Ny studie visar resultat på Jardiance vid diabetes typ 1

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 13:00 CEST

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) som idag är en etablerad behandling vid diabetes typ 2, har även visats ha en gynnsam effekt vid diabetes typ 1 hos vuxna som tillägg till insulin jämfört med placebo. Två studier som presenterades vid EASD kongressen* i Berlin 4 oktober och nu finns publicerade i Diabetes Care (1) visade att behandling med Jardiance sänker blodsocker, vikt och insulindos i denna patientgrupp.

De nu aktuella multinationella placebokontrollerade fas III-studierna ingår i det program (Ease) som drivs av Boehringer Ingelheim. (1) Studierna har även bedrivits i Sverige. I den ena studien, Ease-2, deltog 730 vuxna patienter med diabetes typ 1 som under 52 veckor dagligen fick Jardiance i två olika doser (10 mg och 25 mg) som tillägg till insulin. I Ease-3 deltog 975 patienter som fick samma doser plus insulin under 26 veckor, men även en lägre dos på 2,5 mg prövades. Syftet var att mäta effekten på långtidsblodsocker (HbA1c) efter 26 veckor jämfört med studiestart.

Sänker vikt och blodtryck

Resultaten visade att Jardiance jämfört med placebo:

 • En dosberoende sänkning av HbA1c sågs i studierna; 3,1 mmol/mol (2,5 mg), 5,4 mmol/mol (10 mg) och med 5,8 mmol/mol (25 mg). Viktminskningen uppgick till 1,8 respektive 3 och 3,4 kg, beroende på dos. Även det systoliska blodtrycket gick ner och den dagliga insulindosen kunde minskas med 6,4, 13,3 och 12,7 procent beroende på Jardiance dosens storlek.
 • Sammanfattningvis förbättrade Jardiance såväl blodsockerkontroll som sänkte vikten hos patienter med diabetes typ 1 utan att öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker). Andelen fall av ketonkroppsförgiftning (diabetesketoacidos) var likvärdigt för placebo och dosen 2,5 mg men högre än placebo för doserna 10 och 25 mg.

Jardiance är även godkänt för att minska risken för kardiovaskulära händelser och död hos patienter med typ 2 diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom.

Svenska patienter medverkar

Flera svenska sjukhus har deltagit i de båda studierna:

I studierna medverkade patienter från Karlstad, Borås, Vällingby, Lund, Göteborg, Karlskoga och Ängelholm.

Huvudprövare i Sverige för Ease-2 var professor och överläkaren Johan Jendle, vid Örebro universitetssjukhus.

– Resultaten i Ease-studierna är spännande. I den här studien ser man en sänkning av HbA1c, en viktreduktion och en ökning av tid i målområdet för blodsockret. Detta kan bli intressant för överviktiga patienter med svängande blodsocker som både vill förbättra sin metabola kontroll och gå ner i vikt, säger Johan Jendle.

Fakta diabetes

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att kroppens celler ska kunna ta upp näring (glukos) från blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till eller om kroppens känslighet för insulin minskar så ökar sockernivån i blodet och följden kan bli diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha diabetes men mörkertalet är stort eftersom många med typ 2-diabetes bedöms ha sjukdomen utan att ännu fått diagnos. Typ 2-diabetes ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. Av alla med diabetes beräknas omkring 50 000 ha diabetes typ 1, varav runt 8 000 barn. Antalet barn som insjuknar i diabetes typ 1 har nästan fördubblats sedan 1980-talet. Vid diabetes typ 1 har produktionen av insulin upphört. Vanligast är att insjukna i tonåren men sjukdomen kan debutera i alla åldrar.

Diabetes kan ge allvarliga långtidskomplikationer som nervskador, njurskador (som kan kräva dialys), ögonskador, svårläkta sår. Vidare leder diabetes till en starkt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom – den vanligaste dödsorsaken hos personer med diabetes. (2)

(1) Julio Rosenstock et al, Diabetes Care, oktober 2018

(2) Svenska Diabetesförbundet

*EASD står för European Association for the Study of Diabetes.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582137

E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Diabetesläkemedel visar på kardiovaskulär säkerhet i studien Carmelina

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:52 CEST

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet jämfört med placebo hos vuxna med typ 2-diabetes. Även en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer visades när studien presenterades vid den stora diabeteskonferensen EASD i Berlin 4 oktober.

I den dubbelblinda randomiserade studien (Carmelina) har 6 979 vuxna patienter deltagit som har diabetes typ 2 med hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Studien har genomförts i 27 länder vid mer än 600 sjukhus. En stor del av patienterna hade även njursjukdom och hjärtsvikt. Syftet var att utvärdera effekt och säkerhet av behandling med Trajenta (linagliptin) jämfört med placebo i denna grupp. Det primära utfallsmåttet var tid till första kardiovaskulära händelse (icke-dödlig hjärtinfarkt eller stroke eller död på grund av hjärt-kärlsjukdom) och studien pågick i 2,2 år. Patienterna i studien fick samtidigt standardbehandling för alla riskfaktorer.

Förutom studiens primära utfallsmått som uppvisade kardiovaskulär säkerhet med Trajenta jämfört med placebo när det användes som tillägg till standardbehandling,uppvisade Trajenta även minskad risk för mikrovaskulära komplikationer jämfört med placebo. Den tidigare uppvisade säkerhetsprofilen för Trajenta bekräftadesäveni studien. 

– Hjärtsjukdom är en allvarlig komplikation och den ledande dödsorsaken för personer med typ 2-diabetes. Carmelina förstärker evidensbasen för behandlingen av personer med typ 2-diabetes och med hög risk för hjärtsjukdom. Det som är unikt för studien är att många deltagare hade njursjukdom, ett problem som varit underrepresenterad i andra kardiovaskulära utfallsstudier, men som vi möter dagligen i vårt arbete. Carmelina bekräftar att Trajenta är ett kardiovaskulärt säkert läkemedel i dessa grupper av patienter, säger Björn Eliasson, professor, överläkare, medicinkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Trajenta är en så kallad DPP-4 hämmare. Lite förenklat verkar läkemedlet genom att motverka att enzymet DPP-4 bryter ner det blodsockersänkande tarmhormonet GLP-1 som därför stannar kvar längre i kroppen. Trajenta ges som en daglig oral dos för behandling av diabetes typ 2.

Fakta Diabetes

Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om produktionen av insulin inte räcker till ökar sockernivåerna och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräkna ha sjukdomen men mörkertalet är stort då många inte fått diagnos. Andelen ökar med stigande ålder och 10 till 20 procent av alla över 65 år har sjukdomen. Diabetes kan ge allvarliga komplikationer som nervskador, njurskador som kan kräva dialys, ögonskador, svårläkta sår, och ökar starkt risken för hjärt-kärlsjukdom – den vanligaste dödsorsaken vid diabetes (1).

(1)Svenska diabetesförbundet.


För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-998 699

E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB

Telefon: 0708-582137

E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Diabetesläkemedlet Trajenta uppvisade kardiovaskulär säkerhet jämfört med placebo hos vuxna med typ 2-diabetes. Även en minskad risk för mikrovaskulära komplikationer visades när studien presenterades vid den stora diabeteskonferensen EASD i Berlin 4 oktober.

Läs vidare »

Behandling med bromsmedicin mot idiopatisk lungfibros visar att säkerhetsprofilen över tid motsvarar den i registreringsstudien

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 09:38 CEST

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en obotlig sjukdom. Lungfunktionen försämras kontinuerligt, men försämringen kan bromsas med läkemedlet Ofev enligt registreringsstudien INPULSIS. Säkerhetsprofilen i uppföljningsstudien motsvarade den i registreringsstudien. Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine. (1)

Den nu aktuella studien, INPULSIS-ON, är en öppen förlängningsstudie av registreringsstudien INPULSIS som publicerades 2014. I registreringsstudien visades att IPF-patienter som under ett år behandlades med Ofev (nintedanib) förlorade ca 50 procent mindre i lungfunktion än de som fick placebo, med en för de flesta patienter hanterbar säkerhets- och biverkningsprofil (2). De nya resultaten bekräftar att säkerhetsprofilen i upp till 68 månader var robust och i enlighet med registreringsstudien (1).

En akut försämringsepisod (akut exacerbation) för denna sjukdomsgrupp medför hög mortalitet. Majoriteten av patienter som drabbas av en akut exacerbation avlider inom ett halvår. Förekomsten av akuta IPF-exacerbationer var lägre jämfört med placebo i registreringsstudien. Under hela uppföljningsstudien, där alla fick behandling, låg förekomsten på motsvarande nivå som de behandlade i registreringsstudien.

I INPULSIS-ON som inleddes 2012, ingick 734 patienter. 430 av dessa hade redan behandlats med nintedanib under ett år i registreringsstudien och fortsatte med detta. 304 som i samma studie fått placebo erbjöds nu i stället nintedanib. Studien pågick under 192 veckor.

-Uppföljningsstudier som denna är ett viktigt komplement till registreringsstudierna. Att denna svårt sjuka patientgrupp nu har följts under flera år beträffande biverkningar och säkerhet är betydelsefullt för mig som behandlande läkare, säger professor Magnus Sköld, Karolinska Institutet.

Fakta om IPF

Ärrbildningen vid idiopatisk lungfibros (IPF) gör att lungvävnaden blir förtjockad och stel. Ärrbildningen försämrar lungfunktionen och minskar förmågan att överföra syre från lungorna till blodet. De främsta symtomen är tilltagande svårigheter att andas och torrhosta. Sjukdomen kan inte botas och leder på sikt till döden, men med behandling kan sjukdomsförloppet bromsas. Förekomsten i världen uppskattas till ca 14-42 per 100 000 invånare, vilket speglar osäkerheten i diagnostiken (3). Sjukdomen drabbar oftast män i åldern 50–70 år och rökning är en stark riskfaktor. Idiopatisk innebär att orsaken till sjukdomen är okänd. Det finns också flera andra former av lungfibros, men dessa har oftast bättre prognos.

Om OFEV

Ofev är ett av två anti-fibrotiska läkemedel som är godkänt för och visat sig bromsa utvecklingen vid IPF, genom att minska ärrbildningen och den avtagande lungfunktionen.

1)Crestani B, Huggins JT, Kaye M, Costabel U, Glaspole I, Ogura T, Song JW, Stansen W, Quaresma M, Stowasser S, Kreuter M. Long-term treatment with nintedanib in patients with idiopathic pulmonary fibrosis: results from INPULSIS-ON. Lancet Respir Med. 2018 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30339-4/fulltext

(2) Richeldi L et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Eng J Med. 2014;;370:2071 – 2082.

(3) Internetmedicin, idiopatisk lungfibros (prof Magnus Sköld) https://internetmedicin.se/page.aspx?id=830

För vidare information, välkommen att kontakta:Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim, Telefon: 0708-998 699, E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:Peter Nilsson medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim, Telefon: 070 858 21 56, E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en obotlig sjukdom. Lungfunktionen försämras kontinuerligt, men försämringen kan bromsas med läkemedlet Ofev enligt registreringsstudien INPULSIS. Säkerhetsprofilen i uppföljningsstudien motsvarade den i registreringsstudien. Resultaten presenteras i den medicinska tidskriften Lancet Respiratory Medicine. (1)

Läs vidare »

Boehringer Ingelheims aktiviteter i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 14:11 CEST

Boehringer Ingelheim presenterar potentialen i nuvarande pipeline

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:30 CEST

- 80 kliniska och prekliniska projekt, varav 65 procent har stor potential att bli genombrott - Monoklonal antikropp som visar potential för flera inflammatoriska sjukdomar - 15 nya läkemedel inom immunologi, CNS, onkologi, respiratoriska och kardiometaboliska sjukdomar kan potentiellt godkännas före 2025.

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:30 CEST

• Kraftig ökning av nettoomsättningen till 18 miljarder euro (+15,7 procent i valutajusterade termer, +13,9 procent i euro) • Rörelseresultatet har ökat till 3,5 miljarder euro • Avkastningen på nettoomsättningen är 19,3 procent • Framgångsrik förstärkning inom veterinärmedicin

Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) ingår i Kloka Listan från 2018

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 08:00 CET

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

I höstas uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård och ger läkemedlet Jardiance en hög prioritet för behandling av personer med typ 2-diabetes och manifest hjärtkärlsjukdom. Även Läkemedelsverket har publicerat nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ 2-diabetes.

– Att Stockholms läns landsting inkluderar Jardiance i Kloka Listan 2018 gör att fler patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom nu kommer att få tillgång till rätt behandling. Rekommendationen förenklar arbetet för läkare inom primärvård, liksom specialiserad öppenvård och slutenvård då det nu blir tydligt hur patienter med typ 2-diabetes och manifest kardiovaskulär sjukdom bör behandlas, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Enligt Kloka listan ska Jardiance ges i tillägg till metformin endast vid manifest kardiovaskulär sjukdom och otillfredsställande metabol kontroll. Manifest kardiovaskulär sjukdom innebär angina pectoris (kärlkramp), genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom (förträngning av en eller flera blodkärl) eller TIA/stroke.

Om Kloka Listan

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i primärvård, specialiserad öppenvård och slutenvård. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter. Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka Listan.

www.janusinfo.se

Om typ 2-diabetes

Ungefär 450 000 personer har diabetes i Sverige idag, av dem har 85-90 procent typ 2-diabetes. Utöver dessa är det ca 150 000 som har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes drabbar vanligen personer över 40 år och risken att insjukna ökar dramatiskt ju äldre man blir. Hjärt-kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med typ 2-diabetes än befolkningen i övrigt. Två av tre med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Kostnaden för diabetesläkemedel, som kan motverka komplikationerna, står för 4-6 procent av den totala kostnaden för behandling av typ 2-diabetes.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Medicinska frågor, välkommen att kontakta:

Josefin Skogsberg, medicinsk rådgivare metabolism, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Stockholms läns landsting, Janusinfo, kommunicerade nyligen att diabetesläkemedlet Jardiance 10 mg kommer att ingå i Kloka Listan 2018. Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar i bland annat primärvården och specialiserad öppenvård.

Läs vidare »

Färre blödningar med Pradaxa vid ablation för förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:45 CET

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer ska behandlas med blodförtunnande läkemedel för att minska riskerna för att drabbas av stroke till följd av blodpropp i hjärnan. En behandlingsmetod vid förmaksflimmer är så kallad kateterablation. Den innebär att läkaren för in en speciell sorts kateter via blodkärl i ljumsken och med värme eller kyla blockerar de elektriska singaler som orsakar flimret. Men det innebär också risk för blödningar.

I den nu aktuella studien (RE-CIRCUIT) ingick 635 patienter med förmaksflimmer som genomgick ablation samtidigt som de fick blodförtunnande behandling med antingen Pradaxa (dabigatran) eller warfarin. Resultaten visar att de patienter som fick Pradaxa råkade ut för signifikant färre större blödningar än de som fick warfarin. (1) CHMP:s rekommendation innebär att produktresumén för Pradaxa nu uppdaterats med information om att de som behandlas med Pradaxa 150 mg två gånger dagligen inte behöver avbryta denna behandling för att genomgå en kateterablation.

– Det är viktigt att patienter som skall genomgå ablation får en optimal antikoagulationsbehandling som bygger på ett vetenskapligt underlag. Patienterna riskerar att drabbas av komplikationer som både blödning och stroke. Den nu aktuella studien visar att oavbruten behandling med Pradaxa är ett säkrare behandlingsalternativ än warfarin när det handlar om större blödningar. Ingen patient som deltog i studien drabbades av stroke säger Kristian Broms, medicinsk rådgivare på Boehringer Ingelheim.

(1) Calkins H et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. NEJM. 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1701005

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Kristian Broms, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0706-533 365
E-post: kristian.broms@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM.

Läs vidare »

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 11:15 CEST

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling där metformin fortfarande är förstahandsbehandling vid typ-2 diabetes.

Det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas, som DPP-4-hämmare och SGLT 2-hämmare. Jardiance (empagliflozin) är en SGLT 2-hämmare som är ett av de läkemedel som anses vara ett lämpligt val som tillägg eller alternativ till metformin hos patienter med manifest kardiovaskulär sjukdom.

Jardiance har tidigare i år lyfts i Socialstyrelsens riktlinjer till prioritet 3 för patienter med typ-2 diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom, det innebär att hälso- och sjukvården bör erbjuda Jardiance till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom.

– Att Läkemedelsverket uppmärksammar att läkemedelsbehandlingen ska var individualiserad och ta hänsyn till patientens förutsättningar och samsjuklighet är positivt och viktigt, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.

Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent enligt studien EMPA-REG OUTCOME. (1)

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post:  tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582 137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com


Referenser:

1.  Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Läs vidare »

Knarr i lungorna kan tyda på fibros

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:24 CEST

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en ovanlig och svår sjukdom som inte kan botas. Men tidig diagnos kan bidra till snabbare behandling, som kan bromsa sjukdomens utveckling. En metod för att ställa diagnosen är att lyssna på lungorna. Hos patienter med lungfibros hörs ett mycket karaktäristiskt ljud, som påminner om ljudet när man drar isär ett kardborreband. En kunskap som fler inom vården bör känna till och som är aktuell inför den internationella IPF World Week 16-24 september.

Vid idiopatisk lungfibros (IPF) har det uppstått en inflammation och bildning av bindväv i och mellan de små lungblåsorna (alveolerna). Lungorna blir stelare och gasutbytet mellan luften och blodet försämras. Andfåddhet, torrhosta, trötthet och viktnedgång är vanliga symtom. I Sverige beräknas omkring 1 500 personer lida av lungfibros. Antalet är emellertid svårt att fastställa och många har inte fått diagnos. (1) Hur många som insjuknar varje år är osäkert, men enligt internationella studier kan det vara mellan 4,6 och 16 fall per 100 000 personer. (2)I hela världen beräknas tre miljoner personer ha IPF. Sjukdomen är dödlig, men en del med patienter kan leva flera år med IPF.

De flesta som drabbas är över 60 år. Möjliga riskfaktorer är rökning, lungskada, ärftlighet, kroniska virusinfektioner och exponering för vissa ämnen i miljön.

Tidig diagnos är viktigt, eftersom snabbt insatt behandling kan hämma sjukdomsförloppet med målet att behålla lungfunktionen så länge som möjligt. Eftersom symtomen kommer smygande och kan förväxlas med andra sjukdomar, kan det ta lång tid innan patienten får rätt diagnos med hjälp av en rad olika undersökningar. En är att lyssna på lungorna. Vid inandning hörs då ett typiskt knastrande ljud, ungefär som när man drar isär ett kardborreband.

– Om patienterna kan diagnostiseras i tid har vi större möjligheter att möta utmaningen i att bemästra denna förödande sjukdom, säger Peter Nilsson, medicinsk rådgivare inom terapiområdet lungor och luftvägssjukdomar på Boehringer Ingelheim. Därför har man inför IPF World Week tagit fram utbildningsmaterial för att öka medvetenheten hos läkare om vikten av att känna igen det typiska ljudet ifrån lungorna vid IPF.

– Patienter med lungfibros behöver hjälp. Den information som finns på nätet är dyster och vi vill hjälpa de som drabbats att hitta livskvalitet! Därför har vi startat en patientförening och en hemsida www.ipf-sverige.se där syftet är att ge hopp och stöd, säger Olle Setterberg, patient och ordförande i patientföreningen för lungfibros.

För närvarande finns två godkända läkemedel som har en bromsande effekt på lungfunktionens försämring. Lungtransplantation kan övervägas i vissa fall.

 • (1) Lungfibrosregistret 2016.
 • (2) Internetmedicin.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Peter Nilsson, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim
Telefon: 0708-582 156
E-post: peter.nilsson@boehringer-ingelheim.com

Om Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Ytterligare information finns på hemsidan www.boehringer-ingelheim.se

Twitter: www.twitter.com/Boehringer

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsansvarig
 • Media
 • toginbga.ymoeptstuiermrlivzndtd.eyxxtxx@bwaoenvhrauingwgevwr-gwincwgegflhhheinim.ffcorpmsf
 • 0708 99 86 99
 • 08-721 21 00

Om Boehringer Ingelheim AB

Boehringer Ingelheim

I mer än 130 år har läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim forskat fram innovativa mediciner för både människor och djur. Boehringer Ingelheim är ett av världens 20 ledande läkemedelsföretag. Huvudkontoret finns i Ingelheim, Tyskland, och det familjeägda företaget har ca 50 000 anställda som arbetar med human- och veterinärmedicin samt biofarmaceutisk kontraktstillverkning. I Sverige har Boehringer Ingelheim drygt 100 anställda.
Socialt ansvar är viktigt för Boehringer Ingelheim och företaget arbetar med sociala projekt så som ”Making More Health”. Vi arbetar även aktivt med att minimera påverkan på miljön, både i produktionen men även för att våra produkter ska ha en minimal påverkan på miljön.

Adress

 • Boehringer Ingelheim AB
 • Hammarby Allé 29, Box 92008
 • 120 06 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar