Dustin rekryterar EVP IT & Digitalisation och EVP Supply Chain

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:00 CET

Alexandra Fürst blir ny EVP IT & Digitalisation (CIO) och Jenny Ring blir ny EVP Supply Chain och medlemmar i Dustins koncernledning. Alexandra kommer närmast från rollen som chef för affärsutveckling och IT (CIO) på Wasa Kredit och Jenny är ansvarig för Operations på Dustin som är en del i Supply Chain.

Nytt antal aktier och röster i Dustin Group AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 11:00 CET

Antal aktier och röster i Dustin Group AB har ökat till följd av den företrädesemission som beslutades vid en extra bolagsstämma den 10 oktober 2018. Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier och röster under november 2018 med 11 032 357. Före emissionen av de nya aktierna fanns det 77 226 502 aktier och röster i bolaget. Per den 30 november 2018 finns det totalt 88 258 859 aktier och röster i bolaget.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 11:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Antal aktier och röster i Dustin Group AB har ökat till följd av den företrädesemission som beslutades vid en extra bolagsstämma den 10 oktober 2018. Genom företrädesemissionen ökade antalet aktier och röster under november 2018 med 11 032 357.

Läs vidare »

Dustin publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017/18

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 08:30 CET

Dustins fullständiga års- och hållbarhetsredovisning för 2017/18 finns nu tillgängliga både på svenska och engelska på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

Dustins årsstämma hålls tisdagen den 11 december 2018 klockan 15.00
på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.00.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2018 kl 08:30 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustins fullständiga års- och hållbarhetsredovisning för 2017/18 finns nu tillgängliga både på svenska och engelska på bolagets hemsida, www.dustingroup.com.

Läs vidare »

Dustins företrädesemission övertecknad

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 18:22 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Det slutliga resultatet av företrädesemissionen i Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 7 november 2018, visar att 10 846 232 aktier, motsvarande 98,3 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 4 548 204 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilka tilldelas 186 125 aktier. Företrädesemissionen är således övertecknad. Dustin kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 695 miljoner svenska kronor före avdrag för emissionskostnader.

De 186 125 aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter distribueras idag den 9 november 2018. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Dustin kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 695 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen kommer Dustins aktiekapital att öka med 55 161 786,22 kronor till 441 294 304,73 kronor och antalet aktier kommer att öka med 11 032 357 aktier. Antalet aktier i Dustin kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 88 258 859 aktier.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 15 november 2018.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och Swedbank är finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin har endast skett genom det prospekt som Dustin offentliggjorde den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Läs vidare »

Kallelse till årsstämma

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 09:40 CET

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 december 2018 klockan 15.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 5 december 2018 (den s.k. "avstämningsdagen"), och
 • dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 5 december 2018.

Anmälan kan ske med e-post till gm@dustingroup.com, på telefonnummer 08-553 44 000 eller med post till Dustin Group AB (publ), Att: Bolagsstämma, Box 1194, 131 27 Nacka Strand. Aktieägare ska i anmälan uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste – utöver att anmäla sig – tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före avstämningsdagen (d.v.s. i god tid före den 5 december 2018) hos förvaltaren. Aktieägare har rätt att delta vid årsstämman genom ombud eller företrädare. Aktieägare som vill utnyttja denna möjlighet bör i god tid innan stämman, helst senast den 5 december 2018, ha skickat fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till Bolaget på adressen ovan. På http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1718 finns ett fullmaktsformulär tillgängligt.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Anförande av den verkställande direktören och frågestund.
 9. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) disposition av Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelse.
14. Val av styrelseordförande.
15. Fastställande av antalet revisorer och val av revisor.
16. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
17. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTI 2019), emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt utgivande av syntetiska optioner.
18. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen och revisorn, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt fastställande av antalet revisorer och val av revisor (punkterna 2, 11-15)

Valberedningen bestående av Caroline Berg (Axel Johnson/Axmedia) ordförande, Lennart Francke (Swedbank Robur fonder), Jan Särlvik (Nordea fonder) och Mia Brunell Livfors, ordförande i Dustins styrelse (adjungerad) har avgivit följande förslag till beslut.

 • Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Mia Brunell Livfors (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter (punkt 11).
 • Arvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande (2016/17: 600 000 kronor) och 310 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna (2016/17: 300 000 kronor). Arvode ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (förslaget innebär ingen förändring i förhållande till 2016/17) (punkt 12). Det föreslagna arvodet för ordinarie styrelsearbete och arbetet inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma uppgår till totalt 2 800 000 kronor (2016/17: 2 720 000 kronor).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor (punkt 12).
 • Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Mia Brunell Livfors (omval), Caroline Berg (omval), Gunnel Duveblad (omval), Johan Fant (omval), Tomas Franzén (omval), Mattias Miksche (omval) och Morten Strand (omval) (punkt 13).
 • Mia Brunell Livfors ska omväljas till styrelseordförande (punkt 14).
 • Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018/19. Ernst & Young har informerat Dustin om att den auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om Ernst & Young omväljs till revisor (punkt 15).

För information om styrelseledamöterna som föreslagits till omval hänvisas till bolagets webbplats.

Styrelsens beslutsförslag

Vinstutdelning (punkt 9 (b))

Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 239 402 156 kronor, fördelat på samtliga aktier i bolaget med beaktande av slutlig tilldelning i den pågående företrädesemissionen, och att torsdagen den 13 december 2018 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Utdelningen per aktie kommer att vara beroende av utfallet i den företrädesemission som godkändes på extra bolagsstämma den 10 oktober 2018. Baserat på nuvarande antal aktier kommer utdelningen per aktie att uppgå till 3,10 kronor per aktie. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer utdelningen per aktier att uppgå till 2,72 kronor per aktie.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna betalas ut till aktieägarna tisdagen den 18 december 2018.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare enligt följande.

Den sammanlagda ersättningen till enskilda ledande befattningshavare i Dustin ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Syftet är att skapa incitament för ledande befattningshavare, att verkställa strategiska planer och leverera goda operativa resultat, samt att förena ledande befattningshavares intressen med aktieägarnas intressen.

Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, kortsiktig rörlig ersättning (STI) som är knuten till för Dustin uppnådda finansiella mål och individuella prestationsmål, samt långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI), utöver pension och andra sedvanliga förmåner.

 • Fast ersättning ska baseras på de ledande befattningshavarnas kompetens och ansvarsområde. Den fasta ersättningen ska ses över årligen.
 • STI ska baseras på resultat i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella, mätbara samt kopplade till Dustins finansiella resultat och till specifika prestationer och processer (individuella mål). STI kan maximalt uppgå till 100 procent av den fasta ersättningen för Dustins verkställande direktör och maximalt 60 procent av den fasta ersättningen för övriga ledande befattningshavare.
 • Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
 • Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.
 • Ledande befattningshavare ska erbjudas individuella pensionsplaner uppgående till maximalt 30 procent av den fasta ersättningen eller premiebaserade pensionslösningar.
 • I händelse av uppsägning från Bolagets sida ska uppsägningstiden för ledande befattningshavare maximalt uppgå till 12 månader.

Enligt aktiebolagslagen ska bolaget redovisa vad den rörliga ersättningen till ledande befattningshavare kan komma att kosta vid olika tänkbara utfall. Kostnaden för rörlig ersättning kan maximalt komma att uppgå till cirka 11,5 miljoner kronor. Uppgiften baseras på att det finns nio ledande befattningshavare i bolaget.

Under särskilda omständigheter kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. I sådant fall är styrelsen skyldig att redogöra för orsaken till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

För mer information om de befintliga riktlinjerna för ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare för 2017/18, se not 7 för koncernen i årsredovisningen för 2017/18.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2017/18 har följts. Både ersättningsutskottets utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Dustin under 2017/18 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Långsiktigt incitamentsprogram 2019 (LTI 2019), emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt utgivande av syntetiska optioner (punkt 17)

Syftet med LTI 2019 är att koppla en större andel av nyckelpersoner i Dustin Groups ersättning till Dustin Groups och Dustinaktiens långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka de anställdas intressen med aktieägarnas. LTI 2019 kommer vara ett viktigt program för att Dustin ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Dustin ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. LTI 2019 har samma struktur som det incitamentsprogram som antogs vid årsstämman 2016/17.

Förslaget till LTI 2019 innebär att den totala utspädningen, vid fullt utnyttjande, ska motsvara omkring 1,5 procent. Vid tidpunkten för avlämnandet av förslaget till LTI 2019 var utfallet av den pågående företrädesemissionen inte klart. Den information och de beräkningar som presenteras i förslaget avseende LTI 2019 baseras på antagandet att företrädesemissionen fulltecknas. Om företrädesemissionen inte fulltecknas kommer LTI 2019 anpassas så att den totala utspädningen, vid fullt utnyttjande, ska motsvara omkring 1,5 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1 323 882 teckningsoptioner, varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie, i en serie, samt utgivande av högst 588 392 syntetiska optioner som berättigar till en kontantutbetalning, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen och nyckelpersoner inom Dustin. LTI 2019 omfattar högst 25 personer. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2019.

Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Dustin AB. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 18 januari 2019. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Dustin AB ska överlåta optionerna till deltagarna i LTI 2019. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (premien). Deltagarna i LTI 2019 har totalt rätt att förvärva det totala antalet teckningsoptioner som vid utnyttjande för teckning av nya aktier motsvarar cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Överteckning kan inte ske.

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 31 januari 2022 till och med den 30 juni 2022 teckna en ny aktie i Dustin Group AB (publ) till en lösenkurs motsvarande 120 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Dustinaktien på Nasdaq Stockholm under perioden sju handelsdagar räknat från och med 10 januari 2019. Den sålunda framräknade lösenkursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenkursen kommer inte att understiga aktiens kvotvärde. Lösenkursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 6 619 410,145994 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1718.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna

Följande villkor ska tillämpas vid överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2019.

Dustin AB ska överlåta teckningsoptionerna vidare till koncernledningen och nyckelpersoner inom Dustinkoncernen som ska delta i programmet. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (premien), beräknat med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes). Beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner (hembud).

Fördelning av teckningsoptioner och syntetiska optioner

Rätt att köpa teckningsoptioner ska tillkomma koncernledningen och vissa nyckelpersoner i Dustin-koncernen som ingått hembudsavtal med Bolaget. Tilldelning av teckningsoptioner görs av styrelsen i enlighet med de principer som årsstämman fastställt. LTI 2019 kommer att omfatta högst följande antal teckningsoptioner för de olika kategorierna av deltagare:

 • Dustins verkställande direktör kan, till marknadsvärde, förvärva högst 392 261 teckningsoptioner, och
 • övriga deltagare kan, till marknadsvärde, tillsammans förvärva högst 931 621 teckningsoptioner eller syntetiska optioner, det högsta antalet teckningsoptioner eller syntetiska optioner som varje deltagare kan förvärva ska baseras på deltagarens kompetens och ansvarsområde.

Syntetiska optioner

Styrelsen föreslår att anställda i Norge och Nederländerna, av skattemässiga skäl, ska kunna erbjudas att delta i LTI 2019 utan att göra en investering i teckningsoptioner och istället erbjudas kontantavräkning genom en investering i s.k. syntetiska optioner med motsvarande ekonomiska villkor som teckningsoptionerna. För att kunna genomföra det syntetiska optionsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga villkor.

En syntetisk option ger optionsinnehavaren rätt att från Dustin få utbetalt ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan den enligt ovan metod fastställda lösenkursen och genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Dustinaktien på Nasdaq Stockholm under perioden tio handelsdagar innan dagen den syntetiska optionen utnyttjas.

Deltagarnas förvärv av de syntetiska optionerna ska ske till marknadsvärde. Värdet (premien) ska beräknas enligt samma principer som teckningsoptionerna och varje deltagare ska ha rätt att förvärva samma antal syntetiska optioner som det antal teckningsoptioner som deltagaren annars hade haft rätt att förvärva. De syntetiska optionerna ska kunna utnyttjas under tiden från och med den 31 januari 2022 till och med den 30 juni 2022.

Styrelsen ska besluta om innehållet i de optionsavtal som ska ingås med de deltagare som vill köpa syntetiska optioner. Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att (i) återköpa de syntetiska optionerna om deltagaren skulle överlåta de syntetiska optionerna (hembud) och (ii) begränsa det belopp, per syntetisk option, som varje deltagare kan få utbetalt till 319,76 kronor.

Påverkan på viktiga nyckeltal

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av teckningsoptionerna eller syntetiska optionerna då nuvärdet av lösenkursen överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen respektive utgivandet.

Kostnader

Överlåtelse av teckningsoptioner och syntetiska optioner ska ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten respektive tidpunkten för utgivande, vilket innebär att det inte uppkommer sociala avgifter för koncernen i samband med emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna eller utgivande av de syntetiska optionerna. Enligt en preliminär värdering, baserat på aktiekursen för Bolagets aktie den 5 november 2018 på 74,96 kronor med avdrag för föreslagen utdelning i december 2018, är marknadsvärdet för teckningsoptionerna och de syntetiska optionerna 3,77 kronor per option. I värderingen justeras för estimerad ackumulerad utdelning under optionernas löptid. Black & Scholes-modellen har använts för värderingen med antagande om en lösenkurs om 86,20 kronor per aktie, en riskfri ränta om -0,15 procent och en volatilitet om 24 procent.

Övriga kostnader för incitamentsprogrammet är kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av LTI 2019.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Det föreslagna LTI 2019 innebär, vid fullt utnyttjande, en utspädning motsvarande ca 1,5 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram i Bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4,47 procent.

Beredning av förslaget

LTI 2019 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Bolagets ledningsgrupp och externa rådgivare samt behandlats av ersättningsutskottet samt vid styrelsesammanträden i oktober och november 2018.

Beslutsmajoritet

Beslut om antagande av LTI 2019 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 77 226 502 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den person styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Handlingar

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer finnas tillgängliga från idag den 6 november 2018. Årsredovisningen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kapitlet 4 § aktiebolagslagen och redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, revisorns yttrande enligt 8 kapitlet 54 § aktiebolagslagen och villkoren för teckningsoptionerna kommer finnas tillgängliga senast från den 15 november 2018.

Nämnda handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.dustingroup.com/sv/arsstamma1718, hos Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. För att beställa handlingarna kan samma adress, e-postadress och telefonnummer användas som för anmälan till årsstämman, se ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Stockholm i november 2018

Dustin Group AB (publ)

Styrelsen

___________

Övrigt

Program vid årsstämman:

14.00 - Entrén till stämmolokalen öppnas.

15.00 - Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on Tuesday 11 December 2018 at 3.00 p.m. at Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm, is available on http://www.dustingroup.com/en/agm1718.

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ("Bolaget" eller "Dustin") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 december 2018 klockan 15.00 på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm.

Läs vidare »

Dustin offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 08:15 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Prospekt avseende företrädesemissionen i Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Dustins webbplats (www.dustingroup.com), Carnegie Investment Banks webbplats (www.carnegie.se) och Swedbanks webbplats (www.swedbank.se) samt kommer även att göras tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Dustin har i samband med företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin har offentligjort idag den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

​EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs vidare »

Kommuniké från extra bolagsstämma i Dustin

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 14:25 CEST

Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”).

Thomas Ekman, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden och motiven till Företrädesemissionen, som sker för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Villkor för Företrädesemissionen

I enlighet med vad som offentliggjordes den 5 oktober 2018 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen i korthet att:

 • Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
 • För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie.
 • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018–5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018–7 nov 2018 Teckningsperiod
19 okt 2018–9 nov 2018      Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Omkring den 9 nov 2018               Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från Bolaget, vilka offentliggjordes den 14 september 2018 respektive den 5 oktober 2018. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”).

Läs vidare »

Q4: Högre tjänsteinnehåll stärker lönsamheten

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,6 procent till 2 524 miljoner kronor (2 262). Den organiska tillväxten var -4,7 procent (12,2) varav SMB 8,0 procent (11,3) LCP -13,4 procent (15,5) och B2C 1,1 procent (-8,1).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,5 procent (14,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 119 miljoner kronor (92) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,7 procent (4,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107 miljoner kronor (74), inklusive jämförelsestörande poster om 4 miljoner kronor (-1).
 • Kvartalets resultat uppgick till 71 miljoner kronor (48).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,91 kronor (0,64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59 miljoner kronor (-14).

September 2017 – augusti 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 10 300 miljoner kronor (9 306). Den organiska tillväxten var 2,0 procent (8,6) varav SMB 9,6 procent (6,2), LCP -3,8 procent (11,8) och B2C 7,9 procent (-2,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,9 procent (14,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 501 miljoner kronor (426) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 procent (4,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 444 miljoner kronor (349), inklusive jämförelsestörande poster om 1 miljon kronor (-7).
 • Periodens resultat uppgick till 305 miljoner kronor (239).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,99 kronor (3,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 748 miljoner kronor (214).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA var 3,3 (2,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 239 miljoner kronor (213) motsvarande 3,10 kronor (2,80) per utestående aktie, före beaktande av utfallet i den föreslagna företrädesemissionen.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Dustin offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:30 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) (“Dustin” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 14 september 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”) för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader. Styrelsen för Dustin har idag fastställt de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

 • Aktieägare i Dustin har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:7
 • Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 17 oktober 2018 och teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018
 • Sista handelsdag i Dustinaktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 oktober 2018
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 10 oktober 2018. Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat, emissionsbeslutet.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter samt (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Dustins styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 7 november 2018. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 12 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemisisonen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 10 oktober 2018 kl. 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjordes den 14 september 2018 och finns tillgänglig på Dustins webbplats, www.dustingroup.com.

Stöd från huvudaktieägare

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat, emissionsbeslutet.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018         Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018–5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018–7 nov 2018                        Teckningsperiod
19 okt 2018–9 nov 2018 Handel med BTA
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl: 8:30.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

​EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:00 CEST

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2017/18 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 (0) 8 506 921 80

+44 (0) 2071 928 000

Konferenskod:

5667277

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Head of Information
 • priuesags@utdueistnbinlk.szkejk
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • icdr@wwdugestokinpwgrncougjp.lgcophmwz
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna.

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter och tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand