Skip to main content

Centerpartiet vill städa upp i Kulturröran

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 15:16 CET

Pressmeddelande

Centerpartiet vill städa upp i kulturröran

Det är tanken med den motion som Centerpartisterna Tomas Mörtsell och Mattias Larsson idag lämnade in på Region Västerbottens förbundsfullmäktige.

Region Västerbotten är delägare i fem kulturbolag:
Västerbottens Museum, Skellefteå Museum, Skogsmuseet, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan

Verksamheten som bedrivs håller hög kvalitet och präglas av ett stort engagemang och en hög grad av professionalism hos medarbetarna.
Samma sak gäller ägardirektiven till bolagen som tydligt visar på de höga ambitionerna med verksamheten.

Tyvärr så hänger inte ambitioner och ekonomi ihop, för samtliga bolag gäller att ägarnas ambitioner med verksamheten inte alls matchas upp av anslagen. Och där Region Västerbotten och den berörda kommunen snarare hamnar i en dragkamp om hur lite respektive part skall betala, istället för att tillsammans diskutera hur man vill att verksamheten skall utvecklas.Därför vill Centerpartiet att man gör en översyn av ägandet, för att titta om det går att hitta en ny lösning där ägandet av bolagen inte utgör ett hinder för utveckling av verksamheten.


- "Att äga bolag gemensamt kan vara bra inte minst i ett uppstartsskede, men som situationen är nu så utgör det gemensamma ägandet snarare ett hinder för kulturbolagen.
Vi måste hitta en ny smartare modell för detta! Hur den skall se ut vet jag inte nu, det är det som vi vill utreda."

Säger Tomas Mörtsell Vice Ordförande i förbundsstyrelsen, Region Västerbotten.

- "Jag har under det senaste året träffat företrädare för alla fem kulturbolag, och den gemensamma nämnaren hos alla är hur man uttrycker en frustration över att dialogen med ägarna endast handlar om pengar aldrig vilken verksamhet som skall bedrivas. Det är dags att ta tag i denna fråga nu och utreda, antingen ett förändrat ägande alternativt en annan modell för hur bolagen skall styras och finansieras."

Säger Mattias Larsson Vice Ordförande i Kulturberedningen, Region Västerbotten

För ytterligare information:

Tomas Mörtsell:          070-548 86 29

Mattias Larsson:        070-682 17 19


Motionen bifogas nedan.

Motion till Förbundsfullmäktige i Region Västerbotten

Skapa framtidsförutsättningar för Region Västerbottens delägda kulturbolag.

Region Västerbotten är delägare i fem kulturbolag:
Västerbottens Museum
Skellefteå Museum
Skogsmuseet
Västerbottensteatern
Norrlandsoperan

Dessa fem bolag har alla uppdrag att verka över hela länets yta, och ägs gemensamt av Region Västerbotten och den kommun där bolagets lokaler är belägna.

Verksamheten som bedrivs på dessa kulturinstutioner håller hög kvalitet och det finns ett stort engagemang och en hög grad av professionalism hos medarbetarna.
Samma sak gäller ägardirektiven till bolagen som tydligt visar på de höga ambitionerna med verksamheten.

Så långt borde allt vara frid och fröjd, men tyvärr är det ju inte så. Och det beror delvis på det gemensamma ägandet som skapar ekonomiska problem för bolagen.

Region Västerbottens finansiering av bolagen sker i form av de medel som överfördes från Landstinget när ägandet flyttades över till Region Västerbotten. Så även om Region Västerbotten har ambitioner med att utveckla verksamheten så hjälper det inte då det är landstinget som i praktiken avgör storleken på anslaget från Regionens sida. Och som vi alla är väl medvetna om så står landstingets ekonomi inför stora utmaningar framöver.
Samtidigt som den kommun i vilken ett bolag är placerat kan se en egen nytta i satsningar då ökad verksamhet kan ge positiva effekter för kommunen.

Ett gemensamt ägande av bolag kan i många fall vara bra, inte minst i ett uppstartskede, men när man hela tiden hamnar i ett slags ”svarte Petter” spel som handlar om hur lite man som ägare skall ge i årligt anslag till det man har ett gemensamt ansvar över så blir det problematiskt.

Därför anser vi att det nog vore klokt att se över ägarsituationen för våra fem bolag, är nuvarande upplägg det bästa eller kan man tänka sig andra lösningar som ger dessa för länet viktiga verksamheter en chans att växa och utvecklas?

Detta har diskuterats tidigare, men man har aldrig gått riktigt på djupet med frågan, det kan givetvis handla om att förändra det formella ägandet. En modell man skulle kunna tänka sig är att Regionen övertar hela ägandet av Västerbottensteatern, samtidigt som Skellefteå kommun blir 100% ägare av Skellefteå museum

Annars skulle man kunna hitta en modell där man justerar balansen i ägandet där samtliga bolag får en tydlig huvudägare, och den mindre delägaren har att acceptera huvudägarens syn på hur stort det årliga anslaget skall vara.

Det finns flera andra modeller man kan tänka sig för att genom ett förändrat och förnyat ägarskap förbättra förutsättningarna för verksamheten.

Vi vill i nuläget inte låsa oss vid någon modell, utan peka på att vi anser att nuvarande modell inte fungerar utan att vi nu vill att man tar tag i denna fråga för att ge våra fem gemensamägda kulturbolag goda möjligheter för att kunna verka och blomstra framöver till Västerbottningarnas fromma!

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att: Förbundsfullmäktige uppdrar till Förbundsstyrelsen att i dialog med de andra ägarna och landstinget gör en förutsättningslös utredning för att komma med förslag på hur ägandet av Region Västerbottens fem gemensamägda kulturbolag bör se ut i framtiden

Umeå: 2015-12-02

________________________________ __________________________________

//Tomas Mörtsell (C)// //Mattias Larsson (C)//   

Centerpartiet står för en Närodlad Politik och med det menar vi att omsorgen om miljön är en grundförutsättning för att ha någon politik överhuvudtaget. Vi vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle både ekonomiskt, socialt och ekologiskt och det ser vi som en förutsättning för framtiden.

Närodlad politik betyder också att vi ifrågasätter övertron till de centralistiska storskaliga lösningarna där staten, kommunen eller landstingen alltid skall bestämma. Vi tror att decentralisering av makt och inflytande är det bästa, att människor själva kan fatta beslut som rör dem och deras vardag, bättre än om det alltid skall vara politiker eller tjänstemän som bestämmer. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.