Skip to main content

Interpellation om Rikstrafiken i Mälardalen

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 16:22 CEST

Mälardalen är idag en integrerad arbetsmarknad, vilket kräver ett effektivt kommunikationsnät. Rikstrafikens roll att samordna och utveckla den interregionala kollektiva persontrafiken och att upphandla trafik, som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam, är viktig. - Tyvärr kan vi konstatera att trafikinskränkningar skett, med mycket kort varsel, på bl a sträckor som Genvägen, Uven och nattåget Luleå-Avesta-Göteborg. Jag vill därför att statsrådet redogör för vilka åtgärder som regeringen avser vidta för att ge den inre delen av Mälardalen möjligheter att leva, skriver riksdagsledamot Jörgen Johansson, Centerpartiet i sin interpellation till Ulrica Messing.Interpellationen i sin helhet;

Mälardalen är idag en integrerad arbetsmarknad. Det kräver ett stort, väl anpassat och effektivt kommunikationsnät. Detta utgör grunden för att hela regionen skall kunna utvecklas. I detta kommunikationsnät ingår såväl lönsamma som mindre lönsamma järnvägar. Rikstrafikens roll att samordna och utveckla den interregionala kollektiva persontrafiken och att upphandla trafik som är samhällsekonomiskt motiverad men företagsekonomiskt olönsam blir därmed viktig. Tyvärr kan vi konstatera att trafikinskränkningar skett, med mycket kort varsel, på sträckor som Genvägen, Uven och nattåget Luleå-Avesta-Göteborg samt den aviserade neddragningen av trafiken i Bergslagen.

Sträckan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping, den så kallade "Uven" ifrågasätts efter halvårsskiftet nästa år. Rikstrafikens styrelse har beslutat att avsluta sitt engagemang i trafiken när avtalet går ut i juni 2005 på grund av bristande ekonomiska resurser. Sedan beslutet fattats har Rikstrafiken tillförts 30 miljoner kronor extra i 2005 års budget vilket borde medföra en omprövning av beslutet. Detta har uppenbarligen Rikstrafiken inte för avsikt att göra.

Uven-trafiken är en viktig regionalpolitisk fråga. De ökade möjligheterna till pendling ger arbetsgivare större utbud av arbetskraft. Rikstrafikens avsiktsförklaring innebär, i mest gynnsamma fall, att trafiken halveras. Mest troligt är att trafiken helt upphör. För att uppnå en utveckling, i positiv riktning, som tillvaratar dessa orters utvecklingskraft krävs akuta åtgärder.

Min fråga till statsrådet är:

1. Vad avser statsrådet göra för att Rikstrafikens uttalade uppdrag fullföljs?

2. Vilka akuta åtgärder avser statsrådet vidta för att ge den inre delen av Mälardalen möjlighet att "leva"?

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera