Skip to main content

HSB Living Lab rullar in på Chalmers

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:52 CET

Den 7 februari påbörjas monteringen av byggnaden som ska rymma den chalmersgemensamma forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab. Byggnadens prefabricerade moduler klickas ihop på plats och ska stå färdigmonterade två veckor efter monteringsstart.

Att bygga huset i moduler är en del av den forskning som ska bedrivas och som kommer utveckla framtidens bostadslösningar. Genom att ta tillfällig mark i anspråk möjliggörs nya bostäder på ett snabbt och enkelt sätt.

Tack vare placeringen av HSB Living Lab vid Deltaparken på campus Johanneberg finns en självklar geografisk närhet till de forskare som redan är involverade med projekt i infrastrukturen, och även forskare och studenter som i framtiden kan komma att nyttja den. Likaså finns möjliga synergieffekter genom det samhällsbyggnadskluster som växer fram under Johanneberg Science Parks tak, som hyser olika företag och organisationer som aktivt deltar i samverkansprojektet HSB Living Lab.

- För våra studenter och forskare blir det nu en fantastisk möjlighet att driva och delta i projekt och aktiviteter som formar framtidens boende. Det är mycket ovanligt med ett levande labb som fullt ut integrerar forskning med de boendes vardag, säger Alf-Erik Almstedt, vicerektor för forskning och forskarutbildning vid Chalmers. Satsningen ligger i linje med ambitionen att utveckla Chalmers campus till levande laboratorier där bland annat nya energi- och transportlösningar ska kunna utvecklas och testas i urban miljö.

Transport av modulerna till Göteborg och likaså montering av huset på plats är kritiska moment som kräver noggrann planering och dialog med samtliga inblandade. En kran med 200 tons lyftkraft och extra lång hävarm kommer att placeras vid byggplatsen för att lyfta modulerna från Engdahlsgatan upp till Deltaparken. Där väntar ett installationsteam från Swedish Modules för att koppla ihop modulerna.

Därefter tar HSB och Chalmers vid och ansvarar för det in- och utvändiga färdigställandet för att förbereda inför inflyttningen av boende och de element som ska utgöra studieobjekt för forskarna, som utbytbara fasadelement och sensorer som samlar in mätdata om de boendes energibeteende.

- Vi är redan igång med forskning kopplad till HSB Living Lab, men uppförandet av själva byggnaden blir ändå en milstolpe som betyder att vi snart kan börja samla in mätdata via vår nya forskningsinfrastruktur, säger Wolfgang Kropp, professor vid Teknisk akustik och vetenskaplig ledare för HSB Living Lab. Att vi får byggnaden på plats har också ett symbolvärde och gör att det blir tydligare för potentiella nya samverkansparter, inte minst inom Chalmers, att vi har ett unikt labb att erbjuda.


Transport och montering

HSB Living Lab sätts ihop likt legobitar vilket minskar störningarna för omgivande bostadshus. Det är första gången i Göteborg som ett byggprojekt av den här storleken ska uppföras med hjälp av prefabricerade moduler. De 44 modulerna monteras till en byggnad med 29 lägenheter i fyra våningar och det mesta är förberett – från innerväggar med sensorer till kök och badrum.

  • Transporten genomförs med specialbyggda låglastade trailers, 13,35 m långa.
  • Varje modul väger i genomsnitt 20 ton, ett ekipage cirka 28 ton.
  • Modulerna fraktas i kolonn med 2-3 trailers med en modul vardera åt gången.
  • Färdväg är E20 mot Göteborg.

För mer information, kontakta:

  • Wolfgang Kropp, professor och proprefekt, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Chalmers, 031-772 22 04, wolfgang.kropp@chalmers.se
  • Angela Sasic Kalagasidis. biträdande professor, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi, Chalmers, 031-772 19 98, 070-836 31 87, angela.sasic@chalmers.se

Läs mer om Chalmers del i HSB Living Lab och forskningen


Om HSB Living Lab
HSB Living Lab är ett samverkansprojekt vars syfte är att finna svaren på hur vi kan leva och bo hållbart i vardagen. Här kommer studenter, gästforskare och doktorander att bo och leva samtidigt som de befinner sig i en ständigt föränderlig miljö där forskning pågår, dygnet runt under kommande tio år. I detta levande labb ska nya fasadmaterial testas, likaså smarta energilösningar för ventilation och uppvärmning av hus. Stort fokus kommer även att ligga på digitalisering och social hållbarhet i framtidens boende.


Bakgrund
Idén att bygga ett levande labb på Chalmersområdet uppstod 2011, ur det Formas-finansierade projektet Homes for Tomorrow och det EU-finansierade Suslab. Inom Chalmers hade det länge funnits planer på att bygga ett labb där hållbart boende kunde studeras. HSB Living Lab initierades i samverkan mellan Chalmers, HSB och Johanneberg Science Park, där HSBs inträde i Johanneberg Science Park möjliggjorde ett verkligt boendeprojekt.
HSB Living Lab är Chalmers del i EU-organet EIT och dess klimatsamordningsinitiativ Climate-KICs flaggskeppsprojekt BTA, Building Technology Accelerator. Syftet med projektet BTA är att minska koldioxidutsläpp inom samhällsbyggnadssektorn och målet är snabbare spridning av nya och hållbara byggtekniker på marknaden på alla skalor (nationella och multinationella) med betydande klimatpåverkan.

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.