Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:11 CEST

Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

- 80 kliniska och prekliniska projekt, varav 65 procent har stor potential att bli genombrott - Monoklonal antikropp som visar potential för flera inflammatoriska sjukdomar - 15 nya läkemedel inom immunologi, CNS, onkologi, respiratoriska och kardiometaboliska sjukdomar kan potentiellt godkännas före 2025.

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:30 CEST

• Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro) • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

I höstas uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Även Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ 2-diabetes.

– Att Stockholms läns landsting inkluderar Jardiance i Kloka Listan 2018 gör att fler patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom nu kommer att få tillgång till rätt behandling. Rekommendationen förenklar arbetet för läkare inom primärvård, liksom specialiserad öppenvård och slutenvård då det nu blir tydligt hur patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom bör behandlas, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Enligt Kloka listan ska Jardiance ges i tillägg till metformin endast vid manifest kardiovaskulär sjukdom och otillfredsställande metabol kontroll. Manifest kardiovaskulär sjukdom innebär angina pectoris (kärlkramp), genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom (förträngning av en eller flera blodkärl) eller TIA/stroke.

Om Kloka Listan

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

www.janusinfo.se

Om typ 2-diabetes

Ungefär 450 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Utöver dessa är det ca 150 000 som har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes drabbar vanligen personer över 40 år och risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir. Hjärt-kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2-diabetes än befolkningen i övrigt. Två av tre med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Kostnaden för diabetesläkemedel, som kan motverka komplikationerna, står för 4-6 procent av den totala kostnaden för behandling av typ 2-diabetes.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

Läs vidare »

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska riskerna för att drabbas av stroke till följd av blodpropp i hjärnan. En behandlingsmetod vid förmaksflimmer är så kallad kateterablation. Den innebär att läkaren för in en speciell sorts kateter via blodkärl i ljumsken och med värme eller kyla blockerar de elektriska singaler som orsakar flimret. Men det innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-CIRCUIT) ingick 635 patienter med förmaksflimmer som genomgick ablation samtidigt som de fick blodförtunnande behandling med antingen Pradaxa (dabigatran) eller warfarin. Resultaten visar att de patienter som fick Pradaxa råkade ut för signifikant färre större blödningar än de som fick warfarin. (1) CHMP:s rekommendation innebär att produktresumén för Pradaxa nu uppdaterats med information om att de som behandlas med Pradaxa 150 mg två gånger dagligen inte behöver avbryta denna behandling för att genomgå en kateterablation.

– Det är viktigt att patienter som skall genomgå ablation får en optimal antikoagulationsbehandling som bygger på ett vetenskapligt underlag. Patienterna riskerar att drabbas av komplikationer som både blödning och stroke. Den nu aktuella studien visar att oavbruten behandling med Pradaxa är ett säkrare behandlingsalternativ än warfarin när det handlar om större blödningar. Ingen patient som deltog i studien drabbades av stroke säger Kristian Broms, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim.

(1) Calkins H et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Läs vidare »

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:15 CEST

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling där metformin fortfarande är förstahandsbehandling vid typ-2 diabetes.

Det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas, som DPP-4-hämmare och SGLT 2-hämmare. Jardiance (empagliflozin) är en SGLT 2-hämmare som är ett av de läkemedel som anses vara ett lämpligt val som tillägg eller alternativ till metformin hos patienter med manifest kardiovaskulär sjukdom.

Jardiance har tidigare i år lyfts i Socialstyrelsens riktlinjer till prioritet 3 för patienter med typ-2 diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom, det innebär att hälso- och sjukvården bör erbjuda Jardiance till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom.

– Att Läkemedelsverket uppmärksammar att läkemedelsbehandlingen ska var individualiserad och ta hänsyn till patientens förutsättningar och samsjuklighet är positivt och viktigt, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent enligt studien EMPA-REG OUTCOME. (1)

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post:  tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582 137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com


Referenser:

1.  Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Läs vidare »

Knarr i lungorna kan tyda på fibros

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:24 CEST

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en ovanlig och svår sjukdom som inte kan botas. Men tidig diagnos kan bidra till snabbare behandling, som kan bromsa sjukdomens utveckling. En metod för att ställa diagnosen är att lyssna på lungorna. Hos patienter med lungfibros hörs ett mycket karaktäristiskt ljud, som påminner om ljudet när man drar isär ett kardborreband. En kunskap som fler inom vården bör känna till och som är aktuell inför den internationella IPF World Week 16-24 september.

Vid idiopatisk lungfibros (IPF) har det uppstått en inflammation och bildning av bindväv i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna). Lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luften och blodet försämras. Andfåddhet, torrhosta, trötthet och viktnedgång är vanliga symtom. I Sverige beräknas omkring 1 500 personer lida av lungfibros. Antalet är emellertid svårt att fastställa och många har inte fått diagnos. (1) Hur många som insjuknar varje år är osäkert, men enligt internationella studier kan det vara mellan 4,6 och 16 fall per 100 000 personer. (2)I hela världen beräknas tre miljoner personer ha IPF. Sjukdomen är dödlig, men en del med patienter kan leva flera år med IPF.

De flesta som drabbas är över 60 år. Möjliga riskfaktorer är rökning, lungskada, ärftlighet, kroniska virusinfektioner och exponering för vissa ämnen i miljön.

Tidig diagnos är viktigt, eftersom snabbt insatt behandling kan hämma sjukdomsförloppet med målet att behålla lungfunktionen så länge som möjligt. Eftersom symtomen kommer smygande och kan förväxlas med andra sjukdomar, kan det ta lång tid innan patienten får rätt diagnos med hjälp av en rad olika undersökningar. En är att lyssna på lungorna. Vid inandning hörs då ett typiskt knastrande ljud, ungefär som när man drar isär ett kardborreband.

– Om patienterna kan diagnostiseras i tid har vi större möjligheter att möta utmaningen i att bemästra denna förödande sjukdom, säger Peter Nilsson, medicinsk rådgivare inom terapiområdet lungor och luftvägssjukdomar på Boehringer Ingelheim. Därför har man inför IPF World Week tagit fram utbildningsmaterial för att öka medvetenheten hos läkare om vikten av att känna igen det typiska ljudet ifrån lungorna vid IPF.

– Patienter med lungfibros behöver hjälp. Den information som finns på nätet är dyster och vi vill hjälpa de som drabbats att hitta livskvalitet! Därför har vi startat en patientförening och en hemsida www.ipf-sverige.se där syftet är att ge hopp och stöd, säger Olle Setterberg, patient och ordförande i patientföreningen för lungfibros.

För närvarande finns två godkända läkemedel som har en bromsande effekt på lungfunktionens försämring. Lungtransplantation kan övervägas i vissa fall.

 • (1) Lungfibrosregistret 2016.
 • (2) Internetmedicin.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582 156
E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Färre blödningar med Pradaxa än warfarin efter stentingrepp

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:30 CEST

En kombinationsbehandling med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa och ett trombocythämmande läkemedel minskar risken för blödningar jämfört med en initial trippelbehandling med warfarin och två andra trombocythämmande läkemedel, hos patienter med förmaksflimmer, som fått ett stent inopererat mot förträngningar i hjärtats blodkärl. Detta visar en ny studie som presenterats vid den stora europeiska hjärtkongressen (ESC) i Barcelona och som samtidigt publicerats i New England Journal of Medicine. Patienter från åtta sjukhus i Sverige har deltagit i studien.

Mellan 20 och 30 procent av de patienter med förmaksflimmer som tar blodförtunnande medel för att minska riskerna för stroke har också någon kranskärlsjukdom som kan motivera så kallad ballongutvidgning för att öppna förträngda blodkärl och öka blodflödet till hjärtat.

För att kärlet ska förbli öppet förstärker man oftast utvidgningen med ett litet cylinderformat nät, ett så kallat stent. Efter ingreppet ska patienten behandlas med blodförtunnande medel för att minska riskerna för blodpropp. Men blodförtunnande behandling innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-DUAL PCI) som pågick i 30 månader behandlades 2 725 patienter som fått ett stent inopererat med antingen Pradaxa (dabigatran) i kombination med ett enda trombocythämmande läkemedel (dubbelbehandling) eller med warfarin i kombination med två trombocythämmande läkemedel (trippelbehandling). Efter 1 eller 3 månader fick även denna grupp dubbelbehandling. Resultaten visar att förekomsten av blödningar var betydligt lägre vid behandling med Pradaxa jämfört med warfarin – en minskning med 48 respektive 28 procent beroende på dos. (1). Båda doserna är godkända som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

– Läkare som behandlar patienter med förmaksflimmer efter stentingrepp måste alltid göra en avvägning mellan effekten och risken för blödning. Tidigare har vi haft för få uppgifter om K-vitaminfria orala blodförtunnande läkemedel inom det här området. Därför är de positiva resultaten från denna studie mycket välkomna, säger professor David Erlinge, professor i kardiologi och verksam vid Skånes universitetssjukhus och ansvarig för den svenska delen av studien.

Svenska patienter

Patienter vid åtta svenska sjukhus har ingått i studien. Alla patienter i denna studie genomgick PCI (percutan coronar intervention), en metod för att öppna förträngda kranskärl. I Sverige genomförs omkring 20 000 sådana ingrepp varje år. (2)

Fakta om Pradaxa

Pradaxa är det enda orala blodförtunnande läkemedel för vilket det finns en specifik antidot, Praxbind (idarucizumab). Pradaxa är godkänt för att förebygga stroke på grund av förmaksflimmer, behandla och förebygga blodpropp vid djup ventrombos och lungemboli (blodpropp i lungan) och för att förebygga blodpropp vid byte av höft- och knäleder. Läkemedlet tas som kapsel med fast dosering.

Närmare resultat från studien presenteras i New England Journal of Medicine 27 augusti 2017. (1)

Pradaxa och Praxbind tillverkas och tillhandahålls av Boehringer Ingelheim AB.

 • (1)NEJM
 • (2)Riksförbundet HjärtLung.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Boehringer Ingelheim startar digitalt labb för nya vårdlösningar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Som ett självständigt dotterbolag kommer BI X att fokusera på att ta innovativa digitala lösningar i vården från idé till verklighet. Det digitala labbet kommer arbeta nära resten av företaget.

- BI X kommer att arbeta med utmanande uppgifter och samarbeta med experter från olika affärsområden för att leverera viktiga och innovativa digitala lösningar, säger Andrea Sambatti, landschef på Boehringer Ingelheim Sverige.

Starten av BI X innebär att 50 personer kommer anställas vid Boehringer Ingelheims huvudkontor i Ingelheim i Tyskland. Totalt kommer Boehringer att investera 10 miljoner euro i labbet under 2017 och rekrytera personer från hela världen.

- Digitalisering är ett viktigt strategiskt ämne för vårt företag och labbet kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla ännu bättre behandlingsalternativ för patienter i framtiden. Vi driver den digitala omvandlingen med många olika initiativ inom alla affärsområden och BI X kommer ytterligare att påskynda denna förändringsprocess, säger Andra Sambatti.

BI X kommer att utveckla prototyper för nya produkter och lösningar för att testa dem tillsammans med företagets affärsenheter i pilotfaser. Företagets affärsenheter använder sig sedan av de nya produkterna och lösningarna och tar dem till marknaden.

För mer information, välkommen att kontakta:
Staffan Gustavsson, Market Access & External Affairs, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582119
E-post: staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim startar det digitala labbet ”BI X” med fokus på digitala vårdlösningar. Det digitala labbet ska bli en plattform för att arbeta med digital transformation, databehandling, mjukvaruutveckling och UX-design. Syftet är att förbättra människor och djurs hälsa genom innovativa digitala lösningar.

Läs vidare »

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2017

Nyheter   •   Jun 13, 2017 14:00 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Media
 • tqvinrza.yuoesbsttferovligrndnk.elzxtmm@bywoeorhrofinangewpr-qcinywgegblhsbeilem.chcohkmux
 • 0708 99 86 99
 • 08-721 21 00

Om Boehringer Ingelheim AB

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Adress

 • Boehringer Ingelheim AB
 • Hammarby Allé 29, Box 92008
 • 120 06 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar