Skip to main content

Nyhetsbrev City i Samverkan november 2012

Nyhet   •   Dec 10, 2012 16:09 CET

Stadens dag – nytt årligt event för stadskärnan

Om Kanelbullen kan ha en egen dag – då borde Staden också kunna ha det! Björn Bergman, Svenska Stadskärnors nye VD, tidigare bl a VD i Malmö Citysamverkan, inledde konferensen Stadens Dag i Stockholm den 8 november med att – kanske – initiera ett nytt bakverk på svenska konditorier och en ny dag i almanackan. Frågan är nu: vilket datum inträffar nästa ”Stadens Dag” och hur ska ”Stadsbullen” se ut och smaka?

Konferenssalen på Nordic Light Hotell var fylld till bristningsgränsen av tjänstemän, företagare, politiker och konsulter i den växande stadsutvecklingsbranschen. Lotta Hammar på City i Samverkan Stockholm, som ansvarat för bokningar och arrangemang, tvingades veckan innan tacka nej till ett stort antal personer. Det fanns helt enkelt inte plats för alla!

- Men nästa år, då kommer vi att boka en större lokal. Det här ska bli ett årligt event, säger Björn Bergman som redan börjat planera för Stadens Dag 2013.

Förmiddagens program bjöd på en genomgång av de komplicerade och samtidigt utmanande stadsutvecklingsfrågorna, pågående utbildningar, metoder för kvalitetscertifiering av samverkansarbete och nya verktyg för att mäta flöden och omsättning i stadskärnor från konsultföretagen Futurum Solutions och Springboard Research. Glöm inte heller anmälan till tävlingen Årets Stadskärna 2013, och nästa årskonferens de sista dagarna i maj 2013! I ett panelsamtal efterfrågade flera representanter för viktiga organisationer en mer sammanhållen stadspolitik:

Det är märkligt att jordbruket, som ju är en ”platsberoende” verksamhet, har en egen minister och ses som ett särskilt politikområde, medan fastighetssektorns frågor, som är lika platsberoende, saknar en sammanhållen politik, menade Rudolf Antoni på Fastighetsägarna Sverige.

Men jag kan glädja er med, att i årets budgetproposition, där har vi fått med sådana viktiga stadsfrågor som buller, strandskydd, riksintresse, förklarade Eva Hägglund på Sveriges Kommuner och Landsting. Öronmärkta forskningspengar kring stadsfrågorna är en del av en bra början!

Magnus Kroon på svensk Handel inflikade att handeln står för en halv miljon sysselsatta i Sverige och att handel är lika mycket upplevelser och möten. Kerstin Hugne på Boverket konstaterade att människor idag först väljer stad, sedan stadsdel, sist hus eller lägenhet. Därför är kommunernas hantering av stadsfrågorna bland den allra viktigaste politiken. Marlene Hassel, Centrumutvecklare.se gav ett exempel på bristande samordning: i en kommun gjordes fyra olika marknadsföringsbroschyrer, från centrumföreningen, turistföreningen, kommunen, näringslivskontoret. Så kan vi inte ha det menade Marlene, vi måste utveckla våra städer medvetet och tillsammans!

Efter urbana reflexioner av Fredrik Bergström på WSP och presentation av Svenska Stadskärnors forskarråd var det dags för lanseringen av handboken ”Utveckla din stad” skriven av Jeanette Bergggren, Tomas Kruth och Rudolf Antoni, med praktiska tips om hur ett framgångsrikt stadskärnearbete kan organiseras, genomföras och finansieras. Se vidare på Svenska Stadskärnors hemsida.

Eftermiddagen bjöd först på en snabb genomgång av regeringens bostadspolitik och ett humoristiskt inlägg om Stockholmarnas förkärlek för ekar, signerad Ulf Perbo, statssekreterare till bostadsministern: ”Beslutsfattandet om byggandet är alldeles för decentraliserat i stockholmsregionen. Varför talar man bara om ”de rikas innerstad” och eländet i ”fattiga miljonprogramsförorter”? Det finns ju massor av välfungerande småhusområden– med hur många ekar som helst. Varför detta rabalder senast om ”TV-Eken?” Perbo var också överens med Björn Bergman om behovet av en utvecklad stadspolitik.

Därefter följde en svindlande och välillustrerad utflykt i varumärkesbyggandets värld, signerad Julian Stubbs, skapare av bland annat Stockholms numera väletablerade signatur ”Capital of Scandinavia”. Julians kanske viktigaste budskap var: ”To position yourself and your place, you must have one single message”, ”First analyze your business proposition – then the slogan!” och ”Remember, not everyone will love your idea. Don´t try to please everyone.”

Därefter presenterade företrädare för de fyra nordiska huvudstäderna sina visioner för respektive huvudstad. De omkring 150 åhörarna bjöds på spektakulära visioner för utveckling av nya stadsdelar i gamla hamnområden och nya innerstadsdelar med spektakulär arkitektur. Rita Justesen, Byplanchef på By og Havn Köpenhamn gav en exposé över den nya stadsdelen Örestad och stora utbyggnadsområden i norra och södra hamnen, med bland annat en ny nästan bilfri innerstad längs återerövrade kajer.

Yngvar Hegrenes från Levende Oslo bjöd på en vandring från den nygamla stadskärnan med den världsberömda operan längs nya kajpromenader till bland annat en nyanlagd badstrand mitt I staden. Marko Härkönen och Sanna Lahti beskrev på ett liknande sätt hur Helsingfors stadskärna kan växa utöver sina gamla gränser, medan Tomas Andersson från Stockholm Business Region gav en snabblektion i hur man sätter operativa mål för utveckling av Stockholms City.

Presentationerna från de fyra nordiska huvudstäderna finns att ladda ner på City i samverkans hemsida.

Dagen avslutades med en intensiv diskussion kring framtidens stadspolitik. Dag Klerfelt, Londonbaserad fastighetsexpert efterlyste starkare beslutsfattare och högre täthet för att Nordens huvudstäder ska kunna konkurrera internationellt – folk vill bo centralt, de vill bo i centrum, då kan man inte låta nejsägarna styra agendan! Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Regina Kevius (M) och oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) var i stort sett inne på samma linje. – Vi måste våga mera, både politiker och arkitekter, och inte bara bygga vita lådor överallt förklarade Regna Kevius som menade att Stockholm i vissa projekt borde ta konflikten med gamla regler som hindrar en riktig storstadsmiljö att växa fram. – Ja, vi planerar fortfarande ofta på förortssättet, menade Tomas Rudin. Trots att vi vet att folk vill ha riktiga städer bygger vi inte det. Jag skulle gärna se en återgång till samlingsstyre i Stockholm, så att inte småpartierna kan blockera utvecklingen.

Därefter följde ett intensivt mingel, där stadsutvecklare från hela Sverige utbytte erfarenheter, visitkort och affärsidéer. På återseende nästa år i Stockholm!

City i Samverkan på Mapic

City i Samverkan hade bråda dagar under årets stora retail- och fastighetsmässa Mapic i Cannes. För första gången hade ett stort antal skandinaviska fastighetsägare, konsulter, och organisationer samlats till att skapa en gemensam mötesplats i mässhallen, The Scandinavian Pavillion. Uppslutningen från Sverige var god, mer än hundra svenska privata och offentliga aktörer knöt värdefulla kontakter och utbytte erfarenheter. Målsättningen inför nästa års mässa är att ytterligare stärka den Skandinaviska närvaron, med Stockholm som en ledande part. En överordnad fråga är, som alltid, att underlätta för internationella varumärken och kedjor att etablera sig i Skandinavien – och inte minst i Stockholm.

Retail Advisory Board

City i Samverkan presenterade lagom till mässan i Mapic ett nytt samarbete för att utveckla handeln i city. Retail Advisory Board som nu är bildat, är rådgivande till fastighetsägarna och Stockholms stad genom att samordna och tillvarata handelns vilja, förutsättningar och kunskap. Syftet är att underlätta för attraktiva etableringar och verka för fler shoppingstråk och klusterbildningar i city. Rådet består av erfarna etablerare, rådgivare, handlare och representanter för Stockholms stads näringslivsbolag. Rådet kommer att ha kontinuerliga möten för att diskutera bland annat butiksmix längs gator och hur nya varumärken lättare ska kunna etableras i city.

Stockholm Retail map

Under Mapic i Cannes introducerade City i Samverkan även en uppdaterad guide till cityhandeln, Stockholm Retail Map. Kartan ger en bra översikt av citys handelsstråk, dess karaktär och besöksflöden och har tagits emot mycket väl av branschen. För mer information eller för att ta del av kartan, kontakta Sara Falkevik. Mail: sara.falkevik@cityisamverkan.se.

Stockholmsjul 2012

Strax innan årets första ordentliga snöfall tändes julbelysningen i Stockholms city. Stockholms företagar-, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd, Ulla Hamilton invigde tillsammans med Olle Zetterberg, VD på Stockholm Business region, Stockholmsjul 2012. Nytt för i år är att även Grevturegatan och Humlegårdsgatan skimrar av juleljus, liksom de lysande bollarna i fontänen på Brunkebergs torg.

Projektet Stockholmsjul är ett treårigt samarbete mellan Stockholms stad och fastighetsägarna för att öka Stockholm Citys attraktivitet för svenska och internationella besökare.  Den omfattande julbelysningen på 32 gator i innerstaden består av närmare 700 000 ledlampor. Projektet har uppskattats starkt av stockholmarna och lockade förra året till sig turister i en större omfattning än tidigare. I årets Stockholmsjul ingår också ett samarbete med SOS Barnbyar, med Stadsmissionen under parollen Stockholm Värmer samt med Clear Channel och Fortum.

– Jag hoppas stockholmare och hitresta besökare uppskattar julbelysningen och att våra samarbetspartners, och de som får ta del av resultatet av detta gemensamma projekt i juletider, också får glädje av det, förklarade Ulla Hamilton när hon tände ett ljus samtidigt som strömmen till Drottninggatans julbelysning slogs på.

Gatuarbete pågår - Kungsgatan

Arbetet för att samla fastighetsägarna längs östra Kungsgatan, från Sveavägen till Stureplan, till en gemensam vision och målbild går vidare. Nästa steg är en gemensam workshop för fastighetsägare och representanter för staden, med inriktning på att skapa enighet om gatans gemensamma karaktär och framtida innehåll. I dagsläget är samtliga viktiga fastighetsägare involverade i det gemensamma arbetet.

Gatuarbete pågår - Drottninggatan

Arbetet med att utveckla Drottninggatan, Norrlandsgatan och Kungsgatan går vidare. Under produktion är ett inspirationsmaterial för utveckling av Drottninggatan. Syftet är att hjälpa restauranger, caféer och butiker att bidra till en trivsam och sammanhållen karaktär. Med utgångspunkt från en analys av Drottninggatans karaktär och i dialog med verksamhetsidkarna, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Polisen, ska City i Samverkan presentera fakta och råd om hur den gemensamma miljön bäst kan användas och utvecklas. Framåtsyftande och inspirerande material kommer att sammanställas med gällande riktlinjer för skyltning, markiser, uteserveringar, varuskyltning med mera.

Strategier för framkomlighet och parkering

City i Samverkan har sammanställt ett antal konkreta förslag med koppling till Stockholms stads nyligen antagna strategier för framkomlighet och parkering. Yttrandet finns tillgängligt på City i Samverkans hemsida. Några konkreta tankar är:

Utöka området med tidsbegränsad parkering till en större del av citykärnan. Med en maxtid för parkering på 3-4 timmar skulle en större del av arbetsparkeringen ske i parkeringshus och ge fler lediga p-platser på gatan. Undersök också om det går att skapa fler p-platser för korttidsparkering och nyttotrafik. En plats där det kan vara möjligt att ändra biltrafiken och ge mer plats för gående är Gustav Adolfs Torg som idag mer fungerar som bilrondell än attraktivt torg. Taxiparkeringen bakom Kulturhuset skulle också kunna minskas och platsen omvandlas till ett torg för gående och tillfälliga verksamheter. I yttrandet ges också exempel på förändringar av trafiken, som minskad genomfartstrafik mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan och ändrade enkelriktningar intill Biblioteksgatan, som kan göra det möjligt att bredda trottoaren vid Moods entré mot Norrlandsgatan. Se vidare City i Samverkans yttrande på hemsidan.


Kommentarer (1)

    Måste bli bättre samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen

    För att strandnära bebyggelse skall kunna utvecklas så bör tillämpningen av länsstyrelsernas överprövningar ses över ordentligt så att det inte blir så att kommunen beviljar strandskyddsdispens för den person som sökt det och sedan får han ett avslag av

    länsstyrelsen ett par veckor senare, då blir man ju lurad, föst glad och sedan ledsen . Så får det inte gå till. Kommunen och länsstyrelsen måste börja samarbeta bättre. Det är ju som att köpa en vara och sedan så tar de av han varan, utan att få pengarna tillbaka.

    - Bertil Johansson - 2012-12-11 03:26 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.