Skip to main content

​Cementa inleder samråd inför ny täktansökan i Degerhamn

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 15:37 CET

Cementas nuvarande tillstånd för kalkstenstäkten gäller fram till 1 juli 2022. Då Cementa ser ett långsiktigt stort behov av cement i samhällsbyggandet så kommer man att ansöka om ett förnyat täkttillstånd. Under våren 2017 kommer samråd att hållas med myndigheter, organisationer och allmänheten.

– Syftet med vår täktansökan är naturligtvis att säkra att vi har kalkstensråvaran för vår den fortsatta cementproduktionen, säger Staffan Johnson, miljöchef vid Degerhamnfabriken.

Täktverksamhet innebär en påverkan på närmiljön, men den skapar också möjligheter.

– Redan nu har vi ett värdefullt fågelliv runt täkten i Albrunna och vi har pågående diskussioner med ornitologföreningen Birdlife om hur vi kan förbättra detta ytterligare.

Dessutom undersöker Cementa i samverkan med Mörbylånga kommun möjligheten att använda överskottsvatten från täkten som en vattenresurs på ön.

Förhoppningen är att samråden ska ge in ännu fler goda förslag på hur Cementa kan utveckla och efterbehandla täkten i riktning mot full hållbarhet. Målet är att efterbehandlingen av täkten i Degerhamn ska pågå löpande och att täkten ska kunna vara en förebild både nationellt och i den globala HeidelbergCement-koncernen där Cementa ingår.

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådsskedet och de resultat som utredningarna visar kommer Cementa att ta fram en tillståndsansökan och en miljökonsekvensbeskrivning som planeras att lämnas in runt årsskiftet 2017/2018.

Alla handlingar som offentliggörs under med processen går att hitta på www.cementa.se.

För mer information, kontakta Staffan Johnson, miljöchef Cementa i Degerhamn, staffan.johnson@cementa.se, tel. 0448-56 19 60.

För fler bilder, se www.cementa.se

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 62 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.