Positivt CHMP-utlåtande för en tredje nintedanib indikation vid lungfibros (1)

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 08:48 CEST

Det positiva utlåtandet meddelades nyligen av den vetenskapliga kommittén för läkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och avser rekommendation av ytterligare en indikation för nintedanib vid behandling av andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp, utöver idiopatisk lungfibros (IPF) och systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD). (1)

Nintedanib är sedan 2015 godkänt för behandling av IPF i mer än 80 länder, däribland Sverige. Läkemedlet godkändes tidigare i år även för behandling av SSc-ILD i Sverige och är för närvarande godkänt i mer än 40 länder.

Yttrandet är baserat på de positiva resultaten från INBUILD fas III-studien, den första studien för att utvärdera patienter med ett brett spektrum av fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar med en progressiv fenotyp. (2) Detta följer U.S. Food and Drug Administration (FDA) och Health Canadas godkännande av nintedanib som den första behandlingen för samma patientpopulation. (3,4)

Om kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp

Interstitiella lungsjukdomar omfattar en stor grupp av mer än 200 typer av lungfibros där orsakerna kan variera, men det som alla har gemensamt är att lungornas bindväv förtjockas och att det bildas ärrvävnad i lungorna, ofta med samtidig inflammation. Detta leder till att lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luftens syre och blodet försämras. (5)

Människor som lever med ILD kan utveckla en progressiv fibrotiserande fenotyp, vilket leder till en oåterkallelig förlust av lungfunktionen och som är förknippad med dålig prognos med hög sjuklighet och dödlighet samt försämrad livskvalitet som följd. (6) Sjukdomen och symtomen är likartade i progressiva former av fibrotiserande ILD, oavsett underliggande ILD-diagnos (8), och så många som 18 till 32 procent av patienter med icke-IPF ILD bedöms ha risk för att utveckla en progressivt fibrotiserande lungsjukdom. (7) Dessa ILD-sjukdomar kan förekomma i en rad kliniska diagnoser, inklusive hypersensitivitetspneumonit, sarkoidos, autoimmuna ILD (såsom reumatoid artrit-associerad ILD, systemisk skleros-associerad ILD), blandad bindvävnadssjukdom-associerad ILD, idiopatisk ospecifik interstitiell lunginflammation och oklassificerad idiopatisk interstitiell lunginflammation. (6)

Patienter med progressiva former av fibrotiserande ILD är en patientpopulation för vilken det inte finns några godkända behandlingsalternativ som effektivt påverkar sjukdomsförloppet. (13) Omhändertagandet av dessa ILD-sjukdomar är en utmaning som kräver tvärvetenskaplig vård, särskilt av lungläkare och reumatologer. (8)

Syftet med studien INBUILD

Det positiva yttrandet är baserat på resultaten från studien INBUILD, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas-III-studie med syfte att utvärdera effektivitet, säkerhet och tolerans hos nintedanib hos patienter med fibrotiserande ILD med en progressiv fenotyp. (2)

Patienterna behandlades under 52 veckor med antingen nintedanib eller placebo. Primära resultatet visar att lungfunktionens försämring kunde bromsas med 57 procent för de som fick nintedanib jämfört med placebo, oavsett typ av fibros. Försämringen i FVC*, ett mått på lungkapacitet, stannade för dem som fick nintedanib vid 81 ml/år att jämföra med 188 ml/år för placebo (P<0,001). Den vanligaste biverkningen med nintedanib var diarré.

Relativa behandlingseffekten av nintedanib var konsekvent för alla patienter, oavsett det fibrotiska mönstret på högupplöst datortomografi (HRCT) och liknar resultaten i nintedanib-studier som studerade patienter med IPF och SSc-ILD. (2,9,10,11)

I studien var nintedanib associerat med en numerisk minskning i risken för akuta exacerbationer eller död jämfört med placebo samt minskad försämring av patientrapporterade symtom som dyspné och hosta (12). Säkerhetsprofilen i INBUILD överensstämde med vad som har observerats i studier av IPF- och SSc-ILD-patienter som behandlats med nintedanib. (2)

Om nintedanib (Ofev)

Nintedanib är en antifibrotisk substans (fibroblasthämmare) som verkar genom att minska ärrbildningen och den tilltagande stelheten i lungorna. (14) I dagsläget har över 80 000 patienter med IPF världen över behandlats med nintedanib. Läkemedlet är godkänt av FDA för IPF, SSc-ILD samt för progressiv interstitiell lungsjukdom. (3)

*FVC (forcerad vitalkapacitet) är den största volym luft en person kan andas ut med full kraft efter en maximal inandning och anges i liter.

Referenser:

1.OFEV® positive opinion. European Medicines Agency. www.ema.europa.eu/en/documents/smop/chmp-post-authorisation-summary-positive-opinion-ofev-ii-27_en.pdf

2.Flaherty KR, Wells AU, Cottin V, et al. Nintedanib in progressive fibrosing interstitial lung diseases. N Engl J Med. 2019;381(18):1718-1727. doi: 10.1056/NEJMoa1908681.

3.U.S. Food and Drug Administration news release. FDA Approves First Treatment for Group of Progressive Interstitial Lung Diseases. Available at https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-group-progressive-interstitial-lung-diseases

4.Ofev® Product Monograph. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. May 19, 2020. Available at https://www.boehringer-ingelheim.ca/sites/ca/files/ofevpmen_4.pdf

5.British Lung Foundation. What is pulmonary fibrosis? Available at https://www.blf.org.uk/support-for-you/pulmonary-fibrosis/what-is-pulmonary-fibrosis

6.Cottin V, Hirani NA, Hotchkin DL, et al. Presentation, diagnosis and clinical course of the spectrum of progressive-fibrosing interstitial lung diseases. Eur Respir Rev 2018;27(150):pii:180076.

7.Wijsenbeek M, Kreuter M, Fischer A, et al. Non-IPF progressive fibrosing interstitial lung disease (PF-ILD): the patient journey. Am J Respir Crit Care Med 2018;197:A1678.

8.Kolb M, Vašáková M. The natural history of progressive fibrosing interstitial lung diseases. Respiratory Research 2019:20:57.

9.Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; INPULSIS® Trial Investigators. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014;370(22):2071-2082.

10.Richeldi L, Costabel U, Selman M, et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2011;365(12):1079-1087.

11.Distler O, Highland KB, Gahlemann M, et al; the SENSCIS Trial Investigators. Nintedanib for systemic sclerosis-associated lung disease. N Engl J Med. 2019;380(26):2518-2528. doi:10.1056/NEJMoa1903076.

12.Swigris JJ, Richeldi L, Wijsenbeek M, et al. Effects of Nintedanib on Dyspnea, Cough and Quality of Life in Patients with Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases: Findings from the INBUILD trial. ID number: 9455. Data on file

13.Flaherty KR, Brown KK, Wells AU, et al. Design of the PF-ILD trial: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase III trial of nintedanib in patients with progressive fibrosing interstitial lung disease. BMJ Open Resp Res 2017;4:e000212. doi:10.1136/bmjresp-2017-000212

14.Fass.se, https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&amp;nplId=20140522000035

För vidare information, välkommen att kontakta:

Susanne E Andersson, Kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0731 56 34 52

E-post: susanne.andersson@boehringer-ingelheim.com


Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708 58 21 56

E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Det positiva utlåtandet meddelades nyligen av den vetenskapliga kommittén för läkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och avser rekommendation av ytterligare en indikation för nintedanib vid behandling av andra kroniska fibrotiserande interstitiella lungsjukdomar (ILD-sjukdomar) med en progressiv fenotyp. (1)

Läs vidare »

Första läkemedlet mot interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros godkänt i Europa

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 15:27 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har den 17 april godkänt nintedanib (Ofev) för behandling av lungkomplikationen interstitiell lungsjukdom (ILD) vid systemisk skleros hos vuxna patienter. (1,2) Läkemedlet är sedan tidigare godkänt i USA som det första och enda läkemedlet för att bromsa en försämring av lungfunktionen hos patienter med ILD och systemisk skleros. Beslutet bygger på resultat från studien Senscis. (3)

Nintedanib är också sedan tidigare godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), den vanligaste formen av denna lungsjukdom.

Den Europiska läkemedelsmyndigheten har godkänt nintedanib för behandling av interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros (SSc-ILD) hos vuxna. (1,2) Sedan september 2019 är nintedanib godkänt av amerikanska läkemedelsmyndigheten (U.S. Food and Drug Administration, FDA) som det första och enda läkemedlet som bromsar en försämring av lungfunktionen hos patienter som lever med interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros. (4)

Systemisk skleros (SSc) som även kallas sklerodermi är en potentiellt dödlig, ovanlig autoimmun sjukdom med möjlig påverkan på både utseende samt inre organ som hindrar många från att leva ett normalt liv. (5,6,7) Sjukdomen kan leda till att det bildas ärrvävnad i flera olika organ inklusive lungorna, hjärta, magtarmkanalen och hos njurarna vilket kan leda till livshotande komplikationer. Om sjukdomen når lungorna kan det orsaka interstitiell lungsjukdom och kallas då SSc-ILD. (3,8) Denna komplikation är den vanligaste orsaken till dödligheten i sjukdomen och står för cirka 35 procent av dödsfallen. (9)

– Det finns ett mycket stort behov av bättre behandling vid systemisk skleros. Därför är det synnerligen efterlängtat att det nu godkänns behandling mot lungfibros associerad med systemisk skleros, en mycket besvärlig sjukdomsyttring både avseende livskvalitet och livslängd för en stor grupp av dessa patienter, säger Roger Hesselstrand, docent och överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus, Lund.

Om studien Senscis

I fas III-studien Senscis ingick 576 sklerodermipatienter med ILD som behandlades med antingen nintedanib 150 mg två gånger dagligen eller placebo. Effektmåttet var försämringen under 52 veckor av FVC*, som är ett etablerat mått på̊ lungfunktion. Resultaten visar att nintedanib bromsade relativa försämringen med 44 procent jämfört med placebo. Den vanligaste biverkningen var diarré́.

Sekundära effektparametrar var absolut förändring i hudens tjocklek från baslinjen på skalan modified Rodnan skin score (mRSS) samt hälsorelaterad livskvalitet mätt på skalan St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) vid vecka 52. (3)

Om systemisk skleros

Systemisk skleros även kallad sklerodermi är en sjukdom som innebär att immunförsvaret felaktigt riktar in sig mot kroppsegen vävnad. Vid sklerodermi produceras stora mängder bindväv i hud, blodkärl och inre organ vilket gör dem stela och mindre elastiska, så kallad fibrotisering. Hos patienter som utvecklar interstitiell lungsjukdom bildas ärrvävnad runt lungblåsorna. (10) Sjukdomen systemisk skleros är fyra gånger så vanlig hos kvinnor som män och sjukdomen debuterar oftast i vuxen ålder mellan 25 och 55 år. (11)

I Sverige beräknas minst 2 000 personer ha sjukdomen systemisk skleros och drygt 100 insjuknar varje år. Sjukdomen kan inte botas men symtomen lindras genom att dämpa inflammationen och förbättra cirkulationen. Det är viktigt med så tidig behandling som möjligt. (12)

Om nintedanib (Ofev)

Nintedanib är en antifibrotisk substans som verkar genom att minska ärrbildningen och den tilltagande stelheten i lungorna. Ofev är redan godkänt i mer än 70 länder för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). I dagsläget har över 80 000 patienter med IPF världen över behandlats med nintedanib. Läkemedlet är godkänt av FDA för progressiv interstitiell lungsjukdom. (13,14)

*FVC (forcerad vitalkapacitet) är den största volym luft en person kan andas ut med full kraft efter en maximal inandning och anges i liter.

