Skip to main content

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

Press Release   •   Apr 07, 2006 15:17 CEST

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 12 april 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut måndagen den 19 april 2006.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
Ordinarie ledamöterna Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Tomas Franzén, Stefan Gardefjord och Dag Sehlin omvaldes. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Dag Sehlin till styrelsens ordförande. Styrelsearvodet fastställdes till totalt 600 000 kr intill nästa bolagsstämma att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006 samt föreslagen aktieuppdelning (s.k. split), innebärande att tre nya aktier utges för varje gammal aktie. Antal aktier före split: 5 897 300, antal aktier efter split: 17 691 900. Fredag den 5 maj 2006 skall vara sista handelsdag för handel med osplittad aktie. Måndag den 8 maj 2006 skall vara första dag för handel med splittad aktie. Avstämningsdag för splitten skall vara onsdag den 10 maj 2006.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av maximalt 1 200 000 B-aktier efter genomförd split. Bemyndigandet avser företagsförvärv.
Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med styrelsens förslag om godkännande och inrättande av personaloptionsprogram 2006 samt säkringsåtgärder härför. Programmet, som säkerställs med teckningsoptioner utgivna till det helägda dotterbolaget BTS Sverige AB, omfattar högst 840 000 personaloptioner, som kan komma att tilldelas cirka 50 anställda i BTS-koncernen. Optionernas löptid är fyra år och de kan normalt utnyttjas med en tredjedel per år under en treårsperiod från tilldelningen. Lösenpriset kommer att motsvara 110% av marknadsvärdet per aktie vid tilldelningstidpunkten för anställda i USA och 130% av marknadsvärdet per aktie vid tilldelningstidpunkten för övriga, med beaktande av beslutad aktiesplit. Optionsprogrammet medför en utspädning om högst cirka 5 % av aktiekapitalet och cirka 4 % av röstetalet för samtliga aktier, inklusive de 103 500 teckningsoptioner som säkerställer uppkommande kostnader, i huvudsak sociala avgifter.
Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00


BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda simuleringsmodeller. BTS lösningar och tjänster tränar hela organisationen att analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar. BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Comments (0)

Add comment

Comment