Skip to main content

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2019 08:02 CEST

Marginalprogrammet bidrar till ett historiskt starkt andra kvartal


1 april – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 348 (1 197) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 12,6 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 9,9 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 (1,39) SEK.
  • Gradvis sjunkande råmaterialpriser i kombination med implementerade prisökningar bidrar till en återhämtning av marginalen.


1 januari – 30 juni

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 612 (2 277) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 14,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,1 %.
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,49 (2,61) SEK.
  • Positivt bidrag från prisökningar samt från BioPak i Australien, som förvärvades i oktober 2018.
  • Fortsatt högre kostnader för insatsmaterial och ökade kostnader för logistiktjänster jämfört med föregående år. 

NYCKELTAL

MSEK 3 mån apr-jun
2019
3 mån apr-jun 2018 6 mån
jan-jun
2019
6 mån
jan-jun
2018
12 mån jul-jun 2018/2019 12 mån jan-dec 2018
Nettoomsättning 1 348 1 197 2 612 2 277 5 263 4 927
Organisk tillväxt -2,1 % 2,0 % -0,9 % 2,1 % 0,1 % 1,5 %
Organisk proformatillväxt 1) 1,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 3,3 % 2,5 %
Operativt resultat 2,3) 111 96 203 186 447 430
Operativ rörelsemarginal 2,3) 8,2 % 8,0 % 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,7 %
Resultat efter finansiella poster 86 87 152 165 316 328
Resultat efter skatt 67 66 119 125 244 249

1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år.

2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.

3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1.

VD’s kommentar

”Hållbara förpackningar driver tillväxt
I det andra kvartalet ökade försäljningen med 12,6 % till 1 348 (1 197) MSEK. Den organiska proformatillväxten1) uppgick i kvartalet till 1,0 %, trots färre antal försäljningsdagar.

Genomgripande restriktioner kring användning av engångsprodukter av plast är nu på gång i många länder. Duni ser positivt på dessa viktiga aktiviteter för miljön och det är väl i linje med vår nya strategi, där vi ökar satsningen på hållbarhet och ser en mycket positiv tillväxt inom hållbara förpackningar.

Förutom den positiva försäljningsutvecklingen av hållbara förpackningar ser vi också en bra tillväxt inom premiumservetter, däremot fortsätter dukar att utvecklas negativt.

När det gäller geografiska tillväxtområden fortsätter trenden från föregående kvartal. Det innebär bland annat att vi växer i de flesta regionerna med en extra hög tillväxt i vårt försäljningsmässigt näst största land Australien.

Marginalprogrammet bidrar till ”all time high”-resultat
Det operativa resultatet i kvartalet uppgick till 111 (96) MSEK vilket är det högsta Q2-resultatet någonsin. Vi ser att vårt marginalprogram med bland annat höjda priser, för att kompensera för den betydande massapris-uppgången, och besparingar i personalkostnader ger positiva effekter. Vi ska dock även vara ödmjuka och konstatera att viktiga omvärldsfaktorer som fallande massapriser och en försvagad svensk krona gynnar oss i kvartalet. Ökade fraktpriser ger dock negativa effekter på resultatet.

Utvecklingen i våra affärsområden 
När det gäller våra affärsområden har vi en försäljnings- och resultatmässigt positiv utveckling inom Meal Service och i New Markets, en stabil utveckling i Table Top men en fortsatt svag utveckling i Consumer. Den organiska proformatillväxten1) uppgick till 6 % i Meal Service och 14 % i New Markets men Consumer uppvisar en negativ försäljningsutveckling på 15 % i fasta växelkurser. Våra prishöjningar under 2018 har medfört att vi har förlorat ett antal affärer inom Consumer. För att framöver stärka vår konkurrenskraft inom affärsområdet genomför vi nu aktiviteter för att öka effektiviteten inom värdekedjan.

Fortsatt vikande massapriser
Massapriserna har fortsatt nedåt i det andra kvartalet. Detta bör ge en positiv resultateffekt även under det tredje kvartalet,”säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni.

::

För ytterligare information kontakta:
Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00
Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00
Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04

Duni AB (publ)
Box 237
201 22 Malmö
Telefon: 040-10 62 00

www.duni.se
Organisationsnummer: 556536-7488

::

Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 07.45 CET.

Duni är en ledande leverantör av innovativa dukningskoncept och förpackningslösningar.

Vårt varumärke bygger på åsikten att varje måltid utgör ett gyllene tillfälle för människor att uppleva trevlig samvaro. Därför har vi satsat på att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter.

Våra produkter finns på över 40 marknader och är marknadsledande i Central- och Nordeuropa. Vi har ungefär
2 500 anställda i 24 länder. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har tillverkningsenheter i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Företaget är noterat på NASDAQ Stockholm. 

Bifogade filer

PDF-dokument