Stora kommunala prisskillnader på vatten

Nyheter   •   Sep 20, 2018 09:23 CEST

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:44 CEST

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Brevet till energiministern är undertecknat av Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO.

Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu söker man ett konkret besked om hur det ska gå till.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.

Energimarknadsinspektionens förslag måste genomföras
I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

Organisationerna menar att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Därför frågar de nu energiministern om regeringen avser att begränsa elnätsbolagens intäkter till en rimligare nivå genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag.

Kontakt
Mats Lindbäck, tel 0765-20 10 09

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Läs vidare »

Skatteverket får bakläxa om reavinstskatt

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 15:51 CEST

En bostadsrättshavare kan lägga till en yta till sin lägenhet, till exempel genom att köpa en del av vinden eller tillföra en garageplats till bostadsrätten. Skatteverket menar att bostadsrättshavaren då måste betala reavinstskatt, vilket nu Skatterättsnämnden tillbakavisar i sina förhandsbesked.

– Den tolkning som Skatterättsnämnden gör är naturligtvis ett välkommet besked. Konsekvensen av Skatteverkets ställningstagande skulle vara att många förändringar i bostadsrätt vad gäller ytor, skulle utlösa en reavinstskatt. Detta trots att en stor del av bostadsrätten är oförändrad, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

I två olika fall lämnar Skatterättsnämnden förhandsbesked till privatpersoner som begärt detta. Det ena rör en garageplats, upplåten som bostadsrätt, som ska tillföras en bostadsrätt, det andra om ett vindsförråd om sju kvadratmeter som införlivas i bostadsrätten.

Skatteverkets menar i sitt ställningstagande att en sådan sammanslagning innebär att reavinstskatt utlöses på hela värdet av lägenheterna.

– Sista ordet i frågan är inte sagt, eftersom den även kan komma att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Men dagens besked visar på en mer rimlig inställning, säger Ulrika Blomqvist.

Länkar till Skatterättsnämndens förhandsbesked
Förhandsbesked nummer 1

Förhandsbesked nummer 2

Kontakt
Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist, tel 0765-201 002.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked gått emot Skatteverket i frågan om tilläggsupplåtelser, alltså när en bostadsrätt tillförs en yta. Skatteverket menar att det utlöser reavinstskatt, men Skatterättsnämnden avvisar den tolkningen.

Läs vidare »

Det måste bli enklare för bostadsrättsköpare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:19 CEST

Det måste bli enklare för bostadsrättsköpare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi

Den som köper en bostadsrätt har mycket att hålla koll på. Hur välskött är bostadsrättsföreningen? Kommer avgifterna att höjas – eller finns det möjlighet till sänkningar? Vilka regler gäller om lägenheten ska byggas om?

Detta ska nu förhoppningsvis bli tydligare med förslagen från Bostadsrättsutredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som presenteras idag.

– Många som köper en bostadsrätt tänker kanske inte alltid på att de får betala inte bara för de egna lånen utan också för föreningens via avgiften. Det är jättebra för konsumenterna att de, enligt förslaget, på ett enkelt sätt kan jämföra olika bostadsrätter, säger Ulrika Blomkvist som har suttit med i utredningen som expert och är VD för Bostadsrätterna, Sveriges största bostadsrättsorganisation.

Bostadsrättsföreningarna ska också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

– Men tyvärr återstår mycket när det gäller just redovisningen av föreningens kostnader – här borde utredningen tagit ett betydligt bredare grepp. Men alla utredningar styrs av de direktiv som regeringen lämnat. Därför är risken stor att inget kommer att hända inom detta område, konstaterar Ulrika Blomqvist.

– Kommer denna utredning gå till historien för något så handlar det om att klara ut reglerna kring renovering av lägenheterna, säger Ulrika Blomqvist. Och det är faktiskt ingen liten fråga; Idag ser vi hur stora kultur- och miljövärden förstörs på grund av att nuvarande ombyggnadsregler är oklara och inte tar hänsyn till föreningens gemensamma intresse. Utredningen föreslår bra och tydliga regler för vad medlemmar får och inte får göra utan tillstånd från föreningen och vem som ansvarar för att visa att förändringarna inte innebär skada för huset, säger Ulrika Blomqvist.

För mer information, kontakta

Ulrika Blomqvist, VD Bostadsrätterna
0765-20 10 02

ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se

Faktaruta: Förslag i den nya utredningen innefattar bland annat:

- Vid försäljning ska lägenhetens indirekta nettoskuld tydligt redovisas, det vill säga föreningens belåning fördelat på bostadsrättens andelstal i föreningen.

- Bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör innehålla ett antal nyckeltal såsom årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter och räntekänslighet.

- Alla bostadsrättsföreningar ska använda samma redovisningsprinciper med komponentavskrivning.

- Förhandsavtalstecknare för upplåtelse av bostadsrätt ska ges större insyn i styrelsens verksamhet och möjlighet att frånträda avtalet vid väsentliga avvikelser.

- Alla andra typer av avtal för framtida upplåtelse av bostadsrättslägenheter än förhandsavtal förbjuds. Då avses reservationsavtal och bokningsavtal.

- Det ska regleras tydligare vilka ingrepp i bostadsrätt som kräver styrelsens tillstånd. Här är exemplen förändringar i bärande konstruktion, kulturhistoriska värden, vatten, el, gas, avlopp, eldstad och brandskydd.

- Den som vill göra tillståndskrävande ingrepp i bostadsrätt är den som ska bevisa att förändringarna inte innebär skada för föreningen.

Länkar:

Utredningen:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201731/

Kommittédirektiv: http://www.regeringen.se/4a767f/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf

Skrift: Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre, Innehåller exempel på nyckeltal som bör finnas med i årsredovisningen från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum. http://www.mynewsdesk.com/se/bostadsratterna/documents/om-aarsredovisningen-foer-bostadsraettsfoereningen-modell-baettre-41652

Den som köper en bostadsrätt har mycket att hålla koll på. Hur välskött är bostadsrättsföreningen? Kommer avgifterna att höjas – eller finns det möjlighet till sänkningar? Vilka regler gäller om lägenheten ska byggas om? Detta ska nu förhoppningsvis bli tydligare med förslagen från Bostadsrättsutredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som presenteras idag.

Läs vidare »

Hälften av unga vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 09:22 CET

Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Men det finns mer föreningarna kan göra för att locka unga till styrelserummet. Det visar en ny undersökning genomförd av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna.

– Jag blev positivt överraskad att så många unga är intresserade av att engagera sig, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

En bostadsrättsförening är ett kooperativ där de boende går samman och samarbetar för att hålla kostnaderna nere. Men att bemanna styrelserna är inte alltid lätt. Bostadsrätterna har låtit undersöka hur intresset att engagera sig ser ut bland framtidens styrelsemedlemmar.

Överraskande stort intresse bland unga

Nästan hälften (49 %) av unga under 29 år är positiva till att engagera sig i sin bostadsrättsförening, en större andel än i någon annan åldersgrupp. Det som lockar är framför allt att vara med och påverka sin förening (79 %), få information/insyn (53 %) samt möjligheten att lära känna grannarna (41 %).

– Det är roligt att se att även en ny generation vill engagera sig. Undersökningen visar att de intresserade av att ta ansvar och att de vill påverka sitt boende, säger Ulrika Blomqvist.

Tips till föreningarna

Dock är det inte många som vet hur man går tillväga för att gå med i styrelsen. Hela 44 % av respondenterna under 29 år anger att de inte vet hur man gör för att gå med i styrelsen. Av de som svarar att de inte vill engagera sig i styrelsen anger 39 % att de inte lockas av umgänget i styrelsen. Ulrika ger följande råd till styrelserna:

– De flesta bostadsrättsföreningar har en valberedning som arbetar med att lämna förslag till stämman om vilka som ska ingå i nästa styrelse. Den som är intresserad av att sitta i styrelsen kan anmäla sitt intresse dit. Sedan är det så klart bra med valberedningar som är aktiva och faktiskt frågar runt bland medlemmarna om vilka som är beredda att få grannarnas förtroende att förvalta föreningen under ett år.

– Undersökningen visar även att nästan häften (47 %) av de som sitter i styrelsen för närvarande är över 60 år. Kanske skulle styrelserna tjäna på att blanda upp åldrarna, och på så sätt locka fler att engagera sig.

En kvantitativ undersökning bland svenska bostadsrättsägare i åldrarna 20 till 79 år. 1 004 intervjuer genomfördes under perioden 18/1 - 28/1 2017. Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön, ålder i relation till ägande av bostadsrätter och region. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.

Nyckelresultat från undersökningen

 • 49 % av respondenterna under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen.
 • 56 % vet inte hur man går tillväga för att gå med i styrelsen.
 • Anledningar till att man vill gå med i styrelsen är främst (ålder upp till 29 år):
  - Att vara med och påverka 79 %
  - Få information/insyn 53 %
  - Socialt/lära känna grannarna 41 %
  - Intressant/spännande 38 %
  - Jag kan tillföra kunskap/kompetens 35 %
 • Anledningar till att man inte vill gå med i styrelsen är (ålder upp till 29 år):
  - Ointresse av styrelsearbetet som sådant 59 %
  - Det kräver mycket tid/ arbete/ ansvar 58 %
  - Tidsbrist 54 %
  - Ointresse av umgänget/ personerna som sitter i styrelsen 39 %
  - Styrelsearbetet verkar svårt/ komplexa lag och regler 18 %

Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Men det finns mer föreningarna kan göra för att locka unga till styrelserummet. Det visar en ny undersökning genomförd av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna.

Läs vidare »

Efter Skatteverkets beslut: "Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation"

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:21 CET

Skatteverket publicerade 16 februari ett ställningstagande om när reavinstskatt för bostadsrätter ska utgå. Frågan slogs också upp stort ibland annat Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

Ställningstagandet innebär att Skatteverket anser att reavinstskatt aktualiseras inte enbart när bostadsrätter säljs utan också om bostadsrätten förändras genom exempelvis att den tillförs ett rum på vinden eller en parkeringsplats. Detta oavsett om bostadsrättshavaren har betalat en marknadsmässig ersättning till den tillförda arean. Det som Skatteverket kallar väsentlig ändring av villkoren, ska utlösa en reavinstsituation och medföra orimliga ekonomiska konsekvenser för människor. Däremot innebär inte mindre ändringar av villkoren av upplåtelsen att reavinst uppstår.

Idag är det enbart rena försäljningar som beskattas med 22 procent av vinsten vid överlåtelser av bostadsrätter. Om lägenheter formellt ska slås ihop eller delas i flera gäller att föreningen ska fatta beslut om detta på en stämma. Lägenheterna säljs till marknadspris med bostadsrättsföreningen som motpart och den dubblerade eller halverade lägenheten upplåts därpå på nytt.

– Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Innebörden i ställningstagandet är att den som till exempel vill och får medgivande av grannarna att bygga ett rum på den outnyttjade vinden, också måste betala skatt på den värdeökning som hens gamla befintliga bostadsrätt får. Detta trots att den gamla bostadsrätten inte säljs. Med oklarhet i vad som är en mindre ändring så innebär det sannolikt ett tvärstopp för alla inom föreningar. Samtidigt noterar vi att bostadsminister Peter Eriksson häromdagen tillsatte ytterligare en utredning som handlar om hur samhället kan underlätta förändringar av bostäder i syfte att öka uthyrningen till dagens bostadskö. Regeringen borde intressera sig för Skatteverkets ställningstagande, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

– Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation. Idag vet styrelserna att försäljningar ska meddelas Skatteverket så att de kan besluta om reavinstskatt. Nu ska bostadsrättsföreningarna plötsligt ta ställning till om reavinstskatt ska utgå också vid småförändringar som knappast låter sig definieras. Beslut om skatt ska i realiteten tas av grannarna istället för av Skatteverket.

– Det kan tilläggas att dessa förändringar i villkoren för bostadsrättsupplåtelsen knappast är vardagshändelser. Avser Skatteverket att lägga på bostadsrättsföreningarna årliga rapporteringar om detta, blir det omfattande merarbete för både bostadsrättsföreningarna och Skatteverket, säger Ulrika Blomqvist.

– Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist kommenterar Skatteverkets ställningstagande om reavinstskatt när en bostadsrätt förändras.

Läs vidare »

Ny undersökning: Låginkomsttagare skulle drabbas hårdast om ränteavdraget avskaffas

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 10:32 CET

Minskad konsumtion, minskat sparande och förändrade amorteringsvanor skulle bli konsekvensen om ränteavdraget avskaffas. 14 procent av låginkomsttagare med bostadsrätt och bolån skulle få lämna sin nuvarande bostad, givet en normalränta på fyra procent. Det visar en färsk undersökning från Bostadsrätterna, genomförd av analysföretaget United Minds.

Välkommet besked från regeringen: ”Inget lagkrav på mätning av värme och vatten”

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2016 13:28 CEST

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och vatten (IMD), det vill säga att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera de boende i frågan. Rapporter från Boverket visar tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD.

Bostadsrätterna konstaterar att det är bra att regeringen följer Boverkets genomarbetade rekommendationer. Ledstjärnan måste vara att minska byggnadernas energibehov och att det ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Inte att man genom lagkrav måste tvinga på fastighetsägarna en viss typ av utrustning.

Bakgrunden till IMD finns i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det ska införlivas i svensk lagstiftning och några artiklar i direktivet anger att alla fastighetsägare ska installera utrustning för individuell mätning och debitering av värme och varmvatten om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har i två rapporter slagit fast att det generellt sett inte är kostnadseffektivt. Och nu följer regeringen alltså Boverkets rekommendationer.

Införande av individuell mätning och debitering av värme, det vill säga att den boende får betala för värmen, hade varit dåligt av flera skäl. Det är dyrt och krångligt och har ingen bevisad positiv effekt på de boendes energianvändning eftersom de har liten möjlighet att påverka sin energianvändning i hus med centralstyrd uppvärmning. Det skulle också ha varit direkt kontraproduktivt på sikt eftersom fastighetsägarens ekonomiska drivkraft för att minska byggnadens energi­användning försvinner när fakturan kan skickas vidare till den boende. Detta hade riskerat att stoppa energirenoveringarna, vilket hade varit mycket allvarligt eftersom det är där de allra flesta kilowattimmarna kan sparas.

Frågan om IMD har stötts och blötts i många år. Tusentals timmar har lagts ner på att slippa genomföra ett beslut som aldrig borde ha fattats. Nu får vi äntligen ett avslut i frågan. Och bygg- och fastighetssektorn kan fokusera på verkningsfulla åtgärder för ökad energieffektivitet i våra bostäder.

Kontakt
Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist, tel 0765-201 002.

Regeringen har beslutat att det inte ska införas lagkrav på individuell mätning och debitering av värme och vatten (IMD), det vill säga att det inte blir krav på att fastighetsägaren måste mäta värmen till varje lägenhet och debitera de boende i frågan. Rapporter från Boverket visar tydligt att det generellt sett inte är kostnadseffektivt med IMD.

Läs vidare »

Information om dom i Stockholms tingsrätt

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 16:17 CET

Genom en dom idag i Stockholms tingsrätt har Apriori AB en rätt att den 19 februari 2016 av Bostadsrätterna förvärva 8 252 100 aktier till ett pris på 5,68 kr per st. i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Aprioris rätt utgår från ett tvistigt avtal tecknat i november 2011. Om Apriori väljer att förvärva hela eller större delen av aktieposten så att deras innehav uppgår till 30 procent eller mer kommer en budpliktssituation att uppstå för Apriori. Bostadsrätterna vet inte hur Apriori avser att hantera denna.

I tingsrättsdomen konstateras också att det aktieägaravtal som förelegat mellan parterna är uppsagt av Bostadsrätterna med omedelbar verkan. Tingsrätten slår fast att Aktieägaravtalet mellan parterna inte gäller efter den 24 april 2014.

Kontaktperson
Bostadsrätterna ordförande Lennart Hedquist, mobil 0706 715430.

Genom en dom idag i Stockholms tingsrätt har Apriori AB en rätt att den 19 februari 2016 av Bostadsrätterna förvärva 8 252 100 aktier till ett pris på 5,68 kr per st. i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB.

Läs vidare »

Se hur mycket mer bolånet kostar på amorteringskollen.se

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 10:43 CET

Det är viktigt att den som lånar på banken också förstår vad ett amorteringskrav ställt av Finansinspektionen, med riksdagspartiernas godkännande, kan komma att kosta. Därför lanseras webbplatsen amorteringskollen.se av Bostadsrätterna. Genom att fylla i bostadens pris och kontantinsats går det snabbt att få fram vilken kostnad det blir.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • mafhtsdf.lekinugdbmmachzk@uuboscstxqadtnsripatwptexyrnzla.eqsewz
 • 08-58 00 10 09
 • 0765-20 10 09

 • Presskontakt
 • VD
 • ulzsrixrkapw.byololfmqwcviarstqo@bvtosvctacldsgtrapvttuuerimnacd.sdkeww
 • 08-58 00 10 02
 • 0765-20 10 02

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • kebnnnahy.ymfresedetmavln@aabozxstdcadfdsrtoatortenzrnrqa.jlserb
 • 08-58 00 10 04
 • 0765-20 10 04

Om Bostadsrätterna

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation med 7 000 bostadsrättsföreningar och 7 500 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 270 000 hushåll.

Adress

 • Bostadsrätterna
 • Drottninggatan 2
 • 111 51 Stockholm
 • Vår hemsida