Skip to main content

Byggmaterialindustrin enad kring sin syn på miljövärdering

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2013 10:51 CEST


Byggmaterialindustriernas syn på miljöinformation och miljövärdering av byggprodukter

Byggmaterialindustrierna vill bidra till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom att leverera
information om de produkter vi marknadsför ökar kunskapen om vad vi bygger in i våra hus och anläggningar. Dessutom underlättar informationen miljövärderingar av våra produkter. Det är viktigt att sådana miljövärderingar görs ur ett livscykelperspektiv, att hänsyn tas till materialets funktion i en byggnad samt att de baseras på transparens och vetenskaplighet.

Vi levererar miljöinformation om våra byggprodukter

Idag levererar vi information om våra byggprodukter genom Byggvarudeklarationen, BVD, som är hela byggsektorns frivilliga överenskomna mall för att deklarera miljöinformation om byggprodukter. Genom säkerhetsdatabladet levererar vi information om kemikalier och säker hantering,
i enlighet med den europeiska kemikalielagstiftningen. Genom de produkter som
CE-märks via byggproduktförordningen tillhandahåller vi innehållsintyg för
farliga ämnen enligt EUs kemikalielagstiftning, REACH-förordningen.

Vi arbetar för att informationen i BVD tillgängliggörs på marknaden på ett användarvänligt och kostnadseffektivt sätt. Det gör vi bland annat genom Föreningen för Byggvarudeklarationer, som är det forum där en enad sektor samlar frågor kring information om byggmaterial.Vi stödjer initiativet om loggbok för byggnader där all information om de produkter vi levererar till en byggnad kan
samlas.

Vi är positiva till miljövärdering av byggprodukter

Byggmaterialindustrierna välkomnar miljövärdering av byggprodukters
miljöprestanda så länge det främjar bra produktval ur ett livscykelperspektiv. Vi
tror att det kan bidra till ett hållbart byggande som uppfyller dagens och
framtidens miljökrav. Görs det på rätt sätt kan det bidra till en positiv
utveckling i byggsektorn.

Miljövärderingar av byggprodukter bör baseras på transparens och
vetenskaplighet

En miljövärdering måste göras utifrån vetenskapligt korrekta och transparanta kriterier för att
säkerställa jämförbarhet och att alla produkter behandlas lika. Idag finns många system på marknaden som värderar byggprodukter och byggnader. Vid miljövärderingar av byggprodukter finns olika inriktning och fokus. Samma byggprodukt kan få olika värderingar beroende på vilka system som värderar. Därför vill vi framhålla följande ståndpunkter som vi menar bidrar till en korrekt miljövärdering, dvs. så att byggprodukter kan väljas på rätt grunder:

- Inriktningen för miljövärderingen ska vara tydlig

Det bör till exempel tydligt framgå huruvida fokus ligger på tillverkning av produkten, innehåll, produktens livslängd i byggnadsverket eller på hur produkten hanteras då den blir avfall. Det bör också tydligt framgå vilken vikt respektive aspekt har och hur den bidrar till den totala miljövärderingen av produkten.

- Miljövärderingar ska baseras på erkända vetenskapliga rön

- Miljövärderingskriterier ska vara transparenta och öppna för alla

- Värderingar ska vara konsekventa inom samma system, d.v.s. följa uppställda kriterier på samma sätt för alla produkter

Funktion är en viktig del av en miljövärdering

Vid miljövärderingar av byggmaterial och efterföljande val av byggmaterial är det av största vikt att man tar hänsyn till funktionen av byggmaterialet i byggnaden. Annars finns en risk för suboptimeringar. En undermålig funktion leder till ett behov att byta ut byggmaterialet eller
reparera i förtid, vilket kostar samhället energi, resurser och pengar. Här finns stor möjlighet till miljövinst då man säkerställer funktionen och därmed den långsiktiga hållbarheten i byggnaden.

Livscykelperspektivet är viktigt vid miljövärderingar

Det är viktigt att miljövärderingar har ett livscykelperspektiv. Viktiga aspekter är:

- resursuttag i form av energi, råvaror och vatten

- emissioner

- byggvarans eller byggnadens livslängd

- ämnen med farliga egenskaper

- möjligheter till återvinning och
återanvändning

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 1 000 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 130 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy