Skip to main content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:22 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44807

BETSSON: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Fjärde kvartalet;
* Koncernens omsättning ökade 100 procent till 137,6 (68,6) mkr och rörelseresultat ökade 183 procent till 35,4 (12,5) mkr
* Betsson Online mer än fördubblade omsättningen till 112,8 (54,2) mkr samtidigt som rörelseresultatet mer än tredubblades till 25,5 (7,9) mkr
* Betsson Online fortsatte visa tillväxt i samtliga produkter och på samtliga marknader
* Antalet aktiva kunder ökade under kvartalet med 46 procent till 92 600
* Net Entertainments intäkter ökade med 52 procent till 31,0 (20,4) mkr och rörelseresultatet uppgick till 12,6 (9,3) mkr
* Koncernens resultat efter skatt uppgick till 44,3 mkr, motsvarande 1:12 (0:40) kronor per aktie


Helåret;
* Koncernens omsättning ökade med 93 procent till 391,5 (203,2) mkr
* Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade till 59,7 (40,6) mkr
* Årets resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 60,5 (174,8) mkr, motsvarande 1:55 (4:84) kronor per aktie. I föregående års resultat ingick 135 mkr avseende omvärdering av finansiella instrument
* Cherry delades ut till aktieägarna


Händelser efter årets utgång:
* Första kvartalet 2007 har inletts starkt med fortsatt tillväxt i alla produkter på alla marknader
* Net Entertainment avses delas ut till aktieägarna under första kvartalet 2007


Fjärde kvartalet

Koncernens intäkter ökade med 100 procent till 137,6 (68,6) mkr jämfört med fjärde kvartalet förra året. Betsson Online redovisade rekordomsättning och mer än fördubblade intäkterna till 112,8 (54,2) mkr.

Koncernens rörelseresultat ökade till 35,4 (12,5) mkr. Rörelsemarginalen ökade till 25,7 (18,2) procent.

Resultatet före skatt ökade till 34,8 (15,0) mkr.

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 44,3 (15,7) mkr vilket motsvarar 1:12 (0:40) kronor per aktie.

Kvartalets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 44,3 (16,9) mkr, motsvarande 1:12 (0:43) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser den tidigare ingående traditionella spelverksamheten inom affärsområde Cherry Casino och uppgick till 0,0 (1,2) mkr.


Helåret

Betssongruppens intäkter ökade med 93 procent till 391,5 (203,2) mkr under året. Betsson Online mer än fördubblade omsättningen jämfört med samma period förra året. Även Net Entertainments intäkter ökade kraftigt jämfört med föregående år.

Rörelseresultat uppgick till 59,7 (40,6) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 (20,0) procent.

Resultatet före skatt uppgick till 57,6 (182,2) mkr. I fjol påverkade omvärdering av finansiella instrument finansnettot positivt med 135,0 mkr. Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 60,5 (174,8) mkr vilket motsvarar 1:55 (4:84) kronor per aktie.

Årets resultat inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 62,5 (178,0) mkr, vilket motsvarade 1:59 (4:91) kronor per aktie. Resultatet för avvecklade verksamheter avser den tidigare ingående traditionella spelverksamheten inom affärsområde Cherry Casino och uppgick till 2,0 (3,2) mkr.

Avkastningen på eget kapital var 13 (44) procent och på totalt kapital 10 (40) procent. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 12,41 (12,38) kronor.


Omstrukturering

Betsson Onlines huvudsakliga verksamhet bedrivs sedan av slutet av 2005 från Malta, där även Betsson Onlines huvudkontor finns. Under sista kvartalet 2006 har även samtliga IP-rättigheter inklusive varumärken transfererats till bolaget på Malta. Överföringarna har skett till verkligt värde enligt utomstående oberoende värderingar. Överföringen har medfört att Betsson kunnat återföra tidigare redovisade uppskjutna skatteskulder på dessa rättigheter, vilket medfört en positiv redovisad skattekostnad under sista kvartalet. Att all onlineverksamhet och tillhörande rättigheter nu finns samlade på Malta har medfört och kommer att medföra positiva skatteeffekter för Betssonkoncernen då den effektiva skattesatsen på Malta är mellan 4-6 procent.

Net Entertainment har under 2006 successivt flyttat funktionerna för marknadsföring, försäljning och produktutveckling till Malta. Denna utveckling har drivits utifrån kundernas behov och önskemål samt licenskrav på Malta. Även Net Entertainment har inlett processen med att överföra IP-rättigheterna till sitt maltesiska bolag. I det svenska bolaget kommer, när omstruktureringen är genomförd, endast att finnas företagsledning samt funktioner för utveckling av bolagets spel och spelsystem. Omorganisationen kommer på sikt att innebära positiva skatteeffekter för Net Entertainment-koncernen.


Affärsområde Betsson Online

Affärsområdet Betsson Online erbjuder Internetspel till slutkunder på en global marknad via spelportalen betsson.com och via casinosajterna CasinoEuro.com och CherryCasino.com.

Betsson erbjuder för tillfället produktgrupperna:
- Sportspel som erbjuder ett stort utbud av möjligheter att lägga vad, både för sport och andra händelser som intresserar europeiska spelare.
- Spelbörsen, en marknadsplats för vadslagning. Till skillnad från på Betsson Sport spelar kunderna här mot varandra. Betsson erhåller kommission från den som vinner ett vad.
- Casino med ett stort utbud av casinospel i världsklass som inte kräver någon nedladdning. Här finns både traditionella och innovativa spel som Black Jack, Roulette, Casino Hold'em, videopokerspel, spelautomater och mycket mer.
- Poker med flera olika pokerspel uppkopplade mot Ongame, det största pokernätverket i världen med över sex miljoner registrerade pokerspelare.
- Lotter med skraplotten Trio som ger spelare hög vinståterbetalning och vinst på i genomsnitt var tredje lott.


Omsättning och resultat Betsson Online

Betsson Online redovisade ett rekordkvartal och fortsatte att visa tillväxt i alla produkter och på alla marknader. Omsättningen ökade med 108 procent till 112,8 (54,2) mkr jämfört med fjärde kvartalet föregående år. För helåret mer än fördubblades omsättningen till 314,0 (154,5) mkr.

Även kvartalets rörelseresultat nådde nytt rekord och ökade med 223 procent till 25,5 (7,9) mkr. Den justering av marknadsföringsmixen som genomfördes under andra och tredje kvartalet - innebärande att marknadsföringen förändrades och riktades om till andra marknader - har påverkat omsättning och resultat mycket positivt.

Affärsområdets rörelseresultat för hela helåret ökade till 28,6 (16,7) mkr.

Sedan den 13 oktober har Betsson stängt möjligheten för amerikanska spelare att spela på bolagets casinosajter. Betsson.com var redan sedan tidigare stängd för amerikanska spelare. Orsaken är förändrade legala förutsättningar i USA vilka omöjliggör betalningar för spel över Internet. Omsättningen från kunder i USA uppgick till mindre än tre procent av Betsson Onlines totala omsättning. Den amerikanska marknaden har sedan länge varit en oprioriterad marknad för Betsson, som har sin huvudmarknad i Europa.


Kunder Betsson Online

Efter årsskiftet har en utrensning av amerikanska kunder skett i kundregistren, så att kundbasen skall återspegla faktiska aktuella förhållanden per årsskiftet. Internetcasinot Casinodomain.com, som hade övervägande amerikanska kunder, stängdes helt under fjärde kvartalet och Internetcasinona CasinoEuro.com och CherryCasino.com har rensats från amerikanska kunder. Dessutom har en sammanslagning av kundregistren för betsson.com, CasinoEuro.com och CherryCasino.com skett. Efter dessa justeringar, där cirka 225 000 kunder rensades bort, uppgår antalet registrerade kunder per årsskiftet till 543 600. Under fjärde kvartalet har 122 000 nya kunder registrerat sig.

Antalet aktiva kunder ökade med 46 procent till 92 600 under fjärde kvartalet och har under det senaste året ökat med 109 procent.

Antalet aktiva kunder fördelade per produkt (föregående kvartal inom parentes) uppgick till;
* Sportbetting (inkl spelbörs) 47 000 (26 500)
* Casino 37 000 (25 200)
* Poker 38 400 (28 800)
* Trio 8 000 (5 900)

Som aktiv kund definieras en kund som spelat under de senaste tre månaderna.


Affärsområde Net Entertainment

Net Entertainment är en ledande leverantör inom B2B för onlinespel vars varumärke förknippas med nytänkande och kvalitet. Net Entertainment utvecklar spelmjukvara som licensieras ut till en internationell kundkrets som idag består av ett 40-tal spelbolag.

Net Entertainments intäkter ökade med 52 procent under kvartalet till 31,0 (20,4) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 12,6 (9,3) mkr. Net Entertainment licensierar ut mjukvara och säljer konsulttjänster internt inom koncernen till Betsson Online vilka ingår i intäkten ovan. Exklusive koncernintern försäljning ökade Net Entertainments intäkter med 66 procent till 23,8 (14,3) mkr.

För helåret ökade omsättningen med 44 procent till 99,8 (69,2) mkr och rörelseresultatet ökade till 40,8 (35,9) mkr. Exklusive koncernintern försäljning till Betsson Online ökade omsättningen med 58 procent till 76,2 (48,2) mkr under helåret.

Som ett led i förberedelserna inför den föreslagna utdelningen av Net Entertainment till Betssons aktieägare har Johan Öhman utsetts till VD för Net Entertainment från 1 november. Johan Öhman var tidigare försäljningschef i Net Entertainment och har varit anställd i bolaget sedan 2003.

Utdelning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att ingen kontant aktieutdelning skall utgå. Styrelsen föreslår istället att Net Entertainment delas ut till aktieägarna.

Styrelsen i Net Entertainment föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning av 0:25 kronor per aktie för räkenskapsåret 2006. Årsstämma i Net Entertainment kommer att hållas efter avskiljning från Betsson.

Styrelsen i Betsson kommer att be årsstämman 2007 om ett mandat att återköpa egna aktier. Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen fram till nästa årsstämma kan, om man så finner lämpligt, besluta om återköp av maximalt 10 procent av bolagets aktier. Återköp skall kunna ske över börs eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta köpta aktier.

Utsikter 2007

Början av 2007 har inletts starkt för Betsson Online, med fortsatt tillväxt i samtliga produkter på samtliga marknader. Betsson lämnar ingen prognos för 2007.

För att ytterligare betona de grundläggande rättigheterna att erbjuda och marknadsföra spel inom den europeiska unionen, inledde EU-kommissionen i oktober 2006 en granskning av tre medlemsländers överträdelser beträffande begränsningar i respektive lands nationella spellagstiftning. Granskningen kan på sikt komma att resultera i förbättrade möjligheter för Betsson och andra spelbolag.

Enligt Betssons samarbetspartner i Turkiet har ett lagförslag presenterats som, om det antas, generellt sett kan försämra förutsättningarna för att erbjuda speltjänster från utlandet till konsumenter i Turkiet. Betssons samarbetspartner har - som ett av fyra bolag - en licens att bedriva spel som är utfärdad i norra Cypern som är en del av Turkiet. Det är idag oklart om den cypriotiska licensen omfattas av lagförslaget samt om lagförslaget kommer att röstas igenom. Förslaget strider vidare bland annat mot de rättsprinciper som EG-domstolens Generaladvokat slagit fast i målet Placanica. Det strider därmed även mot det associationsavtal som Turkiet ingått med EU som förberedelse för eventuellt medlemskap i unionen. Betsson hade under fjärde kvartalet cirka 20 procent av sin omsättning från Turkiet.

Utdelningen av dotterbolaget Net Entertainment till Betssons aktieägare beräknas kunna avhandlas på extra bolagsstämma under första kvartalet 2007.

Stockholm den 21 februari 2007

Pontus Lindwall
VD och koncernchef


För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus@betsson.com


(För fullständig rapport se bifogad fil)


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy