Skip to main content

Bemanningsbarometern – Q4 2013

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:03 CET

Bemanningsbarometern har sedan 2015 bytt namn och heter nu Bemanningsindikatorn.

Fjärde kvartalet 2013 – Återhämtningen fortsätter. Starkare efterfrågan väntas under fjärde kvartalet.

Under fjärde kvartalet väntar sig nästan hälften av företagen inom bemanningsbranschen en ökad efterfrågan. Lika stor andel räknar med att den blir oförändrad och endast 4 procent räknar med minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar på 44 vilket är högre än under tredje kvartalet, då det låg på 32 procent. Det vill säga, företagen räknar med en starkare efterfrågan under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet i år.
Under hela 2012 och början av 2013 har företagen haft en tendens att överskatta efterfrågan, men under andra och tredje kvartalet i år har den trenden brutits och utfallet varit bättre än väntat.
En återhämtning av svensk ekonomi inleddes under tredje kvartalet i år, men den väntas bli långsam både för tjänstesektorn och för industrin. Både exportindustrin och tjänstesektorn drabbas fortfarande av den låga efterfrågan från omvärlden. Trots att många tillväxtprognoser reviderats ned har en konjunkturvändning inletts i många länder, vilket märks på efterfrågan på vissa av Sveriges exportprodukter, främst motorfordon. Däremot har efterfrågan från utlandet på svenska konsumtions- och insatsvaror ännu inte vänt upp.

58 procent av bemanningsföretagen anser att volymen på inneliggande uppdrag är ”för liten”, 15 procent anser att den är ”förhållandevis stor” och 27 procent anser att den är ”lagom”. Nettotalet för tredje kvartalet ligger på -44 vilket tyder på att efterfrågeläget för branschen fortsätter att vara svagt, även om det är en förbättring jämfört med andra kvartalet i år då nettotalet var -61. Endast 4 procent av bemanningsföretagen räknar med att behöva skära ned på antalet anställda under fjärde kvartalet medan hela 57 procent räknar med att nyanställa och 39 procent räknar med oförändrad personalstyrka. Färre företag än förväntat behövde skära ned på personal under tredje kvartalet, 4 procent jämfört med förväntade 14 procent. Ungefär lika många som förväntat nyanställde under tredje kvartalet, 37 procent.

Föregående kvartal Utvecklingen under tredje kvartalet var ungefär som förväntat. 39 procent av bemanningsföretagen rapporterar en ökad efterfrågan, 54 procent att den var oförändrad och 7 procent uppger att den minskat. Fortfarande anses dock otillräcklig efterfrågan vara det främsta hindret för företagens verksamhet. Det är däremot en betydligt mindre andel av företagen som upplever detta under tredje kvartalet jämfört med det andra, 45 procent jämfört med 80 procent under andra kvartalet. Det vill säga, ett tydligt tecken på en förbättring av efterfrågeläget för branschen. 37 procent av företagen ökade antalet anställda under tredje kvartalet medan 4 procent drog ned på personal. Det är en tydlig förbättring jämfört med andra kvartalet då motsvarande siffror var 24 och 27 procent.

Nettotal Företagens svar vägs samman och normeras så att den procentuella fördelningen för de olika svarsalternativen summerar till 100. För att lättare kunna presentera och analysera resultaten används nettotal. Nettotalet är saldot mellan andelen företag som uppgett en ökning respektive en minskning för en viss fråga. Exempel: 40 procent av företagen uppger att produktionsvolymen har ökat och 10 procent att den har minskat, 50 procent uppger att den är oförändrad. Nettotalet blir i det här fallet 30 (40-10=30). Observera att ett nettotal på 30 kan bildas av en mängd olika svarsfördelningar. Från 30/70/0 till 70/0/40, där den första varianten är den mest lättolkade. Av nettotalen bildas sedan tidsserier och för frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ bildas tidsserien av den procentuella andelen företag som svarat ja.

Om Bemanningsbarometern Konjunkturinstitutet, KI, har frågat 144 företag med tjänster inom arbetsförmedling, rekrytering och personaluthyrning (SNI 78) om deras förväntningar på det närmaste kvartalet. KI redovisar även företagens svar på hur det senaste kvartalet har utvecklats.

Den senaste undersökningen publicerades den 1 september 2013. 102 av de tillfrågade 144 bemanningsföretagen har svarat (71 procent).

För ytterligare information:

Henrik Bäckström, Förbundsdirektör, Bemanningsföretagen, 08-762 69 68/070-345 69 68

Hans Uhrus, Presschef Bemanningsföretagen, 076- 895 01 01, hans.uhrus@almega.se

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 420 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med 500 medlemsföretag, varav 400 är auktoriserade och övriga är nystartade företag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen är den hjälpande handen på dagens arbetsmarknad. Individen får hjälp att ta kontroll över sitt arbetsliv, med en egen manager och coach öppnas dörrarna till utveckling i yrkeslivet. Kunderna får hjälp att ta kontroll över kompetensförsörjningen och säkrar rätt talang på rätt plats vid rätt tillfälle. Politikerna får bättre kontroll på statsfinanserna, med enkla regler för bemanningsbranschen skapas fler jobb. Fler arbetade timmar ökar skatteintäkterna och minskar a-kasseutbetalningarna.