Skip to main content

Högskolestyrelsens möte

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 16:24 CEST

Styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola sammanträdde den 29 augusti i Karlshamn för att hålla styrelsemöte. Nedan följer ett utdrag av mötet. Protokoll från styrelsemötet beräknas finnas tillgängligt på www.bth.se cirka två veckor efter mötet.

Delårsbokslutet
Högskolans totala ekonomiska ställning är fortfarande god. Delårsbokslutet för första halvåret 2003 är positivt och ökar myndighetens kapital med 14,1 Mkr till 39,1 Mkr. Det positiva resultatet beror främst på den höga prestationsgraden i grundutbildningen, 101% (102% för första halvåret 2002) och ett extra anslag från regeringen på 20 Mkr som är avsett för att utveckla utbildningar inom informationsteknologi och telekommunikation samt på att 60% av årets grundutbildningsanslag avräknats under första halvåret.

För budgetårets första halvår har grundutbildningen 127,5 Mkr (119,2) i intäkter och ett positivt ekonomiskt resultat på 6,0 Mkr (10,4 Mkr). Forskningens intäkter för första halvåret uppgår till 57,8 Mkr (46 Mkr) och det ekonomiska resultatet till 5,8 Mkr (resultat i balans).

Prognosen för helåret 2003 visar ett förväntat negativt ekonomiskt resultat på 5 Mkr. Inom grundutbildningen påverkas prognosen negativt av det låga söktrycket till Högskolans utbildningar. Till de 104 Mkr i grundutbildningsanslaget för vårterminen förväntas endast ytterligare 69 Mkr tillkomma under höstterminen. Forskningens resultat förväntas bli i balans. BTH beräknas omsätta 382 Mkr under 2003.

Långsiktsanalys
Frågan om hur många campusområden BTH ska ha på sikt gör sig ofta påmind i BTHs interna debatt. Det breda stödet för BTHs utveckling från regionen och dess starka lokala förankring är av stor betydelse samtidigt som det studiesociala livet och högskolans inre effektivitet påverkas av att Högskolan är spridd på tre orter.

Styrelsen var enig om behovet av en oberoende analys av situationen. Denna ska utgöra underlag för det långsiktiga arbetet med den utvecklingsplan som ska gälla från och med 2008.

Rektor fick av styrelsen i uppdrag att till nästa möte dels tillsätta en grupp som ska föreslå direktiv till en långtidsanalys och dels lämna förslag till oberoende utredare.

Den nu gällande utvecklingsplanen ligger fast. Den sträcker sig till och med 2007 och bygger på tre campus. Den nya analysen ska således utgöra underlag för arbetet med den utvecklingsplan som tar vid därefter. Dagens beslut innebär därmed inga förändringar inom de närmaste åren. De aktiviteter som följer av gällande utvecklingsplan liksom den förestående omorganisationen löper vidare som beslutat.

Högskolestyrelsens nästa möte blir den 3 oktober.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera