Skip to main content

Äntligen klarhet i olika stommaterials marknadsandelar

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 13:27 CEST

Under de senaste 15 åren har stora satsningar gjorts på att utveckla nya stomsystem för flerbostadshus. Effekten av dessa satsningar har nu följts upp av Lunds Tekniska Högskola och Cementa AB som visar att inga större förändringar i stomtypers marknadsandelar har skett under de senaste åtta åren. Redovisad forskning visar på att andelen tunga stommar i alla flerbostadshus är fortsatt helt dominerande. Uppgifterna bygger på resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds Tekniska Högskola samt statistik inhämtad från Statistiska Centralbyrån.

Under 2000-talet har stora satsningar gjorts för att utveckla bostadsbyggandet avseende industriella produktionsmetoder. Viljan att förändra och utveckla processer, byggteknik och material, har varit stor bland byggsektorns aktörer. En stor del av dessa satsningar har syftat till att utveckla stomkonstruktioner i flerbostadshus. Satsningar på att utveckla bostadsbyggandet har ofta kopplats till industriellt byggande och idag är nästan alla flerbostadshus, både tunga och lätta stommar, industriella. En intressant frågeställning i forskningsstudien är hur marknaden, d.v.s. den faktiska användningen av olika stommaterial, har utvecklats som en effekt av satsningarna.

– Företrädare för trä har under senare år framfört att stommar i trä stadigt har ökat sina marknadsandelar i flerbostadshus under 2000-talet samtidigt som företrädare för betong har redovisat siffror som indikerar att tunga stommar ökat sedan 2005. Det har saknats en transparens och faktabaserad redovisning av detta och vi vill med denna undersökning just öka transparensen och faktauppgifterna kring stomsystem, säger Robert Larsson, Industridoktorand, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Projektledare Utveckling, Cementa AB.

Redovisade uppgifter visar på att andelen tunga stommar i alla flerbostadshus är helt dominerande. Enligt SCB så har marknadsandelarna för både lätta, d.v.s. summan av trä- och stålstommar, (ca 10 %) och tunga stommar (ca 89 %) varit relativt oförändrade under perioden 2007-2012. Mellan 2000 och 2006 var statistiken annorlunda upplagt, kategorin "Annat" gör det hela svåranalyserat. Totalundersökningarna utförda vid LTH visar på att tunga stommar ökat från 84 % år 2005 till 92 % år 2012 medan andelen lätta stommar minskat från 16 % till 8 % för motsvarande år. I artikeln förklaras dessa skillnader mellan källorna dels med att specialbostäder inte fullt ut ingår i SCB:s studie dels att andelen låga byggnader, d.v.s. 1-2 våningar, var betydligt högre 2005 jämfört med 2012.

Ser man till hus med tre eller fler våningar har, enligt SCB, andelen tunga stommar varit 95 % i genomsnitt för perioden 2007-2012 medan andelen lätta stommar varit 5 % i genomsnitt under samma period. Vidare så kan konstateras att andelen lätta stommar enligt SCB varit i stort sett oförändrad från 2007 och fram till 2012. Samtidigt visar LTH-undersökningarna på att tunga stommar ökat från 92 % år 2005 till 96 % år 2012 och andelen lätta stommar har minskat från 8 % till 4 % för motsvarande år.

– Det kan konstateras i undersökningen att förändringarna avseende stomtypers marknadsandelar i flerbostadshus varit små under 2000-talet och att tunga stommars marknadsandelar är fortsatt helt dominerande, säger Robert Larsson.

Referens: Samhällsbyggaren nr 3, 2014, Artikel "Så används stommaterial i flerbostadshus"

Kontakt:
Robert Larsson, Industridoktorand, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Projektledare Utveckling, Cementa AB.
Tel. 0733-14 11 53 och E-post robert.larsson@cementa.se

Ronny Andersson, Adj. Professor, Konstruktionsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Chef Forskning och Innovation, Cementa AB.
Tel. 0708-45 63 27 och E-post ronny.andersson@cementa.se

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxudutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Bifogade filer

Word-dokument