Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 14:05 CET

– Bostadsrätten är en viktig del i en fungerande bostadsmarknad. De etablerade aktörerna har länge sett ett behov av en mer effektiv och sund nyproduktionsmarknad med större ansvarstagande och transparens, säger Nancy Mattsson, ordförande för Trygg Bostadsrättsförening.

– I arbetet med Trygg Bostadsrättsförening har vi utgått från myndigheternas regelverk, men har fördjupat kravställandet på innehåll och redovisning av vissa kritiska förhållanden för utformningen av en bostadsrättsförening. Fokus är att bidra till en tryggare bostadsrättsaffär för kunden. Vi landar nu ett års arbete och det är lika positivt att vi samlat oss kring gemensamma och högt ställda krav, som att fler vill ansluta sig och sina projekt till kvalitetsmärkningen. Viktigt är också att certifieringsprocessen handhas av Gar-Bo, det vill säga av tredje part, och inte av aktörerna själva.

Aktörer som ansluter sig och får sina bostadsrättsprojekt godkända som Trygg Bostadsrättsförening åtar sig att redovisa kritiska nyckeltal och obligatoriska uppgifter. Det kan exempelvis handla om belåning per kvadratmeter och bostad, att föreningen endast har en tydlig motpart och bostadsrättsföreningens styrelsesammansättning. Transparensen ökar genom att allt material görs tillgängligt via en kommande hemsida. Syftet är att göra det så lätt som möjligt för kunden att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status inklusive åtaganden, risker och garantier.

Trygg Bostadsrättsförening har presenterats för regeringen samt för tjänstemän på Näringsdepartementet och Boverket. Bostadsrättsföreningar som är tydliga och transparenta gällande föreningens ekonomi, bidrar till att bostadsrättskunderna får en ökad medvetenhet och förståelse för den gemensamma ekonomin samt i förlängningen även att tryggheten i det fortsatta boendet ökar. Bostadsmarknadens funktionalitet förbättras också när aktörerna konkurrerar på lika villkor och med kundens trygghet i fokus. Det är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostadsproducenterna och för samhället.

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna, 08-58 00 10 02.
Nancy Mattsson, ordförande Trygg Bostadsrättsförening och avdelningschef Förvärv JM, 08-782 87 85

Bostadsrätterna, JM, Veidekke Sverige, Skanska, Peab, Obos Sverige och Besqab bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Läs vidare »

Undersökning visar: Unga letar partner – för att finansiera bostadsköp

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 15:08 CET

Bostadsrätterna kan nu presentera siffror som adderar till bilden av en omöjlig bostadsmarknad för personer som står utanför den. En betydande andel unga menar att en starkt bidragande faktor till jakten på att hitta en pojk- eller flickvän är att förbättra chanserna att komma in på bostadsmarknaden. I storstäderna uppgår andelarna som instämmer i påståendet till 25 % i Stockholm, 28 % i Stor-Göteborg och 32 % i Stor-Malmö.

– Återigen ser vi hur amorteringskravens goda avsikt om att hushållen inte ska dra på sig alltför stora bolån slår helt fel. Istället cementeras de svårigheter som redan präglar situationen ytterligare för alla som står utanför bostadsmarknaden, säger Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna. Han fortsätter:

– Att leta partner för att lösa sin boendesituation visar hur ohållbar situationen har blivit. Det blir särskilt tydligt i relation till de siffror över genomsnittslöner som publicerades häromveckan, som visar att kvinnor i Stockholm inte har råd att skilja sig för att genomsnittslönen inte räcker till för att finansiera en etta sedan det skärpta amorteringskravet infördes.

Bostadsrätternas undersökning är bara en i mängden av många som duggat tätt under sensommaren och hösten, med innehåll som av naturliga skäl skapat stora rubriker. Bland dessa finns Mitt i-tidningarnas kartläggning av genomsnittslöner för män och kvinnor och hur dessa försvårar för kvinnor att skilja sig.

Vidare visar siffror från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling att 2/3 av unga vill bo större än vad de gör, vilket är intressant i ljuset av Bostadsrätternas undersökning, som visar att 52 % av 30-35-åringar i hela landet bor kvar i sin första bostad.

– Män och kvinnor blir i genomsnitt föräldrar första gången vid 31,6 respektive 29,3 års ålder enligt SCB. Att fler än hälften av 30-35-åringarna bor kvar i sin första bostad talar för att de inlåsnings-effekter som präglar bostadsmarknaden drabbar även förstagångsföräldrar och leder till trångboddhet i denna grupp i viss utsträckning, menar Kenny Fredman.

För mer information, kontakta:

Kenny Fredman, samhällspolitisk chef på Bostadsrätterna
0765-20 10 04

kenny.fredman@bostadsratterna.se

Om undersökningen

Undersökningen finns tillgänglig till sin helhet
http://www.bostadsratterna.se/files/ungas_bostadsval_2018_0.pdf

Rapporten Ungas bostadsval 2018 är genomförd på uppdrag av Bostadsrätterna bland unga vuxna i Sverige och syftet är att förstå ungas inställning och drivkrafter till att äga sitt boende. Respondenterna är personer i åldrarna 18-35 år som identifierats utifrån ett representativt urval vad gäller ålder, kön och region för den här gruppen. Totalt tillfrågades 2 034 respondenter under perioden 28 maj-6 juni 2018. Undersökningen genomfördes via webbenkäter distribuerade via Cints paneler.

 • I vilken utsträckning instämmer du i påståendet: en stark bidragande orsak till att jag söker en partner är att förbättra mina chanser att komma in på bostadsmarknaden?
 • 1=instämmer inte alls, 5=instämmer helt

Kvinna Man Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö
1 55 % 42 % 41 % 43 % 43 %
2 11 % 7 % 9 % 7 % 8 %
3 7 % 14 % 10 % 8 % 13 %
4 11 % 14 % 18 % 19 % 11 %
5 7 % 10 % 8 % 9 % 16 %
Vet ej 9 % 13 % 14 % 13 % 9 %
 • Hur många bostäder har du ägt sedan du flyttade hemifrån?


  18-23
  24-29
  30-35
  Detta är den första bostad jag äger
  49 %
  64 %
  52 %
  Detta är den andra bostad jag äger
  17 %
  22 %
  28 %
  Detta är den tredje bostad jag äger
  11 %
  7 %
  13 %
  Detta är den fjärde bostad jag äger
  3 %
  1 %
  2 %
  Jag har ägt fem eller fler bostäder sedan jag flyttade hemifrån
  0 %
  1 %
  2 %
  Vet ej
  20 %
  6 %
  2 %

Om amorteringskraven

Det första amorteringskravet som infördes under 2016 innebär att nya lån amorteras med 2 % årligen av det ursprungliga lånebeloppet tills dess att lånet utgör 70 % av bostadens värde. Därefter måste 1 % amorteras årligen tills dess att belåningsgraden är nere på 50 %.

Det nya skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt ska amortera 1 procentenhet ytterligare av bolånet per år. Det skärpta amorteringskravet innebär alltså att de mest sårbara hushållen, det vill säga de som har stora skulder både i förhållande till sina inkomster och till bostadens värde, måste amortera minst 3 % av bolånet per år.

Om Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är en rikstäckande medlemsorganisation som verkar för bostadsrätten genom information och opinionsbildning. I dag har Bostadsrätterna cirka 8 200 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Bostadsrätterna hjälper styrelserna i bostadsrättsföreningar att bedriva sin verksamhet på ett bra och effektivt sätt. Organisationen arbetar också för en välfungerande bostadsmarknad, där alla har chansen att äga sitt boende.

Knappt 25 % av unga män respektive 20 % av unga kvinnor nationellt ser stärkt ställning på bostadsmarknaden som en drivkraft för att hitta en partner. Det visar Bostadsrätternas undersökning Ungas bostadsval 2018.

Läs vidare »

Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 08:43 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året, vilket beror framför allt på ökade elpriser. Det framgår av den årliga rapporten från Nils Holgerssongruppen, där Bostadsrätterna ingår, som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

Stora kommunala prisskillnader på vatten

Nyheter   •   Sep 20, 2018 09:23 CEST

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:44 CEST

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Brevet till energiministern är undertecknat av Hyresgästföreningen, Bostadsrätterna, HSB, Villaägarna, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO.

Organisationerna menar att det är glädjande att energiministern vid flera tillfällen uttalat sig tydligt om att reglerna kring elnätsbolagens intäkter behöver skärpas för att få till rimligare avgifter för landets elnätskunder. Men nu söker man ett konkret besked om hur det ska gå till.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.

Energimarknadsinspektionens förslag måste genomföras
I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

Organisationerna menar att det är avgörande att samtliga Energimarknadsinspektionens förslag genomförs för att elnätsbolagens prisökningar ska kunna dämpas. Därför frågar de nu energiministern om regeringen avser att begränsa elnätsbolagens intäkter till en rimligare nivå genom att besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag.

Kontakt
Mats Lindbäck, tel 0765-20 10 09

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Läs vidare »

Skatteverket får bakläxa om reavinstskatt

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 15:51 CEST

En bostadsrättshavare kan lägga till en yta till sin lägenhet, till exempel genom att köpa en del av vinden eller tillföra en garageplats till bostadsrätten. Skatteverket menar att bostadsrättshavaren då måste betala reavinstskatt, vilket nu Skatterättsnämnden tillbakavisar i sina förhandsbesked.

– Den tolkning som Skatterättsnämnden gör är naturligtvis ett välkommet besked. Konsekvensen av Skatteverkets ställningstagande skulle vara att många förändringar i bostadsrätt vad gäller ytor, skulle utlösa en reavinstskatt. Detta trots att en stor del av bostadsrätten är oförändrad, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

I två olika fall lämnar Skatterättsnämnden förhandsbesked till privatpersoner som begärt detta. Det ena rör en garageplats, upplåten som bostadsrätt, som ska tillföras en bostadsrätt, det andra om ett vindsförråd om sju kvadratmeter som införlivas i bostadsrätten.

Skatteverkets menar i sitt ställningstagande att en sådan sammanslagning innebär att reavinstskatt utlöses på hela värdet av lägenheterna.

– Sista ordet i frågan är inte sagt, eftersom den även kan komma att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Men dagens besked visar på en mer rimlig inställning, säger Ulrika Blomqvist.

Länkar till Skatterättsnämndens förhandsbesked
Förhandsbesked nummer 1

Förhandsbesked nummer 2

Kontakt
Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist, tel 0765-201 002.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked gått emot Skatteverket i frågan om tilläggsupplåtelser, alltså när en bostadsrätt tillförs en yta. Skatteverket menar att det utlöser reavinstskatt, men Skatterättsnämnden avvisar den tolkningen.

Läs vidare »

Det måste bli enklare för bostadsrättsköpare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:19 CEST

Det måste bli enklare för bostadsrättsköpare att jämföra bostadsrättsföreningars ekonomi

Den som köper en bostadsrätt har mycket att hålla koll på. Hur välskött är bostadsrättsföreningen? Kommer avgifterna att höjas – eller finns det möjlighet till sänkningar? Vilka regler gäller om lägenheten ska byggas om?

Detta ska nu förhoppningsvis bli tydligare med förslagen från Bostadsrättsutredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som presenteras idag.

– Många som köper en bostadsrätt tänker kanske inte alltid på att de får betala inte bara för de egna lånen utan också för föreningens via avgiften. Det är jättebra för konsumenterna att de, enligt förslaget, på ett enkelt sätt kan jämföra olika bostadsrätter, säger Ulrika Blomkvist som har suttit med i utredningen som expert och är VD för Bostadsrätterna, Sveriges största bostadsrättsorganisation.

Bostadsrättsföreningarna ska också redovisa sin ekonomi tydligare med nyckeltal om exempelvis årsavgifter, vad som har gjorts och vad som planeras för underhåll.

– Men tyvärr återstår mycket när det gäller just redovisningen av föreningens kostnader – här borde utredningen tagit ett betydligt bredare grepp. Men alla utredningar styrs av de direktiv som regeringen lämnat. Därför är risken stor att inget kommer att hända inom detta område, konstaterar Ulrika Blomqvist.

– Kommer denna utredning gå till historien för något så handlar det om att klara ut reglerna kring renovering av lägenheterna, säger Ulrika Blomqvist. Och det är faktiskt ingen liten fråga; Idag ser vi hur stora kultur- och miljövärden förstörs på grund av att nuvarande ombyggnadsregler är oklara och inte tar hänsyn till föreningens gemensamma intresse. Utredningen föreslår bra och tydliga regler för vad medlemmar får och inte får göra utan tillstånd från föreningen och vem som ansvarar för att visa att förändringarna inte innebär skada för huset, säger Ulrika Blomqvist.

För mer information, kontakta

Ulrika Blomqvist, VD Bostadsrätterna
0765-20 10 02

ulrika.blomqvist@bostadsratterna.se

Faktaruta: Förslag i den nya utredningen innefattar bland annat:

- Vid försäljning ska lägenhetens indirekta nettoskuld tydligt redovisas, det vill säga föreningens belåning fördelat på bostadsrättens andelstal i föreningen.

- Bostadsrättsföreningars årsredovisningar bör innehålla ett antal nyckeltal såsom årsavgift per kvadratmeter, skuldsättning per kvadratmeter och räntekänslighet.

- Alla bostadsrättsföreningar ska använda samma redovisningsprinciper med komponentavskrivning.

- Förhandsavtalstecknare för upplåtelse av bostadsrätt ska ges större insyn i styrelsens verksamhet och möjlighet att frånträda avtalet vid väsentliga avvikelser.

- Alla andra typer av avtal för framtida upplåtelse av bostadsrättslägenheter än förhandsavtal förbjuds. Då avses reservationsavtal och bokningsavtal.

- Det ska regleras tydligare vilka ingrepp i bostadsrätt som kräver styrelsens tillstånd. Här är exemplen förändringar i bärande konstruktion, kulturhistoriska värden, vatten, el, gas, avlopp, eldstad och brandskydd.

- Den som vill göra tillståndskrävande ingrepp i bostadsrätt är den som ska bevisa att förändringarna inte innebär skada för föreningen.

Länkar:

Utredningen:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201731/

Kommittédirektiv: http://www.regeringen.se/4a767f/contentassets/11767cf81479441c9c8b14addf440bac/dir-2015-97-starkt-konsumentskydd-pa-bostadsrattsmarknaden.pdf

Skrift: Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre, Innehåller exempel på nyckeltal som bör finnas med i årsredovisningen från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum. http://www.mynewsdesk.com/se/bostadsratterna/documents/om-aarsredovisningen-foer-bostadsraettsfoereningen-modell-baettre-41652

Den som köper en bostadsrätt har mycket att hålla koll på. Hur välskött är bostadsrättsföreningen? Kommer avgifterna att höjas – eller finns det möjlighet till sänkningar? Vilka regler gäller om lägenheten ska byggas om? Detta ska nu förhoppningsvis bli tydligare med förslagen från Bostadsrättsutredningen ”Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden” som presenteras idag.

Läs vidare »

Hälften av unga vill sitta i bostadsrättsföreningens styrelse

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 09:22 CET

Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Men det finns mer föreningarna kan göra för att locka unga till styrelserummet. Det visar en ny undersökning genomförd av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna.

– Jag blev positivt överraskad att så många unga är intresserade av att engagera sig, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

En bostadsrättsförening är ett kooperativ där de boende går samman och samarbetar för att hålla kostnaderna nere. Men att bemanna styrelserna är inte alltid lätt. Bostadsrätterna har låtit undersöka hur intresset att engagera sig ser ut bland framtidens styrelsemedlemmar.

Överraskande stort intresse bland unga

Nästan hälften (49 %) av unga under 29 år är positiva till att engagera sig i sin bostadsrättsförening, en större andel än i någon annan åldersgrupp. Det som lockar är framför allt att vara med och påverka sin förening (79 %), få information/insyn (53 %) samt möjligheten att lära känna grannarna (41 %).

– Det är roligt att se att även en ny generation vill engagera sig. Undersökningen visar att de intresserade av att ta ansvar och att de vill påverka sitt boende, säger Ulrika Blomqvist.

Tips till föreningarna

Dock är det inte många som vet hur man går tillväga för att gå med i styrelsen. Hela 44 % av respondenterna under 29 år anger att de inte vet hur man gör för att gå med i styrelsen. Av de som svarar att de inte vill engagera sig i styrelsen anger 39 % att de inte lockas av umgänget i styrelsen. Ulrika ger följande råd till styrelserna:

– De flesta bostadsrättsföreningar har en valberedning som arbetar med att lämna förslag till stämman om vilka som ska ingå i nästa styrelse. Den som är intresserad av att sitta i styrelsen kan anmäla sitt intresse dit. Sedan är det så klart bra med valberedningar som är aktiva och faktiskt frågar runt bland medlemmarna om vilka som är beredda att få grannarnas förtroende att förvalta föreningen under ett år.

– Undersökningen visar även att nästan häften (47 %) av de som sitter i styrelsen för närvarande är över 60 år. Kanske skulle styrelserna tjäna på att blanda upp åldrarna, och på så sätt locka fler att engagera sig.

En kvantitativ undersökning bland svenska bostadsrättsägare i åldrarna 20 till 79 år. 1 004 intervjuer genomfördes under perioden 18/1 - 28/1 2017. Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön, ålder i relation till ägande av bostadsrätter och region. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.

Nyckelresultat från undersökningen

 • 49 % av respondenterna under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen.
 • 56 % vet inte hur man går tillväga för att gå med i styrelsen.
 • Anledningar till att man vill gå med i styrelsen är främst (ålder upp till 29 år):
  - Att vara med och påverka 79 %
  - Få information/insyn 53 %
  - Socialt/lära känna grannarna 41 %
  - Intressant/spännande 38 %
  - Jag kan tillföra kunskap/kompetens 35 %
 • Anledningar till att man inte vill gå med i styrelsen är (ålder upp till 29 år):
  - Ointresse av styrelsearbetet som sådant 59 %
  - Det kräver mycket tid/ arbete/ ansvar 58 %
  - Tidsbrist 54 %
  - Ointresse av umgänget/ personerna som sitter i styrelsen 39 %
  - Styrelsearbetet verkar svårt/ komplexa lag och regler 18 %

Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Men det finns mer föreningarna kan göra för att locka unga till styrelserummet. Det visar en ny undersökning genomförd av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna.

Läs vidare »

Efter Skatteverkets beslut: "Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation"

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:21 CET

Skatteverket publicerade 16 februari ett ställningstagande om när reavinstskatt för bostadsrätter ska utgå. Frågan slogs också upp stort ibland annat Svenska Dagbladet och Dagens Industri.

Ställningstagandet innebär att Skatteverket anser att reavinstskatt aktualiseras inte enbart när bostadsrätter säljs utan också om bostadsrätten förändras genom exempelvis att den tillförs ett rum på vinden eller en parkeringsplats. Detta oavsett om bostadsrättshavaren har betalat en marknadsmässig ersättning till den tillförda arean. Det som Skatteverket kallar väsentlig ändring av villkoren, ska utlösa en reavinstsituation och medföra orimliga ekonomiska konsekvenser för människor. Däremot innebär inte mindre ändringar av villkoren av upplåtelsen att reavinst uppstår.

Idag är det enbart rena försäljningar som beskattas med 22 procent av vinsten vid överlåtelser av bostadsrätter. Om lägenheter formellt ska slås ihop eller delas i flera gäller att föreningen ska fatta beslut om detta på en stämma. Lägenheterna säljs till marknadspris med bostadsrättsföreningen som motpart och den dubblerade eller halverade lägenheten upplåts därpå på nytt.

– Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Innebörden i ställningstagandet är att den som till exempel vill och får medgivande av grannarna att bygga ett rum på den outnyttjade vinden, också måste betala skatt på den värdeökning som hens gamla befintliga bostadsrätt får. Detta trots att den gamla bostadsrätten inte säljs. Med oklarhet i vad som är en mindre ändring så innebär det sannolikt ett tvärstopp för alla inom föreningar. Samtidigt noterar vi att bostadsminister Peter Eriksson häromdagen tillsatte ytterligare en utredning som handlar om hur samhället kan underlätta förändringar av bostäder i syfte att öka uthyrningen till dagens bostadskö. Regeringen borde intressera sig för Skatteverkets ställningstagande, kommenterar Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

– Bostadsrättsföreningarnas styrelser hamnar i en helt omöjlig situation. Idag vet styrelserna att försäljningar ska meddelas Skatteverket så att de kan besluta om reavinstskatt. Nu ska bostadsrättsföreningarna plötsligt ta ställning till om reavinstskatt ska utgå också vid småförändringar som knappast låter sig definieras. Beslut om skatt ska i realiteten tas av grannarna istället för av Skatteverket.

– Det kan tilläggas att dessa förändringar i villkoren för bostadsrättsupplåtelsen knappast är vardagshändelser. Avser Skatteverket att lägga på bostadsrättsföreningarna årliga rapporteringar om detta, blir det omfattande merarbete för både bostadsrättsföreningarna och Skatteverket, säger Ulrika Blomqvist.

– Det här går tvärt emot allt vad politikerna idag talar om, det vill säga förenkla och förbättra utnyttjandet av bostäderna i Sverige. Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist kommenterar Skatteverkets ställningstagande om reavinstskatt när en bostadsrätt förändras.

Läs vidare »

Ny undersökning: Låginkomsttagare skulle drabbas hårdast om ränteavdraget avskaffas

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 10:32 CET

Minskad konsumtion, minskat sparande och förändrade amorteringsvanor skulle bli konsekvensen om ränteavdraget avskaffas. 14 procent av låginkomsttagare med bostadsrätt och bolån skulle få lämna sin nuvarande bostad, givet en normalränta på fyra procent. Det visar en färsk undersökning från Bostadsrätterna, genomförd av analysföretaget United Minds.

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • ultkribakatb.bmilomcmqfrviwzsttu@bgposmotaywdsxirawtttuserzqnask.skaewz
 • 08-58 00 10 02
 • 0765-20 10 02

 • Presskontakt
 • Utredningschef och expert på ekonomifrågor.
 • makttseb.lrfinskdbilaczqk@jtbookstneadohsrnsatzgtehrrnbia.hssecu
 • 08-58 00 10 09
 • 0765-20 10 09

Om Bostadsrätterna

Bostadsrätterna

Bostadsrätterna är intresse- och serviceorganisation med 8 200 bostadsrättsföreningar och 8 500 bosparare som medlemmar i hela Sverige. I Bostadsrätternas medlemsföreningar bor ungefär 300 000 hushåll.

Adress

 • Bostadsrätterna
 • Drottninggatan 2
 • 111 51 Stockholm
 • Vår hemsida