TLV beslutar om subvention för MS-läkemedlet Zinbryta (daclizumab)

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 13:58 CET

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 24 februari 2017[1]. Beslutet innebär att även svenska patienter får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i sprutform som tas en gång i månaden.

– Zinbryta blir ett välkommet tillskott i behandlingsarsenalen för patienter med måttlig till hög sjukdomsaktivitet. Läkemedlet har en ny verkningsmekanism inom MS av mer immunomodulerande karaktär jämfört med terapier som genererar en uttalad sänkning av kroppens lymfocytnivåer, säger Olafur Sveinsson, specialistläkare i neurologi och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) beslut innebär att Zinbryta nu ingår i högkostnadsskyddet för patienter som inte uppnått behandlingsmålen vid behandling med interferon β-preparat, glatirameracetat, teriflunomid eller dimetylfumarat, eller vid behandling av patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros[2].

Om Zinbryta (daclizumab)

Zinbryta godkändes av EU-kommissionen i juli 2016 för behandling av patienter med skovvis förlöpande former av MS. Den rekommenderade dosen för Zinbryta är 150 mg, som patienten själv injicerar subkutant en gång per månad. Godkännandet föranleddes av goda resultat i två stora studier, SELECT (fas 2b) och DECIDE (fas 3). Den sistnämnda är en av de största placebokontrollerade fas 3-studien som någonsin genomförts gällande multipel skleros.

Både SELECT och DECIDE var globala, randomiserade och placebokontrollerade studier som involverade cirka 2 400 människor som lever med MS. Vissa patienter i DECIDE behandlades i upp till tre år. I Sverige har patienter vid sex prövningscentra medverkat i studierna (Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna respektive Huddinge, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus samt Linköpings Universitetssjukhus).

DECIDE och SELECT visar att Zinbryta signifikant minskade patientens årliga skovfrekvens med 45 procent i jämförelse med Avonex under 144 veckor (p<0.0001). Jämfört med placebogruppen minskades skovfrekvensen med 54 procent under 52 veckor (p<0.0001).

I kliniska prövningar uppvisade Zinbryta bättre effekt gällande minskning av skov och magnetröntgen, MRT (som mäter sjukdomsaktiviteten vid MS) jämfört med intramuskulär injektion av interferon beta-1a och placebo.

I studierna var de vanligaste biverkningarna kopplade till Zinbryta hudutslag, förhöjda levervärden (alaninaminotransferas, en typ av leverenzym), och infektioner (nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, influensa, smärta i svalg och lymfadenopati (förstoring av lymfkörtlar)). Antalet patienter som avslutade behandling på grund av leverreaktioner, inklusive förhöjda serumtransaminaser (5 procent), och hudreaktioner (4 procent) var lågt.

Kontakt:

Leif Lohm, medicinsk chef Biogen Sverige: 070-390 13 64, leif.lohm@biogen.com

Olafur Sveinsson, specialistläkare i neurologi och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, 076-139 18 11, olafur.sveinsson@karolinska.se

Fakta om MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 18 000 personer MS och varje år får drygt 1000 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

[1] Bilaga till underlag för beslut om subvention, TLV, Diarienummer: 2163/2016, Datum för nämndmöte: 2017-02-23
[2] Ibid.

DA-SWE-0056 mars 2017

Om Biogen

Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Företaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom multipel skleros, MS. Biogen har en stark bas i Sverige och övriga Norden med forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. 

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 24 februari 2017. Beslutet innebär att även svenska patienter får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i sprutform som tas en gång i månaden.

Läs vidare »

NT-rådet rekommenderar Spinraza vid Spinal Muskelatrofi

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 17:43 CET

Den 20 december meddelade landstingens råd för nya terapier att de rekommenderar landstingen att använda nusinersen för behandling av patienter med sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA). Rekommendationen innebar att spädbarn och barn som drabbats av SMA och som uppfyller vissa kriterier* kommer att få tillgång till den första och enda godkända behandlingen mot SMA, en sjukdom som bryter ner motoriska nervceller i hjärnan och ryggmärgen och som leder till muskelförtvining.

”Det är mycket goda nyheter för de som nu får tillgång till behandling. Nusinersen är en genombrottsbehandling och det enda behandlingsalternativet för dessa svårt sjuka patienter, säger Johan Ström VD för Biogen i Sverige.

Nusinersen är den första och enda godkända behandlingen som har visat på förbättrad motorik och att överlevnad hos patienter med SMA. Sjukdomen finns i olika former och brukar delas in i SMA typ 1, 2 och 3. Prognosen ser olika ut för de olika formerna av SMA. Generellt är det så att ju tidigare symtomen visar sig, desto svårare blir de. Vid de svåraste formerna avlider barnen ofta under de första levnadsåren.

NT-rådets rekommendation innebär att framförallt patienter med tidiga symptom får tillgång till behandling.

”Vår önskan är att alla som har nytta av behandlingen också ska få tillgång till den. Vi har ett pågående forskningsprogram och hoppas att kunna presentera forskningsresultat som ännu starkare visar att patienter med en senare sjukdomsdebut också har stor nytta av behandling”, säger Johan Ström.

Biogen gör sedan flera år en stor satsning på forskning för att förbättra behandlingen av SMA. Det finns idag ett omfattande studieprogram med ett tjugotal studier som kommer att ge ny kunskap om behandling av SMA och nusinersen.

*http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nyheter/Vissa-patienter-med-SMA-kan-fa-lakemedlet-Spinraza/

För mer information:

Kontakta Biogen på:

Mats Ekelund

Tel. 08-594 113 60

Epost: mats.ekelund@biogen.com

Om spinal muskelatrofi (SMA)

 • SMA är en genetisk sjukdom och den vanligaste genetiska orsaken till spädbarnsdödlighet. För att få sjukdomen måste man ärva ett anlag från bägge föräldrarna.
 • Det är en neuromuskulär sjukdom där motoriska nervceller i hjärnan och ryggmärgen bryts ner. Detta leder till muskelförtvining (atrofi) och muskelsvaghet som försämrar en persons förmåga att exempelvis gå, äta och andas.
 • En allvarlig typ av SMA påverkar nyfödda och spädbarn. Dessa barn klarar inte av grundläggande funktioner, som att svälja eller hålla huvudet uppe.
 • SMA som debuterar senare i livet kan också medföra betydande muskelsvaghet och funktionsnedsättning, såsom oförmåga att stå eller gå självständigt.
 • Behandlingen har hittills inriktats på att lindra symptom och kompensera funktionsnedsättningar.

Om Biogen
Biogen är en pionjär inom neurologisk forskning och gör stora investeringar för att hitta nya behandlingar mot sjukdomar med stora medicinska behov. Vår forskning styrs inte av antalet patienter utan riktar in sig på sjukdomar där det saknas behandling eller där det finns bara ett fåtal behandlingsalternativ.

Landstingens samverkansråd för nya terapier, NT-rådet, rekommenderar landstingen att använda Spinraza (nusinersen) vid behandling av vissa patienter med sjukdomen spinal muskelatrofi (SMA).

Läs vidare »

IMRALDI®, BIOGEN’S BIOSIMILAR AV ADALIMUMAB MED HUMIRA® SOM REFERENSPRODUKT HAR GODKÄNTS INOM EU

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:28 CEST

ZUG, Switzerland – August 24, - Europeiska kommissionen har beviljat marknadsföringstillstånd för IMRALDI® (även kallat SB5), en adalimumab-biosimilar med Humira® som referensläkemedel.

Biogen är därmed första företag att få biosimilarer till de tre största Anti-TNF läkemedlen godkända inom EU.

IMRALDI har utvecklats av Samsung Bioepis, i ett samarbete mellan Samsung BioLogics och Biogen (NASDAQ, BIIB) och är godkänt för behandling av reumatoid artrit (RA), juvenil idiopatisk artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis, pediatrisk plackpsoriasis, vuxen och adolescent hidradenit suppurativa, Crohns sjukdom, pediatrisk Crohns sjukdom, ulcerös kolit och uveit.

IMRALDI är den tredje anti-TNF biosimilaren från Samsung Bioepis som godkänns för försäljning inom Europeiska unionen (EU) efter godkännandet av BENEPALI® (etanercept) 2016, en biosimilar till referensläkemedlet Enbrel®,1 och FLIXABI® (infliximab), en biosimilar till referensläkemedlet Remicade®.2 Anti-TNF behandling står för en av de största posterna i EU:s läkemedelsutgifter med en beräknad kostnad på ca 9 miljarder dollar (8 miljarder euro) årligen - 2011 till 2014.3,4 Introduktion av biosimilarer till de tre ledande anti-TNF-läkemedlen i Europa innebär potentiella besparingar på upp till 11,44 miljarder dollar (9,69 miljarder euro) mellan patentets utgångsdatum för varje referensprodukt och 2020.5. Med godkännandet av IMRALDI är Biogen det första företaget som har godkända biosimilarer till alla dessa tre läkemedel.

"Godkännandet av Imraldi innebär ytterligare ett positivt steg för patienter med kroniska autoimmuna tillstånd", säger Jan Stenberg, MD och Nordisk Medicinsk Chef på Biogen Biosimilars. "I takt med att allt fler biosimilarer blir tillgängliga ökar läkarnas valmöjligheter och allt fler patienter i Europa kan få tillgång till biologisk behandling"

EU:s godkännande grundades på robusta preklinisk och kliniska data som jämförde IMRALDI med Humira. Kliniska data inkluderar resultat från två "head-to-head" studier - en fas I-studie hos friska frivilliga som visade farmakokinetisk bioekvivalens till Humira1 och en 52 veckors fas III randomiserad dubbelblind multicenterstudie, där IMRALDI demonstrerade motsvarande effekt och jämförbar säkerhet och immunogenicitet som Humira hos patienter med måttlig till svår RA trots metotrexatbehandling2,3. Det primära utfallsmåttet för fas III-studien, American College of Rheumatology 20% svar vid vecka 24 (ACR20), uppnåddes, vilket visade ekvivalent effekt jämfört med Humira (ACR20-svarsfrekvens var 72,5% i IMRALDI-gruppen mot 72,0% i Humira-gruppen).8 Mellan vecka 24 och vecka 52 visade effekt, säkerhet och immunogenicitetsprofil hos de 125 patienter som bytte från Humira till IMRALDI vara jämförbar med den hos patienter som var kvar på Humira (129) eller IMRALDI (254) under övergångsperioden.9

Om Biogen

Biogen använder avancerade analytiska metoder och medicinteknik för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa terapier över hela världen för människor som lever med allvarliga neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar. Biogen grundades 1978, är en pionjär inom bioteknik och har idag den ledande läkemedelsportföljen för behandling av multipel skleros, har introducerat den första och enda godkända behandlingen för spinal muskelatrofi och ligger i framkant av neurologiforskning för tillstånd som Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateralskleros. Biogen tillverkar och kommersialiserar biosimilarer av avancerade biologiska läkemedel. För mer information, besök www.biogen.com.

Biogen Safe HarborDetta pressmeddelande innehåller framtidsutsikter, inklusive uttalanden om indikationer från godkännande och förväntad tillgång till IMRALDI i EU, samt potentiella kostnadsbesparingar från tillgången till IMRALDI och andra biosimilara anti-TNF-terapier i EU. Dessa framåtblickande uttalanden kan åtföljas av sådana ord som "förutse", "tro", "uppskattning", "förvänta", "prognos", "tänka", "kan", "plan", "vilja" och andra ord och termer med liknande betydelse. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid dessa uttalanden. Läkemedelsutveckling och kommersialisering är en lång och komplex process, vilket innebär en hög grad av risk. Faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten skiljer sig väsentligt från våra nuvarande förväntningar inkluderar: risken för att oväntade problem kan uppstå på grund av ytterligare data eller analyser, att tillsynsmyndigheter kan kräva ytterligare data eller information eller ytterligare studier eller kanske inte godkänna eller vägra godkänna eller kan fördröja godkännande av våra biosimilarkandidater; risker relaterade till vårt beroende av tredje part för utveckling och kommersialisering av biosimilarer; risker för rättsliga åtgärder, lagstiftningskontroll eller andra utmaningar för biosimilarer som kan förhindra kommersiell lansering av en produkt eller fördröja den i många år och riskerna med andra oväntade hinder. För mer detaljerad information om riskerna och osäkerhetsfaktorerna i samband med våra läkemedels- och kommersialiseringsaktiviteter, läs avsnittet Riskfaktorer i vår senaste års- eller kvartalsrapport som lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission. Dessa uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar vid datumet för detta pressmeddelande. Vi åtar oss inte någon skyldighet att offentligt uppdatera några framtidsutsikter.

Referenser

[1] Humira® is a registered trademark of AbbVie Biotechnology Ltd.

2 Enbrel® is a registered trademark of Wyeth LLC.

3 Remicade® is a registered trademark of Janssen Biotech, Inc.

4 Extrapolated from global sales from Global Data PMLive Top 50 report, available at: http://www.pmlive.com/top_pharma_list/Top_50_pharmaceutical_products_by_global_sales.Accessed August 2017

5 Currency exchange rates (rounded). Available at: www.xe.com. Accessed August 2017.

6 Psachoulia E, et al. Potential impact of the biosimilars introduction of 3 anti-TNFs in the European market. Value Health 2017;20(5);A143.

7 Shin D, et al. A Phase I Pharmacokinetic Study Comparing SB5, An Adalimumab Biosimilar, And Adalimumab Reference Product (Humira®) in Healthy Subjects. Ann Rheum Dis 2015;74 (suppl 2):1265.

8 Weinblatt M, et al. A Phase III, Randomized, Double-Blind Clinical Study, Comparing SB5, An Adalimumab Biosimilar, with Adalimumab Reference Product (Humira®) in Patients with Moderate to Severe Rheumatoid Arthritis Despite Methotrexate Therapy (24-week results) [abstract]. Arthritis Rheumatol 2015;67 (suppl 10).

9 Weinblatt M, et al. FRI0161 Sustained Efficacy and Comparable Safety and Immunogenicity after Transition To SB5 (An Adalimumab Biosimilar) vs Continuation of The Adalimumab Reference Product in Patients with Rheumatoid Arthritis: Result of Phase III Study. Annals of the Rheumatic Diseases 2016;75:487.

Om Biogen
Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. Biogens fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen.

Läs vidare »

BENEPALI® - den första biosimilaren av etanercept med Enbrel® som referensprodukt godkänd inom Europeiska unionen.

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2016 17:17 CET

"Biosimilaren BENEPALI är likvärdig med Enbrel avseende kvalitet och effektivitet och har jämförbar säkerhets- och immunogenicitetsprofil. Utvecklingen av biosimilarer kommer att bidra till att fler får tillgång till biologisk behandling.” Biogen kommer att tillverka och marknadsföra BENEPALI inom EU.

Svensk registerstudie visar: Reduktion av funktionshinder efter fem års MS-behandling

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2015 09:26 CEST

Svenska patienter med sjukdomen skovvis förlöpande multipel skleros (MS) mår bättre och uppvisar en reduktion av funktionshinder efter fem års behandling med natalizumab (Tysabri) jämfört med före behandlingsstart. Det visar en omfattande svensk långtidsuppföljning från den svenska registerstudien, IMSE-I. Resultat från studien pekar på att ju tidigare behandlingen sätts in desto mer nytta har patienten av behandlingen. Studien presenteras vid den internationella MS-kongressen ECTRIMS i Barcelona den 7- 10 oktober.

IMSE-I studien vid Karolinska Institutet omfattar kontinuerlig uppföljning av MS-patienter i Sverige som behandlats med det biologiska läkemedlet natalizumab sedan behandlingen introducerades 2006. Registret består i dag av uppföljningar av 2 736 patienter.

IMSE-I studien visar att patienter som behandlats med natalizumab i fem år (546 patienter) uppnått en bromsning av de funktionsnedsättande effekterna av MS-sjukdomen. Patienterna i studien uppvisar en reduktion av funktionshinder efter fem års behandling jämfört med före behandlingsstart. Enligt den så kallade EDSS skalan, en tiogradig skala som mäter grad av funktionshinder vid MS, reducerades de uppmätta funktionshindren från 3,27 före behandlingsstart till 2,87 efter fem års behandling.

Studien pekar även på att möjligheten att reducera funktionshinder vid MS ökar ju tidigare i sjukdomsförloppet som behandling sätts in. En jämförelse mellan två grupper av patienter i IMSE-1 studien som påbörjat behandling olika tidigt i sina sjukdomsförlopp visar att gruppen patienter som påbörjat behandling tidigare uppnått en procentuellt större reduktion av funktionshinder (mätt på EDSS-skalan) jämfört med den senare gruppen.

Om IMSE 1

Immunomodulation and Multiple Sclerosis Epidemiology Study 1 (IMSE 1) startades i augusti 2006 vid lanseringen av natalizumab i Sverige. Studien startade som ett akademiskt initiativ i samarbete med Läkemedelsverket och med finansiellt stöd från Biogen. Totalt har 2 736 patienter ingått i studien. Information har samlats in från det webbaserade nationella svenska MS-registret. Datainsamlingsperioden är från augusti 2006 till juli 2014. Patientplasma/DNA- prover tas före behandlingsstart och senare vid 6, 12 och 24 månaders behandling och lagras för framtida analys. Det finns idag IMSE studier för alla sjukdomsmodifierande MS-läkemedel som godkänts i Sverige från 2006 och framåt.

Om natalizumab (Tysabri)

Natalizumab är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: vuxna patienter från 18 år och uppåt med hög sjukdomsaktivitet trots behandling med beta-interferon eller glatirameracetat eller vuxna patienter från 18 år och uppåt med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros. För mer information se www.fass.se.

Fakta om MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 18 000 personer MS och varje år får drygt 1000 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

EDSS-skalan (Expanded Disability Status Scale) är en skala som som används för att mäta hur funktionshinder vid MS utvecklas med tiden. Genom att mäta olika fysiska funktioner skattas graden av funktionsnedsättning på en skala från 0 till 10 där noll innebär normal nervstatus och till exempel sex innebär att man klarar av att gå ca 100 meter med ensidigt stöd. 

Om Biogen

Biogen är ett av världens ledande bioteknikföretag som fokuserar på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Företaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom multipel skleros, MS. Biogen har en stark bas i Sverige och övriga Norden med forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. 

Läs vidare »

Tecfidera, en första linjens tablettbehandling mot MS, nu i högkostnadskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2014 12:44 CEST

För personer som diagnostiseras med MS blir Tecfidera ett nytt behandlingsalternativ, som kan användas redan tidigt i sjukdomen. Tecfidera kombinerar god effekt med en fördelaktig säkerhetsprofil och den enkelhet som en tablettbehandling innebär. Det är första gången som patienter redan när diagnosen ställs kan få en tablettbehandling som i studier visat sig kunna halvera antalet skov, säger Leif Lohm, medicinsk chef på Biogen Idec Sverige. 

Tecfidera godkändes av EU-kommissionen i februari i år för behandling av skovvis förlöpande MS. Efter en snabb handläggning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) omfattas Tecfidera nu av högkostnadsskyddet för läkemedel. TLV motiverar sitt beslut med att Tecfidera är en kostnadseffektiv behandling jämfört med nuvarande behandlingsalternativ.

Om Tecfidera
Två omfattande fas 3-studierTecfidera har utvärderats i två stora, två-åriga placebokontrollerade globala fas 3-studier som totalt omfattar mer än 2 600 patienter.

I DEFINE[1] visade Tecfidera i styrkan 240 mg, doserat två gånger per dag, en statistiskt säkerställd reduktion av andelen patienter som haft skov med 49 procent (p<0,0001). Den årliga skovfrekvensen minskade med 53 procent (p<0,0001), och risken för 12-veckors bekräftad försämring av funktionsförmåga, mätt med EDSS (Expanded Disability Status Scale, en standardiserad skattningsskala för neurologiska funktionsbortfall), minskade med 38 procent (p=0,005) jämfört med placebo vid två år.

I CONFIRM[2] visade Tecfidera i styrkan 240 mg, doserat två gånger per dag, en statistiskt säkerställd reduktion av den årliga skovfrekvensen med 44 procent (p<0,0001) och andelen patienter som haft skov med 34 procent (p=0,002) jämfört med placebo vid två år. Avseende risken för 12-veckors bekräftad försämring av funktionsförmåga, mätt med EDSS, noterades en trend (statistiskt ej säkerställd) till reduktion med 21 procent jämfört med placebo vid två år.

I både studierna minskade också antalet lesioner i hjärnan signifikant, jämfört med placebo, mätt med magnetkamera (MRT).

I studierna var de vanligaste biverkningarna kopplade till Tecfidera behandling ansiktsrodnad och magbesvär så som diarré, illamående och magont. Antalet patienter som avslutade behandling på grund av ansiktsrodnad (3 procent) och magbesvär (4 procent) var lågt.

Det genomsnittliga lymfocytantalet minskade under det första året men förblev därefter stabila. De patienter som använde Tecfidera fick ingen ökad risk för infektioner och den totala risken för allvarliga infektioner ökade inte heller.

Läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada och Australien godkände Tecfidera för behandling av skovvis förlöpande MS under 2013.

Mer information:
Fredrik Piehl, professor Karolinska Institutet: 073-6718101, fredrik.piehl@ki.se
Jan Lycke, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 073-3109149, jan.lycke@neuro.gu.se
Leif Lohm, medicinsk chef, BiogenIdec Sverige: 070-390 13 64, leif.lohm@biogenidec.com

Fakta om MS
MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är mer än dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–45 år. I Sverige har omkring 17 500 personer MS och varje år nydiagnosticeras 5-600 personer[3]. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta neurologiska och neurokognitiva funktionsnedsättningar. Tecfidera och andra sjukdomsmodifierande MS behandlingar syftar till att fördröja eller förhindra detta förlopp.

[1]) R et al; N Engl J Med. 2012;367(12):1098-1107.

