Skip to main content

Bokslutskommuniké för Duni AB (publ) 1 januari – 31 december 2015

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:28 CET

Stabilt resultat och stärkt balansräkning

1 oktober – 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 170 (1 134) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 1,0 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 2,32 (2,23) SEK.
  • Den operativa rörelsemarginalen fortsätter att stärkas och når i kvartalet 14,6 % (14,5 %).
  • Stabil kärnverksamhet med växande Meal Service.

1 januari – 31 december 2015

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 200 (3 870) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,4 %.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning uppgick till 7,37 (6,42) SEK.
  • Kassaflödet är fortsatt starkt och nettoskulden har minskat väsentligt under 2015.
  • Beslut att investera 110 MSEK i uppgradering av två av pappersmaskinerna i Skåpafors för ökad kapacitet.
  • Hygienproduktionen i Skåpafors är nu nedlagd och hygienverksamheten samt omställningsarbetet inom affärsområde Materials & Services redovisas som avvecklad verksamhet.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 (4,50) kronor per aktie.

VD’s kommentar

”Försäljningen ökar även i det fjärde kvartalet om än i något lägre takt än vad som uppvisats under tidigare kvartal. En svagare utveckling i Centraleuropa och Norden kopplad till bland annat lägre julförsäljning påverkar försäljningen för Table Top och Consumer i kvartalet. Meal Service drar samtidigt nytta av den stabila efterfrågan vi ser i övriga Europa samt i segmenten take-away och catering. Periodens försäljning, i kvarvarande verksamheter, uppgår till 1 170 (1 134) MSEK och det operativa resultatet till 171 (164) MSEK. Den operativa rörelsemarginalen fortsätter att stärkas och når i kvartalet 14,6 % (14,5 %).

För verksamhetsåret som helhet ökar försäljningen, i kvarvarande verksamheter, med 8,5 % till 4 200 (3 870) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökar försäljningen med 4,4 %.Det operativa resultatet ökar till 528 (452) MSEK och den operativa rörelsemarginalen till 12,6 % (11,7 %). Därtill stärks balansräkningen och nettoskulden, i relation till resultat före avskrivningar, är åter på samma nivå som vid utgången av 2013 det vill säga innan förvärvet av Paper+Design genomfördes.

Den del av omställningsprogrammet i Rexcell som rör koncentrationen av kvarvarande produktion till bruket i Skåpafors har slutförts under kvartalet. Produktionen i Dals Långed avslutades i oktober varpå anläggningen lades i malpåse. Trots en hög aktivitetsnivå har omställningen genomförts utan väsentlig påverkan på den löpande verksamheten. Installationsarbetet i pappersbruket, med den sedan tidigare aviserade kapacitetsinvesteringen, pågår planenligt och beräknas vara färdigställd under senare delen av 2016.

Affärsområde Table Top ökar försäljningen i kvartalet med 1 % vilket i sin helhet förklaras av positiva valutaeffekter. Den något svaga försäljningen i Centraleuropa och Norden kompenseras inte fullt ut av den tillväxt vi ser i västra och södra Europa. Att återskapa tillväxt i Centraleuropa och Norden är en högt prioriterad uppgift och under kvartalet genomfördes därför en ledningsförändring i affärsområdet. Försäljningen för Table Top ökar i kvartalet till 612 (604) MSEK men det operativa resultatet minskar till 118 (126) MSEK.

Affärsområde Meal Service fortsätter att utvecklas starkt, i kvartalet uppnår affärsområdet en tillväxt på nästan 13 %. Fortsatt hög marknadsefterfrågan i våra prioriterade segment samt framgång med produktlanseringar förstärker positionen som innovationsaktör. Försäljningsintäkten uppgår till 162 (144) MSEK och det operativa resultatet ökar till 8 (6) MSEK.

Affärsområde Consumer ökar försäljningen med 2,4 % under kvartalet och i likhet med affärsområde Table Top genereras tillväxten av positiva valutaeffekter. Paper+Design, som förvärvades 2014, gör ett försäljningsmässigt bra kvartal samtidigt som försäljningen i Norge påverkas negativt av ett större kundtapp samt av svagare efterfrågan i Centraleuropa. Försäljningen i kvartalet uppgår till 330 (322) MSEK och det operativa resultatet ökar till 40 (32) MSEK.

Affärsområde New Markets har en god utveckling med undantag av Ryssland där efterfrågan fortsätter att minska. Sydostasien växer under kvartalet och vi har en fortsatt god utveckling på våra övriga exportmarknader. Försäljningen i kvartalet uppgår till 52 (54) MSEK men det operativa resultatet ökar till 4 (0) MSEK.

För året som helhet ökar det operativa resultatet med 17 % och ett flertal viktiga strukturprojekt har slutförts med goda resultat. Vi har fortsatt investerat i leveransservice och vi har ökat vår kundnöjdhet under året. Sammantaget ger detta en övertygelse om ett spännande och framgångsrikt 2016”, säger Thomas Gustafsson, VD och koncernchef, Duni.

Duni är en ledande leverantör av innovativa dukningskoncept och förpackningslösningar.

Vårt varumärke bygger på åsikten att varje måltid utgör ett gyllene tillfälle för människor att uppleva trevlig samvaro. Därför har vi satsat på att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter.

Våra produkter finns på över 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Vi har ungefär 2 100 anställda i 18 länder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland och Polen. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 

Bifogade filer

PDF-dokument