Skip to main content

Premiär för doktorsavhandling inom fysisk planering på BTH

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:30 CET

Den 22 februari 2011 disputerar Ingrid Persson i ämnet Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Detta är den första doktorsavhandling som läggs fram inom ämnet på BTH. Opponent vid disputationen är Professor Göran Cars från KTH i Stockholm.

Ingrid Persson har tidigare arbetat som arkitekt och planerare i många år, bland annat på Boverket i Karlskrona. I och med att hon försvarar sin doktorsavhandling med titeln ” Fritidshuset som planeringsdilemma ” blir hon nu den första doktorand som disputerar i ämnet Fysisk planering på BTH.

Avhandlingen utgår från föreställningen att dubbel bosättning kan ses som ett exempel på ett dilemma, där planeringens försök att bemästra en bångstyrig verklighet, krockar med människors faktiska livsvillkor. Det handlar om att meningsskapande processer i fråga om rummet pågår parallellt i vardagslivet och i planeringssfären. Fenomenet fritidshus är inte något neutralt begrepp, utan påverkar och påverkas av olika kontexter. Denna mångtydighet är problematisk att handskas med i fysisk planering, vilken strävar efter entydiga begrepp.

Planeringsforskningen har hittills ägnat lite intresse åt att undersöka glappet mellan den modernistiska stadsbyggnadstraditionen att separera arbete, fritid och boende, och de senaste decenniernas förändring av konsumtionskultur och kommunikationsformer.

Avhandlingens syfte är att skapa förutsättningar för en diskussion om hur ett planeringsdilemma som dubbel bosättning kan förstås, utifrån hur olika aktörer försöker ladda begreppet med innehåll och strävar efter tolkningsföreträde.

I avhandlingen behandlas hur dubbel bosättning har tilldelats olika betydelser över tiden, fritidshusets roll som produkt på marknaden, hur kustkommuners planeringsstrategier ser ut i nutiden samt hur de legala förutsättningarna konstrueras i miljö- och planlagstiftningen.

Avhandlingen ifrågasätter lagstiftningens funktionsuppdelning i permanentbostäder och fritidsbostäder som utgångspunkt för hushållning med naturresurser.

Tid:                    22 februari 2011, kl. 13.00

Plats:                 Sal C216, BTH, campus Gräsvik, Karlskrona

Disputationen är öppen för allmänheten.

För mer information, vänligen kontakta Ingrid Persson på telefon 0455-385318 eller via mail ingrid.persson@bth.se. Se även www.bth.se

 

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

Blekinge Tekniska Högskola startade 1989 och har idag fler än 8 000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH:s campus i Karlshamn ligger även det vid havet.

Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både forskning och utbildning på såväl regional, nationell som internationell nivå. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

Sedan den 1 september 2008 är BTH en klimatneutral högskola.

Besök oss gärna på www.bth.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.