Kommuniké från extra bolagsstämma i Dustin

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 14:25 CEST

Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”).

Thomas Ekman, VD och koncernchef, informerade om bakgrunden och motiven till Företrädesemissionen, som sker för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Villkor för Företrädesemissionen

I enlighet med vad som offentliggjordes den 5 oktober 2018 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen i korthet att:

 • Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.
 • För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.
 • Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie.
 • Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018–5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018–7 nov 2018 Teckningsperiod
19 okt 2018–9 nov 2018      Handel med betald tecknad aktie (BTA)
Omkring den 9 nov 2018               Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

För mer information om Företrädesemissionen hänvisas till tidigare pressmeddelanden från Bolaget, vilka offentliggjordes den 14 september 2018 respektive den 5 oktober 2018. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Group AB (publ) (”Dustin” eller ”Bolaget”) har idag hållit en extra bolagsstämma som beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 september 2018 att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”).

Läs vidare »

Q4: Högre tjänsteinnehåll stärker lönsamheten

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 08:00 CEST

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 11,6 procent till 2 524 miljoner kronor (2 262). Den organiska tillväxten var -4,7 procent (12,2) varav SMB 8,0 procent (11,3) LCP -13,4 procent (15,5) och B2C 1,1 procent (-8,1).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,5 procent (14,3).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 119 miljoner kronor (92) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,7 procent (4,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 107 miljoner kronor (74), inklusive jämförelsestörande poster om 4 miljoner kronor (-1).
 • Kvartalets resultat uppgick till 71 miljoner kronor (48).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,91 kronor (0,64).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 59 miljoner kronor (-14).

September 2017 – augusti 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 10 300 miljoner kronor (9 306). Den organiska tillväxten var 2,0 procent (8,6) varav SMB 9,6 procent (6,2), LCP -3,8 procent (11,8) och B2C 7,9 procent (-2,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,9 procent (14,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 501 miljoner kronor (426) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 procent (4,6).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 444 miljoner kronor (349), inklusive jämförelsestörande poster om 1 miljon kronor (-7).
 • Periodens resultat uppgick till 305 miljoner kronor (239).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,99 kronor (3,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 748 miljoner kronor (214).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA var 3,3 (2,3).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 239 miljoner kronor (213) motsvarande 3,10 kronor (2,80) per utestående aktie, före beaktande av utfallet i den föreslagna företrädesemissionen.

Läs hela rapporten här

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 255 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2017/18 uppgick till 10,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Dustin offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 08:30 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) (“Dustin” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 14 september 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”) för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader. Styrelsen för Dustin har idag fastställt de fullständiga villkoren för Företrädesemissionen.

Sammanfattning

 • Aktieägare i Dustin har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per sju (7) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:7
 • Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 17 oktober 2018 och teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018
 • Sista handelsdag i Dustinaktien med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 oktober 2018
 • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 10 oktober 2018. Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat, emissionsbeslutet.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är införd som aktieägare i Dustin i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd Dustinaktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske (i) i första hand till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter samt (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Teckningskursen är 63 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 55 161 786,22 kronor genom nyemission av maximalt 11 032 357 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Dustin cirka 695 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. Dustins styrelse har rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 7 november 2018. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 12 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemisisonen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 10 oktober 2018 kl. 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggjordes den 14 september 2018 och finns tillgänglig på Dustins webbplats, www.dustingroup.com.

Stöd från huvudaktieägare

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB, som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget stödjer, som tidigare kommunicerat, emissionsbeslutet.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018         Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018–5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018–7 nov 2018                        Teckningsperiod
19 okt 2018–9 nov 2018 Handel med BTA
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2018 kl: 8:30.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

​EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs vidare »

Inbjudan till presentation av Dustins bokslutskommuniké den 10 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 14:00 CEST

Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det finansiella året 2017/18 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Finansiell information http://www.dustingroup.com/sv/rapporter-presentationer innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar bokslutskommunikén samma morgon, kl 08:00 CET.

Telefonnummer:

+46 (0) 8 506 921 80

+44 (0) 2071 928 000

Konferenskod:

5667277

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner med verksamhet i Norden och Nederländerna. Bolaget erbjuder IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar till företag, offentlig sektor och privatpersoner med huvudfokus på små och medelstora företag. Dustin fungerar som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov. Bolaget erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster där Dustins medarbetare hjälper kunderna att hitta rätt lösning.

Dustin har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin Group håller en telekonferens för investerare, analytiker och media den 10 oktober kl 09:00 CET med anledning av publiceringen av bokslutskommunikén.

Läs vidare »

Kallelse till extra bolagsstämma i Dustin Group

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:45 CEST

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), 556703-3062 (”Dustin” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 oktober 2018 klockan 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan, m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 oktober 2018;
 • dels anmäla sig till Bolaget senast den 4 oktober 2018.

Anmälan kan ske med e-post till DustinEGM@gda.se, på telefonnummer 08-670 66 00 eller med post till Dustin Group AB (publ), c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Box 5747, 114 87 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, dessutom tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 oktober 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste begära omregistrering hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren underskriven och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.dustingroup.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av den verkställande direktören och frågestund
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Fredrik Palm, advokat och partner vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, väljs som ordförande vid stämman.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8)

Styrelsen beslutade den 14 september 2018, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 700 miljoner svenska kronor före avdrag av emissionskostnader.

1. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen på följande villkor:Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.

3. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara den 17 oktober 2018.

4. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

a. De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och, vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

b. Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

I den mån tilldelning enligt denna punkt 4 inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.

6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och tiden för betalning.

7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och kommer att hållas tillgängliga, tillsammans med styrelsens beslut enligt punkt 8, på Bolagets webbplats, www.dustingroup.com, hos Bolaget på adress Augustendalsvägen 7 i Nacka Strand senast från och med den 19 september 2018 samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande fanns i Bolaget totalt 77 226 502 aktier och röster. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande innehar Bolaget inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stockholm i september 2018

DUSTIN GROUP AB (PUBL)

STYRELSEN

___________

Övrigt

Program vid stämman:

12:30 - Entrén till stämmolokalen öppnas

13:00 - Stämman öppnas

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Dustin Group AB (publ), to be held on 10 October at 13:00 (CEST) at the offices of Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Hamngatan 2 in Stockholm, Sweden, is available on www.dustingroup.com.

Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), 556703-3062 (”Dustin” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 oktober 2018 klockan 13:00 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s kontor på Hamngatan 2 i Stockholm.

Läs vidare »

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:40 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Dustin Group AB (publ) (“Dustin” eller “Bolaget”) avser genomföra en företrädesemission för att fortsätta Bolagets förvärvsambitioner på befintliga marknader. Styrelsen för Dustin har idag beslutat att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagstämma, genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner svenska kronor (”Företrädesemissionen”). Genom företrädesemissionen ges Bolaget en större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter, tjänster och återkommande intäkter.

Sammanfattning

 • Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.
 • Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.
 • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras senast den 5 oktober 2018. Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 17 oktober 2018 och teckningsperioden att löpa från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018.
 • Styrelsen kommer idag att offentliggöra ett separat pressmeddelande med en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018.

- Vår tydliga ambition är att fortsätta med Dustins framgångsrika tillväxtstrategi i Norden och Nederländerna. Vi ser en ökad transaktionsaktivitet och fortsatta möjligheter att genomföra vår förvärvsstrategi genom att addera företag fokuserade på mer avancerade tjänster och lösningar. För att kunna tillvarata dessa möjligheter fullt ut genomför vi nu en företrädesemission riktad till våra befintliga aktieägare, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Bakgrund och motivDustin är idag en ledande IT-partner online i Norden med därtill nyförvärvad verksamhet i Nederländerna. Bolaget har ett brett utbud av både hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster och kompletta IT-lösningar. Dustin kombinerar snabba, tillförlitliga leveranser med en hög IT-kompetens och är en strategisk IT-partner för främst små och medelstora företag samt till stora företag, offentlig sektor och konsumenter.

