Skip to main content

Kretsloppsaffär lösning på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås behov av värme och kyla

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 08:16 CET

Gunnar Peters från Borås Energi och Miljö och Ulf Krüger från Västfastigheter vid avtalstecknandet.

Västfastigheter, som förvaltar Södra Älvsborgs Sjukhus Borås har tillsammans med Borås Energi och Miljö tecknat ett unikt avtal för fjärrkyla. Avtalet innebär att sjukhuset köper fjärrkyla samtidigt som de får göra avdrag för en del av värmeåtervinningen som uppstår i Borås Energi och Miljös fjärrkylanläggning.

En lösning som gynnar Västfastigheters arbete mot politiskt ställda mål att halvera den köpta energin i egna lokaler till år 2030, jämfört med år 1995. Det ger även Borås Energi och Miljö möjlighet att bygga ut och förstärka sin befintliga fjärrkylanläggning helt enligt bolagets systemsyn med olika Kretsloppslösningar.

- Det känns jättekul att vi får till det här avtalet. Vi har haft ett väldigt bra samarbete och en konstruktiv dialog med Borås Energi och Miljö. Genom att vi får ta del av värmeåterföringen minskar vi vår köpta energi, som är ett viktigt mål för Västra Götalandsregionen. Det finns dessutom flera samhällsekonomiska vinster, som att en stor anläggning är mer kostnadseffektiv än flera små och att spillvärmen finns i fjärrvärmenätet och kan användas mer effektivt, av fler aktörer, säger Per Värmsjö, Teknikchef på Västfastigheter.

- Vi är glada att vi har slutit den här Kretsloppsaffären. Det är ett exempel där vi tillsammans med kunden har funnit den bästa möjliga lösningen både för oss och kunden, och där miljön kanske är den största vinnaren, avslutar Fredrik Ohlsson försäljningschef på Borås Energi och Miljö.

Värmeåtervinning som alla vinner på

Genom det nya avtalet blir det möjligt att ta vara på den överskottsvärme som skapas i Borås Energi och Miljös anläggning, värmen återvinns och tillförs fjärrvärmenätet (värmeåtervinning). Västfastigheter köper tillbaka denna värme via fjärrvärmenätet. Det betyder att Borås Energi och Miljö är leverantör av både fjärrvärme och fjärrkyla i detta fall.

För att kunna tillgodogöra sig de energi- och kostnadsmässiga fördelar som uppstår då användningen av fjärrkyla skapar en ökad värmeåtervinning, får Västfastigheter ett avdrag på sin fjärrvärmeanvändning.Energiavdraget för fjärrvärmen baseras på den värmeåtervinning som skapats av den använda fjärrkylan.

Fakta om Kretsloppsaffären:

  • 3,5 GWh/år fjärrkyla.
  • Långt avtal (15 år) som tryggar leveranser och även möjliggör långsiktiga investeringar för att minska klimatpåverkan.
  • Västfastigheter får göra avdrag för värmeåtervinningen som uppstår i Borås Energi och Miljös fjärrkyleanläggning.
  • Redundansen på kylleveransen dubbleras.
  • Sjukhuset har haft fjärrvärme sedan 1964. Ca 11,5 GWh/år fjärrvärme.

Kontaktuppgifter

Borås Energi och Miljö: Fredrik Ohlsson Försäljningschef, 070-852 70 10

Västfastigheter: Per Värmsjö, teknikchef, 070- 082 58 97

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.