Skip to main content

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2006)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 15:08 CEST

Förbättrat resultat men minskad omsättning
• Omsättningen uppgick till 107 MKr (138 MKr)
• Resultatet efter skatt uppgick till -7 MKr (-9 MKr)
• Resultat per aktie efter skatt -1,65 Kr (-1,98 Kr)
• Lägre kostnader och förbättrade marginaler

VD Rune Torbjörnsens kommentar
”Under förra året lade vi grunden för att återskapa lönsamhet i Doro genom både kostnadsbesparingar och produktutveckling. Jämfört med föregående år har vi sänkt våra kostnader i linje med våra planer. Doro har nu ett kostnadsläge som är mer än 20 procent lägre än 2005 (exklusive engångskostnader). Under 2006 räknar vi med att ha 70 MKr lägre kostnader inklusive engångskostnader om 36 MKr än förra året. Året har börjat med en svag efterfrågan på framför allt trådlösa telefoner och den tidigare starka volymtillväxten på marknaden har avtagit medan pressen på priser har fortsatt.

Inom Business Unit Telephony fokuserar vi på bytet från den framgångsrika 500-serien till 600- och 700-serien på trådlösa telefoner. De positiva effekterna av lanseringarna av de nya trådlösa serierna beräknas komma löpande från och med kvartal 2.
Inom våra nya Business Units kommer det under året ett stort antal lanseringar inom de nya produktkategorierna; IP-Communications (VoIP), Accessories, Consumer Devices och Care Electronics - områden som förväntas stå för merparten av koncernens tillväxt de närmaste åren.”


Omsättning och resultat i kvartal 1
Doro, noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har under första kvartalet omsatt 107 MKr (138 MKr), vilket innebär en minskning med 23 procent jämfört med föregående år. Marknaden för huvudprodukten trådlösa telefoner har i volym varit stabil jämfört med förra årets första kvartal. Under de sista åren har vi haft en kraftig volymtillväxt. Den avstannande tillväxten i efterfrågan har lett till att kunder och konkurrenter har fått ökade lager. Försäljningspriserna har fortsatt att falla, främst på äldre modeller och genom olika utförsäljningar. Hela bortfallet av omsättning är hänförlig till trådlösa telefoner medan Doros nya Business Units ökar sin försäljning. Marginalerna har varit bättre än förra året på grund av främst bättre produktmix.

Omkostnaderna har sänkts kraftigt genom lägre personal- och administrationskostnader. Antalet anställda har minskat med 13 till 114 (162). Kvartalet har belastats med 0 MKr (-3 MKr) i engångs- och omstruktureringskostnader. Avskrivningarna har varit på samma nivå som föregående år.

Kassaflödet har varit negativt , -1 MKr (-33 MKr), men bättre än föregående år. Den ökande upplåningen har medfört högre räntekostnader.
Resultatet för koncernen efter skatt uppgick till -7 MKr (-9 MKr) för kvartalet.


Stabila volymer och förnyat sortiment
Doros nya organisation med fem Business Units har lanserat ett antal nya produkter med fokus på nya produktområden.
BU Telephony: Volymerna för trådlösa telefoner har varit stabila. Priserna har fortsatt att falla främst för äldre modeller av trådlösa telefoner. I kvartalet har Doro lanserat uppföljaren till 500-serien – 700-serien, som har mjukare linjer och fler användarvänliga funktioner.

BU IP Communications: Stort intresse och efterfrågan på marknaden för IP-produkter och försäljningen ökar nu främst för s.k. softphones med Skypes mjukvara.

BU Accessories: Under kvartalet har det varit en god efterfrågan på Doros nya walkie-talkies och headsets. Under varumärket Doro Flexus har Doro lanserat en helt ny serie med universella bärbara Bluetooth® produkter. I kvartalet släpptes seriens två första produkter, anpassade till mobiler, mp3-spelare och bärbara datorer. De två produkterna är Doro Flexus Stereo Pendant (trådlöst headset) och Doro Flexus A2DP Adapter (en adapter som integrerar olika ljudkällor).

BU Care Electronics: God försäljning och nya lanseringar av förbättrade produkter för en senior målgrupp och användare med speciella behov.

BU Consumer Devices: Ett antal nya produkter är under introduktion.

Dotterbolaget UpGrade Communication fortsätter att vinna projekt inom trådlöst bredband. En av Sveriges mest moderna trådlösa bredbandslösningar finns nu på Gotland hos GEAB. En utbyggnad av deras nät sker genom att de investerar i WiMax (nya världsstandarden för trådlös kommunikation). Även den danske operatören Butler har fortsatt sin utbyggnad med Wimax i Danmark.


Minskad balansräkning
Koncernens balansomslutning har minskat från 270 MKr vid årsslutet till 236 MKr (297 Mkr). Investeringar uppgick till 1 MKr (1 MKr). Goodwill uppgår till 14 MKr (14 MKr). Kassa och outnyttjade krediter uppgår vid kvartalets slut till 17 MKr (15 MKr).

Lagret har ökat med 28 MKr till 100 Mkr (140 MKr) sedan årsskiftet. Ett intensivt arbete har pågått med att anpassa inflöden till den lägre efterfrågan som finns på marknaden.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var svagt negativt i kvartalet om -1 MKr (-33 MKr). Kassaflödet är säsongsmässigt normalt negativt under början av året och starkt positivt i sista kvartalet. Minskade inflöden av produkter har lett till lägre inköpsvolymer vilket lett till lägre leverantörsskulder.


Utsikter för innevarande år
Doro lämnar inte någon helårsprognos.


Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 6 MKr (6 MKr). Resultatet före skatt blev -5 MKr (-11 MKr).


Redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2005 tillämpas regler enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Historiska jämförelsetal för 2004 har omräknats till överrensstämmelse med IFRS. En utförlig redovisning av effekter vid övergång till IFRS framgår av Doros årsredovisning för 2005. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport överrensstämmer med de som beskrivits i årsredovisningen för 2005 under avsnittet Redovisningsprinciper.


Årsstämma 15 mars
Ordinarie årsstämma hölls den 15 mars. Stämman beslutade att omvälja styrelsen. Ingen utdelning lämnas eller inlösen görs.


Kommande rapporter
För 2006 har styrelsen fastställt följande rapporteringsdagar: 20 juli och 19 oktober 2006 samt 30 januari 2007.
Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga på Internet: www.doro.com.
Delårsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Doros revisorer.


För mer information och telefonkonferens
Välkommen att deltaga i Doros telefonkonferens för media och finansanalytiker tisdag den 25 april 2006,
kl 10.00. Vänligen ring på telefonnummer 08-600 53 80. Möteskod är 17 56 54.


För ytterligare information kontakta:
VD Rune Torbjörnsen 046-280 50 61 eller
vVD Ingvar Karlsson 046-280 50 62

Lund 24 april 2006

Styrelsen Doro AB (publ)
Organisationsnummer 556161-9429


Skiffervägen 80
SE-224 78 Lund, Sverige
Telefon: +46 46 280 50 60
www.doro.com