Skip to main content

Byggindustrin missar poängen med miljöanpassning

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:30 CEST

Under de senaste 15 åren har byggindustrin satsat stora resurser på miljöanpassning. Trots det har lite hänt med byggtekniken och byggnaderna - medvetenheten har ökat samtidigt som själva förståelsen har gått förlorad.

Miljöanpassningen sköts ofta stelbent och produktinriktat och förknippas mest med ökade kostnader och byråkrati. För en förändring krävs en mer flexibel process och att miljöansvariga i byggföretagen får mer status. Det menar Pernilla Gluch i sin doktorsavhandling vid Chalmers.

Det finns idag många olika tekniker för och idéer om ”grönt” byggande. Forskningen har bidragit med teoretisk kunskap kring olika miljötekniska lösningar och ett stort antal analytiska miljöverktyg såsom miljövärderingssystem, miljöledningssystem och checklistor har utvecklats. Informationskampanjer har dessutom bidragit till en ökad medvetenhet om vikten av att ta hänsyn till miljöaspekter i byggandet. Trots detta har det inte skett någon direkt märkbar förändring i sättet att bygga.

– Ett stort problem är att man som byggare ofta är instängd i sin projektram. Man har en klar budget och är styrd av kundens krav och att projektet ska gå ihop. Yttre influenser, som miljöåtgärder, anses innebära ökade kostnader, säger Pernilla Gluch.

För att söka förståelse för hur miljöaspekter hanteras i byggindustrin har hon studerat ett antal större byggprojekt i Sverige. Resultatet visar bland annat att synen på miljö har avgränsats till ett fåtal öronmärkta aspekter som till exempel miljöfarliga ämnen. Samtidigt har vissa problem glömts bort, till exempel landanvändningsfrågor och avfallsproblematiken.

Den viktigaste slutsatsen i avhandlingen är att det finns ett behov av att utvidga den rationalistiska synen på hur miljöaspekterna ska hanteras, till ett perspektiv som integrerar både tekniska och sociala aspekter. Pernilla Gluch talar metaforiskt om att gå från dagens produktinriktade begrepp ”Green Building” till det mer processinriktade ”Building Green”.

– Green Building är fokuserat på något statiskt som ska uppnås. Dagens system och verktyg är inte flexibla och det finns inget utrymme för att hantera miljöaspekter på ett aktivt och medvetet sätt.

Med begreppet ”Building Green” vill Pernilla Gluch istället betona vikten av att ta tillvara den påverkan som ständigt pågående organiseringsprocesser kan ha på ett byggprojekt. Det handlar om att vara medveten om och ta hänsyn till människorna som skapar sociala mönster, praxis och skapar mening kring miljöaspekter i byggprocessen.

Hon tror att problematiken delvis hänger samman med att rollerna kring miljöarbetet ännu inte är riktigt klara.

– Idag har byggföretagens miljöenheter svårt att få genom sina krav. De har varken ansvar eller makt i projekten och har därför ofta blivit marginaliserade till ”pappersproducerande” administratörer.

Pernilla Gluch pekar på fyra kriterier som måste uppfyllas för att miljöaspekter ska kommuniceras effektivt. Personen som kommunicerar budskapet måste ha auktoritet, vara synlig i projektet samt ha en tydlig professionell identitet. Dessutom måste budskapet tillföra mening, att miljöarbetet har en betydelse för projektet och projektmedlemmarna.

– Ofta hamnar unga kvinnor som anses vara bra på att hålla många bollar i luften, på positionen som miljöansvariga. De går ut med liv och kraft men blir ofta nedtagna på jorden när de hamnar i en situation där de tvingas medla mellan den i projektet svagt förankrade miljöpraxisen mot en dominant och institutionaliserad projektpraxis.

Denna ojämna maktkamp har intresserat Pernilla Gluch. I kommande projekt på Chalmers kommer hon bland annat fortsätta att studera miljöprofessionens identitet och roll.

Avhandlingen”Building Green: Perspectives on Environmental Management in Construction” försvarades i januari 2006.

Läs abstract i Chalmers publikationsdatabas, CPL>>
http://publications.lib.chalmers.se/records/full_record/fetchall.xsql?pubid=10239&back=yes

För mer information kontakta:
Pernilla Gluch, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för byggnadsekonomi, tel: 031-772 19 61 eller 031-774 12 40
pernilla.gluch@chalmers.se

Handledare: Henrikke Baumann, Institutionen för energi och Miljö, Avd för miljösystemanalys, tel 031-772 21 90
henrikke@chalmers.se

Bild på Pernilla Gluch finns att ladda ned för media här>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildspel.jsp?article=6861&category=212