Skip to main content

Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 14:17 CEST

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen. Nu slås arbetet fast i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning. Strategin har Cementa tagit fram i samarbete med Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor. Att skapa förutsättningar för rekreation och förstärka vattentillgänglighet är exempel på detta, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Hänsyn till biologisk mångfald vid varje steg i verksamhetens process har under lång tid varit viktiga byggstenar i Cementas arbete för en hållbar markanvändning. Fleråriga forskningsprojekt och utredningar har därför genomförts för att förbättra och skapa nya förutsättningar för ekosystem och för djur- och växtarter vid Cementas anläggningar.
– Vi arbetar utifrån tre målområden: vi följer hänsynshierarkin, bygger kunskap om och resurser för biologisk mångfald och vi samverkar med vår omgivning, säger Karin Comstedt Webb.I samarbete med miljökonsultföretaget Ecogain har Cementa nu tagit ett mer företagsövergripande strategiskt grepp. 

– De stora aktörerna som påverkar naturen och samspelar med naturen har en avgörande roll i omställningen och måste därför visa vägen. Det är viktigt att Cementa ligger långt fram i sitt arbete, menar Anders Enetjärn, vd på Ecogain, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom biologisk mångfald och hållbara affärsmodeller.

Exempel på åtgärder som Cementa genomfört

I Slite på Gotland har ett flerårigt och framgångsrikt forskningsprojekt genomförts för att förstå nipsippans ekologi och förbättra artens livsmiljö. Här har Cementa också gjort en omfattande kartläggning av väddnätfjärilen och genomfört åtgärder för arten. Cementa arbetar också löpande med efterbehandling av täktområden.

I Skövde har mark och resurser satts av för att gynna biologisk mångfald kring täkten. En helt ny, biologiskt rik bäckfåra har anlagts, och för att gynna blommande örter och pollinatörer har både en ny betesmark ställts i ordning och naturvårdsbränning genomförts. Nya groddammar och stensträngar ska också anläggas för att gynna djurliv och växter.

– Vårt övergripande miljöarbete och strategin för ansvarsfull markanvändning hänger förstås samman. Allt vi gör har fokus på att vi ska bli en föregångare i branschen inom hållbarhet, och att våra produkter ska bli klimatneutrala till år 2030, säger Karin Comstedt Webb.

Läs strategin på www.cementa.se/sv/ansvarsfull-markanvandning

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite och Skövde – platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten.

https://www.cementa.se

Ecogain AB tar fram strategier och konkreta lösningar på mark och i vatten för de företag som ser biologisk mångfald som en väsentlig hållbarhetsfråga och som därför vill integrera den i sin affärsmodell. Ecogain är ett av landets skarpaste kunskapsföretag i skärningspunkten där ekologi, arter och ekosystem möter strategi och juridik. Ecogain driver även företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

https://www.ecogain.se/

För ytterligare information kontakta:

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa, tfn: +46 (0)70 864 99 07, e-post: karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Anders Enetjärn, vd Ecogain, tfn: +46 (0)70 321 30 09, e-post: anders.enetjarn@ecogain.se

Lars Sjögrell, presschef Ecogain, tfn: +46 (0)70 269 53 00, e-post: lars.sjogrell@perspective.se

Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef Cementa

Anders Enetjärn, vd Ecogain

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 59 000 medarbetare i 60 länder. Cementa tillverkar och säljer cement och erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Vårt mål är klimatneutralt betongbyggande, och en nollvision för koldioxidutsläpp som vi når genom tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.

Bifogade filer

PDF-dokument