Skip to main content

BTS Group AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2006

Press Release   •   Feb 22, 2007 08:54 CET

BTS Group AB rapporterar stark tillväxt i omsättning och resultat för fjärde kvartalet och helåret 2006

• Nettoomsättningen har under året ökat med 32 procent och uppgick till 379,1 (286,1) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 34 procent.
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade 64 procent till 131,8 (80,3) MSEK. Ren-sat för valutakursförändringar var tillväxten 80 procent.
• Resultat för 2006:
 rörelseresultatet ökade med 28 procent till 62,4 (48,7) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 16 (17) procent
 rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 33 procent till 67,6 (50,8) MSEK
 rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) uppgick till 18 (18) procent
 resultatet före skatt ökade med 11 procent till 61,0 (55,1) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 5 procent till 38,6 (36,8) MSEK
 resultatet per aktie ökade under året med 5 procent till 2,18 (2,07) SEK.
• Resultat för fjärde kvartalet:
 rörelseresultatet ökade med 40 procent till 20,1 (14,3) MSEK
 rörelsemarginalen uppgick till 15 (18) procent
 rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 53 procent till 23,0 (15,0) MSEK
 rörelsemarginalen före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA-marginal) minskade till 17 (19) procent
 resultatet före skatt ökade med 20 procent till 18,5 (15,5) MSEK
 resultatet efter skatt ökade med 8 procent till 11,6 (10,7) MSEK.
• Nya kunder under året var bland andra Anglo American, BBVA, Bank of America, EADS, Exxon Mobil, National Australia Bank, National Semi Conductor och US Cellu-lar.
• Föreslagen utdelning är 1,00 (0,92) SEK per aktie
• Under året har BTS förvärvat all affärsverksamhet inom The Advantage Performance Group (APG) och The Real Learning Company (RLC).


Kontaktinformation
Henrik Ekelund VD Tel: 08-5870 7000
Stefan Brown CFO Tel: 08-5870 7062
Thomas Ahlerup IR & Informationschef Tel: 08-5870 7002, mobil 0768-966 300

För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com


BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av dator-baserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisatio-nen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag


Comments (0)

Add comment

Comment