Skip to main content

Castellum investerar för 434 Mkr

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:27 CEST

 

Castellum har genom helägda dotterbolag förvärvat 7 fastigheter för 302 Mkr och sålt en fastighet för 28 Mkr samt beslutat om ny-, till- och ombyggnationer för 132 Mkr

I Uppsala har Aspholmen Fastigheter AB förvärvat fyra fastigheter varav tre ligger i området Boländerna och en i Librobäck. Fastigheterna är i princip fullt uthyrda och har en uthyrningsbar yta om 18500 kvm varav 12500 kvm består av lager och 6000 kvm kontor. Investeringen uppgår till 193 Mkr. Aspholmen har sålt en byggrätt om ca 20000 kvm i Vaksala norr om Uppsala för 28 Mkr vilket motsvarade bokfört värde.

Aspholmen har förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet om 2800 kvm för 12 Mkr i området Brandthovda i Västerås. Vidare har Aspholmen påbörjat en tillbyggnad på en befintlig fastighet i centrala Uppsala. Fastigheten består idag av 2750 kvm kontor och tillbyggnaden kommer att innebära ytterligare ca 700 kvm kontorsyta. Investeringen beräknas uppgå till 17 Mkr och vara färdigställd under 2009.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen påbörjat nyproduktion av en kontorsfastighet om 7400 kvm på en befintlig byggrätt. Fastigheten ligger i direkt anslutning till E4 i området A6. Corallen kommer genom den nya byggnaden kunna erbjuda kontorsytor vilket efterfrågas i Jönköping. Investeringen beräknas uppgå till 115 Mkr och vara färdigställd under slutet av 2009.

Vidare har Corallen förvärvat en fullt uthyrd fastighet i Jönköping för 23 Mkr i anslutning till E4. Den uthyrningsbara ytan är ca 1700 kvm varav 700 kvm består av kontor och 1000 kvm lager. På fastigheten finns en byggrätt om ca 5000 kvm.

Fastighets AB Briggen har förvärvat en kontorsfastighet om 6700 kvm i området Berga vid norra infarten till Helsingborg. Fastigheten gränsar till Briggens befintliga bestånd i området. Investeringen uppgick till 74 Mkr.

Flertalet av förvärven har skett i bolagsform. Av förvärven om 302 Mkr avser 17 Mkr uppbokad, ej kassaflödespåverkande uppskjuten skatt.

För att möjliggöra framtida investeringar har Castellum under september tecknat nya långfristiga kreditavtal om 500 Mkr utöver de 2000 Mkr som tecknades under andra kvartalet.

www.castellum.se finns fastighetsbeteckningar och adresser redovisade för såväl förvärv som försäljningar gjorda under året.

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 29 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för­valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås, Alingsås, Halmstad), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö). Castellum är noterat på OMX Nordiska Börs Large Cap.

För ytterligare information kontakta

Håkan Hellström, verkställande direktör,

tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56

Henrik Saxborn, vice verkställande direktör,

tfn 031-60 74 00 / mobil 0706-94 74 50

www.castellum.se

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.