Skip to main content

Per Ankersjö (C): Utred förbud mot tung trafik på Hornsgatan

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 05:42 CEST

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

 2013 överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på Hornsgatan. För att förbättra luftkvaliteten kommer staden nu utreda möjligheten att stänga av genomfartstrafik med tunga fordon (exklusive SL-bussar) på Hornsgatan.

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden som ansvarig tillsynsmyndighet förväntas på nämndsmötet  den 20 maj ge uppdraget om utredning till trafik- och renhållningsnämnden som är ansvarig väghållare för Hornsgatan. Utredningen ska återrapporteras senast den 30 september. 

 Begränsad framkomlighet på Söder Mälarstrand har under flera år förhindrat ett förbud mot tung trafik på Hornsgatan. Under året förväntas de vägarbeten som begränsat framkomligheten på Söder Mälarstrand bli klara.

 -   Miljön och hälsan för de som bor och vistas på Hornsgatan är det viktigaste skälet till beslutet men vi har också ett åtagande som tillsynsmyndighet att se till att alla möjliga och rimliga åtgärder att förbättra luftkvaliteten vidtas, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

FAKTA:

Sedan 2008 har miljö- och hälsoskyddsnämnden handlagt ett klagomålsärende avseende luften på Hornsgatan. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10) klaras inte på Hornsgatan. Trafik- och renhållningsnämnden har vidtagit  åtgärder i form förbud mot dubbdäck samt dammbindning för att minska halten partiklar (PM10).

När det gäller kvävedioxid är det svårare att hitta effektivaåtgärder. Trafik- och renhållningsnämnden är i egenskap av väghållare på Hornsgatan ansvarig för att miljökvalitetsnormerna för luft klaras längs gatan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmanade 2009 trafik- och renhållningsnämnden att i första hand kartlägga och sedan utreda hur den tunga trafiken på Hornsgatan skulle kunna begränsas. Trafikkontoret beställde en utredning av kvävedioxidhalter på Hornsgatan av SLB-analys 2009. Resultaten redovisades i en rapport i december 2010. Det har under de senaste ca fem åren varit svårt att leda om den tunga trafiken på grund av minskad framkomlighet på Söder Mälarstrand i samband med bygget av Citybanan. Från och med hösten 2014 blir framkomligheten åter normal på Söder Mälarstrand. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas därför på sammanträdet 20 maj förelägga trafik- och renhållningsnämnden att utreda konsekvenser av förbud mot genomfart av tung trafik på Hornsgatan, samt eventuella andra åtgärder som kan minska halterna av kväveoxid på Hornsgatan.

Om Centerpartiet i Stockholms stad

Presstelefon 076-1229413

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö