Skip to main content

Bemanningsbarometern – Q2 2014 - Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 09:15 CEST


Bemanningsbarometern har sedan 2015 bytt namn och heter nu Bemanningsindikatorn.

Allt ljusare framtidsyn och något förbättrat efterfrågeläge
Under andra kvartalet väntar sig drygt 80 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 19 procent väntar sig att den blir oförändrad och enbart 1 procent räknar med minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 80 vilket är betydligt högre än under fjärde kvartalet 2013 då det låg på 51. Det vill säga, företagen räknar med en klart starkare efterfrågan under andra kvartalet i år jämfört med slutet av förra året, och även jämfört med efterfrågan i början av 2014.  Den ökade optimismen får stöd av att efterfrågan faktiskt steg under årets första kvartal. Även om utfallet inte blev riktigt lika starkt som förväntat är en ökad efterfrågan i början av året ett faktum. Den fortsatta optimismen talar för att återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter, vilket gynnar efterfrågan på olika bemanningstjänster.

Endast 1 procent av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ner på antalet anställda under andra kvartalet medan 65 procent räknar med att kunna nyanställa och 34 procent räknar med oförändrad personalstyrka.

Svensk ekonomi började återhämta sig under tredje kvartalet förra året, men Almega bedömer att återhämtningen kommer vara långsam, både för tjänstesektorn och för industrin. I år väntas främst hushållens konsumtion öka och bidra till att Sveriges BNP-tillväxt stiger jämfört med förra året. Däremot bedöms både export och investeringar återhämta sig historiskt långsamt, vilket hör samman med kvarstående effekter av finanskrisen.

Föregående kvartal
Under första kvartalet ökade efterfrågan för 42 procent av bemanningsföretagen. Det var något sämre än förväntat, men en klar uppgång jämfört med fjärde kvartalet i fjol, då efterfrågan steg för endast 22 procent av företagen.

Otillräcklig efterfrågan anses emellertid fortfarande vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Under första kvartalet ansåg 47 procent av företaget att detta var det främsta hindret. Det är dock en förbättring jämfört med sista kvartalet förra året då 66 procent ansåg att det var främsta hindret. Det tyder på en förbättring av efterfrågeläget för branschen.

Häften så många företag än förväntat kunde nyanställa under första kvartalet, 13 procent jämfört med förväntade 26 procent. Det var även färre företag än förväntat som behövde skära ner på personal, 4 procent jämfört med förväntade 7 procent. 83 procent av företagen hade oförändrad personalstyrka under första kvartalet i år.

38 procent av bemanningsföretagen anser att volymen på inneliggande uppdrag är för liten, 4 procent anser att den är förhållandevis stor och 58 procent anser att den är lagom. Nettotalet för första kvartalet 2014 ligger på -35 vilket är en förbättring jämföret med fjärde kvartalet och tyder på att efterfrågeläget för branschen har förbättrats något.

Nettotal
Företagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.

Om Bemanningsbarometern
Konjunkturinstitutet, KI, har frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 73) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 29 april 2014. 85 av de tillfrågade 144 bemanningsföretagen har svarat (59 procent).

För ytterligare information kontakta
Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen
08 762 69 68 / 070 345 69 68

Hans Uhrus
Presschef Bemanningsföretagen
076 895 01 01
hans.uhrus@almega.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 500 medlemsföretag, varav 430 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens. www.bemanningsforetagen.se