Referenser:

1.Comission Implementing Decision of 17.4.2020, amending the marketing authorisation granted by Decision C(2015)234(final) for “Ofev - Nintedanib”, an orphan medicinal product for human use. https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200417147631/dec_147631_en.pdf

2.Fass.se, https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140522000035 Besökt 2020-04-21

3.Distler O, et al. Nintedanib for systemic sclerosis-associated interstitial lung disease. N Eng J Med 2019;380:2518–28. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1903076. Besökt April 2020-04-21.

4.US Food and Drug Administration. Press release. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-group-progressive-interstitial-lung-diseases

5.Denton CP, Khanna D. Systemic sclerosis. Lancet 2017;390:1685–1699.

6.Cottin V, et al. Interstitial lung disease associated with systemic sclerosis (SSc-ILD). Respir Res 2019;20:13.

7.Kowal-Bielecka O, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339.

8.Solomon JJ, et al. European Respiratory Update: Scleroderma lung disease. Eur. Respir. Rev. 2013; 22: 127, 6–19.

9.Tyndall AJ, et al. Causes and risk factors for death in systemic sclerosis: a study from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. Ann Rheum Dis 2010;69:1809–1815.

10.Pulmonary Fibrosis Foundation. Scleroderma-associated interstitial lung disease (SSc-ILD). https://www.pulmonaryfibrosis.org/docs/default-source/disease-education-brochures/pf-series---ssc-ild.pdf?sfvrsn=a1d29c8d_2

11.Scleroderma Foundation. What is scleroderma?http://www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V%20hgSaPlViko. Besökt 2020-04-21.

12.Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/systemisk-skleros/ Besökt 2020-04-21

13.US Food and Drug Administration. Press release. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-group-progressive-interstitial-lung-diseases

14.K.R. Flaherty, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Disease, N Eng J Med; N Engl J Med 2019; 381:1718-1727, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1908681 Besökt 2020-04-21

För vidare information, välkommen att kontakta:

Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0730-535 641

E-post: anna.johansson.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708 58 21 56

E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Roger Hesselstrand, Docent och överläkare i reumatologi, Skånes universitetssjukhus.

Telefon: 0737 57 44 71

E-post: roger.hesselstrand@med.lu.se

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har den 17 april godkänt nintedanib för behandling av lungkomplikationen interstitiell lungsjukdom vid systemisk skleros hos vuxna patienter. Läkemedlet är sedan tidigare godkänt i USA som det första och enda läkemedlet för att bromsa en försämring av lungfunktionen hos patienter med ILD och systemisk skleros. Beslutet bygger på resultat från studien Senscis.

Läs vidare »

Årsresultat 2019: stark grund för att möta de globala effekterna av COVID-19-pandemin

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2020 12:16 CEST

 • Föregående års stabila ekonomiska utveckling i bolaget lägger grunden för att möta effekterna av COVID-19-utbrottet, med fortsatt hög produktionstakt.
 • Stark pipeline under utveckling. Drygt 18% av nettoomsättningen gick till forskning och utveckling.
 • Ett globalt program med insatser kring COVID-19 omfattar forskning, donationer, frivilligarbete och andra initiativ.

  För att bekämpa COVID-19-pandemin har Boehringer Ingelheim utökat sina globala satsningar, som omfattar forskning, lokalt stöd, donationer och frivilligarbete för anställda. Satsningen kan utökas tack vare bolagets starka ekonomiska utveckling under 2019.

 • Förra året genererade Boehringer Ingelheim en nettoomsättning på 19 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 5,7% i euro, efter valutajustering, jämfört med föregående år. För att driva den långsiktiga tillväxten i bolaget, ökade satsningen på forskning och utveckling med 9,4% till nästan 3,5 miljarder euro. Det motsvarar drygt 18 % av nettoomsättningen. Inom verksamhetsområdet Humanläkemedel investerades nära 22% av nettoomsättningen i forskning och utveckling.

  Bolaget hade omkring 51 000 personer anställda världen över under 2019.

  Hela Annual report finns att ladda ned här https://annualreport.boehringer-ingelheim.com/?itid=Annual%20Report%202019

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Staffan Gustavsson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB telefon: 070-858 21 19

  e-post: staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  • Föregående års stabila ekonomiska utveckling i bolaget lägger grunden för att möta effekterna av COVID-19-utbrottet, med fortsatt hög produktionstakt. • Stark pipeline under utveckling. Drygt 18% av nettoomsättningen gick till forskning och utveckling. • Ett globalt program med insatser kring COVID-19 omfattar forskning, donationer, frivilligarbete och andra initiativ.

  Läs vidare »

  Stöd för att linagliptin inte skadar hjärtat eller njurarna hos äldre med typ 2-diabetes

  Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2020 09:03 CET

  Äldre patienter som får diabetesläkemedlet Trajenta (linagliptin) löper inte större risk för kardiovaskulära händelser, hjärtsvikt som kräver sjukhusvård eller skadliga effekter på njurarna, visar analyser av en subgrupp inom ramen för Carmelina-studien. Studien visar dessutom att linagliptin inte ökar risken för hypoglykemi, ett tillstånd med lägre blodsockernivå än normalt, för den undersökta gruppen jämfört med placebogruppen. (1)

  Resultaten har publicerats i Diabetes Obesity and Metabolism.

  Hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland personer med typ 2-diabetes. Därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser hos patienter med diabetes.

  En åldrande befolkning har inneburit att allt fler äldre lever med diabetes. (1) I dagsläget beräknas 463 miljoner personer med diabetes vara äldre än 65 år, globalt sett. (2) Trots det har äldre personer historiskt sett varit underrepresenterade i kliniska studier om blodsockersänkande läkemedel. (3)

  Carmelina-studien omfattade personer över 18 år, utan övre åldersgräns. (4) I denna subanalys av kliniska effekter och biverkningar delades deltagarna in i tre olika grupper, dels i gruppen upp till 65 år, 65 till <75 och 75 år och äldre. (1)

  – Den äldre patientgruppen är mer skör, ofta multisjuk med både hjärt-kärlsjukdom och/eller njursjukdom, och står ofta står på många olika läkemedel samtidigt. Det kan innebära en utmaning vid blodsockersänkande behandling, säger Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism på Boehringer Ingelheim AB.

  – Med tanke på att typ 2-diabetes är vanligast hos den äldre befolkningen kan den här analysen att vara ett stöd när det gäller att sätta in behandling för den här patientgruppen.

  Linagliptin ökade inte risken för biverkningar på njurarna, kardiovaskulära händelser (som icke-dödlig hjärtinfarkt, stroke eller död på grund av hjärt-kärlsjukdom), eller hjärtsvikt som kräver sjukhusvård, jämfört med kontrollgrupperna och oavsett ålder. (1) Förekomsten av biverkningar, inklusive hypoglykemi, ökade med ålder men var ändå likvärdig för linagliptin och placebo, trots en minskning av HbA1c-nivån tack vare linagliptin. Linagliptin stabiliserade blodsockervärdet hos alla åldersgrupper jämfört med kontrollgruppen. (1)

  Deltagarnas höga ålder, i kombination med en etablerad kardiovaskulär och/eller njursjukdom, innebar att den äldre subgruppen i Carmelinastudien innefattade högriskpatienter med typ 2-diabetes.

  Fakta Carmelinastudien

  Carmelina är en multinationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie som omfattar 6 979 vuxna patienter med typ 2 diabetes från 27 länder, som följts under i median 2,2 år. (4,5)

  Studien var designad för att bedöma effekterna av linagliptin (5 mg en gång om dagen) jämfört med placebo när det gäller kardiovaskulära händelser hos vuxna med typ 2-diabetes och hög risk för hjärt-kärlsjukdom, där majoriteten också hade njursjukdom. (4,5) Det här är patientkategorier som läkare möter varje dag i sitt arbete. (6) Standardbehandlingen för den undersökta gruppen inkluderade såväl blodsockersänkande som hjärt-kärlmedicin. (inklusive blodtryckssänkande och kolesterolsänkande preparat)

  För mer info om Carmelinastudien, se https://www.carmelinatrial.com/

  Fakta linagliptin (Trajenta)

  Linagliptin är en så kallad DPP-4 hämmare. Lite förenklat verkar läkemedlet genom att motverka att enzymet DPP-4 bryter ner det blodsockersänkande tarmhormonet GLP-1 som därför stannar kvar längre i kroppen. Linagliptin ges som en daglig oral dos för behandling av diabetes typ 2, och kan dosdispenseras. Linagliptin är en DPP-4-hämmare som inte elimineras via njuren utan via galla och tarm, detta medför att linagliptin inte behöver dosjusteras vid nedsatt njurfunktion. (7)

  Fakta Diabetes

  Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräkna ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (8) Världen över är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken vid typ 2-diabetes. (9) Andra komplikationer kan vara njurskador som kräver dialys, nervskador i framförallt ben och fötter, ögonskador och svårläkta sår. (10)

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Staffan Gustavsson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 070 - 858 21 19

  E-post: staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com

  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708-582137

  E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

  Referenser

  1. Cooper M, Rosenstock J, Kadowaki T, et al. Cardiovascular and kidney outcomes of linagliptin treatment in older people with type 2 diabetes and established cardiovascular disease and/or kidney disease: A prespecified subgroup analysis of the randomized, placebo-controlled CARMELINA® trial. Diabetes Obes Metab. 2020; doi: 10.1111/dom.13995.

  2. IDF Diabetes Atlas, 9th edition. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2019. Available at: www.diabetesatlas.org/. Besökt January 2020.

  3. Lakey WC, Barnard K, Batch BC, et al. Are current clinical trials in diabetes addressing important issues in diabetes care? Diabetologia. 2013;56:1226–35.

  4.ClinicalTrials.Gov. Cardiovascular and renal microvascular outcome study with linagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus (CARMELINA). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01897532?term=NCT01897532&rank=1. Besökt January 2020.

  5. Rosenstock J, Perkovic V, Johansen O, et al. Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk: The CARMELINA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(1):69–79.

  6. Boehringer Ingelheim and Eli Lilly and Company. Data on file.

  7. European Medicines Agency. Trajenta® (linagliptin) tablets. EMA Summary of Product Characteristics. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002110/WC500115745.pdf. Senast uppdaterad december 2019. Besökt januari 2020.

  8. Svenska diabetesförbundet www.diabetes.se, https://www.diabetes.se/diabetes/lar-om-diabetes/diabetes-i-siffror/ Besökt februari 2020

  9. World Heart Federation. Cardiovascular Disease Risk Factors. Available at: https://www.world-heart-federation.org/resources/risk-factors/. Besökt januari 2020.

  10. Hjärt-Lungfonden, www.hjart-lungfonden.se, https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/diabetes/ Besökt februari 2020

  MPR-SE-100102

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  Äldre patienter som får diabetesläkemedlet linagliptin löper inte större risk för kardiovaskulära händelser, hjärtsvikt som kräver sjukhusvård eller skadliga effekter på njurarna, visar analyser av en subgrupp inom ramen för Carmelina-studien. Studien visar dessutom att linagliptin inte ökar risken för hypoglykemi, för den undersökta gruppen jämfört med placebogruppen.

  Läs vidare »

  Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

  Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 06:56 CET

  Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. (1) En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

  -Empagliflozin har i randomiserade studier visat ha skyddande effekt mot hjärt-kärlsjuklighet och ge en gynnsam effekt på överlevnad. Vår registerstudie visar på vilka effekter på hälsa och kostnader ett brett införande av empagliflozin i svensk rutinsjukvård bland patienter med typ 2-diabetes samt etablerad hjärt-kärlsjukdom skulle få, säger Lars-Åke Levin.

  Forskare på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi på Linköpings universitet har i register studerat patienter med typ 2-diabetes i Östergötland under fem års tid. Uppföljningen visar att patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom i genomsnitt lever drygt sex månader kortare och har 68% högre hälso- och sjukvårdskostnader jämfört med övriga patienter med typ 2-diabetes.

  Forskarna analyserade även vad ett brett införande av SGLT2-hämmaren empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom skulle få för effekt på sjukvårdskonsumtion, kostnader och överlevnad.

  Studien visar att ett brett införande av empagliflozin till patienter med typ 2-diabetes med hjärt-kärlsjukdom kan förbättra situationen för patientgruppen med en längre överlevnad och lägre sjukvårdskonsumtion. I genomsnitt bedöms en patient behandlad med empagliflozin leva 96 dagar längre än om empagliflozin inte förskrivs, sett över en femårsperiod.

  Att förskriva empagliflozin till den här patientgruppen beräknas även minska vårdkostnaderna, även om detta inte fullt ut kompenserar för den ökade kostnaden för läkemedlet. Slutsatsen är att behandling med empagliflozin hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom är såväl medicinskt effektivt som kostnadseffektivt.

  -För oss som läkemedelsbolag är det angeläget att bidra till att samhället kan identifiera de bästa metoderna för att behandla patienterna effektivt. Sverige har en god tillgång på tillförlitlig real world data, som är uppgifter om vård och behandlingar i befolkningen. Denna studie är ett gott exempel på hur sådan data kan användas för att förbättra vården för kroniskt sjuka patienter, säger Staffan Gustavsson, Market Access & External Affairs Director, Boehringer Ingelheim.

  Fakta Diabetes och hjärtkärlsjukdom

  Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (3) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes. (4) Det är därför extra viktigt att behandla dessa patienter på ett sätt som minskar risken för hjärt-kärlhändelser och förbättrar överlevnaden. (1)

  Boehringer Ingelheim AB har bidragit med finansiellt stöd till den här studien och Region Östergötland med finansiering och kunskap samt data.

  Referenser:

  1. Lars-Åke Levin, Lars Berntfort, Magnus Husberg, Ann-Britt Wirén. Patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Östergötland. CMT Rapport 2019:3, www.liu.se/cmt

  2. Zinman et al. Emapgliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Tyoe 2-Diabetes, N Engl J Med 2015; 373: 2117 – 2128

  3. Svenska diabetesförbundet, www.diabetes.se

  4. Internetmedicin, www.internetmedicin.se

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0730-535 641

  E-post: anna.johansson.ext@boehringer-ingelheim.com


  Lars-Åke Levin, professor i utvärdering och hälsoekonomi, Linköpings universitet

  lars-ake.levin@liu.se

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 95 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en registerstudie vid Linköpings universitet. En stor del av kostnadsbesparingen kunde relateras till minskade kostnader av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt.

  Läs vidare »

  Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

  Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 14:37 CEST

  Amy Arthur har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim i Sverige. De senaste sexton åren har hon arbetat inom olika verksamhetsområden inom Boehringer Ingelheim, bland annat på det regionala huvudkontoret med Holland som bas.

  Ny studie visar att Ofev bromsar försämring vid flera former av fortskridande lungfibros

  Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 09:42 CEST

  För patienter med olika former av progressiv lungfibros kunde lungfunktionens försämring bromsas med 57 procent om de behandlades med Ofev jämfört med placebo, visar en ny studie. Läkemedlet är tidigare godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros, den vanligaste varianten av denna svåra obotliga lungsjukdom. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften NEJM (1)

  Omkring 1 500 personer i Sverige (2) beräknas ha idiopatisk lungfibros men antalet fall är osäkert då det kan ta flera år innan diagnosen ställs. Det finns en mängd olika typer av lungfibros, och orsakerna kan variera, men de har alla gemensamt att bindväven i lungorna förtjockas och det bildas ärrvävnad, ofta med samtidig inflammation. Lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luftens syre och blodet försämras. Sjukdomen är obotbar med hög dödlighet och stort lidande. Tidigare var det endast ett fåtal som lungtransplanterades. För de som inte har möjlighet att få transplantation kan bromsläkemedel sakta ner förloppet och förbättra livskvaliteten hos patienter som lider av idiopatisk lungfibros.

  Ofev (nintedanib) är ett antifibrotiskt läkemedel som verkar genom att minska ärrbildningen och den tilltagande stelheten i lungorna. I den nu aktuella fas III-studien (Inbuild) ingick 663 patienter i 15 länder med olika former av progressiv lungfibros, baserat på symtom snarare än klinisk diagnos.

  Syftet med studien

  Syftet var att utvärdera effektivitet, säkerhet och tolerans. Patienterna behandlades under 52 veckor med antingen Ofev eller placebo. Primära resultatet visar att lungfunktionens försämring kunde bromsas med 57 procent för dem som fick nintedanib jämfört med placebo, oavsett typ av fibros. Mätt som FVC*, ett mått på lungkapacitet, stannade försämringen för dem som fick Ofev vid 80,8 ml/år mot 187,8 ml/år för placebo (P<0,001). Den vanligaste biverkningen med nintedanib var diarré.

  —Fibrotiska lungsjukdomar med ett progressivt förlopp skapar mycket stort lidande för de patienter som drabbas. Det finns sedan tidigare behandlingsmöjligheter vid idiopatisk lungfibros och sedan alldeles nyligen finns även bevis för att lungfibros vid sklerodermi kan behandlas. Dock har flertalet likartade sjukdomar tidigare stått utan terapeutiska möjligheter med bevisad effekt. Med Inbuild studien finns för första gången evidens för att ett läkemedel, i detta fallet nintedanib, har effekt på ett flertal sjukdomar med ett progressivt fibrotiserande lungengagemang. Studien kommer sannolikt att ge upphov till helt nya terapeutiska överväganden inom det lungfibrotiska sjukdomspanoramat, säger Jesper Magnusson, överläkare vid lungkliniken i Kungsbacka.

  Studien presenteras vid European Respiratory Society´s (ERS) kongress i Madrid 28 september-2 oktober. Ofev är redan godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros men patienter med denna typ av lungfibros ingick inte i studien. Baserat på studiens resultat har en ansökan om godkännande för denna nya indikation nu lämnats in till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och EU:s motsvarighet EMA.

  Fakta om IPF

  Ärrbildningen vid idiopatisk lungfibros (IPF) gör att lungvävnaden blir förtjockad och stel. Ärrbildningen försämrar lungfunktionen och minskar förmågan att överföra syre från lungorna till blodet. De främsta symtomen är tilltagande svårigheter att andas och torrhosta. Sjukdomen kan inte botas ¬och leder på sikt till döden, men med behandling kan sjukdomsförloppet bromsas. Förekomsten i världen uppskattas till ca 14-42 per 100 000 invånare, vilket speglar osäkerheten i diagnostiken. Sjukdomen drabbar oftast män i åldern 50–70 år och rökning är en stark riskfaktor. Idiopatisk innebär att orsaken till sjukdomen är okänd. Det finns också flera andra former av lungfibros, men dessa har oftast bättre prognos.

  *FVC (forcerad vitalkapacitet) är den största volym luft en person kan andas ut med full kraft efter en maximal inandning och anges i liter.

  Referenser:

  1. Flaherty K, et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases N Eng J Med. Published 29 September, 2019. NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1908681

  2. Lungfibrosregistret, årsrapport 2017, s.4.

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0730-535 641

  E-post: anna.johansson.ext@boehringer-ingelheim.com

  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708 58 21 56

  E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

  Jesper Magnusson, Överläkare, PhD, Lungmottagningen i Kungsbacka

  Telefon: 0732 43 88 90

  E-post: jesper.magnusson@regionhalland.se

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  För patienter med olika former av progressiv lungfibros kunde lungfunktionens försämring bromsas med 57 procent om de behandlades med Ofev jämfört med placebo, visar en ny studie. Läkemedlet är tidigare godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros, den vanligaste varianten av denna svåra obotliga lungsjukdom. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

  Läs vidare »

  Diabetesläkemedel visade hjärtkärlsäkerhet i studie

  Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 10:36 CEST

  Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet hos vuxna med typ 2-diabetes i ytterligare en stor studie. Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes, därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser hos patienter med diabetes. Studien presenterades den 19 september på EASD, Europas största diabeteskongress, och har publicerats i JAMA den 19 september, 2019. (1)

  I den dubbelblinda randomiserade studien (Carolina) deltog 6 033 vuxna patienter som hade diabetes typ 2 med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien genomfördes i 43 länder vid mer än 600 centra, varav 8 i Sverige.

  Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet av behandling med Trajenta (linagliptin) jämfört med sulfonylura-läkemedlet glimepirid. Det primära utfallsmåttet var tid till första kardiovaskulära händelse (icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke eller död på grund av hjärt-kärlsjukdom) och studien pågick i 6,3 år, den längsta uppföljning som gjorts i kardiovaskulära säkerhetsstudier med diabetesläkemedel. Patienter i studien fick samtidigt standardbehandling för alla riskfaktorerinkluderande kardiovaskulära och metabola.

  I studien framkom ingen signifikant skillnad mellan linagliptin och glimepirid avseende kardiovaskulära händelser. Däremot var det en högre risk för hypoglykemi, ett tillstånd med lägre blodsockernivå än normalt i gruppen som fick glimepirid HR, 0.23 [95% CI, 0.21-0.26]. I och med denna och en tidigare studie, Carmelina, har Trajenta nu studerats och uppvisat kardiovaskulär säkerhet i en bred grupp av vuxna patienter med typ 2-diabetes.

  Den tidigare uppvisade säkerhetsprofilen för Trajenta bekräftades också i studien.

  Trajenta är en så kallad DPP-4 hämmare. Lite förenklat verkar läkemedlet genom att motverka att enzymet DPP-4 bryter ner det blodsockersänkande tarmhormonet GLP-1 som därför stannar kvar längre i kroppen. Trajenta ges som en daglig oral dos för behandling av diabetes typ 2.

