Wroijpmnyavltpttovnc

Dustin uppdaterar konceptbutiken med utgångspunkt i kundens arbetsdag

Nyheter   •   Mar 10, 2017 10:15 CET

​Med ett uppdaterat koncept som utgår från små och medelstora företags IT-vardag byggs Dustin Concept Store om, och visar lösningar på tema kontoret, mötesrummet och mobilt arbete. I samband med det nylanserade konceptet utökar Dustin Concept Store med ytterligare åtta tillverkare.

Lg0wves5rcdyhpu2fo2y

Förändringar i Dustins koncernledning

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 08:50 CET

​För att ytterligare öka effektiviteten och stärka den nordiska organisationen samlas inköp, kundservice och logistik i en ny enhet. Den nya enheten Operations kommer att ledas av Jenny Ring som också tar plats i Dustins koncernledning. Samtidigt fullföljs integrationen av den finska verksamheten i Dustin Group och Juha Kivikoski lämnar koncernledningen i samband med detta.

Media no image

Dustin breddar erbjudandet inom molntjänster med norskt förvärv

Nyheter   •   Feb 16, 2017 08:30 CET

Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska Purity IT som är specialiserade på molnbaserade tjänster för backup, lagring och disaster recovery.

Med förvärvet lägger Dustin ännu en pusselbit till sitt tjänsteerbjudande och kompletterar tidigare förvärv med ytterligare spetskompetens.

- I takt med den ökande digitaliseringen och en allt mer utmanande hotbild knutet till IT-säkerhet blir det viktigare för företag att ha en stabil IT-miljö och snabbt kunna komma igång igen om man drabbas av oväntade händelser. Med Purity IT fortsätter vi att bredda vårt erbjudande med mer avancerade tjänster och lösningar till att också omfatta disaster recovery och vi förstärker vår kompetens inom lagring och backup, säger Jens Haviken, VP Services & Solutions, Dustin.

Utöver molnbaserade tjänster erbjuder Purity IT även hårdvara för backup och lagring. Bolaget grundades 2008 och förvärvas från grundarna. Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget cirka 80 MNOK och har 23 medarbetare. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

- Vi är starka inom det övre segmentet av små och medelstora företag men ser att vårt erbjudande även passar väl för mindre bolag, som en del i Dustin får vi helt nya möjligheter att nå ut till dessa i hela Norden. Samtidigt kan vi komplettera Dustins erbjudande även mot större företag och offentlig sektor, säger Lars Olav Habberstad, VD och grundare Purity IT.

Bolaget avses att konsolideras i Dustin från den 1 mars och kommer att fortsätta verka under eget namn under en övergångsperiod för att sedan fullt ut integreras i Dustin. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, informationschef Dustin: 070-258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har tecknat avtal om att förvärva norska Purity IT som är specialiserade på molnbaserade tjänster för backup, lagring och disaster recovery. Med förvärvet lägger Dustin ännu en pusselbit till sitt tjänsteerbjudande och kompletterar tidigare förvärv med ytterligare spetskompetens.

Läs vidare »
Media no image

Q1: Stark onlineförsäljning och förbättrade marginaler

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent under kvartalet till 2 284 miljoner kronor (2 124).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 116 miljoner kronor (105).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner kronor (87).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 68 miljoner kronor (77).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
 • 0,89 kronor (1,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 miljoner kronor (199).
 • Nettoskuld i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1,4 (2,1 helåret 2015/16).

Läs hela rapporten här: Q1

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 11 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 10:00 CET

Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 11 januari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

CEO Georgi Ganev och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för första kvartalet och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin publicerar delårsrapporten samma morgon, kl 08:00.

Telefonnummer:

+44 (0) 2071 928 000

+46 (0) 8 506 921 80

Konferenskod:

44128709

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 11 januari kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet.

Läs vidare »
Media no image

Årsstämma 2015/16

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2016 15:00 CET

Dustin Group AB (”Dustin” eller ”Bolaget”) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén, Mattias Miksche och Maija Strandberg samt valde Caroline Berg och Mia Brunell Livfors till nya styrelseledamöter. Fredrik Cappelen omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016/17. Jennifer Rock Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015/16 och beslutade om en utdelning om 2,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 15 december 2016 och utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna tisdagen den 20 december 2016.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/16.

Årsstämman beslutade även att:

 • godkänna arvoden till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen,
 • godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Dustins aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram för 2017. Incitamentsprogrammet består av en emission av högst 1 159 996 teckningsoptioner, fördelade på en serie, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och andra nyckelpersoner inom Dustin. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet cirka 25 personer. Rätten att teckna teckningsoptioner ska tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB, som ska överlåta optionerna till anställda i koncernen. Överlåtelse av optioner till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 159 996 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 1,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Incitamentsprogrammet innefattar även en möjlighet för deltagare i Norge att delta i ett syntetiskt optionsprogram. Information om Dustins befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen och på Bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Group AB (”Dustin” eller ”Bolaget”) tillkännagav idag att dagens årsstämma röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman.

Läs vidare »
Media no image

Dustins hållbarhetsredovisning 2015/16: Framsteg inom jämställdhet och ökat fokus på hela värdekedjan

Nyheter   •   Nov 24, 2016 11:00 CET

Mångfald och jämställdhet är ett av Dustins fem prioriterade fokusområden. Under 2015/16 har andelen kvinnor inom Dustin ökat med 5% procent till 27% och andelen kvinnliga chefer med 11% till 31%. Målet är att vardera kön ska vara representerat med minst 40 procent år 2020.

- Vi verkar i en bransch som behöver öka mångfalden och som traditionellt har varit mansdominerad, det vill vi ändra på. Som ett led i att uppnå en jämnare könsfördelning har vi infört ett krav på att det ska finnas en likvärdig slutkandidat av vardera kön vid alla chefsrekryteringar, det är ett första steg i att öka jämställdheten. Med en högre jämställdhet bland chefer ser vi att även den totala jämställdheten förbättras, säger Georgi Ganev VD och koncernchef på Dustin.

Dustin har fem fokusområden för sitt hållbarhetsarbete:

 • Ansvarsfull tillverkning
 • Minskad klimatpåverkan
 • Ansvarsfull resursanvändning
 • Affärsetik och korruption
 • Mångfald och jämställdhet

Resultat för samtliga fokusområden redovisas i hållbarhetsredovisningen. Dustin har fattat beslut om att ta ett större ansvar för tillverkningen av de produkter som säljs.

- De produkter vi säljer tillverkas ofta i länder med relativt hög risk för avvikelser från vår Uppförandekod för leverantörer. Därför har vi beslutat att börja arbeta längre ner i värdekedjan genom inspektioner på plats och utbildningar för att bidra till bättre förhållanden vid tillverkningen, säger Georgi Ganev.  

Läs hela hållbarehetsredovisningen här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Mångfald och jämställdhet är ett av Dustins fem prioriterade fokusområden. Under 2015/16 har andelen kvinnor inom Dustin ökat med 5% procent till 27% och andelen kvinnliga chefer med 11% till 31%. Målet är att vardera kön ska vara representerat med minst 40 procent år 2020.

Läs vidare »
Media no image

Dustin firar Black Friday och startar julhandeln

Nyheter   •   Nov 22, 2016 10:00 CET

Fenomenet Black Friday som startade i USA och kom till Norden 2013, har på allvar etablerat sig i Sverige. Det firar Dustin med erbjudanden från fredag till söndag, följt av ytterligare erbjudanden på Cyber Monday. Nytt för i år är att Black Friday även firas med erbjudanden för företagskunder online och i Dustin Concept Store.

- Black Friday har blivit en av de största dagarna för handeln i Norden och vi startar julhandeln med extra bra erbjudanden på julklappar, både till andra och sig själv. I år ger vi våra lojala konsumentkunder möjligheten till att få tillgång till ett urval Black Friday-erbjudanden före alla andra. De som anmält sig till vårt nyhetsbrev får tillgång till VIP-shopping på siten, säger Göran Lindö, VP SMB &B2C, Dustin.

Nytt för i år är att Black Friday även har erbjudanden för företagskunder både online och i Dustin Concept Store i Stockholm, fredag till lördag. I butiken på Sveavägen 44 kan våra företagskunder beställa och hämta utvalda produkter och få rådgivning av Dustins IT-experter. Här finns öppettider och mer information: https://www.dustin.se/concept-store/black-friday

Fram till jul kan Dustins kunder få tips på julklappar med utgångspunkt i mottagarens intressen på dustinhome.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Fenomenet Black Friday som startade i USA och kom till Norden 2013, har på allvar etablerat sig i Sverige. Det firar Dustin med erbjudanden från fredag till söndag, följt av ytterligare erbjudanden på Cyber Monday. Nytt för i år är att Black Friday även firas med erbjudanden för företagskunder online och i Dustin Concept Store.

Läs vidare »
Media no image

Årsredovisning 2015/16

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 11:00 CET

Dustin publicerar årsredovisningen för 2015/16.

Dustin publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2015/16, både på svenska och engelska, på www.dustingroup.com.

Dustins årsstämma hålls tisdagen den 13 december 2016 kl. 13.00 på Playhouse Teater, Drottninggatan 71A i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.00.

Läs hela åresredovisningen här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 11:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin publicerar årsredovisningen för 2015/16.

Läs vidare »
Phmpodsmjfbcsilyngjs

Dustin rekryterar ny nordisk e-handelschef

Nyheter   •   Nov 16, 2016 09:30 CET

Anna Stig blir ny nordisk e-handelschef på Dustin. Hon kommer närmast från rollen som Head of Digital B2B/Digital Transformation på Tele2.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informationschef
 • krclpress@dustfoin.se
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • ir@dustingroup.com
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand