Skip to main content

BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2004: Stark tillväxt i omsättning och resultat

Press Release   •   Oct 28, 2004 08:40 CEST

• Nettoomsättningen har under niomånadersperioden ökat med 32 procent och uppgick till 154,1 (116,8) MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 39 procent.
• Resultat niomånadersperioden:
> rörelseresultat 23,0 (3,6) MSEK, motsvarande 15 (3) procents rörelsemarginal
> resultat före skatt 24,0 (5,1) MSEK
> resultat efter skatt 14,9 (3,6) MSEK
> resultat per aktie 2,53 (0,61) SEK.
• Tillväxten och resultatförbättringen under niomånadersperioden har tillkommit genom:
– ett generellt förbättrat marknadsläge
– BTS förstärkta marknadsposition och bredare sortiment av lösningar
– mer gynnsam intäktsmix
– produktivitetsförbättringar och kostnadseffektiviseringar.
• Under tredje kvartalet uppgick:
> nettoomsättningen till 46,0 (38,4) MSEK, motsvarande 20 procents tillväxt (27 procent rensat för valutakursförändringar)
> rörelseresultatet till 4,0 (2,1) MSEK, motsvarande 9 (5) procents rörelse-marginal
> resultat före skatt till 4,3 (2,6) MSEK
> resultat efter skatt till 2,6 (1,7) MSEK.
• Tillväxten i kundbasen var god under niomånadersperioden. Under tredje kvartalet till-kom som nya kunder bland andra AT&T, Capital One och Motorola.
• Under niomånadersperioden har intäkten per kund vuxit med 29 procent.


BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.


Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy