Skip to main content

Sveriges politiker är positiva till koldioxidavskiljning och lagring för att minska utsläppen av koldioxid

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 14:06 CEST

Cementa och HeidelbergCement Northern Europe arbetar efter en vision om noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel till år 2030. Men då krävs utveckling av koldioxidavskiljning och lagring och däri ligger ett övergripande politiskt ansvar. Cementa har kommit en bra bit på vägen genom bland annat energieffektivisering och ökad andel biobränslen. Men för att nå noll utsläpp av koldioxid behövs utveckling av teknik samt storskalig implementering av koldioxidavskiljning och lagring/återanvändning. Frågan om transport och lagring av koldioxid är central för Sverige om det nationella målet med noll koldioxidutsläpp skall nås.

– Det är en utmaning för industrin att tillsammans med staten och olika teknikutvecklare hitta lösningar för lagringen av koldioxid. Vi menar att politikerna måste bistå med ledarskap både för att stimulera utvecklingen men även för att skapa marknadsförutsättningar. Därför är resultatet av enkäten väldigt positivt, säger Karin Comstedt Webb, Project Manager Sustainable Development inom HeidelbergCement Northern Europe, där Cementa ingår som ett av flera cementproducerande bolag.

Resultatet av enkäten visade att 79 procent av Sveriges valbara politiker är positiva till koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid och 53 procent är positiva till statliga initiativ för att nå fram till detta. (Fig. 1)

Som komplement till enkäten mot politiker gjordes  även en enkät* för att ta reda på hur allmänheten ställer sig i dessa frågor.  I den visade det sig att 73 procent är positiva till koldioxidavskiljning och lagring av koldioxid och 69 procent är positiva till statliga initiativ för att nå fram till detta.

Om man ser till hur de politiska blocken ställer sig i frågan om CCS-teknik så är det tydligt att en övervägande andel ledamöter, från båda politiska blocken, ställer sig tydligt positiva till detta. (Fig. 3,4)

När det gäller frågan som kopplar till det offentliga ansvaret "Anser du att det bör tas statliga initiativ för att skapa förutsättningar för transport och lagring?"(Fig.2) är fortsatt en stor andel politiker positiva till detta . Enkätens positiva resultat är något som stärker Cementa i sitt fortsatta arbete mot visionen om noll koldioxidutsläpp till 2030.

Läs mer om Cementas vision för noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel till år 2030 på www.cementa.se.

Fotnot: Stora valenkäten 2014 sändes till totalt 510 riksdagskandidater på valbar plats, under tiden 19 maj till 9 juni. Svarsfrekvensen på Cementas frågor låg på 72 procent. Frågorna i undersökningen var: Anser du att CCS-teknik, om möjligt, bör användas för att minska processutsläppen från svensk industri? Och anser du att det bör tas statliga initiativ för att skapa förutsättningar för transport och lagring av koldioxid från svenska processindustrier?

* 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014 - 12.06.2014 © 2014 TNS Sifo (DaKa)

Kontakt:
Karin Comstedt Webb, Project Manager Sustainable Development, HeidelbergCement Northern Europe
Tel. 08-58 79 69 31 och e-post karin.comstedt.webb@heidelbergcement.com

Niklas Magnusson, Kommunikatör Cementa AB.
Tel. 08-625 68 13 och e-post niklas.magnusson@cementa.se

John Ståhl, Kommunikatör Cementa AB.
Tel. 08-625 68 11 och e-post john.stahl@cementa.se

Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement som har cirka 52 000 medarbetare i fler än 40 länder. Cementa tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Cementa står för en nollvision vad gäller utsläpp av koldioxid sett till cementprodukternas livstid. En nollvision för cement bygger på tekniksprång, vardagseffektivisering och livscykelperspektiv.