljön för de som jobbar på bemanningsföretag har varit i fokus under senaste tiden. Både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har debatterats, med blandad saklighet. Att dra slutsattser om den svenska arbetsmarknaden från en forskningssammanställning som saknar relevans för svenska förhållanden sänker trovärdigheten.

Arbetsmiljöverket (AV) har nyligen presenterat en rapport ”Bemanningsbranschen: Personalens arbetsmiljö faller mellan stolarna” som bitvis bygger på Kunskapssammanställningen ”Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö” som genomförts av forskarna Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson och Pille Strauss-Raats. Forskarna presenterade sin sammanställning hos Arbetsmiljöverket den 15 november och där framkom en hel de intressanta fakta om studien och de slutsattser som kan göras generellt för bemanningsbranschen och specifikt för den svenska marknaden. Forskarna konstaterade att det är ”Svårt dra några generella slutsatser – studierna har gjorts i olika nationella kontexter”, ”Anställningsvillkoren för inhyrda i Sverige är bättre (tillsvidareanställning, garantilön) – kan minska den ekonomiska stressen och upplevelse av anställningsotrygghet” samt ”Inhyrning i Sverige karaktäriseras av långa inhyrningar – torde minska risken för arbetsskador pga. “ny-på-jobbet”.”

För att kunna dra korrekta slutsattser efterfrågas ytterligare och bättre forskning och då bland annat: ”Studier som systematiskt jämför inhyrda och ordinarie personal med olika anställningsformer”. ”Långsiktiga arbetsmiljöeffekter av inhyrdas ambulerande arbete”. Och ”Longitudinella studier av inhyrdas faktiska arbetskarriärer och risk för arbetslöshet jämfört med andra grupper”.

I studien konstateras att ”en anställning vid ett bemanningsföretag i Sverige har klart bättre förutsättningar att ge den anställde anställnings- och inkomsttrygghet jämfört med andra länder”. Att då använda underlag för studien från material som är insamlat från en mängd olika länder ger naturligtvis en gravt missvisande bild.

Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att forskningen om inhyrdas arbetsmiljö är klart begränsad och vid presentationen framhäver de flera gånger att det är litet och bristfälligt underlag i det studerade materialet, vilket gör att det inte går att dra slutsattser om vare sig bemanningsmarknaden generellt eller den svenska bemanningsmarknaden specifikt.

Vid sin presentation summerar forskarna att den befintliga statistiken är otillräcklig för att kunna dra några slutsattser om arbetsmiljön i bemanningsbranschen.

”Återigen drar AV alldeles för stora växlar av sin kunskapsinhämtning. Vi har tidigare kommenterat AV:s slutsatser av den egna tvååriga inspektionen av 800 företag, både kund- och bemanningsföretag, i synnerhet att AV beklagar att de fann så fel och brister. Tyvärr sjunker trovärdigheten ytterligare när till stor del irrelevant forskning för svenska förhållanden används som intäkt för psykosociala arbetsmiljöproblem. Varför omnämns inte dessa problem i inspektionsrapporten?” säger Henrik Bäckström, Förbundsdirektör i Bemanningsföretagen.

”Våra medlemmar bedriver idag ett aktivt och medvetet arbete mot arbetsskador och har ett gott samarbete med fackföreningarna i detta arbete. Som branschförening arbetar vi med arbetsskadefrågan genom att:

* utbilda alla våra medlemsföretag i systematiskt arbetsmiljöarbete
* följa och analysera statistiken över arbetsskador i relation till vår branschutveckling
* genom partsägda AFA försäkring följa det arbete man finansierat hos IVL Svenska Miljöinstitutet med att ta fram nya sätt att hantera arbetsskadearbetet i bemanningsföretag
* genom partsägda Prevent arbeta med förebyggande checklistor och utvecklingen av en arbetsmiljö-app för att sprida detta arbete i företagen”

berättar Henrik Bäckström.

”Medarbetarna är den viktigaste tillgången i ett bemanningsföretag och att minimera arbetsskadorna har hög prioritet. Bemanningsföretagen vill se arbetsskadestatistik för den moderna arbetsmarknaden. För detta verkar nu krävas att regeringen förändrar uppdraget åt Arbetsmiljöverket”, avslutar Henrik.

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström, Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen
070-345 69 68
Hans Uhrus, Presschef, Bemanningsföretagen,
076-895 01 01, hans.uhrus@almega.se
www.bemanningsforetagen.se
www.bemanning.almegabloggar.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.
Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.
I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.