  Fakta Diabetes

  Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till, eller att kroppen inte kan svara på insulinsignalen, ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräkna ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. (2) Vid diabetes skadas på sikt blodkärlen vilket medför risk för en rad svåra komplikationer. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes. (3) Andra komplikationer kan vara njurskador som kräver dialys, nervskador i framförallt ben och fötter, ögonskador och svårläkta sår. (4)

  Referenser:

  (1) Rosenstock J, Kahn SE, Johansen OE, et al. Effect of Linagliptin vs Glimepiride on Major Adverse Cardiovascular Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: The CAROLINA Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online September 19, 2019. doi:10.1001/jama.2019.13772.

  (2) Svenska diabetesförbundet,www.diabetes.se

  (3) Internetmedicin, www.internetmedicin.se

  (4) Hjärt-Lungfonden, www.hjart-lungfonden.se

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Staffan Gustavsson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 070 - 858 21 19

  E-post: staffan.gustavsson@boehringer-ingelheim.com

  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708-582137

  E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet hos vuxna med typ 2-diabetes i ytterligare en stor studie. Hjärtsjukdom är den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes, därför är det viktigt att förebygga hjärt-kärlhändelser. Studien presenterades den 19 september på EASD, Europas största diabeteskongress, och har publicerats i JAMA den 19 september, 2019.

  Läs vidare »

  Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

  Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2019 06:00 CEST

  Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation (1). Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso. Det är första gången man i en så stor grupp utvärderat en behandlingsprincip som innebär att patienten får en målstyrd behandling följt av den andra, så kallad sekvensbehandling. Särskilt lovande var behandlingen för patienter som hade en Del 19-mutation där medianöverlevnaden var nästan 4 år (45,7 månader).

  Resultaten från denna Real World Evidence studie bygger på en uppdaterad analys av den studie (GioTag) där 204 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer, EGFR-mutation och T790M ingått (2). I studien gavs behandlingen till patienter med en vanligt förekommande förvärvad resistensmekanism vid första och andra generationens EGFR-hämmare, en så kallad T790M mutation. De fick Giotrif (afatinib) som första behandling och vid uppkomsten av T790M mutation byttes behandlingen till Tagrisso (osimertinib) som är en tredjegenerations EGFR-hämmare och framtagen specifikt för målsökande behandling mot T790M-mutationen.

  Tidigare data har visat på en överlevnad på två respektive två och ett halvt år (2). Vid den senare analysen har man använt sig av elektroniska hälsoregister från USA för att komplettera befintlig data. Med en uppföljning på i median 30,3 månader var den totala överlevnaden nästan tre och ett halvt år (41,3 månader, 90% CI: 36.8-46.3) för patienter med EGFR och förvärvad T790M (uppdaterad tvåårig överlevnad 80 procent). Särskilt lovande var resultaten för patienter som hade en Del 19-mutation med en medianöverlevnad på 45,7 månader, 90 % CI: 45.3-51.5 (uppdaterad tvåårig överlevnad 82 procent). Av samtliga patienter hade 73,5 procent en sådan mutation (1).

  Mediantiden för behandling med afatinib/osimertinib (sekvensbehandling) var 28,1 månader och 30,6 månader för patienter med Del 19-positiva tumörer. Mediantiden för behandling med osimertinib efter afatinib var 15,6 månader och vid Del 19-mutation 16,4 månader.

  Tidigare resultat från GioTag-studien har visat att sekvensbehandlingen innebar att patienterna kunde senarelägga behandling med cellgifter upp till i median 27,6 månader. Särskilt effektivt var det för patienter med Del 19-mutation där tiden förlängdes till 30,3 månader. Studien belyser även värdet av RWE inom onkologi som komplement till kliniska prövningar.

  Om Giotrif

  Giotrif är en andragenerations Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR)-hämmare som fungerar genom att blockera aktiviteten hos en bred grupp proteiner, EGFR-familjen. De är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller och kan påverkas av förändringar i de gener som producerar dem. Giotrif är med mera indicerad för behandling av patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer i första linjen. För ytterligare info se produktresumén.

  Om Real World Evidence (RWE)

  En RWE-studie bygger på data från klinisk praxis och kan bland annat ge insikt i hur behandlingar fungerar i den dagliga vården. I en klinisk prövning ingår en väl selekterad grupp av patienter som inte representerar alla patienter som ses till vardags på kliniken. Därför kompletterar resultatet från RWE studiedata från kliniska prövningar (2).

  Om lungcancer

  Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige och den som kräver flest liv. År 2016 insjuknade 3 891 personer varav 2 067 kvinnor och 1 824 män och 95% dog i sin sjukdom. Lungcancer har minskat bland män sedan 1980-talet men ökat bland kvinnor och i dag dör fler kvinnor i lungcancer än bröstcancer. Den vanligaste formen är icke-småcellig lungcancer som står för runt 85 procent av fallen. Det finns också undergrupper av lungcancer som kan vara avgörande för vilken behandling man får. Den helt dominerande orsaken till lungcancer är rökning (3).

  (1)MJ Hochmair et al. Overall survival in patients with EGFR-mutation-positive NSCLC receiving sequential afatinib and osimertinib: uppdated analysis of the observational GioTag study. Future Oncol. (2019).

  (2)MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimentinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an obeservation study. Future Oncol. (2018) doi: 10.2217/fon-2018-0711.

  (3)Sherman RE et al. Real-World Evidence-What is it and what can it tell us. NEJM (2016) 375:23

  (4)Cancerfondens rapport 2016

  För vidare information, välkommen att kontakta:

  Anna Johansson, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708-998 699

  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Clementine Molin, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 0708-582160

  E-post: clementine.molin.ext@boehringer-ingelheim.com

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation. Patienterna behandlades med Giotrif följt av Tagrisso.

  Läs vidare »

  Var fjärde patient med typ 2-diabetes har etablerad hjärt-kärlsjukdom

  Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:35 CEST

  En nyligen publicerad registerstudie som genomförts av Nationella Diabetes Registret – NDR och Boehringer Ingelheim visar att mer än var fjärde patient med typ 2-diabetes också har en etablerad hjärtkärlsjukdom. (1) Med bakgrund av denna studie finns utrymme att förbättra följsamheten till Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer vid behandling av patienter med typ 2-diabetes och samtidig etablerad hjärtkärlsjukdom.

  Typ 2-diabetes leder till förhöjda nivåer av blodsocker som påverkar kärlen i kroppen och på lång sikt kan sjukdomen leda till att både små och stora kärl kan ta skada. Höga blodsockervärden ökar med andra ord risken för åderförfettning i större kärl som i sin tur kan leda till både hjärtinfarkt och stroke.
  Hjärtkärlsjukdom står för en tredjedel av alla dödsfall i Sverige enligt Socialstyrelsen (2). Ännu högre är risken för patienter med diabetes typ 2 där fler än hälften dör till följd av hjärt-kärlsjukdom (3).

  Den ökade risken för just patienter med diabetes typ 2 och manifest hjärtkärlsjukdom har uppmärksammats i Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer som uppdaterades 2017 (4,5).

  Genom att samköra data mellan Nationella diabetesregistret och Socialstyrelsens register har man kunnat undersöka hur typ 2-diabetes-populationen i Sverige ser ut. Den aktuella registerstudien inkluderade 460 000 typ 2-diabetes patienter i Sverige och det visade sig att hela 28,3% av patienterna hade en etablerad hjärtkärlsjukdom, vilket motsvarar över 130 000 patienter.

  Under våren 2017 uppdaterade Socialstyrelsen sina nationella riktlinjer för diabetesvård. Patientgruppen som beskrivs i registerstudien lyfts fram i de nya riktlinjerna som en grupp som bör behandlas med SGLT2-hämmaren empagliflozin eller GLP-1-analogen liraglutid. Empagliflozin är den verksamma substansen i Jardiance som är godkänt i Sverige för behandling av typ 2-diabetes.

  Den kliniska studien EMPA-REG Outcome (6) har tidigare visat att patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom och som behandlats med empagliflozin har 38 % lägre risk för att drabbas av kardiovaskulär död. Registerstudien undersökte därför även hur många av de som fick empagliflozin som också hade en etablerad hjärtkärlsjukdom. Vid slutet av 2017 var det knappt 2000 patienter.

  • Att 130 508 patienter i Sverige har typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom vid slutet av 2017 (28,3%). (1)
  • Att endast 1952 patienter som behandlas med empagliflozin har typ 2 diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom vilket är ungefär 1,5 % av patientgruppen.

  - Vi vet sedan tidigare att patienter med typ 2-diabetes ofta har etablerad hjärtkärlsjukdom, men nu vet vi hur vanligt förekommande det är. Denna studie visar att mer än var fjärde patient tillhör denna grupp. Det är också bland dessa som den största nyttan finns när det gäller behandling med empagliflozin. Även om det sannolikt är fler som behandlas idag finns det säkerligen många fler patienter som borde kunna erbjudas behandling i linje med Socialstyrelsens rekommendationer, säger Rikard Amberntsson, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim.

  SGLT2-hämmare

  Jardiance har efter studien EMPA-REG Outcome kommit att rekommenderas i alla regioner i Sverige utom Gotland. Jardiance är godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna vars sjukdom inte kan kontrolleras med enbart kost och motion. Läkemedlet verkar genom att blockera effekten av proteinet SGLT2 i njurarna. Därmed försvinner blodsocker ur kroppen med urinen och nivåerna i blodet sjunker. Jardiance kan också bidra till att förebygga hjärt-kärlsjukdom.


  (1) Eliasson, Ekelund, Amberntsson et al. Cardiovascular Disease in Patients with Type 2 Diabetes and in Patients Starting Empagliflozin Treatment: Nationwide Survey. Diabetes Ther. https://doi.org/10.1007/s13300-019-0632-4

  (2) Dödsorsaker i Sverige 2016. Socialstyrelsens statistikdatabas.

  (3) International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edition. Brussels, Belgium 2015. Available at: www.diabetesatlas.org/. Last accessed January 2017

  (4) Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes behandlings-rekommendation. Information från Läkemedelsverket 4: 2017

  (5) Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. 2017

  (6) Zinman et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2015; 373:2117-2128


  Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

  Rikard Amberntsson medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

  Telefon: 070-248 34 57

  E-post: rikard.amberntsson@boehringer-ingelheim.com

  Om Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 90 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

  Twitter: www.twitter.com/Boehringer

  En nyligen publicerad registerstudie som genomförts av Nationella Diabetes Registret – NDR och Boehringer Ingelheim visar att mer än var fjärde patient med typ 2-diabetes också har en etablerad hjärtkärlsjukdom.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head Market Access & Public Affairs
  • stdoafoofajln.oiguvostfuavqusskconek@befoezghrcminzfgerkr-ccinrugewilhiweihum.djcofymxj
  • 0708-582 119
  • 08-721 21 00

  • Presskontakt
  • Communications Manager
  • sukasalqnnize.yvangadebqrsmusozxn@nubobzehbhriaanglferlh-inhngggeliuhefnimzt.ciaomky
  • 0731-563 452
  • 08-721 21 00

  Om Boehringer Ingelheim AB

  Boehringer Ingelheim

  I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 95 anställda.
  Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

  Adress

  • Boehringer Ingelheim AB
  • Hammarby Allé 29, Box 92008
  • 120 06 Stockholm
  • Vår hemsida

  Länkar