Skip to main content

Årsstämma i Castellum AB

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:50 CET

Vid Castellum ABs årsstämma den 23 mars 2006 fastställdes styrelsens förslag till vinst-disposition innebärande en utdelning om 10,50 kronor per aktie. Tisdagen den 28 mars 2006 fastställdes som avstämningsdag för utdelning.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen skall vara 1 600 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av de övriga styrelse-ledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Stämman beslutade välja om tidigare styrelseledamöter Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt att som ny styrelseledamot välja Christer Jacobson. Till styrelsens ordförande valdes Jan Kvarnström.
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2007 års årsstämma för att framlägga förslag till bland annat val av styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen inrättas genom att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2006 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter skall publiceras i Castellums delårsrapport för årets tre första kvartal.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings-villkor för bolagsledningen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en aktiesplit 4:1, varigenom en gammal aktie ersätts av fyra nya aktier samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för bl a anpassning till den nya aktiebolagslagen. Avstämningsdag för spliten planeras vara den 27 april 2006.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att - i syfte att justera bolagets kapitalstruktur - under tiden intill nästa årsstämma, förvärva egna aktier som motsvarar högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att i samma syfte under tiden intill nästa årsstämma överlåta egna aktier som bolaget innehar.


Pressmeddelande (PDF)

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för¬valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närför¬orter), Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.


För ytterligare information kontakta
Håkan Hellström, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56