Skip to main content

Framtidens primärvård är små enheter drivna av egenföretagare

Blogginlägg   •   Okt 09, 2016 19:53 CEST

Studiebesök Bjurholm och Nordmalings hälsocentraler

Bjurholm

En av landstingets mindre hälsocentraler ca 2 500 listade och ca 14 medarbetare. Vårdcentralen ingår i basenheten Tre älvar tillsammans med Vännäs och Vindelns hälsocentraler. Vi träffade enhetschefen Gunnar Lindström och Kerstin Sjöström distriktssköterska (landstings- och kommunpolitiker C). Hälsocentralen har en sällsynt stabil organisation, många medarbetare har arbetet i decennier vid hälsocentralen. För tillfället är tillgången på läkare säkrad med egna landstingsanställda och återkommande stafettläkare. Relationen med kommunen är god och även om man har svårt att se vad som blev bättre med hemsjukvårdsreformen så fungerar samarbetet.

Skolhälsovården är också ett förbättringsområde, där är problemet att upprätthålla tillräcklig läkarkontinuitet och kompetens problemet, även om kommunen är vårdgivare så finns det koppling till hälsocentralen. Bjurholms hälsocentral har minst antal läkarbesök per innevånare i länet, en förklaring är att distriktssköterskor kan ge tidiga råd om egenvård. Vi blev uppmärksammade på ett fråga som handlar om listade patienter som finns på särskilda boenden i annan kommun, här finns ett problem då det gäller tex rondering och vem som har ansvaret för den patienten. Bjurholm har under många år tagit emot flyktingar, idag är merparten ensamkommande barn, det upplevs inte som någon utökad arbetsbelastning, man har erfarenhet och har rutiner för arbetet.

Nordmaling

Vi träffade Gun Mikaelsson verksamhetschef sedan 2012, Gun har en gedigen arbetslivserfarenhet som chef från Jämtland-Härjedalen och Norrbotten. Hälsocentralen har 6 300 listade och ca 20 medarbetare. Nordmaling har mer än ¼ del innevånare över 65 år, man upplever också att antalet nyfödda barn når rekordsiffror. Samarbetet med kommunen fungerar bra och framförallt inom skolan har man upprättat ett bra samarbete, sammanhållet föräldrastöd är ett exempel. Inom hemsjukvården har man ett bra samarbete, men mycket återstår för att det ska fungera optimalt, regelverket är inte helt solklart. Sammanfattningsvis så efterlyser man en tydligare beställning från den politiska nivån, bättre ordning kring stafettläkarregelverket, reformera vårdvalet och inte göra uppdraget alltför yvigt och omfattande. Fortfarande så läggs uppdrag från sjukhusvården på primärvården trots att det skall i princip skall vara stopp.

Landstingsstyrelsens AU

Vid arbetsutskottet var det inga beslutsärenden, däremot två intressanta informationsärenden

Svenskt Ambulansflyg

Som jag tidigare informerat om så är Västerbotten läns landsting ansvarig för denna verksamhet som ägs av alla landsting och regioner, samarbetet är i formen av ett kommunalförbund.

Förbundsdirektören Andreas Eriksson informerade om vad som var på gång

6 st. ambulansplan upphandlas och ägs av kommunalförbundet

Den flygoperativ driften inklusive piloter och tekniskt underhåll, upphandlas av privat aktör. Kommunalförbundet bemannar flygplanen med specialistutbildade sjuksköterskor.

Uppdraget omfattar både akuta och planerade flygambulanstransporter samt specialtransporter såsom neonataltransporter, intensivvårdstransporter för svårt sjuka eller skadade barn och vuxna samt ECMO-transporter

Egen flygkoordineringscentral för prioritering, ledning och koordinering dygnet runt kommer att byggas upp i Umeå, bemannad med sjuksköterske- och flygoperativ kompetens. Koordineringscentralen kommer att ha tillgång till specialistutbildade läkare dygnet runt.

Planerad drift start år 2019.

Ekonomirapport tom augusti

Till och med augusti hade verksamheten ett underskott på -179 mkr, vid motsvarande tidpunkt 2015 var underskottet – 167 mkr. Kostnadsutvecklingen har bromsats upp och var tom augusti bara 1,5 %. Landstingsstyrelsen har en underskott med 42 mkr, vid motsvarande tidpunkt i fjol var det -26 mkr, här får man anta att hyrläkarkostnaderna i primärvården är en betydande del. Antalet anställda jämfört med augusti 2015 var 20 personer fler, inom sjukhusvården rapporterades det vara 29 färre. Under perioden har antalet regionpatienterna minskat med 440.

VLL innovation

Det börjar närma sig att fatta beslut om projekt och mötet var till stor del diskussioner kring hur vi använder de framtagna processerna för att göra ett urval vid kommande möte.

SKL och Landstingsdag Centerpartiet i Stockholm

Heidi Stensmyren ordförande läkarförbundet gav deras syn på hur primärvården bör reformeras. Det var ljuv musik för centeröron, det optimala är små enheter drivna av egenföretagare.

Ing-Mari Wieselgren från SKL beskrev situationen inom psykiatrin i landet. Hennes slutsats var att det görs mer än någonsin men det räcker inte till. Här behövs mer samverkan mellan alla nivåer i samhället.

Trevlig helg

Västerbottensläns landsting

Ewa-May Karlsson (c) Gruppledare 
Tel: 090-785 73 29,arbetet 0933-30065, bostaden Mobil:070- 663 64 94
e-post: ewamay.karlsson@vll.se
Besöksadress: Landstingshuset, Köksvägen 1 Umeå

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy