Skip to main content

Utmaningar i försäkringsbranschen – nya möjligheter för Bliwa

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2012 08:01 CEST

Den finansiella oron under 2011 påverkade försäkringsbranschen, men Bliwas goda ekonomi skapar handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter.

Bliwakoncernen fortsätter att växa och har idag cirka 11 000 svenska företag, varav ett drygt 30-tal av de 100 största, samt 11 organisationer som kunder. Under 2011 breddades affären gentemot de 100 största svenska före­tagen och organisationsmarknaden.

2011 i korthet

  • Premieinkomsten i Bliwakoncernen ökade med 15 procent trots att Bliwa sänkte premien för flera produkter. Premieinkomsten uppgick per 31 december till 275 miljoner kronor före avgiven återförsäkring.
  • Återbäring i form av premierabatter och ersättningar till försäkringstagare i Bliwa uppgick till 19 miljoner kronor.
  • Bliwa Livförsäkrings (Bliwa) kapitalbas uppgick per den 31/12 2011 till 891 miljoner kronor, 7 gånger större än vad regelverket kräver. Solvensgraden uppgick till 358 procent vilket är en av de högsta bland svenska livbolag. Bliwas starka ekonomi skapar handlingsfrihet och bra förutsättningar för fortsatt tillväxt, även efter implementering av nytt solvensregelverk. Bolagets oberoende skapar också mycket goda förutsättningar för konkurrensneutrala samarbeten både inom bank- och försäkringsbranschen.
  • Det försäkringstekniska resultatet uppgick till -43 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror i sin helhet på negativ kapitalavkastning. Bliwa har en kort duration i sin ränteportfölj, cirka 2 år, och gynnades därför inte av räntenedgången på samma sätt som många andra svenska livbolag gjorde under 2011. Bolaget valde också att inte sänka aktieandelen under 2011, vilket påverkade resultatet negativt totalt sett under året, men positivt i slutet av 2011 och inledningen av 2012. 
  • Som kundägt bolag ger Bliwa kunderna möjlighet till inflytande och påverkan på många sätt. Efter önskemål från bolagets kunder har Bliwa utvecklat en egen sjukvårdsförsäkring som baserar sig på en utvärdering som Bliwa genomfört avseende vad kunderna efterfrågar. Sjukvårdsförsäkringen kommer att lanseras under hösten 2012.
  • Bliwas årliga kundenkät visade än en gång på mycket nöjda och engagerade kunder. Det genomsnittliga betyget på produkter, kompetens samt servicenivå och tillgänglighet var 9 av 10 och samtliga som deltog i kundenkäten var också beredda att rekommendera Bliwa.
  • Under 2011 har Bliwa utvecklat en ny HR-funktion. Syftet är att förvalta och bygga vidare på varumärket internt så att Bliwa även i fortsättningen upplevs som en av Sveriges bästa arbetsplatser både av befintlig personal och av potentiella nya medarbetare.
  • Bliwa vill bidra till en hållbar utveckling och samhällsnytta inom områden med koppling till den egna verksamheten. Därför har Bliwa under 2011 fortsatt att bidra till fler hjärtsäkra arbetsplatser samt utvecklat samarbetet med Hjärt-Lungfonden till att även omfatta stroke.
  • En utmaning för hela försäkringsbranschen, och även för Bliwa, är utökade och mer omfattande externa regelverk. För Bliwa är emellertid målet att arbetet med regelverksanpassning även ska skapa affärsnytta, exempelvis genom effektivare kapitalanvändning, bättre underlag för affärskritiska investeringar, minskad risk för sanktioner och minskad risk för förluster till följd av oönskat risktagande.

Bra inledning på 2012

2012 inleddes mycket positivt för Bliwa både resultatmässigt och affärsmässigt med flera nya kundavtal. Det försäkringstekniska resultatet för det första kvartalet uppgick till 49,8 miljoner kronor.

Bliwa Livförsäkring är ett svenskt kundägt försäkringsbolag som specialiserat sig på gruppförsäkringar för företag och organisationer. Bliwa erbjuder försäkringar för livet i form av ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet och hälsofrämjande stöd för att försäkringarna så sällan som möjligt ska behöva användas. Bliwa är idag försäkringsgivare för cirka 11 000 företag, varav ett 30-tal av de 100 största, och 10 organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Med över en miljon försäkrade är satsningar på hälsa i arbetslivet en god investering. Därför arbetar Bliwa bland annat för hjärtsäkra arbetsplatser. Läs mer på www.bliwa.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.