Xjo35ajkzycj6buhw4q7

Dustin rekryterar miljöchef från Microsoft

Nyheter   •   2016-02-05 09:00 CET

​Stephanie Forsblom blir miljöchef på Dustin, hon kommer närmast från en roll som hållbarhetschef på Microsoft och dessförinnan på Nokia.

Media-no-image

Ökad bruttomarginal och god tillväxt inom kärnverksamheten

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 2,7 procent under kvartalet till 2 124 miljoner kronor (2 068).
  • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,5 procent (12,0).
  • Bruttomarginalen ökade till 14,8 procent (14,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 87 miljoner kronor (69).
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 105 miljoner kronor (97).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-11).
  • Periodens resultat uppgick till 77 miljoner kronor (31).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1,01 kronor (0,48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 miljoner kronor (-69).
  • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,3 (2,8).

 • Finansiella nyckeltal

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges Kv 1 15/16 Kv 114/15 Kv 2 14/15– Kv 1 15/16 Helår14/15
  Nettoomsättning 2 123,6 2 067,5 7 989,5 7 933,5
  Organisk omsättningstillväxt (%) 2,5 12,0 - 5,7
  Bruttomarginal (%) 14,8 14,2 14,2 14,1
  Rörelseresultat (EBIT) 86,8 68,8 236,0 218,0
  Justerat rörelseresultat (EBITA) 104,8 96,9 361,3 353,5
  Justerad EBITA-marginal (%) 4,9 4,7 4,5 4,5
  Periodens resultat 76,9 31,5 170,4 125,0
  Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)* 1,01 0,48 2,30 1,75
  Kassaflödet från den löpande verksamheten 199,0 -69,5 327,1 58,6
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr) - - 2,3 2,8
  Avkastning på eget kapital (%) - - 12,3 9,4

  * Historiska siffror för genomsnittligt beräknat antal aktier har omräknats för att erhålla jämförbarhet mellan perioderna.

  Läs hela rapporten här: Första kvartalet 2015/2016

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 19 januari 2016.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Läs vidare »
  Kkvktqmqwiuejt67cblm

  Dustin blir Cisco guldpartner

  Nyheter   •   2016-01-18 09:00 CET

  ​Dustin Sverige har blivit Cisco Gold Certified Partner och stärker därmed sin position på marknaden för avancerade tjänster och lösningar.

  Vdprbyzouyqnvh5ibcfi

  Dustin lyfter fram miljömärkningar – gör det enklare handla hållbart

  Nyheter   •   2016-01-15 09:00 CET

  ​Att göra ett hållbart val när man köper IT-produkter kan vara svårt. För att göra det lite enklare blir det nu möjligt att filtrera sitt köp hos Dustin på flera olika miljömärkningar. Samtidigt lanseras en samlingssida med tips och inspiration för hur man använder sina produkter på ett energieffektivare sätt.

  Media-no-image

  Inbjudan till telekonferens

  Pressmeddelanden   •   2016-01-13 11:00 CET

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 19 januari kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

  CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för första kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

  Dustin Group publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

  Telefonnummer:

  +44 (0) 1452 555566

  +46 (0) 850336434

  Konferenskod:

  24721497

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:00 den 13 januari 2016.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 19 januari kl 10:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

  Läs vidare »
  Media-no-image

  DUSTIN GROUP AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  Pressmeddelanden   •   2015-12-14 11:00 CET

  Aktieägarna i Dustin Group AB, org. nr. 556703-3062 (”Bolaget” eller ”Dustin”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 19 januari 2016, kl. 14.00 i Biografen Grands lokaler på Sveavägen 45, Stockholm. Inregistrering till årsstämma börjar kl. 13.00.

  RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN M.M.

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 januari 2016, och
  • dels anmäla sig till bolaget via e-post: gm@dustingroup.com eller per brev Dustin Group AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 1194, 131 27 Nacka Strand senast onsdagen den 13 januari 2016.

  Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

  Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna vara skriftlig samt vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Dustin Group AB på adressen ovan. Företrädare för juridisk person ska vidare uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

  Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på http://www.dustingroup.com/sv/bolagsstamma tillsammans med kallelsen och övriga handlingar till årsstämman.

  FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, innan onsdagen den 13 januari 2016 tillfälligt ha omregistrerat aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Begäran om registrering i eget namn bör göras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. VDs anförande och frågestund
  9. Beslut om:

  (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

  10. Redogörelse för valberedningens arbete
  11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
  12. Fastställande av antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter
  13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
  14. Val av styrelseledamöter
  15. Val av revisor
  16. Beslut om valberedning
  17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
  18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2016 (LTI 2016) och emission av teckningsoptioner
  19. Stämmans avslutande

  VALBEREDNINGEN

  Valberedningen inför årsstämman har bestått av följande ledamöter:

  • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
  • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Fredrik Cappelen, Dustins styrelseordförande

  BESLUTSFÖRSLAG M.M.

  Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman

  Valberedningen föreslår att Fredrik Cappelen utses att som ordförande leda årsstämman.

  Punkt 9 (b) - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  Styrelsen föreslår att av till årsstämman förfogande stående fria medel om 284 415 344 kronor disponeras så att ca 129 494 296 kronor lämnas i utdelning och återstoden om ca 154 921 048 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således utdelning om 1,7 krona per aktie och som avstämningsdag för utdelning föreslås den 21 januari 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 26 januari 2016.

  Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter

  Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter.

  Punkt 12 - Fastställande av antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter

  Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

  Punkt 13 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

  Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor, vilket är en höjning med 750 000 jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår att arvodet ska fördelas enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättningsnivå per ledamot respektive ordförande är oförändrad i förhållande till tidigare år. Det föreslås att inget särskilt arvode ska utgå för utskottsarbete. Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

  Punkt 14 - Val av styrelseledamöter

  Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Tomas Franzén, Stefan Linder, Mattias Miksche och Maija Strandberg samt nyval av Gunnel Duveblad och Johan Fant.

  Valberedningen föreslår vidare omval av Fredrik Cappelen som styrelseordförande.

  Punkt 15 - Val av revisor

  Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Ernst & Young AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

  Punkt 16 - Beslut om valberedning

  Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2015/16 ska bestå av representanter för de per den 31 maj 2016 fyra största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

  Om en eller flera aktieägare inte önskar utse en representant till valberedningen ska den aktieägare som står näst på tur kontaktas. Fler än de sex största aktieägarna behöver inte tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande).

  Om aktieägare som har utsett en representant inte längre tillhör de största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2015/16 ska representanten för sådan aktieägare frånträda sitt uppdrag och en ny representant utses av den nya aktieägare som då tillhör de största aktieägarna. Om en representant i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående representanten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny representant, eller om aktieägaren inte längre är bland de största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

  Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2015/16 kommer att offentliggöras senast sex månader före stämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

  Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Vid behov ska bolaget svara för skäliga nödvändiga utgifter som valberedningens fullgörande av sitt uppdrag.

  Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

  Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Dustin ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

  Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, kortsiktig rörlig ersättning (STI) som är knuten till för Dustin uppnådda finansiella mål och individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

  • Fast lön ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta lönen ska ligga till grund för alla STI. Den fasta lönen ska ses över årligen.
  • STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Dustins finansiella resultat och till specifika prestationer och processer (individuella mål). VD:s STI kan uppgå till maximalt 70 procent av den fasta lönen. För övriga ledande befattningshavare kan STI uppgå till maximalt 50 procent av den fasta lönen.
  • Intjäningsperioden för LTI-program ska vara minst tre år. LTI-program ska vara baserade på aktier eller aktierelaterade instrument. LTI ska tillförsäkra långsiktiga incitament kopplade till Dustins utveckling. Varje aktiebaserat LTI ska förutsätta godkännande av aktieägarna innan lansering.
  • Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
  • Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta lönen eller premiebaserade pensionslösningar.
  • I händelse av uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för ledande befattningshavare maximalt uppgå till 12 månader.

  Under särskilda omständigheter kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. I sådant fall är styrelsen skyldig att redogöra för orsaken till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

  Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2016 (LTI 2016) och emission av teckningsoptioner

  Antal teckningsoptioner och lösenkurs

  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 711 731 teckningsoptioner, fördelade på en serie, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet maximalt ca 10 personer.

  Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Deltagare i incitamentsprogrammet har endast rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier motsvarar cirka 1 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Överteckning kan inte ske.

  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Dustin AB.

  Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 30 januari 2019 till och med den 30 juni 2019 teckna en ny aktie i Dustin Group AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i Dustin under perioden 10 handelsdagar efter bolagsstämman som beslutar om incitamentsprogrammet. Den sålunda fastställda lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med 3 558 655 kronor.

  Överlåtelse av teckningsoptioner

  Följande villkor ska tillämpas vid vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna.

  De emitterade teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av Dustin AB - som är ett helägt dotterbolag till Dustin Group AB - varefter detta bolag ska erbjuda optionerna till personer inom koncernledningen. Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (optionspremien), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.

  Överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovanstående förslag får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt ovanstående program inte överstiger 711 731 teckningsoptioner.

  Fördelning av teckningsoptioner

  Rätt att erhålla teckningsoptioner ska tillkomma koncernledningen i Dustin-koncernen, vilka ingått hembudsavtal med Dustin Group AB (publ), med maximalt 237 244 teckningsoptioner till VD och maximalt 474 487 teckningsoptioner till övriga koncernledningen varav ingen enskild medlem av övriga koncernledningen kan erhålla fler än 88 966 teckningsoptioner.

  Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av incitamentsprogrammet.

  Utspädning av befintliga aktier och röster

  Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 711 731 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande ca 1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den maximala utspädningen till cirka 2,5 procent.

  Information om Dustins befintliga incitamentsprogam finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2014/15, not 7, och på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

  Kostnader

  Överlåtelse av optionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna. Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande stängningskursen för bolagets aktie den 9 december 2015, 7,01 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 75,60 kronor per aktie. Black & Scholes modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,15 procent och en volatilitet om 25 procent.

  Övriga kostnader för incitamentsprogrammet i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till maximalt 1 miljon kronor över optionernas löptid.

  Bakgrund och motiv

  Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare i koncernen. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

  ___________________

  HANDLINGAR

  Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag enligt punkterna ovan och styrelsens motiverade yttrande avseende den föreslagna vinstutdelningen, kommer att finnas tillgängliga på Bolaget kontor i Nacka Strand samt på Bolagets hemsida www.dustingroup.com under minst tre veckor innan stämman. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

  ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

  Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgick vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande till 76 173 115 stycken. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier i Bolaget.

  MAJORITETSKRAV

  Beslutet i enlighet med punkten 18 erfordrar biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

  UPPLYSNINGAR

  Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

  ___________________

  Stockholm, december 2015

  Styrelsen i Dustin Group AB

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef

  niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 11:00 den 14 december 2015.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Nedladdningsbara dokument

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

  ​Aktieägarna i Dustin Group AB, org. nr. 556703-3062 (”Bolaget” eller ”Dustin”), kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 19 januari 2016, kl. 14.00 i Biografen Grands lokaler på Sveavägen 45, Stockholm. Inregistrering till årsstämma börjar kl. 13.00.

  Läs vidare »
  Z1ybrwaktz3ofsyiectf

  Dustins hållbarhetsredovisning 2014/15 – ett steg mot en cirkulär ekonomi

  Nyheter   •   2015-12-09 10:25 CET

  Som ett led i Dustins hållbarhetsarbete publiceras idag bolagets hållbarhetsredovisning med mål kring klimatpåverkan, jämställdhet och resursanvändning.

  P8ringld8eqy6z24ewns

  Dustin publicerar Årsredovisningen för 2014/15

  Pressmeddelanden   •   2015-11-27 16:30 CET

  ​Dustin publicerar idag Årsredovisningen för 2014/15 som finns tillgänglig på Dustins webbplats www.dustingroup.com.

  Frwh6vvacu32hilwwcxc

  Dustin startar julhandeln med Black Friday

  Nyheter   •   2015-11-25 11:13 CET

  ​Black Friday, dagen då julhandeln inleds i USA, har på allvar etablerat sig i Sverige. I Dustins tappning pågår den från fredag till söndag och följs sedan av Cyber Monday med nya erbjudanden.

  Zfyr3gsj3btc7cfojlaf

  Dustin årets partner hos Dell

  Nyheter   •   2015-11-11 11:23 CET

  Dell har utsett Dustin Sverige till Partner of the Year, ett resultat av ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • press@dustin.se
  • 070-258 62 94

  • Presskontakt
  • IR-chef
  • preswls@dustinwg.se
  • 070-8244088

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Adress

  • Dustin
  • Augustendalsvägen 7
  • 131 52 Nacka Strand