Skip to main content

Studenter vid Linnéuniversitetet vann internationell tävling i biologisk mångfald inom byggmaterialindustrin

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 11:23 CET

Emma Svahn, Marcus Hall och Sandra Nilsson från Linnéuniversitetet. Foto: Ola Axman

Första pris i den regionala delen av byggmaterialproducenten Cementa och moderbolaget HeidelbergCements forskningstävling Quarry Life Award, och en vinstsumma på 5 000 euro, gick till ett studentprojekt om värdet av anlagda våtmarker vid kalkstensbrott. Projektet belyser en viktig branschfråga kopplat till utvecklingen av biologisk mångfald vid råmaterialutvinning.

Biologistudenterna Emma Svahn, Marcus Hall och Sandra Nilsson från Linnéuniversitetet har under våren studerat hur anlagda våtmarker i en täktmiljö där man bryter kalksten kan vara positivt för växter och djur. De har också genom löpande vattenkvalitetsprover kartlagt hur våtmarken kan rena vattnet från partiklar från kalkstensproduktionen innan det mynnar ut i större vattendrag, för att undvika övergödning.

I takt med att mänskliga och industriella aktiviteter tar mer plats både i samhället och i naturen så minskar antalet naturliga boplatser, så kallade habitat, för många arter. Våtmarker är ett exempel på en sådan plats som avgör vissa arters existens och fortlevnad.

Arbetet som genomfördes vid Cementas anläggning i Degerhamn på Öland, har resulterat i ett antal rekommendationer för hur våtmarkerna bör utformas för att uppnå bästa effekt – rekommendationer som kan överföras på andra täkter.

”Studien presenterar en ekologiskt genomtänkt och samtidigt fullt genomförbar lösning på ett stort problem som många täkter brottas med idag” lyder tävlingsjuryns utlåtande.

- Roligast med projektet har varit att få arbeta rent praktiskt med våra kunskaper, och att kunna göra en design som är användbar, säger Marcus Hall.

Mer information om studien och de övriga projekt som deltog i årets tävling går att hitta på www.heidelbergcement.se/qla2016.

Den 8 december genomförs den globala finalen för Quarry Life Award i Bryssel. Då har samtliga deltagande projekt – över 90 stycken – möjlighet att vinna pris och det bästa projektet belönas med 30 000 euro. Läs mer om tävlingen och bidragen på www.quarrylifeaward.se

För mer information kontakta Staffan Johnsson, miljöchef Cementa i Degerhamn tel. 0709 75 21 65, staffan.johnsson@heidelbergcement.com eller Kajsa Hebeler, Project Manager Sustainability och koordinator för Quarry Life Award HeidelbergCementNorthern Europe, tel. 0721 673230, kajsa.hebeler@heidelbergcement.com.

Den globala byggmaterialkoncernen HeidelbergCements tävling Quarry Life Award riktar sig till studenter och yngre forskare inom biologi, ekologi och landskapsarkitektur. Genom initiativet vill företaget stärka kunskapen om värdet av biologisk mångfald i täkter och visa att utvinning av grus, berg och kalksten kan vara förenligt med bevarande av naturvärden. 

Cementa AB ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 45 450 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision kring koldioxidutsläpp för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv. Läs mer på www.cementa.se.