Skip to main content

Rapport för nio månader (1/1-30/9 2005)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:00 CEST

Kvartal 3
Ökade volymer men minskad omsättning
• Omsättningen uppgick till 144 MKr (148 MKr)
• Resultatet efter skatt uppgick till -23 MKr (3 MKr)
• Resultat per aktie efter skatt -5,42 Kr (0,69 Kr)
• Omorganisation för ökat kund- och produktfokus genomförd

Nio månader
Ökade volymer och ökad omsättning men negativt resultat
• Omsättningen uppgick till 433 MKr (428 MKr)
• Resultatet efter skatt uppgick till -40 MKr (12 MKr)
• Resultat per aktie efter skatt -9,41 Kr (2,76 Kr)
• Antalet anställda minskade med 37 personer till 135 och fortsatta effektiviseringar planeras
• Väsentlig sänkning av årsresultatet jämfört med föregående år

VD Rune Torbjörnsens kommentar
”Doro har under de första nio månaderna fortsatt att lansera nya produkter inom telefoni och tillbehör inom konsumentelektronik som har lett till volymtillväxt. Det tredje kvartalet har dock präglats av en fortsatt stark prispress och en US dollar som utvecklats negativt för koncernens marginaler. Omstruktureringskostnader belastar tredje kvartalet med 10 MKr. Sammantaget har detta lett till ett väsentligt försämrat resultat jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Den underliggande löpande verksamheten utvecklas dock bättre än resultatet visar och vi har under kvartalet lyckats både med implementeringen av en ny modern effektiv säljorganisation, samt avvecklingen av äldre telefonmodeller och en fortsatt minskning av lager. Ytterligare effektiviseringar inom koncernen pågår och målet är att fortsätta minska antalet anställda till årets slut.

Våra nyutvecklade produktserier har mottagits väl av återförsäljare och kunder och vi fortsätter nu lanseringarna av ytterligare IP-telefoniprodukter, tillbehör och övrig konsumentelektronik. Vår produktutveckling har under kvartalet stärkts genom en uppdelning i fem business units varav fyra fokuserar på nya produktkategorier; IP-telefoni, Accessories, Portable Devices och Care - områden som förväntas stå för merparten av koncernens tillväxt framöver. Kommande kvartal lanserar vi spännande produkter, varav några inom helt nya områden för oss.”

Omsättning och resultat i kvartal 3
Doro, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har under tredje kvartalet omsatt 144 MKr (148 MKr), vilket innebär en minskning med 3 procent jämfört med föregående år. Under kvartalet har Doro ökat sina volymer men försäljningspriserna har samtidigt fortsatt att sjunka. Lanseringarna av nya produkter har fullföljts inom både telefoni och konsumentelektronik. Inom ett av Doros prioriterade områden - tillbehör till mobiltelefoner - har försäljningen utvecklats positivt under kvartalet. De första IP-telefonerna med mjukvara från Skype har börjat säljas med gott resultat.

Stigande US-dollar kurs under tredje kvartalet har ökat Doros produktkostnader och därmed påverkat bruttomarginalerna negativt.

Omkostnaderna, exklusive effekter av omstruktureringar, har sänkts genom lägre personal- och administrationskostnader. Kvartalet har belastats med 10 MKr i omstruktureringskostnader. Avskrivningarna har varit högre än föregående år p.g.a. ökade investeringar i produktutveckling.

Ökade lånekostnader, på grund av ett sämre kassaflöde, har till en del balanserats av lägre räntesatser. US- dollar effekter på leverantörsskulderna har påverkat kvartalets resultat negativt. Optioner har värdesatts till verkligt värde och påverkat resultatet positivt med 1 Mkr.

Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -23 MKr (3 MKr) för kvartalet.

Omsättning och resultat första nio månader
Under de första nio månaderna har Doro omsatt 433 MKr (428 MKr), vilket innebär en ökning med +1 % jämfört med föregående år. Försäljningsutvecklingen har varit positiv framförallt i Frankrike, England och Australien. Försäljningsvolymerna har ökat med ca 20 %, men lägre realiserade priser till kund förklarar att omsättningen endast stigit marginellt jämfört med föregående år. Doro har genomfört ett större generationsskifte i produktportföljen och utförsäljningen av äldre modeller är i sin slutfas.

Resultatet har belastats med kostnader för omstrukturering om -15 MKr (0 Mkr). Ytterligare effektiviseringsåtgärder planeras under slutet av året.

Avskrivningarna har ökat till -6 MKr (-4 MKr) genom att avskrivningar sker av förra årets högre investeringar. I koncernen uppgick antalet anställda vid slutet av perioden till 135 (172). Finansnettot har förbättrats till -1 MKr (-4 MKr).

Resultatet för koncernen före skatt uppgick till -40 MKr (12 Mkr) för perioden. Skattebelastningen har varit 0 MKr (0 MKr). Resultatet efter skatt uppgick till -40 MKr (12 MKr).

Det fallande resultatet förklaras till största delen av minskade marginaler främst p.g.a. prispress, stigande US dollar, utförsäljning av äldre produktserier samt den pågående omstruktureringen.