[2] ) Fox RJ et al; N Engl J Med. 2012;367(12):1087-1097

[3] Lycke J, Elm M (2011) Allmän neurologi och multipel skleros. Läkemedelsboken 2001-2012, s 921-940. Läkemedelsverket


Om BiogenIdec
BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen.

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Tecfidera® ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 9 maj. Beslutet innebär att även svenska patienter får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform som kan användas såväl vid behandling direkt efter diagnos som i senare skeden av sjukdomen, när byte av behandling är nödvändig.

Läs vidare »

Biogen Idec redovisar resultaten från studien EMPOWER vid ALS

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2013 11:21 CET

– Studien EMPOWER visar ingen effekt på primära eller viktiga sekundära effektmått –

Resultaten från EMPOWER, en klinisk fas 3‐studie där man undersökt dexpramipexol hos personer med amyotrofisk lateral skleros (ALS) uppfyller inte de primära effektmåtten som var att bromsa utvecklingen av symtom och överlevnad hos personer med ALS. Studien visar heller inte tillfredställande svar på de viktigaste sekundära effektmåtten. Baserat på dessa resultat kommer Biogen Idec att avbryta fortsatt utveckling av dexpramipexol vid ALS. 

– Vi delar den besvikelse och frustration ALS‐sjuka och anhöriga känner som hoppats på att dexpramipexol skulle erbjuda ett nytt behandlingsalternativ, säger Douglas E. Williams, Ph.D., globalt ansvarig för forskning och utveckling på Biogen Idec och fortsätter;

– Även om dessa resultat inte är vad vi förväntade oss, så har EMPOWER‐studien gett oss mycket kunskap och utgör ett viktigt bidrag i kampen mot ALS. Vi kommer fortsätta vårt arbete med forskare runt om i världen för att förstå orsakerna till ALS och hitta potentiella behandlingar för personer med ALS.

Bolaget avser att presentera detaljerade studieresultat vid en framtida medicinsk konferens.

Om EMPOWER studien
EMPOWER var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3‐studie som inkluderat 943 personer med ALS vid 81 kliniker i 11 länder. Patienterna randomiserades till behandling med dexpramipexol eller placebo. Det primära effektmåttet var en kombinerad funktion‐ och överlevnadanalys (Combined Assessment of Function and Survival, CAFS). Utöver CAFS, utvärderade studien bl.a. individuell funktionsförsämring, överlevnad och lungkapacitetsnedsättning. 

Om ALS
Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är beteckningen för en sjukdom där nervceller som skickar impulser till kroppens viljestyrda muskler dör och ersätts av bindväv. Detta leder till förlamning och förtvining av musklerna. I Sverige insjuknar cirka 200‐250 personer varje år och uppskattningsvis finns cirka 600‐700 personer med sjukdomen i landet.

Det finns många teorier om orsaken till att ALS uppstår men i över 90 procent av fallen är orsaken till sjukdomen helt okänd. I cirka 10 procent av fallen så har patienterna själva rapporterat att de har en släkting med sjukdomen. Någon bot finns ännu inte och de flesta drabbade dör inom tre–fem år, vanligtvis sedan andningsmuskulaturen har slutat att fungera. Behandlingsinsatserna inriktas på att kompensera sjukdomssymptomen med tekniska hjälpmedel av olika slag samt att ge psykologiskt och socialt stöd till patienter och anhöriga. Endast ett läkemedel har godkänts för behandling av ALS, och det förlänger överlevnaden med två till tre månader.

Biogen Idec engagemang för ALS forskning
Biogen Idec har flera forskningsprogram som pågår inom ALS. Bolaget ingick nyligen i ett forskningssamarbete med Duke University och HudsonAlpha Institute där man kommer att engagera upp till 1.000 personer med ALS under de kommande fem åren i ett försök att få en djupare förståelse om de grundläggande genetiska orsakerna till sjukdomen. Duke och HudsonAlpha kommer att arbeta med flera forskare i världsklass som har djup kompetens och erfarenhet av ALS och gener associerade med sjukdomen.

Biogen Idec skapade nyligen ett forskningskonsortium i samarbete med flera ledande akademiska forskningscentra för att identifiera nya metoder för behandling av ALS. Var och en av de centra som deltar i detta konsortium bidrar med varierande vetenskaplig och teknisk kompetens. Den gemensamma målsättningen är att förbättra förståelsen av ALS från en grundläggande vetenskap perspektiv.

Dessutom har Biogen Idec bidragit med pengar till University of Massachusetts Medical School ALS Champion fonden. Fonden kommer att sprida kunskap om ALS och stödja grundforskning och klinisk forskning av potentiella behandlingar för ALS och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Om BiogenIdec
Biogenidec använder den absolut senaste tekniken för att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar med fokus på neurologi. Biogenidec grundades 1978 och är världens äldsta bioteknikföretag. Biogenidec är världsledande inom behandling av MS. För mer information om företaget, besök www.biogenidec.se

Kontaktperson:
Shannon Altimari, International Public Affairs, Schweiz 
shannon.altimari@biogenidec.com eller +41 41 3921677 


Om BiogenIdec
BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen.

Resultaten från EMPOWER, en klinisk fas 3‐studie där man undersökt dexpramipexol hos personer med amyotrofisk lateral skleros (ALS) uppfyller inte de primära effektmåtten som var att bromsa utvecklingen av symtom och överlevnad hos personer med ALS. Baserat på dessa resultat kommer Biogen Idec att avbryta fortsatt utveckling av dexpramipexol vid ALS.

Läs vidare »

Lovande resultat för ny tablettbehandling mot MS

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2012 09:00 CEST

BiogenIdec presenterar nya lovande resultat från CONFIRM-studien under American Academy of Neurologys årsmöte i New Orleans. CONFIRM är den andra fas-III studien med tablettbehandlingen BG-12 som undersökt effekt och säkerhet hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (den vanligaste formen av MS). 

– Det här är mycket glädjande resultat för BG-12 både beträffande effekt och säkerhetsprofil. En ny tablettbehandling med en bra säkerhetsprofil blir ett välkommet tillskott i behandlingen av MS om den godkänns, säger Jan Lycke, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

BiogenIdec lämnade tidigare i år in en registreringsansökan för BG-12 både till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den amerikanska motsvarigheten FDA. 

CONFIRM är den andra av två pivotala fas III-studier som genomförts för att utvärdera den nya tablettbehandlingen hos personer med skovvis förlöpande MS. Resultaten visade att BG-12 i doseringen 240 mg, som ges antingen två eller tre gånger per dag, har en signifikant bättre effekt än placebo. Samtidigt så är både säkerheten och toleransen god.

Effektresultat CONFIRM
BG-12 minskade antalet skov jämfört med placebo med 44 procent för patienter som doserades två gånger dagligen (p<0,0001) och med 51 procent vid dosering tre gånger om dagen (p<0,0001) under en tvåårsperiod. I studien ingick också en fjärde grupp som behandlades med den etablerade MS behandlingen glatirameracetat (Copaxone) i doseringen 20 mg subkutan injektion dagligen, vilket minskade skoven med 29 procent (p<0,02) jämfört med placebo efter två års behandling.

Därutöver mötte BG12 alla sekundära effektmått relaterade till skov och mätningar med magnetkamera (MRT) för båda doseringarna. Resultaten efter två års behandling för patienter som fått BG-12, placebo respektive glatirameracetat inkluderade:

 • BG-12 minskade antalet nya eller nyligen förstorade T2-lesioner med 71 procent för två gånger dagligen (p<0,0001) och med 73 procent för tre gånger dagligen (p<0,0001), medan glatirameracetat gav 54 procents (p<0,0001) minskning jämfört med placebo.
 • BG-12 minskade nya T1-hypointensiva lesioner med 57 procent för två gånger dagligen (p<0,0001) och med 65 procent för tre gånger dagligen (p<0,0001), medan glatirameracetat gav 41 procents (p<0,003)minskning jämfört med placebo.
 • BG-12 minskade andelen patienter som fick skov med 34 procent för två gånger dagligen (p<0,003) och med 45 procent för tre gånger dagligen (p<0,0001), medan glatirameracetat gav 29 procents (p<0,01)minskning jämfört med placebo. 

Resultaten visade också att BG-12 minskade risken för funktionsnedsättning och sjukdomsprogression under två år, mätt med EDSS (Expanded Disability Status Scale). Risken för att få en kvarstående försämring vid en efterföljande undersökning 12 veckor senare var reducerad med 21 procent vid dosering två gånger dagligen, 24 procent vid dosering tre gånger dagligen och 7 procent med glatirameracetat. Dessa resultat var inte statistiskt signifikanta, vilket kan vara relaterat till den oväntat låga förekomsten av sjukdomsprogress i placebogruppen. Den var ungefär hälften så stor som den man vanligtvis ser i kliniska studier inom MS. Noggrannare analyser av detta effektmått kommer att utföras.

Säkerhetsresultat CONFIRM
I studien visade båda doseringarna av BG-12 en fördelaktig säkerhetsprofil och tolerabilitet i likhet med dem som observerats i den första studien DEFINE. Totalt sett var förekomsten av biverkningar, allvarliga biverkningar inklusive allvarliga infektioner, och avbrott på grund av biverkningar, liknande i samtliga studerade grupper inklusive placebo:

 • Biverkningar (placebo 92 procent; BG-12 två gånger dagligen 94procent; BG-12 tre gånger dagligen 92 procent; glatirameracetat 87 procent)
 • Allvarliga biverkningar (placebo 22 procent; BG-12 två gånger dagligen 17 procent; BG-12 tre gånger dagligen 16 procent; glatirameracetat 17 procent)
 • Avbrott på grund av biverkningar (placebo 10 procent; BG-12 två gånger dagligen 12 procent; BG-12 tre gånger dagligen 12 procent; glatirameracetat 10 procent)

De vanligaste biverkningarna i grupperna som fått BG-12 var ansiktsrodnad och mag-tarm besvär så som diarré, illamående och magont. Incidensen för dessa besvär minskade dock signifikant i båda BG-12 grupperna efter den första månadens behandling.

Fakta

Om CONFIRM-studien
CONFIRM (Comparator and an Oral Fumarate In RR-MS) är en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad dosjämförande studie för att fastställa effekt och säkerhet av BG-12 hos 1430 personer med skovvis förlöpande MS. I studien utvärderades tablettbehandling med två doseringar av BG-12, 240 mg två gånger dagligen och 240 mg tre gånger dagligen, samt injektionsbehandling med glatirameracetat 20 mg subkutant en gång dagligen. Glatirameracetat är en sedan tidigare etablerad MS behandling med vilka BG12 resultaten jämfördes. Både BG-12 och glatirameracetat var jämförda med placebo.

Det primära effektmåttet för studien var att fastställa om BG-12 var effektivt för att minska antalet kliniska skov under en tvåårsperiod. Sekundära effektmått som ingick var minskning av antalet nya eller nyligen förstorade T2-lesioner, nya T1-hypointensiva lesioner, andelen patienter som fick skov och funktionsnedsättning mätt med EDSS. Säkerhet och tolerabilitet av BG-12 har också bedömts.

Om  BG-12
BG-12 (dimetylfumarat) är en per oral behandling av skovvis förlöpande MS, den vanligaste formen av MS. Tablettbehandlingen befinner sig i den sista kliniska utvecklingsfasen. BiogenIdec har presenterat lovande resultat för BG-12 i två globala placebokontrollerade fas III-studier. I dessa studier utvärderades BG-12 i doseringen 240 mg, som gavs två eller tre gånger per dag under en tvåårsperiod.

BG-12 är ett läkemedel som visat att det kan minska sjukdomsaktiviteten genom att reducera inflammationen i det centrala nervsystemet (CNS). BG-12 har också neuroprotektiva egenskaper vilket innebär att det även på annat sätt kan skydda mot skador i CNS. Dessa effekter kan förstärka nervcellernas förmåga att motstå den toxiska inflammationsorsakade och oxidativt utlösta stress som sannolikt spelar en roll i sjukdomsmekanismerna bakom MS.

Om MS
MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till multipla inflammationer som skadar det centrala nervsystemet (CNS), dvs. hjärna och ryggmärg. Sjukdomen är mer än dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–45 år. I Sverige har omkring 17 500 personer MS och varje år får drygt 500 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med övergående MS-symtom som ofta försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta neurologiska funktionsnedsättningar vilka ofta också innefattar kognitionen.

För mer information kontakta:
Jan Lycke, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel: 073-3109149
Eva Falk, medicinsk chef, BiogenIdec Sverige, tel: 070-390 13 64

Om BiogenIdec
BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det i dag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi samt är ledande inom MS i Sverige och i världen.

BiogenIdec presenterar nya lovande resultat från CONFIRM-studien under American Academy of Neurologys årsmöte i New Orleans. CONFIRM är den andra fas-III studien med tablettbehandlingen BG-12 som undersökt effekt och säkerhet hos patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (den vanligaste formen av MS).

Läs vidare »

EMA prövar registreringsansökan för ny tablettbehandling vid MS

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2012 08:30 CET

BiogenIdec har lämnat in en registreringsansökan för BG-12 till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. BG-12 är en ny tablettbehandling för behandling av skovvis förlöpande Multipel skleros (MS). Läkemedlet har i kliniska studier visat på en signifikant reduktion av sjukdomsaktiviteten hos patienter med MS.

–Det har skett stora framsteg inom behandling av MS under de senaste 15 åren men det finns fortfarande ett stort medicinskt behov av nya behandlingar. BG-12 har i kliniska studier visat på lovande resultat både beträffande effekt och säkerhetsprofil. Det i kombination med att det är en tablettbehandling gör att BG-12 kan bli ett välkommet tillskott i behandlingen av multipel skleros, säger Jan Lycke, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansökan till EMA baseras på ett omfattande studieprogram på mer än 2 600 patienter. Utredningen hos läkemedelsmyndigheten tar ca ett år, och BiogenIdec räknar med att EMA kommer att ta ställning till ansökan under våren 2013.  Nyligen lämnade BiogenIdec även in motsvarande ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA.

Fakta om  BG-12

BG-12 (dimetylfumarat) är en tablettbehandling för behandling av skovvis förlöpande MS, den vanligaste formen av MS. Tablettbehandlingen befinner sig i den sista kliniska utvecklingsfasen. BiogenIdec har presenterat lovande resultat för BG-12 i två globala placebokontrollerade fas III-studier. I dessa studier utvärderades BG-12 i doseringen 240 mg, som gavs två eller tre gånger per dag under en tvåårsperiod. 

BG-12 är ett läkemedel som visat att det kan minska sjukdomsaktiviteten genom att påverka inflammatoriska celler i det centrala nervsystemet (CNS) samt genom att på annat sätt skydda mot skador i CNS. Dessa effekter kan förstärka nervcellernas förmåga att motstå den toxiska inflammationsorsakade och oxidativt utlösta stress som sannolikt spelar en roll i sjukdomsmekanismerna bakom MS.

Fakta om MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är dubbelt så vanlig hos kvinnor än hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20-40 år. I Sverige har om kring 17 500 personer MS(1) och varje år får drygt 500 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

Om BiogenIdec

BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det idag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi, hemofili, immunologi samt är ledande inom området för MS i Sverige och i världen.

Kontaktperson:

Jan Lycke, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tel: 073-3109149

Eva Falk, medicinsk chef, BiogenIdec Sverige, tel: 070-390 13 64

 

1. Ahlgren C, Oden A, Lycke J. High nationwide prevalence of multiple sclerosis in Sweden. Mult Scler 2011;17:901-908.

 

BiogenIdec har lämnat in en registreringsansökan för BG-12 till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. BG-12 är en ny tablettbehandling för behandling av skovvis förlöpande Multipel skleros (MS). Läkemedlet har i kliniska studier visat på en signifikant reduktion av sjukdomsaktiviteten hos patienter med MS.

Läs vidare »

Ny studie på svår form av MS

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2012 09:02 CET

Sverige är ett av de länder som deltar i en ny internationell studie för behandling av patienter med sekundärprogressiv MS. En patientgrupp som idag inte har någon effektiv behandling att tillgå. I studien utvärderas effekten av läkemedlet Tysabri (natalizumab).

 

MS är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos yngre personer. En betydande andel av de som diagnosticeras med skovvis förlöpande MS (RRMS), som är den vanligaste formen av MS, övergår med tiden i en sekundärprogressiv fas av sjukdomen (SPMS). SPMS kännetecknas av en kontinuerligt försämrad neurologisk funktion, med påverkan på bland annat gångfunktionen. Sjukdomsmekanismerna vid progressiv MS är fortfarande till stora delar okända.

 

¨MS är en vanlig orsak till neurologiskt handikapp hos unga vuxna. På senare har vi glädjande nog fått tillgång till nya, mer effektiva behandlingar för personer med skovformad MS. Tyvärr gäller detta inte den sekundära progressiva sjukdomsfasen, där vi idag i stort helt saknar effektiva behandlingsalternativ. Det finns därmed ett mycket stort behov av att utveckla bättre behandlingsmetoder för våra patienter", säger Fredrik Piehl, professor och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt koordinerande prövare för studien i Sverige. "Detta är den största nu pågående studien inom SPMS och syftet är att undersöka om behandling med Tysabri kan förhindra försämring av neurologisk funktion och därmed ha en positiv effekt på patientens rörlighetsförmåga”.

 

 

Om studien
ASCEND (A Study to Characterize the Efficacy of Natalizumab on Disability in SPMS) är en dubbelblind, placebokontrollerad studie.  I studien kommer patienter med progressiv MS randomiseras till antingen Tysabri 300 mg eller placebo intravenöst var fjärde vecka i 96 veckor. ASCEND är en global studie och omfattar cirka 850 patienter i 15 länder varav Sverige är ett. I Sverige deltar kliniker i Göteborg, Stockholm, Umeå, och Örebro. Deltagarna i studien kommer att vara i åldrarna 18 till 58 med diagnosen sekundärprogressiv MS sedan minst två år.

 

Det primära effektmåttet är att undersöka om behandling med Tysabri bromsar försämringen i den neurologiska funktionen hos patienter med sekundärprogressiv MS.
 
Om Tysabri
Tysabri är godkänt i Europa för behandling av skovvis förlöpande MS sedan juni 2006. Enligt data som publicerats i the New England Journal of Medicine leder behandling med Tysabri efter två år till 68 procents relativ minskning (p<0,001) av skovfrekvensen per år jämfört med placebo, och en relativ minskning av risken för bestående funktionsnedsättning med 42-54 procent (p<0,001). För patienter med hög sjukdomsaktivitet, vilket utgör merparten av dem som i praktiken behandlas med Tysabri, är skovreduktionen 81 procent (p=0,001) och den relativa minskningen för bestående funktionsnedsättning 64 procent (p=0,008)[1].

Tysabri rekommenderas till patienter med aktiv sjukdom som inte har effekt av annan sjukdomsmodifierande behandling. Tysabri är en antikropp som verkar genom att stoppa inflammerade celler i blodet att ta sig in i det centrala nervsystemet (CNS) och orsaka skada. MS är en autoimmun sjukdom, och immunsystemet reagerar mot det skyddande höljet, myelinet, kring nervfibrerna i CNS. Antikroppen i Tysabri verkar genom att blockera ett protein, alfa 4-integrin, som aktiverade immunceller använder för att häfta fast vid blodkärlsväggen och vandra in i CNS.

Tysabri innebär en ökad risk för en känd men mycket allvarlig biverkning, hjärnvirusinfektionen PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). PML fall har rapporterats såväl i kombinationsterapi med immunmodulerande behandling som i monoterapi med Tysabri. Risken att drabbas är beroende på olika riskfaktorer.

 

För mer information kontakta:

Fredrik Piehl, 073-671 81 01, fredrik.piehl@ki.se, professor och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna samt koordinerande prövare för ASCEND-studien i Sverige

Eva Falk, 070-390 13 64, eva.falk@biogenidec.com, medicinsk chef, BiogenIdec Sverige.

Fakta: MS

MS är en kronisk neurologisk sjukdom som ger upphov till inflammationer som angriper det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg). Sjukdomen är nästan dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män och insjuknandet sker oftast i åldern 20–40 år. I Sverige har omkring 17 000 personer MS och varje år får drygt 500 personer diagnosen. I tidiga stadier går sjukdomen oftast i skov, perioder med förvärrade MS-symtom som sedan försvinner helt eller delvis. Senare under sjukdomsprocessen tilltar dock permanenta kroppsliga och kognitiva funktionsnedsättningar.

[1] Hutchinsson et al (2009), The efficacy of natalizumabin patients with relapsing multiple sclerosis: subgroup analyses of AFFIRM and SENTINEL, Jon 3093.

Om BiogenIdec

BiogenIdec är ett av världens ledande bioteknikföretag och gör stora satsningar i Sverige och övriga Norden. BiogenIdecs fokus ligger på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar där det idag finns få eller inga behandlingsmöjligheter. Bolaget har en omfattande forskning inom neurologi och immunologi, samt blödarsjuka. BiogenIdec är ledande inom området MS i Sverige och i världen.

Sverige är ett av de länder som deltar i en ny internationell studie för behandling av patienter med sekundärprogressiv MS. En patientgrupp som idag inte har någon effektiv behandling att tillgå. I studien utvärderas effekten av läkemedlet Tysabri (natalizumab).

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Om Biogen Sweden AB

Världens tredje största biotechföretag

Biogen har tre fokusområden; neurologi, immunologi och onkologi.

I Sverige marknadsför Biogen två läkemedel idag, Avonex och Tysabri, båda mot multipel skleros (MS). Avonex är världens mest använda MS-läkemedel.

Biogen har 45 anställda i Norden och drygt 3500 i världen. Huvudkontoret för Norden ligger i Köpenhamn. Det svenska kontoret finns i Upplands Väsby.

Adress

 • Biogen Sweden AB
 • Kanalvägen 10 A
 • 194 61 UPPLANDS VÄSBY
 • Vår hemsida