Skip to main content

Upptagande av förlagslån

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 10:47 CEST

UPPTAGANDE AV KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN OCH FÖRLAGSLÅN FÖRENAT MED TECKNINGSOPTIONER


Vid ordinarie bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ) den 7 maj 2003 beslutades att uppta ett konvertibelt förlagslån om högst 3 280 000 kronor. Lånet skall förfalla till betalning den 31 maj 2006 i den mån konvertering inte ägt rum dessförinnan och skall löpa med 5,75 procent årlig ränta. Innehavare av konvertibla skuldebrev äger rätt att under tiden från och med den 1 april 2006 till och med den 24 april 2006 utbyta hela eller delar av sin fordran mot nya aktier av serie B i Cherryföretagen AB till en konverteringskurs om 4,10 kronor per aktie. Rätten att teckna det konvertibla förlagslånet tillkommer den verkställande direktören i Cherryföretagen AB.


Vidare beslutades att uppta ett förlagslån om högst 800 kronor förenat med högst 800 000 teckningsoptioner som vardera ger innehavaren rätt att den 15 maj 2006 teckna en ny aktie av serie B i Cherryföretagen AB till en teckningskurs om 4,10 kronor per aktie. Rätten att teckna förlagslånet tillkommer det helägda dotterbolaget AB Restaurang Rouletter som skall avskilja och överlåta teckningsoptionerna till anställda i koncernen enligt vissa av bolagsstämman fastställda regler för tilldelning.


Besluten i dess fullständiga lydelse finns tillgängliga på bolagets kontor på Nybodagatan 10, 171 22 Solna.


Cherryföretagen AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
John Wattin, Styrelseordförande, tfn 0708- 99 61 00
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 0708- 27 51 55, pontus.lindwall@netentertainment.com

Cherry i korthet
Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med drygt 2 600 registrerade aktieägare.
Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHERB).
Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel.
Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige,
på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark,
i köpcentra i Chile samt via Internetcasinon på en global marknad
Totalt sysselsätter Cherry drygt 700 personer