Samarbete med Woize inom IP-telefoni
Doro och digitaltelefoniföretaget Woize erbjuder tillsammans ett nytt IP-telefonipaket för kostnadsfri telefoni. Woize Ready-paketet består av Woizes programvara och Doros IP-telefon, doro 212 IPC USB. Paketet låter användaren ringa och ta emot samtal över Internet. Genom att ansluta telefonen till Datorns USB-kontakt och installera Woizes programvara kan användaren ringa både till fasta och mobila telefoner över hela världen.

Under andra kvartalet startade Doro och Skype, det globala Internettelefonibolaget (The Global Internet Telephony Company™), ett samarbete som innebär att leverera Skype-kompatibla konsumentprodukter. Försäljningen av doro 212 IPC med olika programvaror har utvecklats väl.

Doro har inlett ett samarbete med den prisbelönte svenske designern Thomas Meyerhöffer om att tillsammans utveckla en hel serie av produkter. De första produkterna som Doro designat i samarbete med Thomas Meyerhöffer är till den nya serien Doro Flexus. Serien, som hittills består av tillbehör till mobiltelefoner, kompletteras nu med fler universella tillbehör som förutom till mobiltelefoner även kan användas till musikprodukter och datorer.

I kvartalet har full lansering skett av en nyutvecklad version i 800-serien – doro 855 SIM. Nya doro 855 SIM har en avancerad färgskärm och en SIM-kortsläsare som standard i telefonens basenhet – för enkel överföring av telefonkontakter från mobiltelefonen till doro 855 SIM. Försäljningen av 500-serien fortsätter att utvecklas väl och ytterligare modeller i serien har lanserats under kvartalet. Den trådade serien baserad på samma designkoncept gör nu 500-serien till Doros bredaste och mest sålda telefonserie genom tiderna.

Dotterbolaget UpGrade Communication fortsätter att vinna projekt inom trådlöst bredband. Ett större WiMax projekt har levererats till den danska operatören Butler - för att öka deras kapacitet i det egna nätverket som levererar högkapacitetsinternet till företag. Inom ramen för det nya distributionsavtalet för RAD, världsledare inom produkter för sammankoppling av data och telefoni, fortsätter införsäljningen.

Ny organisation för ökat produkt- och kundfokus
En ny organisation trädde i kraft den 1 september för ytterligare ökat fokus på kunder och nya business units. Verksamheten har delats upp i fem affärsenheter :
• Telephony (trådad och trådlös telefoni)
• IP-Communications (IP-telefoner och system)
• Accessories (tillbehör för telefoni inklusive GSM)
• Portable Devices (mindre bärbara konsumentelektronikprodukter)
• Care Electronics (elektronikprodukter för målgrupper med speciella behov)

Den nya organisationen möjliggör att utvecklingstiden för nya produkter kan kortas ytterligare. Vidare har koncernen under kvartalet lämnat landsorganisationsstrukturen och övergått till en Key Account Management-baserad regional säljorganisation med shared service servicecenters. De tre regionerna är Norra Europa, inkl. Centraleuropa, samt Sydeuropa och Australien.

Till ny vice VD har Thomas Bergdahl utsetts. Han har varit chef för Supply och Product management och är i den nya organisationen chef för Telephony samt Operations.

Minskad balansräkning
Koncernens balansomslutning har minskat jämfört med slutet av förra året till 277 MKr (307 Mkr) och är även lägre än vid slutet av kvartal 3 förra året (281 MKr). Investeringar uppgick till 6 MKr (6 MKr). Goodwill uppgår till 14 MKr (14 MKr). Kassa och outnyttjade krediter uppgår vid kvartalets slut till 21 MKr (33 MKr).

Lagret har sänkts med 8 MKr till 111 (123 MKr) från 119 MKr i december 2004. Ett intensivt arbete har pågått med att minska lager genom utförsäljning av äldre modeller samt att minska normalt lager. Lagret har vid utgången av kvartal 3 en betydligt bättre mix och andelen nya produkter växer efter hand.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt i kvartalet om 8 MKr (-16 MKr). Det ackumulerade kassaflödet uppgår till – 57 MKr (-60 Mkr). Kassaflödet är säsongsmässigt normalt negativt under de första nio månaderna. Det omfattande programmet för neddragning av lager har resulterat i väsentligt lägre inköpsvolymer. Leverantörsskulderna har minskat på grund av lägre inköp för att minska lager.

Stigande US dollar
Under de första nio månaderna har US dollarn fortsatt att stärkas. Detta har gett en allt större negativ inverkan på Doros marginaler. Doro skyddar sig mot US dollarns större fluktuationer genom att köpa optioner. Under det andra kvartalet började de första optionerna att användas. Vid slutet av kvartalet var ca 50 procent av de kommande sex månadernas nettoflöde i US dollarn täckt genom optioner.

Utsikter för innevarande år
Svängningarna i US dollarn påverkar inköpspriser och marginaler. Prispressen i marknaden är för närvarande mycket stor då flera konkurrenter säljer ut stora överlager samt att ett antal aktörer gör ansträngningar för att återta marknadsandelar. Doros lanseringar av nya telefoni- och snabbrörliga elektronikprodukter kommer att fortsätta. Administrationskostnaderna minskas bl a genom outsourcing av främst logistik och eftermarknad. Doros möjligheter att öka försäljningsvolymerna och samtidigt fortsätta att sänka omkostnaderna bedöms som goda.

Doro gör samma bedömning som i förra kvartalsrapporten, att de fallande marginalerna och kostnader för omstruktureringar tillsammans med en starkare US dollar kommer att leda till ett väsentligt lägre resultat för 2005 jämfört med föregående år.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 29 MKr (35 MKr). Resultatet före skatt blev -13 MKr (5 MKr).

Tvister
Doro förlorade tvisten med det japanska företaget Sojitz i första instans. Domen har överklagats och beslut väntas tidigast inom ett år. Doro har stämt Sojitz (tidigare Nissho Iwai) på totalt 106 Mkr. Som tidigare informerats har Doro skrivit ned varulager samt utvecklingskostnader i 1999 och 2000 års bokslut om totalt 31 Mkr, vilket innebär att ingen ytterligare risk finns i denna tvist.

I årsredovisningen finns en utförlig redovisning av koncernens tvister. Inga väsentliga förändringar av läget i övriga tvister har skett sedan årsredovisningen lämnades.


Rapportering i enlighet med IFRS
I enlighet med de krav som ställs på börsnoterade bolag inom EU från och med 2005, har Doro gått över till rapportering helt i enlighet med IAS/ IFRS (International Financial Reporting Standards). Denna delårsrapport är den tredje gjord enligt IFRS.

Påverkan för Doro är mycket liten. 2004 är omräknad och har en resultatförbättring om 3 Mkr på grund av att ingen planenlig avskrivning av goodwill sker. Det egna kapitalet i koncernen enligt svenska redovisningsprinciper vid utgången av 2003 överensstämmer med det egna kapitalet enligt IFRS vid ingången av 2004. Vid utgången av 2004 blev det egna kapitalet enligt IFRS 3 Mkr högre till följd av att goodwill ej avskrivs.

En utförlig redovisning av arbetet har gjorts i Doros årsredovisning och en detaljerad redovisning finns i tabellerna på sidorna 8 och 9 i denna kvartalsrapport. I Doros årsredovisning finns vidare en redovisning av verkligt värde för finansiella tillgångar och skulder samt anläggningstillgångar. Någon skillnad fanns inte mellan bokfört värde och verkligt värde vid 2004 års slut, medan däremot resultatet förbättrats i perioden med 1 MKr.

Kommande rapporter
För 2005 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 30 januari 2006.

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.
Delårsrapporten har gjorts med de nya reglerna för IFRS och är i övrigt med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Doros revisorer.


För mer information
Välkommen att lyssna till Doros deltagande i Financial Hearings i Stockholm onsdag 19 oktober 2005, kl 12.00. Vänligen ring på telefonnummer 08-562 137 25 eller följ presentationen i efterhand på Internet www.financialhearings.com.

För ytterligare information kontakta:
VD Rune Torbjörnsen 046-280 50 61 eller
vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62

Lund 19 oktober 2005

Styrelsen Doro AB (publ)
Organisationsnummer 556161-9429


Skiffervägen 80
SE-224 78 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 280 50 60
www.doro.com


Doro 430 – en smart telefon för de som ställer höga krav


RAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2005
Alla belopp för 2004 är omräknade enligt IFRS. Värden för 2003 är inte omräknade. Alla nyckeltal är omräknade med det nya antalet aktier 4.295.000 efter omvänd split.


http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/06/60/AA/wkr0001.pdf

RESULTATRÄKNINGAR (MKr)


BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (MKr)


KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKr)EGET KAPITAL (MKr)ÖVRIGA NYCKELTAL


KVARTALSVIS RESULTATUTVECKLING (MKr)KVARTALSVIS BALANSRÄKNING (MKr)


KVARTALSVIS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (MKr)


FÖRSÄLJNING PER SEGMENT (MKr)


RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR PER SEGMENT (MKr)


REDOVISNING AV EFFEKTER AV IFRS
I samtliga jämförelsesiffror för 2004 är värdena justerade för effekter av IFRS enligt nedan. Siffror för 2003 är inte omräknade enligt IFRS.

EGET KAPITAL (MKr)

Den enda justering som gjorts är att goodwill inte skrivs av enligt plan.


RESULTAT EFTER SKATT (MKr)

Den enda justering som gjorts är att goodwill inte skrivs av enligt plan.AVSTÄMNING AV RESULTATRÄKNING (MKr)AVSTÄMNING AV BALANSRÄKNINGAR (MKr)


AVSTÄMNING AV KASSAFLÖDET (MKr)
Inga väsentliga skillnader finns mellan kassaflödesanalysen enligt IFRS och tidigare redovisad kassaflödesanalys.