Skip to main content

18% tillväxt i förvaltningsresultatet men fortsatt obalans på fastighetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 11:49 CEST

- Hyresintäkterna för perioden januari-juni 2009 uppgick till 1 346 Mkr (1 218 Mkr motsvarande period
föregående år).
- Förvaltningsresultatet förbättrades med 18% till 557 Mkr (473), motsvarande 3,40 kronor (2,88) per aktie.
- Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -814 Mkr (-467) och på räntederivat till 68 Mkr (60).
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -133 Mkr (49), motsvarande -0,81 kronor (0,30) per aktie.
- Investeringarna uppgick till 566 Mkr (1 582).
- Fastighetsvärdet uppgick till 28 917 Mkr (29 165 vid föregående års utgång) med en belåningsgrad
om 53% (50%).

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultatet exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 557 Mkr (473), motsvarande 3,40 kr (2,88) per aktie. Förbättringen uppgår till 18% och är framförallt en effekt av lägre räntenivåer, men har även påverkats positivt av högre hyresintäkter och genomförda investeringar. Nettouthyrningen uppgick till -27 Mkr (62). Under perioden har investerats för 566 Mkr (1 582).

Under perioden uppgick värdeförändringar på fastigheter och derivat till -814 Mkr (-467) respektive 68 Mkr (60).

"Även om den försämrade konjunkturen är klart synbar på hyresmarknaden är tillväxten i förvaltningsresultatet mycket stark och nettouthyrningen så här långt betydligt bättre än befarat" säger VD Håkan Hellström i en kommentar. "Jag är också mycket nöjd med att Castellum lyckats tillföra nya krediter om en miljard, vilket kan ses som ett tecken på att kreditmarknaden börjar fungera mer normalt" tillägger Håkan Hellström.

Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2009


Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 29 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Halmstad, Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsing-borg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö).
Castellum är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.


För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56
Ulrika Danielsson, ekonomidirektör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-47 12 61
eller besök Castellums hemsida www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.