Skip to main content

BETSSON: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 13:37 CET

Tredje kvartalet;
Koncernens rörelseresultat ökade till 19,6 (14,3) mkr
Betsson Online visade omsättningsrekord med en ökning med 55 procent till 70,4 (45,3) mkr samtidigt som rörelseresultatet ökade till 6,9 (6,3) mkr
Betsson.com ökade antalet aktiva kunder med 4 procent till 51 000 under kvartalet
Betsson Sport ökade antalet aktiva kunder med 32 procent
Net Entertainments intäkter ökade med 29 procent till 23,8 (18,4) mkr
Net Entertainment tecknade sju nya licensavtal
Affärsområde Cherry Casino delades ut till aktieägarna


Delårsperioden;
Koncernens omsättning ökade med 88 procent till 253,9 (134,7) mkr och periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 16,2 (159,1) mkr, motsvarande 0:42 (4:50) kronor per aktie
Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 24,3 (28,1) mkr


Händelser efter periodens utgång:
 Betsson stängt för amerikanska spelare
 Betsson ansöker om svenska spellicenser
 Betsson stämmer svenska staten på 80 mkr
 Fjärde kvartalet har inletts starkt

Koncernens traditionella spelverksamhet - affärsområde Cherry Casino - delades ut till Betssons aktieägare under namnet Cherryföretagen i början av september 2006.

Affärsområde Cherry Casinos resultat för perioden januari-augusti 2006 ingår i denna delårsrapport för Betsson. Resultatet för Cherry Casino har exkluderats från alla intäkts- och kostnadsposter i resultaträkningen och redovisas som ett netto i posten "Periodens resultat från avvecklade verksamheter", i enlighet med IFRS.

Tredje kvartalet

Koncernens Intäkter ökade med 55 procent till 89,1 (57,5) mkr jämfört med tredje kvartalet förra året. Intäkterna för både Betsson Online och Net Entertainment ökade kraftigt.

Betsson Online vände det negativa resultatet under andra kvartalet och redovisade åter vinst under tredje kvartalet. Rörelseresultatet för Betsson Online uppgick till 6,9 (6,3) mkr

Koncernens rörelseresultat ökade till 19,6 (14,3) mkr. Rörelsemarginalen minskade till 22,0 (24,9) procent.

Resultatet före skatt ökade till 20,3 (17,5) mkr. I föregående års finansnetto ingick reavinst vid försäljning av aktier under tredje kvartalet med 2,9 mkr.

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 15,1 (13,4) mkr vilket motsvarar 0:38 (0:35) kronor per aktie.

Utdelningen av affärsområde Cherry Casino genomfördes i september. Tidigare under året resultatförda kostnader hänförliga till finansiell rådgivning och konsultationer i samband med uppdelningen av koncernen har, i och med genomförandet av utdelningen, allokerats om till transaktionskostnader vilka redovisas direkt mot eget kapital i Betsson samt noteringskostnader vilka belastar Cherry Casino. Den positiva resultateffekten redovisas under koncerngemensamma kostnader under kvartalet.

Kvartalets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 16,4 (15,1) mkr, motsvarande 0:41 (0:38) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser den tidigare ingående traditionella spelverksamheten inom affärsområde Cherry Casino och uppgick till 1,3 (1,7) mkr.


Delåret

Betssongruppens intäkter ökade med 88 procent till 253,9 (134,7) mkr under niomånadersperioden. Betsson Online fördubblade omsättningen jämfört med samma period förra året. Även Net Entertainments intäkter ökade kraftigt jämfört med föregående år.

Rörelseresultat uppgick till 24,3 (28,1) mkr. Rörelsemarginalen minskade till 9,6 (20,9) procent.

Resultatet före skatt uppgick till 22,8 (167,3) mkr. I fjol påverkade övergången till IFRS finansnettot positivt med 135,0 mkr. Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 16,2 (159,1) mkr vilket motsvarar 0:42 (4:50) kronor per aktie.

Periodens resultat inklusive avvecklade verksamheter minskade till 18,2 (161,2) mkr, vilket motsvarade 0:46 (4:54) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser den tidigare ingående traditionella spelverksamheten inom affärsområde Cherry Casino och uppgick till 2,0 (2,1) mkr.

Avkastningen på eget kapital var 4 (41) procent och på totalt kapital 4 (37) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 11,26 (11,93) kronor.


Affärsområde Betsson Online

Affärsområdet Betsson Online erbjuder Internetspel till slutkunder på en global marknad via spelportalen betsson.com samt via internetcasino CasinoEuro.com mfl.

Spelportalen betsson.com erbjuder för tillfället produktgrupperna:
- Betsson Sport som erbjuder ett stort utbud av möjligheter att lägga vad, både för sport och andra händelser som intresserar europeiska spelare.
- Spelbörsen, en marknadsplats för vadslagning. Till skillnad från på Betsson Sport spelar kunderna här mot varandra. Betsson erhåller kommission från den som vinner ett vad.
- Betsson Casino med ett stort utbud av casinospel i världsklass som inte kräver någon nedladdning. Här finns både traditionella och innovativa spel som Black Jack, Roulette, Casino Hold'em, videopokerspel, spelautomater och mycket mer.
- Betsson Poker med flera olika pokerspel uppkopplade mot Ongame, det största pokernätverket i världen med över sex miljoner registrerade pokerspelare.
- Lotter med skraplotten Trio som ger spelare hög vinståterbetalning och vinst på var tredje lott i genomsnitt.

Internetcasino CasinoEuro.com mfl.
Internetcasinon erbjuds via CasinoEuro.com, CherryCasino.com och CasinoDomain.com. Casinosajterna erbjuder casinospel och poker i mer än 17 länder. Fokus ligger på CasinoEuro.com som drivs från Malta med Europa som huvudmarknad.

Sedan den 13 oktober har Betsson stängt möjligheten för amerikanska spelare att spela på bolagets casinosajter. Betssons övriga spelsajter var redan sedan tidigare stängda för amerikanska spelare. Orsaken är förändrade legala förutsättningarna i USA vilka omöjliggör betalningar för spel över Internet. Omsättningen från kunder i USA uppgick till mindre än tre procent av Betsson Onlines totala omsättning. Den amerikanska marknaden har aldrig varit en prioriterad
marknad för Betsson, som har sin huvudmarknad i Europa.


Omsättning och resultat

Omsättningen för Betsson Online ökade under tredje kvartalet med 55 procent till 70,4 (45,3) mkr. För hela delårsperioden fördubblades omsättningen till 201,1 (100,4) mkr.

Betsson Online vände under tredje kvartalet förra kvartalets förlust till en rörelsevinst på 6,9 (6,3) mkr. I rörelseresultatet ingår koncernens avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar med 1,6 (1,6) mkr, vilka uppkom i samband med förvärvet av betsson.com under 2005. Resultatförsämringen under andra kvartalet berodde huvudsakligen på ökade kostnader för marknadsföring vilka inte gav förväntat utfall på en del marknader samt många favoritvinnare i fotbolls-VM. Under tredje kvartalet har marknadsföringen minskats och riktats om till andra marknader vilket påverkat omsättning och resultat positivt.

Rörelseresultatet för hela delårsperioden uppgick till 3,1 (8,8) mkr.

Betsson.com planerar att lansera flera nya produkter under hösten, bland annat Bingo. De nya produkterna förväntas locka både befintliga och nya kunder.


Betsson.com

Antalet registrerade kunder på betsson.com ökade med 17 procent under kvartalet till 404 000. Antalet aktiva kunder ökade samtidigt med 4 procent till 51 000 och har under det senaste året ökat med 102 procent.

Antalet registrerade pokerspelare ökade med 16 procent till 280 000 medan antalet aktiva pokerkunder minskade med 4 procent till 28 800 under kvartalet. Den främsta anledningen till nedgången var ökad konkurrens inom pokerspel på några av Betssons huvudmarknader. Jämfört med tredje kvartalet 2005 var antalet aktiva pokerspelare 37 procent fler.

Antalet aktiva spelare inom Betsson Sport uppgick till 21 600 jämfört med 16 400 föregående kvartal, vilket motsvarar en tillväxt på 32 procent. Ökningen förklaras av en lyckad lansering av Betssons egna vadslagningssystem.

Spelbörsen minskade antalet spelare under kvartalet med 7 procent till 4 800. Antalet aktiva casinospelare på Betsson Casino uppgick den sista september till 13 100 vilket motsvarar en nedgång med 5 procent jämfört med föregående kvartal.

Den nyligen introducerade skraplotten Trio har utnyttjats av 5 900 spelare under kvartalet.


CasinoEuro.com

Antalet registrerade kunder i Internetcasinona uppgick den 30 september till 242 000, en ökning med 17 procent från föregående kvartal. Antalet aktiva kunder ökade med 8 procent under kvartalet till 12 000 och har under det senaste året ökat med 58 procent.


Affärsområde Net Entertainment

Net Entertainment är en ledande leverantör inom B2B för onlinespel vars varumärke förknippas med nytänkande och kvalitet. Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som licensieras ut till en internationell kundkrets som idag består av ett 30-tal spelbolag. Under kvartalet tecknade Net Entertainment sju nya licensavtal. Intäkterna består av royalties och övriga försäljningsintäkter.

Net Entertainments intäkter under kvartalet ökade med 29 procent till 23,8 (18,4) mkr. Rörelseresultatet blev 9,2 (10,4) mkr. Net Entertainment licensierar även ut mjukvara och säljer konsulttjänster internt inom koncernen till Betsson Online. Exklusive koncernintern försäljning ökade Net Entertainments intäkter med 54 procent till 18,6 (12,1) mkr.

Resultatet påverkades av ökade satsningar på utveckling och försäljning. Satsningarna kommer att resultera i bredare produktportfölj, högre effektivitet inom försäljning och därmed en bredare intäktsbas. Under juli var intäkterna lägre än förväntat.

För hela delårsperioden ökade omsättningen med 41 procent till 68,8 (48,8) mkr och rörelseresultatet ökade till 28,2 (26,6) mkr. Exklusive koncernintern försäljning till Betsson Online ökade omsättningen med 55 procent till 52,5 (33,9) mkr under delårsperioden.
Valberedning

I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 15 maj 2006 har medlemmarna i valberedningen utsetts. Följande personer kommer att ingå i valberedningen:

Rolf Blom, Ordförande i valberedningen, utsedd av fd ägarna till/säljarna av betsson.com
Gabriel Catrina, utsedd av Straumur Burdarás
John Wattin, Styrelseordförande i Betsson AB

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2007 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas tisdagen den 22 maj 2007, klockan 15.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@betsson.se.


Händelser efter rapportperiodens utgång

Betsson har förnyat sina ansökningar att tillstånd att arrangera spel i Sverige. Ansökningarna avser spelbutiker, värdeautomater, internetpoker, internetcasino och "internationellt casino". Avsikten är att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till Svenska Spel på den svenska marknaden.

Betsson har lämnat in en stämningsansökan mot svenska staten på 80 miljoner kronor. Staten förbjöd 1997 genom en lag lyckohjulsspelen. Förbudet var riktat mot Betsson som kom att lida skada som en direkt följd av förbudet. Det står nu klart att förbudet mot lyckohjulen är olagligt eftersom staten brutit mot EG-rätten när man antog förbudet. Betsson anser sig därmed ha rätt till ersättning för den skada företaget lidit och stämmer därför staten vid Stockholm tingsrätt.


Utsikter 2006

Affärsområdet Betsson Online beräknas minst fördubbla sin omsättning under 2006.

Det fjärde kvartalet har inletts mycket starkt. Betsson Online förväntas visa ett avsevärt bättre resultat under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

EU-kommissionens granskning av spelmonopolen i sju medlemsstater, däribland Sverige, kan på sikt komma att resultera i förbättrade möjligheter för samtliga affärsområden.

Betsson lämnar ingen prognos för 2006.

Utdelningen av dotterbolaget Net Entertainment till Betssons aktieägare beräknas kunna avhandlas på extra bolagsstämma under första kvartalet 2007.


Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för helåret 2006 beräknas lämnas den 21 februari 2007.
Stockholm den 13 november 2006

Pontus Lindwall
VD och koncernchef


För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy