Skip to main content

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Press Release   •   Apr 29, 2009 13:30 CEST

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 5 maj 2009. Utdelningen beräknas att sändas ut torsdagen den 8 maj 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin. Michael Grindfors nyvaldes som styrelseledamot. Michael Grindfors utsågs även till styrelsens ordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 650 000 kr intill nästa årsstämma att fördelas med 275000 kronor till ordföranden och 125000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. För utskottsarbete skall utgå ett totalt arvode om 90000 kronor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om fastställande av instruktion för valberedningen innebärande bland annat att valberedningen skall utgöras av representanter för de två röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s uppgifter per 30 september 2009.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt 1200000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om godkännande och inrättande av personaloptionsprogram 2009/2013 samt säkringsåtgärder härför. Programmet, som säkerställs med teckningsoptioner utgivna till det helägda dotterbolaget BTS Sverige AB, omfattar högst 840000 personaloptioner som kan komma att tilldelas maximalt 150 anställda i BTS-koncernen. Optionernas löptid är fyra år och de kan normalt utnyttjas med en tredjedel per år under en treårsperiod från tilldelningen. Lösenpriset kommer att motsvara 130% av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för BTS-aktien på Nasdaq OMX Stockholm under en period om tio handelsdagar före tilldelningsdagen. 103500 teckningsoptioner säkerställer uppkommande kostnader, i huvudsak sociala avgifter. Programmet förväntas inte medföra någon utspädning utöver 2006 års program, som ersätts av detta program.

Styrelsen BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.