Skip to main content

Byggnadsvårdsföreningen överklagar detaljplanen för Nobel Center

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 14:30 CEST

Svenska byggnadsvårdsföreningen överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm och yrkar att beslutet upphävs. Motiven bakom överklagandet är flera, främst byggnadens stora skala och avskalade fasadspråk som medför en stor negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset för innerstaden. Detaljplanen innebär också att den unika hamnmiljön från 1800-talet försvinner. Planen har flera olösta viktiga frågor, bl.a. turistbusstrafiken till Nobel Center som inte bedöms kunna tillgodoses enligt det beräknade behovet och som dessutom kommer att förvärra dagens problem med brist på framkomlighet och parkeringsmöjligheter för turistbussarna i stadskärnan.

I överklagandet skriver föreningen:

"Stockholms historiska stadskärna har ett mycket högt kulturhistoriskt värde sett både i ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Det saknas en helhetssyn från stadens sida på hur detta värde ska tillgodoses i fortsatt stadsutveckling. Nobel Center skulle innebära en drastisk och oacceptabel förändring i stadsbilden och skulle enligt SBF:s mening påtagligt skada flera av uttrycken för riksintresset. Nobel Center är dessutom ett projekt av flera med påtaglig påverkan på stadsbilden som på kort tid aktualiserats/genomförts i Stockholms innerstad vilket innebär en kumulativ effekt där stadsbildens höga kulturhistoriska värden successivt urholkas."

Överklagande finns att läsa i sin helhet på Byggnadsvårdsföreningens hemsida.

Om Svenska byggnadsvårdsföreningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening med 6000 medlemmar. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, men även att slå vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning. Våra kanaler är magasinet Byggnadskultur, vår webbplats och våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt. Ett medlemskap i Byggnadsvårdsföreningen är ett medlemskap i landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer. Läs mer om föreningen på www.byggnadsvard.se.

Kommentarer (1)

    Bra att ni skriver detta.
    Ytterligare en aspekt som berör befintliga byggnaders verksamhet borde finnas med. Stadshuset med sin ypperliga festmöjlighet tappar en av de funktioner som byggnaden är skapad för om Nobelfesten skulle äga rum i den planerade byggnaden. Även detta borde kunna vara ett argument som förs fram från er. Hälsar carl-johan

    - carl-johan rosén - 2016-05-02 17:04 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy