Ny podd hjälper personer med typ 2-diabetes att hitta möjligheterna

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 14:54 CET

Berätta eller inte berätta? Går det att vara livsnjutare och samtidigt ha diabetes? Idag har uppskattningsvis nästan 500 000 svenskar diabetes, och de allra flesta typ 2. Nu lanseras Typ2podden – en alldeles egen podd för den ökande skara svenskar som lever med sjukdomen

Ny studie bekräftar betydelsen av behandlings-ordning med Giotrif vid lungcancer med EGFR-mutation

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 10:47 CEST

Genom att behandla patienter med icke-småcellig lungcancer och EGFR-mutation med Giotrif (afatinib) och därefter Tagrisso (osimertinib) går det att fördröja cellgiftsbehandling med åtminstone 27,6 månader i median, visar GioTag-studien. Den är den första globala Real World Evidens-studien (RWE) som utvärderar sekvenserad målinriktad behandling för patienter som utvecklat en vanligt förekommande resistensmutation som kallas T790M.

I studien ingick 204 patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. Patienterna fick Giotrif som första behandling och när tumören började växa byttes behandlingen till Tagrisso (som är en tredjegenerations EGFR-hämmare och är framtagen specifikt för målsökande behandling mot T790M-mutationen). Resultaten visar att detta upplägg innebar att cytostatikabehandlingen kunde skjutas upp i median 27,6 månader. Särskilt effektivt var det för patienter med exon 19 deletion-mutation där tiden förlängdes till 30,3 månader.

– Resultaten från GioTag-studien visar att sekvensbehandling med EGFR-hämmare kan ge tumörkontroll under betydande tider och betonar vikten av fortsatta studier för att öka förståelsen kring användningen av olika EGFR-hämmare, säger Simon Ekman, MD, PhD på Lungcancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Om Giotrif

Giotrif är en andragenerations EGFR-hämmare som fungerar genom att blockera aktiviteten hos en bred grupp proteiner, EGFR-familjen. De är involverade i tillväxt och spridning av cancerceller och kan påverkas av förändringar i de gener som producerar dem. Giotrif är indicerad för behandling av patienter med EGFR-muterad icke-småcellig lungcancer i första linjen mm. För ytterligare info se produktresumén.

Om Real world evidence (RWE)

RWE-studie är en sammanställning av data som används för att analysera hur behandlingar funkar i den dagliga vården. I en klinisk prövning ingår en väl selekterad grupp av patienter som inte representerar alla patienter som ses till vardags på kliniken. Därför kompletterar resultatet från RWE studiedata från kliniska prövningar.

Om lungcancer

Lungcancer är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige men den som kräver flest liv. År 2016 insjuknade 3 891 personer varav 2 067 kvinnor och 1 824 män och 3 677 dog i sin sjukdom. Lungcancer har minskat bland män sedan 1980-talet men ökat bland kvinnor och i dag dör fler kvinnor i lungcancer än bröstcancer. Den vanligaste formen är icke-småcellig lungcancer som står för runt 85 procent av fallen. Det finns också undergrupper av lungcancer som kan vara avgörande för vilken behandling man får. Den helt dominerande orsaken till lungcancer är rökning. (2)

(1) MJ Hochmair et al. Sequential treatment with afatinib and osimentinib in patients with EGFR mutation-positive NSCLC: an obeservation study. Future Oncol. (2018) doi: 10.2217/fon-2018-0711.

(2) Cancerfonden.

(3) Sherman RE et al. Real-World Evidence-What is it and what can it tell us. NEJM (2016) 375:23

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Clementine Molin, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582160

E-post: clementine.molin@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Ny studie visar resultat på Jardiance vid diabetes typ 1

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 13:00 CEST

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) som idag är en etablerad behandling vid diabetes typ 2, har även visats ha en gynnsam effekt vid diabetes typ 1 hos vuxna som tillägg till insulin jämfört med placebo. Två studier som presenterades vid EASD kongressen* i Berlin 4 oktober och nu finns publicerade i Diabetes Care (1) visade att behandling med Jardiance sänker blodsocker, vikt och insulindos i denna patientgrupp.

De nu aktuella multinationella placebokontrollerade fas III-studierna ingår i det program (Ease) som drivs av Boehringer Ingelheim. (1) Studierna har även bedrivits i Sverige. I den ena studien, Ease-2, deltog 730 vuxna patienter med diabetes typ 1 som under 52 veckor dagligen fick Jardiance i två olika doser (10 mg och 25 mg) som tillägg till insulin. I Ease-3 deltog 975 patienter som fick samma doser plus insulin under 26 veckor, men även en lägre dos på 2,5 mg prövades. Syftet var att mäta effekten på långtidsblodsocker (HbA1c) efter 26 veckor jämfört med studiestart.

Sänker vikt och blodtryck

Resultaten visade att Jardiance jämfört med placebo:

 • En dosberoende sänkning av HbA1c sågs i studierna; 3,1 mmol/mol (2,5 mg), 5,4 mmol/mol (10 mg) och med 5,8 mmol/mol (25 mg). Viktminskningen uppgick till 1,8 respektive 3 och 3,4 kg, beroende på dos. Även det systoliska blodtrycket gick ner och den dagliga insulindosen kunde minskas med 6,4, 13,3 och 12,7 procent beroende på Jardiance dosens storlek.
 • Sammanfattningvis förbättrade Jardiance såväl blodsockerkontroll som sänkte vikten hos patienter med diabetes typ 1 utan att öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker). Andelen fall av ketonkroppsförgiftning (diabetesketoacidos) var likvärdigt för placebo och dosen 2,5 mg men högre än placebo för doserna 10 och 25 mg.

Jardiance är även godkänt för att minska risken för kardiovaskulära händelser och död hos patienter med typ 2 diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom.

Svenska patienter medverkar

Flera svenska sjukhus har deltagit i de båda studierna:

I studierna medverkade patienter från Karlstad, Borås, Vällingby, Lund, Göteborg, Karlskoga och Ängelholm.

Huvudprövare i Sverige för Ease-2 var professor och överläkaren Johan Jendle, vid Örebro universitetssjukhus.

– Resultaten i Ease-studierna är spännande. I den här studien ser man en sänkning av HbA1c, en viktreduktion och en ökning av tid i målområdet för blodsockret. Detta kan bli intressant för överviktiga patienter med svängande blodsocker som både vill förbättra sin metabola kontroll och gå ner i vikt, säger Johan Jendle.

Fakta diabetes

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att kroppens celler ska kunna ta upp näring (glukos) från blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till eller om kroppens känslighet för insulin minskar så ökar sockernivån i blodet och följden kan bli diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha diabetes men mörkertalet är stort eftersom många med typ 2-diabetes bedöms ha sjukdomen utan att ännu fått diagnos. Typ 2-diabetes ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. Av alla med diabetes beräknas omkring 50 000 ha diabetes typ 1, varav runt 8 000 barn. Antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 har nästan fördubblats sedan 1980-talet. Vid diabetes typ 1 har produktionen av insulin upphört. Vanligast är att insjukna i tonåren men sjukdomen kan debutera i alla åldrar.

Diabetes kan ge allvarliga långtidskomplikationer som nervskador, njurskador (som kan kräva dialys), ögonskador, svårläkta sår. Vidare leder diabetes till en starkt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – den vanligaste dödsorsaken hos personer med diabetes. (2)

(1) Julio Rosenstock et al, Diabetes Care, oktober 2018

(2) Svenska Diabetesförbundet

*EASD står för European Association for the Study of Diabetes.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582137

E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Diabetesläkemedel visar på kardiovaskulär säkerhet i studien Carmelina

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:52 CEST

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet jämfört med placebo hos vuxna med typ 2-diabetes. Även en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer visades när studien presenterades vid den stora diabeteskonferensen EASD i Berlin 4 oktober.

I den dubbelblinda randomiserade studien (Carmelina) har 6 979 vuxna patienter deltagit som har diabetes typ 2 med hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien har genomförts i 27 länder vid mer än 600 sjukhus. En stor del av patienterna hade även njursjukdom och hjärtsvikt. Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet av behandling med Trajenta (linagliptin) jämfört med placebo i denna grupp. Det primära utfallsmåttet var tid till första kardiovaskulära händelse (icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke eller död på grund av hjärt-kärlsjukdom) och studien pågick i 2,2 år. Patienterna i studien fick samtidigt standardbehandling för alla riskfaktorer.

Förutom studiens primära utfallsmått som uppvisade kardiovaskulär säkerhet med Trajenta jämfört med placebo när det användes som tillägg till standardbehandling,uppvisade Trajenta även minskad risk för mikrovaskulära komplikationer jämfört med placebo. Den tidigare uppvisade säkerhetsprofilen för Trajenta bekräftadesäveni studien. 

– Hjärtsjukdom är en allvarlig komplikation och den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes. Carmelina förstärker evidensbasen för behandlingen av personer med typ 2-diabetes och med hög risk för hjärtsjukdom. Det som är unikt för studien är att många deltagare hade njursjukdom, ett problem som varit underrepresenterad i andra kardiovaskulära utfallsstudier, men som vi möter dagligen i vårt arbete. Carmelina bekräftar att Trajenta är ett kardiovaskulärt säkert läkemedel i dessa grupper av patienter, säger Björn Eliasson, professor, överläkare, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Trajenta är en så kallad DPP-4 hämmare. Lite förenklat verkar läkemedlet genom att motverka att enzymet DPP-4 bryter ner det blodsockersänkande tarmhormonet GLP-1 som därför stannar kvar längre i kroppen. Trajenta ges som en daglig oral dos för behandling av diabetes typ 2.

Fakta Diabetes

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräkna ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. Diabetes kan ge allvarliga komplikationer som nervskador, njurskador som kan kräva dialys, ögonskador, svårläkta sår, och ökar starkt risken för hjärt-kärlsjukdom – den vanligaste dödsorsaken vid diabetes (1).

(1)Svenska diabetesförbundet.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582137

E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet jämfört med placebo hos vuxna med typ 2-diabetes. Även en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer visades när studien presenterades vid den stora diabeteskonferensen EASD i Berlin 4 oktober.

Läs vidare »

Behandling med bromsmedicin mot idiopatisk lungfibros visar att säkerhetsprofilen över tid motsvarar den i registreringsstudien

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 09:38 CEST

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en obotlig sjukdom. Lungfunktionen försämras kontinuerligt, men försämringen kan bromsas med läkemedlet Ofev enligt registreringsstudien INPULSIS. Säkerhetsprofilen i uppföljningsstudien motsvarade den i registreringsstudien. Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine. (1)

Den nu aktuella studien, INPULSIS-ON, är en öppen förlängningsstudie av registreringsstudien INPULSIS som publicerades 2014. I registreringsstudien visades att IPF-patienter som under ett år behandlades med Ofev (nintedanib) förlorade ca 50 procent mindre i lungfunktion än de som fick placebo, med en för de flesta patienter hanterbar säkerhets- och biverkningsprofil (2). De nya resultaten bekräftar att säkerhetsprofilen i upp till 68 månader var robust och i enlighet med registreringsstudien (1).

En akut försämringsepisod (akut exacerbation) för denna sjukdomsgrupp medför hög mortalitet. Majoriteten av patienter som drabbas av en akut exacerbation avlider inom ett halvår. Förekomsten av akuta IPF-exacerbationer var lägre jämfört med placebo i registreringsstudien. Under hela uppföljningsstudien, där alla fick behandling, låg förekomsten på motsvarande nivå som de behandlade i registreringsstudien.

I INPULSIS-ON som inleddes 2012, ingick 734 patienter. 430 av dessa hade redan behandlats med nintedanib under ett år i registreringsstudien och fortsatte med detta. 304 som i samma studie fått placebo erbjöds nu i stället nintedanib. Studien pågick under 192 veckor.

-Uppföljningsstudier som denna är ett viktigt komplement till registreringsstudierna. Att denna svårt sjuka patientgrupp nu har följts under flera år beträffande biverkningar och säkerhet är betydelsefullt för mig som behandlande läkare, säger professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet.

Fakta om IPF

Ärrbildningen vid idiopatisk lungfibros (IPF) gör att lungvävnaden blir förtjockad och stel. Ärrbildningen försämrar lungfunktionen och minskar förmågan att överföra syre från lungorna till blodet. De främsta symtomen är tilltagande svårigheter att andas och torrhosta. Sjukdomen kan inte botas och leder på sikt till döden, men med behandling kan sjukdomsförloppet bromsas. Förekomsten i världen uppskattas till ca 14-42 per 100 000 invånare, vilket speglar osäkerheten i diagnostiken (3). Sjukdomen drabbar oftast män i åldern 50–70 år och rökning är en stark riskfaktor. Idiopatisk innebär att orsaken till sjukdomen är okänd. Det finns också flera andra former av lungfibros, men dessa har oftast bättre prognos.

Om OFEV

Ofev är ett av två anti-fibrotiska läkemedel som är godkänt för och visat sig bromsa utvecklingen vid IPF, genom att minska ärrbildningen och den avtagande lungfunktionen.

1)Crestani B, Huggins JT, Kaye M, Costabel U, Glaspole I, Ogura T, Song JW, Stansen W, Quaresma M, Stowasser S, Kreuter M. Long-term treatment with nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from INPULSIS-ON. Lancet Respir Med. 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30339-4/fulltext

(2) Richeldi L et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Eng J Med. 2014;;370:2071 – 2082.

(3) Internetmedicin, idiopatisk lungfibros (prof Magnus Sköld) https://internetmedicin.se/page.aspx?id=830

För vidare information, välkommen att kontakta:Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim, Telefon: 0708-998 699, E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:Peter Nilsson medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim, Telefon: 070 858 21 56, E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en obotlig sjukdom. Lungfunktionen försämras kontinuerligt, men försämringen kan bromsas med läkemedlet Ofev enligt registreringsstudien INPULSIS. Säkerhetsprofilen i uppföljningsstudien motsvarade den i registreringsstudien. Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine. (1)

Läs vidare »

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:11 CEST

Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

- 80 kliniska och prekliniska projekt, varav 65 procent har stor potential att bli genombrott - Monoklonal antikropp som visar potential för flera inflammatoriska sjukdomar - 15 nya läkemedel inom immunologi, CNS, onkologi, respiratoriska och kardiometaboliska sjukdomar kan potentiellt godkännas före 2025.

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:30 CEST

• Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro) • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

I höstas uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Även Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ 2-diabetes.

– Att Stockholms läns landsting inkluderar Jardiance i Kloka Listan 2018 gör att fler patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom nu kommer att få tillgång till rätt behandling. Rekommendationen förenklar arbetet för läkare inom primärvård, liksom specialiserad öppenvård och slutenvård då det nu blir tydligt hur patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom bör behandlas, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Enligt Kloka listan ska Jardiance ges i tillägg till metformin endast vid manifest kardiovaskulär sjukdom och otillfredsställande metabol kontroll. Manifest kardiovaskulär sjukdom innebär angina pectoris (kärlkramp), genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom (förträngning av en eller flera blodkärl) eller TIA/stroke.

Om Kloka Listan

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

www.janusinfo.se

Om typ 2-diabetes

Ungefär 450 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Utöver dessa är det ca 150 000 som har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes drabbar vanligen personer över 40 år och risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir. Hjärt-kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2-diabetes än befolkningen i övrigt. Två av tre med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Kostnaden för diabetesläkemedel, som kan motverka komplikationerna, står för 4-6 procent av den totala kostnaden för behandling av typ 2-diabetes.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

Läs vidare »

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska riskerna för att drabbas av stroke till följd av blodpropp i hjärnan. En behandlingsmetod vid förmaksflimmer är så kallad kateterablation. Den innebär att läkaren för in en speciell sorts kateter via blodkärl i ljumsken och med värme eller kyla blockerar de elektriska singaler som orsakar flimret. Men det innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-CIRCUIT) ingick 635 patienter med förmaksflimmer som genomgick ablation samtidigt som de fick blodförtunnande behandling med antingen Pradaxa (dabigatran) eller warfarin. Resultaten visar att de patienter som fick Pradaxa råkade ut för signifikant färre större blödningar än de som fick warfarin. (1) CHMP:s rekommendation innebär att produktresumén för Pradaxa nu uppdaterats med information om att de som behandlas med Pradaxa 150 mg två gånger dagligen inte behöver avbryta denna behandling för att genomgå en kateterablation.

– Det är viktigt att patienter som skall genomgå ablation får en optimal antikoagulationsbehandling som bygger på ett vetenskapligt underlag. Patienterna riskerar att drabbas av komplikationer som både blödning och stroke. Den nu aktuella studien visar att oavbruten behandling med Pradaxa är ett säkrare behandlingsalternativ än warfarin när det handlar om större blödningar. Ingen patient som deltog i studien drabbades av stroke säger Kristian Broms, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim.

(1) Calkins H et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Media
 • tlninhsa.eaoeumsteherntlisfndre.ekzxtld@bshoeizhrsyinongeayr-obinbegeojlhaqeiarm.dtcolimfg
 • 0708 99 86 99
 • 08-721 21 00

Om Boehringer Ingelheim AB

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Adress

 • Boehringer Ingelheim AB
 • Hammarby Allé 29, Box 92008
 • 120 06 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar