Skip to main content

Ny digital Byggvarudeklaration eBVD2015 på plats

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:05 CET

Nu finns den nya digitala Byggvarudeklarationen eBVD2015 på plats. Föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD-föreningen, som ägs av hela sektorn har nu uppdaterat innehållet och skapat ett helt nytt digitalt format för den nya Byggvarudeklarationen, eBVD 2015, som kan hantera nuvarande och kommande krav på miljöinformation för byggvaror. Ett fyrtiotal företag, organisationer och myndigheter har deltagit i utarbetandet av den nya deklarationen.

Parallellt har Byggmaterialindustrierna och Svenska Miljöinstitutet IVL tillsammans skapat ett digitalt inmatningsverktyg och en samlad databas som tillverkare kan använda för att registrera och lagra sina Byggvarudeklarationer i och som alla fritt kan söka Byggvarudeklarationer i.

Informationen i Byggvarudeklarationer ligger bland annat till grund för val av byggprodukter ur miljösynpunkt och för att dokumentera inbyggda varor.

  • Genom ett grundligt förarbete med medverkande företag och organisationer från hela sektorn har vi nu en ny Byggvarudeklaration som uppfyller behoven av relevant information för användare och möjligheter för tillverkare att deklarera uppgifter, säger Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen och VD på Saint-Gobain Gyproc.
  • Genom ett helt nytt digitalt verktyg kommer det att underlätta för både tillverkare att registrera sina produkter och användare genom att de kan söka produkter helt fritt från en samlad plats. Vi hoppas att så många tillverkare som möjligt registrerar miljöinformation om sina produkter enligt det nya standardiserade formatet, säger Monica Björk, VD på Byggmaterialindustrierna

Medlemmar i BVD-föreningen är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, SABO Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Svenska Teknik&Designföretagen ochSveriges Byggindustrier.

Läs mer på Byggvarudeklarationer.se och byggmaterialindustrierna.se

För mer information kontakta

Lars Lundberg, ordförande i BVD-föreningen 070-265 54 37
Monica Björk, Byggmaterialindustrierna och kansli åt BVD-föreningen 070-304 84 21
Anna Jarnehammar, Svenska Miljöinstitutet, IVL, 010-788 65 76

Bakgrund

Vad är en Byggvarudeklaration?

En Byggvarudeklaration är en frivillig mall (egendeklaration) för hur tillverkare ska informera om en produkts miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel.

Mallen för deklarationen är utarbetad av hela byggsektorn genom Föreningen för Byggvarudeklarationer. Informationen används av beställare för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt för att underlätta dokumentation av inbyggda varor till efterföljande drift och förvaltning. Byggvarudeklarationer har funnits i Sverige i över 20 år och togs från starten fram av fd Kretsloppsrådet.

Hur skiljer sig eBVD 2015 från den tidigare versionen, BVD3?

Den nya eBVD 2015 kommer fortsatt ha fokus på information om det kemiska innehållet. Redovisningen grundar sig både på lagkrav och marknadskrav. Exempel på information som är lagkrav är t ex att ange om varan har ett säkerhetsdatablad, att uppge om ämnen på kandidatförteckning finns i produkten som regleras i REACH-lagstiftningen och ange om det finns en klassificering av varan enligt CLP-förordningen (klassificering och märkning av produkter). Ett marknadskrav är att deklarera allt innehåll i produkten ner till 2 % om de inte är klassificerade ämnen. Vid klassificerade ämnen ska mer detaljerad information anges.

Nytt i eBVD 2015 är att information om byggprodukter kopplat till certifieringssystemen för byggnader, LEED, Breeam och Miljöbyggnad kommer att inkluderas. Det kan handla om till exempel kemiskt innehåll och emissioner från byggmaterial.

Nytt är också att företag anger om det finns en prestandadeklaration för produkten vilket innebär att produkten är CE-märkt. Man kommer också att kunna ange om man tagit fram en EPD – Environmental Product Declaration, dvs. en tredjepartsgranskad miljödeklaration som sammanfattar miljöpåverkan hos varan som är baserad på livscykeldata (enligt den europeiska standarden EN 15804). Man anger i själva deklarationen slutsatsen av sin livscykelanalys för sju olika områden såsom klimatpåverkan, ozonnedbrytning och försurning.

Sociala aspekter är också nytt i eBVD. Där anger företag om de har uppförandekod eller riktlinjer för att hantera CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Det kan vara FNs principer om mänskliga rättigheter eller Global Compact, ILOs kärnkonventioner eller att man följer ISO standard 26 000. Som tillverkare förväntas man ha koll på minst ett steg tillbaka i leverantörskedjan och det innefattar krav på närmaste underleverantör på att de t ex har tillfredställande löner, god arbetsmiljö, inte har barnarbete.

Den stora förändringen är att registreringen från och med nu kommer att ske genom ett verktyg direkt på nätet. Verktyget innehåller mycket funktioner för att underlätta för tillverkaren både att registrera sin deklaration men också att administrera och spara sina deklarationer.För användare av Byggvarudeklarationer går det nu lätt att söka eBVDer på en samlad plats. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.

Deklarationen kommer som tidigare att finnas i både svensk och engelsk version.

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag. Vi har 800 medlemsföretag som tillsammans omsätter mer än 150 miljarder kronor varje år. Vi är en viktig aktör som tillsammans med byggherrar, fastighetsägare, arkitekter, konsulter och entreprenörer utgör samhällsbyggnadssektorn. Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy