Skip to main content

Export till priset av mänskliga rättigheter?

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:00 CET

– Statligt stöd för kommersiella satsningar i andra länder kan aldrig få ske på bekostnad av de mänskliga rättigheterna, säger Lise Bergh, generalsekreterare på svenska Amnesty.
I december 2003 beslutade en enig riksdag om en svensk Politik för Global Utveckling (PGU). Genom beslutet fastställdes att alla politikområden, inklusive handel, ska främja mänskliga rättigheter. Men i en ny rapport visar Amnesty och Diakonia att verkligheten är en annan.

I rapporten "Export till priset av mänskliga rättigheter?" har Amnesty och Diakonia nu granskat i vilken utsträckning de svenska exportorganen - Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN) och Exportrådet - säkerställer att den verksamhet man stödjer respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med PGU.

Både företag och den svenska staten har ansvar att säkerställa att deras handlingar inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter:

– Om svenska staten ska stödja svenska företags verksamhet i andra länder måste den därför, som ett minimum, inrätta system för att säkerställa att verksamheten inte orsakar eller bidrar till människorättskränkningar, säger Lise Bergh.

Diakonia och Amnesty konstaterar i rapporten att svenska exportorgan har gett stöd till affärer och exportfrämjande projekt som riskerar att bidra till kränkningar. Som exempel kan nämnas exportkreditgarantier till försäljning av militär radarutrustning till Pakistan och helstatliga Rymdbolagets diskussioner om försäljning  av ett flygburet övervakningssystem till Libyen.

1. Det finns stora brister avseende öppenhet och transparens, vilket begränsar möjligheterna till oberoende granskning.

2. Bristen på tydlig instruktion kring PGU får allvarliga konsekvenser för ansvarsutkrävande.

3. Ingen av de tre institutionerna har en samlad strategi eller policy för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras och att fattiga människors intressen är vägledande.

Rapporten noterar att de tre undersökta institutionerna har börjat ta steg i rätt riktning och det finns en vilja till förbättring.

– Men så länge exportorganens öppenhet inte förbättras och man får bättre målbeskrivningar och utvärderingsmetoder går det inte att säga att regeringen har levt upp till PGU:s mest grundläggande målsättningar, summerar Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

För mer information kontakta:
Magnus Walan, politik och samhälle, Diakonia, tel: 070-853 93 05
Elisabeth Löfgren, pressekreterare, Amnesty, tel: 070-433 09 16

Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Amnesty International är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna.