Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Castellum AB

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 11:53 CET

Vid Castellum AB:s årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 kommer bl a följande förslag att framläggas:

En utdelning om 2,85 kronor per aktie och tisdagen den 27 mars 2007 som avstämnings-dag för utdelning.
Omval av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén. Till nya styrelse-ledamöter föreslås Mats Wäppling och Per Berggren. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Kvarnström. De nuvarande styrelseledamöterna Mats Israelsson och Stig-Arne Larsson har avböjt omval. Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat mot föregående år.


Omval av revisor Ingemar Rindstig och revisorssuppleant Conny Lysér. Till ny revisor föreslås Carl Lindgren. Caj Nackstad, som varit revisor i bolaget sedan 1994, har avböjt omval.


En ny valberedning inrättas inför 2008 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas på likartat sätt som tidigare genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största registrerade ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2007 och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Dessa tre ledamöter jämte styrelsens ordförande skall utgöra valberedningen.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs samt tidigare gällande incitamentsprogram för bolagsledningen förnyas.


Styrelsen ges förnyat mandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier under tiden intill nästa årsstämma.


Bilaga: Kallelse
http://hugin.info/1042/R/1105830/199090.pdf

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till cirka 25 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler. Fastigheterna ägs och för­valtas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg (inkl Borås och Alingsås), Öresundsområdet (Malmö, Lund, Helsingborg), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, Uppsala) och Östra Götaland (Värnamo, Jönköping, Växjö, Linköping). Castellumaktien är registrerad på OMX - Nordiska listan Large cap.

För ytterligare information kontakta
Jan Kvarnström, styrelsens ordförande. Tfn +49 160 906 01 899
Håkan Hellström, verkställande direktör. Tfn 0705-60 74 56