Skip to main content

Det nya förslaget till Natura 2000-områden på Filehajdar på Gotland hotar Sveriges framtida cementtillverkning

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2016 14:45 CEST

Torsdagen den 31 mars presenterade Länsstyrelsen på Gotland sitt uppdaterade och slutliga förslag angående nya och utökade Natura 2000-områden. De delar som rör Cementas mark på Filehajdar är dock kvar i det uppdaterade förslaget. Därmed riskerar en stor del av riksintresset för mineralfyndigheter på Gotland att pekas ut som Natura 2000-område.

Förslaget är ett tydligt hot mot den framtida cementtillverkningen i landet, eftersom Cementas fabrik i Slite ensam står för cirka 60 procent av Sveriges cementtillverkning. Cementa menar dessutom att det inte finns tillräckliga motiv till utpekande av nya Natura 2000-områden.

– Kalkstenen på Filehajdar kommer även på lång sikt att vara en nödvändig råvara vid tillverkning av cement och betong, och därmed helt central i det framtida samhällsbyggandet. En fortsatt samexistens mellan cementtillverkningen och förvaltningen av naturmiljön på Filehajdar är fullt möjlig utan att ytterligare områden utpekas som Natura 2000, säger Per Ole Morken, fabrikschef vid Cementa i Slite.

Den kritik som Cementa riktade mot förslaget i sitt remissvar den 1 mars kvarstår (läs mer), med ett par tillägg som anges nedan.

Även om förslaget i det korta perspektivet inte utgör ett akut hot mot Cementas tillverkning på Gotland, kommer det att kraftigt försvåra för kommande tillståndsansökningar. Cementas nuvarande tillstånd löper ut 2021. Vid ett nytt brytningstillstånd krävs att företaget utför åtgärder för att främja skyddade djur- och växtarter på delar av marken. Om den marken skulle klassas som Natura 2000 försvåras påtagligt sådana åtgärder, och då äventyras också möjligheten att över huvud taget få nytt tillstånd.

När det gäller Länsstyrelsens motivering till förslaget är Cementa kritiskt till kriteriet nya kunskaper och klassningen av trädklädda betesmarker.

Det som Länsstyrelsen kallar nya kunskaper om nipsippan bör inte vara nya för dem, eftersom förekomsten av nipsippa på Filehajdar har varit känd i över tio år. Nipsippan har ökat i omfattning som en följd av Cementas medvetna förökningsarbete. Att låta Cementa fortsätta förvalta den marken på nuvarande vis borde vara det bästa alternativet för att trygga artens utveckling.

Det huvudsakliga skälet Länsstyrelsen nu anger är att området består av trädklädda betesmarker. Cementa bedömer den klassningen som ytterst osäker, bland annat eftersom samma skogsmark inom den befintliga Natura 2000-området tidigare har klassats som taiga. Länsstyrelsen beskriver att den nya klassningen bygger på en "målbild" om att skogen ska betas. Samtidigt är det oklart om Länsstyrelsen anser att det ska införas bete på Filehajdar, något som inte har förekommit på över hundra år. Att Länsstyrelsen nu ändrar klassificeringen medför oklarheter i flera avseenden. För det första blir det oklart vad som avses med trädklädda betesmarker. För det andra vet ingen längre hur stora arealer av trädklädda betesmarker som redan är skyddade, eftersom tidigare utpekanden bygger på en klassificeringsmetod som Länsstyrelsen numera anser vara felaktig. Länsstyrelsen har gjort gällande att dess förslag enbart bygger på vetenskaplig grund. Att nu ändra på klassificeringen kan dock inte anses vara ett vetenskapligt arbetssätt.

– Att Sverige även i framtiden har god tillgång till cement och betong är ett allmänintresse, men om detta förslag antas av regeringen skulle byggandet av morgondagens Sverige äventyras, säger Per Ole Morken.

För ytterligare information kontakta Per Ole Morken, fabrikschef Cementa i Slite, telefon 0498-28 12 18.

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 45 450 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.