Skip to main content

Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 9%

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:09 CEST

Hyresintäkterna för perioden januari - september uppgick till 1 422 Mkr (1 381 Mkr motsvarande period föregående år).
Periodens resultat efter skatt uppgick till 743 Mkr (593) motsvarande 18,12 kronor (14,46) per aktie.
Förvaltningsresultatet förbättrades med 9% till 610 Mkr (559) motsvarande 14,88 kronor (13,63) per aktie.
Nettouthyrning under perioden uppgick till 54 Mkr (10).

Förvaltningsresultat, d v s periodens resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 610 Mkr (559), motsvarande 14,88 kr (13,63) per aktie. Förbättringen uppgår till 9% och har uppnåtts främst på grund av ett större fastighetsbestånd och lägre räntenivåer.

Under perioden januari-september har 25 (23) fastigheter sålts för 468 Mkr (450), vilket med 71 Mkr (91) översteg verkligt värde och med 216 Mkr (184) det bokförda värdet enligt tidigare redovisningsprinciper. Periodens investeringar uppgick till 911 Mkr (1 086) varav
527 Mkr (828) avser förvärv och 384 Mkr (258) investeringar i befintligt fastighetsbestånd.

"Det som gläder mig mest, utöver en fortsatt resultattillväxt, är den förbättrade uthyrnings-situationen. Såväl den totala uthyrningen i Castellum som uppsägningar och konkurser bekräftar att hyresmarknaden förbättrats" säger VD Lars-Erik Jansson.

En valberedning har utsetts i enlighet med bolagsstämmans beslut och utgörs av: Lars Öhrstedt, AFA Sjukförsäkrings AB, Laszlo Szombatfalvy, Pernilla Klein, Tredje AP-fonden samt styrelsens ordförande Jan Kvarnström.


Bilaga: Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/1042/R/1016981/159211.pdf

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till drygt 20 miljarder kronor och består främst av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm (Stockholms närförorter), Västra Småland (Värnamo, Jönköping, Växjö) och Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala). Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Jansson, verkställande direktör, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-92 06 70
Håkan Hellström, ekonomi- och finansdirektör / vice VD, tfn 031-60 74 00 / mobil 0705-60 74 56