Dustin grundades 1984 och e-handeln lanserades i Sverige redan 1995. Under åren 2007 till 2014 expanderade Dustin geografiskt i Norden genom att etablera sig i Norge, Danmark och Finland.

Dustin har sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i februari 2015 fokuserat på att kontinuerligt stärka och bredda sitt erbjudande med mer avancerade tjänster och lösningar och har även genomfört tolv kompletterande förvärv för att fortsätta öka relevansen och servicen till kunderna. Därutöver har Dustin fortsatt att utöka och professionalisera organisationen för att vidare möta en ökad grad av specialiserad och tjänstebaserad försäljning. Bolaget har nyligen också expanderat geografiskt med etableringen i Nederländerna genom förvärvet av Vincere Groep, som offentliggjordes i juli 2018.

I samband med börsnoteringen 2015 presenterade Dustin sina finansiella mål, däribland tillväxtmålet att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent och utöver detta att växa genom förvärv. Under den senaste femårsperioden har Dustin rapporterat en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 14,9 procent (2012/13 – det tredje kvartalet 2017/18) av vilken den genomsnittliga organiska tillväxten motsvarat 8,0 procent.

I tillägg till det organiska tillväxtmålet, har Dustin en ambition att bibehålla nuvarande förvärvstakt på samtliga marknader. Bolaget ser ett stort strategiskt värde i och möjlighet till ökade marginaler genom fortsatta tilläggsförvärv. Dustin fokuserar primärt på bolag med ett stort inslag av avancerade produkter, tjänster och återkommande intäkter. Dustin utvärderar löpande en stor mängd potentiella tilläggsförvärv som kan komplettera Bolagets nuvarande produktportfölj och vidare stärka positionen som den ledande IT-partnern online på befintliga marknader. Hittills har Dustin genomfört och finansierat samtliga tolv tilläggsförvärv sedan börsnoteringen 2015 genom en kombination av befintliga och egengenererade medel samt tillgängliga kreditfaciliteter. Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader.

Bolaget har i närtid sett en hög och ökande marknadsaktivitet med ett stort inflöde av potentiella förvärvskandidater i sina befintliga marknader i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. För att fullt ut kunna bemöta och tillvarata denna ökade marknadsaktivitet och fortsätta vara en aktiv och drivande part i en pågående marknadskonsolidering har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Den förväntade bruttolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsätta den nuvarande strategin för att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent samt att addera tilläggsförvärv i nuvarande takt. Genom medlen som tillkommer från Företrädesemissionen förväntar sig Dustin att Bolaget kommer ges en större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter, tjänster och inslag av återkommande intäkter. Den finansiella kapaciteten som tillkommer genom Företrädesemissionen kommer att kunna skapa betydande framtida mervärden för Dustins aktieägare.

Företrädesemissionen

Dustins styrelse beslutade idag den 14 september 2018 att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018, genomföra Företrädesemissionen om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader.

Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapital ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas offentliggöras runt den 5 oktober 2018 (dock senast fem vardagar före avstämningsdagen).

Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9 november 2018.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som avses hållas den 10 oktober 2018. Kallelsen till stämman kommer idag att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Stöd från huvudaktieägare

Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018.

Tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

5 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen
10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 okt 2018 – 5 nov 2018 Handel med teckningsrätter
19 okt 2018 – 7 nov 2018 Teckningsperiod
Omkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustin stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs vidare »

Förändring i Dustins koncernledning

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 08:30 CEST

Dustin stärker organisationen för fortsatt lönsam tillväxt genom att skapa större tydlighet i segmenten och ytterligare öka skalbarheten i supportfunktionerna. Organisationen anpassas också till expansionen i Nederländerna. Som ett resultat av det genomförs förändringar i Dustins koncernledning vilket innebär nya roller samtidigt som vissa funktioner inte längre ingår i koncernledningen.

- Med den nya organisationen stärker vi vår position för fortsatt lönsam tillväxt och vidare expansion i både Norden och Nederländerna. Vi skapar förutsättningarna för att maximera den potential som finns inom bolaget. Genom att ha de bästa erbjudandena och skapa tydliga supportfunktioner kan vi vara en stark IT-partner till våra kunder oavsett marknad och segment, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Förändring

 • Henk Makaske, idag VD för Vincere Groep, blir ny medlem av koncernledningen med ansvar för SMB och LCP i Nederländerna.
 • Rebecca Tallmark, idag VP Product Marketing, tar rollen som ansvarig för SMB Nordic. För att ytterligare stärka erbjudandet till Dustins huvudmålgrupp små och medelstora företag (SMB) samlas ansvaret för online- och relationsförsäljning SMB, produkt- och erbjudandepaketering samt marknadsföring inom SMB Nordic.
 • Supply Chain blir en ny funktion för att öka skalbarhet och leveransförmåga och möta den ökande efterfrågan från marknaden med ansvar för inköp, logistik och kundservice. VD Thomas Ekman är tf ansvarig under tiden rekrytering pågår.
 • CIO blir en ny roll med ansvar för IT strategi, webbutveckling, IT-drift och informationssäkerhet för att säkerställa fortsatt utveckling av en onlineplattform i framkant. Per Lengquist, idag Head of IT, är tf ansvarig under tiden rekrytering pågår.
 • Pontus Willquist, idag VP SMB & B2C, blir ansvarig för lanseringen av onlineplattformen i Nederländerna och fortsätter som ansvarig för onlineplattformen samt transaktionell försäljning inom SMB Nordic och lämnar koncernledningen.
 • Jenny Ring, idag VP Operations, fortsätter som ansvarig för Operations inom Supply Chain men inte som medlem av koncernledningen.
 • Private Label med Robert Pap som ansvarig och Communication med Stephanie Forsblom som tf ansvarig kommer inte vara en del av koncernledningen.

Dustins koncernledning är från den 1 oktober, 2018:

 • Thomas Ekman, VD och koncernchef och tf VP Supply Chain
 • Johan Karlsson, CFO och VP Finance & Business Support
 • Alexandra Drevenlid, VP Services & Solutions
 • Rebecca Tallmark, VP SMB Nordic
 • Michael Haagen Petersen, VP LCP Nordic
 • Henk Makaske, VP SMB & LCP Netherlands
 • Per Lengquist, tf CIO
 • Morten Jakobi, VP People Development

Den nya organisationen kommer att förhandlas med de fackliga parterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef: 070 258 62 94, eva.ernfors@dustin.se

Om Dustin

Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin stärker organisationen för fortsatt lönsam tillväxt genom att skapa större tydlighet i segmenten och ytterligare öka skalbarheten i supportfunktionerna. Organisationen anpassas också till expansionen i Nederländerna. Som ett resultat av det genomförs förändringar i Dustins koncernledning vilket innebär nya roller samtidigt som vissa funktioner inte längre ingår i koncernledningen.

Läs vidare »

Dustin expanderar till Nederländerna - förvärvar ledande IT-tjänsteleverantör

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:02 CEST

Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder SEK.

Förvärvet i korthet:

 • Förvärv av en av de ledande nederländska aktörerna inom managerade tjänster och IT-lösningar med tillhörande hårdvara.
 • Ökad tillväxt inom nuvarande strategi för att öka andelen managerade tjänster.
 • Stärker Dustins kompetens inom managerade tjänster.
 • Vincere Groep omsatte 67,1 miljoner EUR 2017 (LTM* 71,2) med ett EBITDA-resultat på 5,6 miljoner EUR (LTM* 6,2).
 • Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis och finansieras med befintliga kreditfaciliteter.

- Nu tar vi nästa steg i vår expansion och exporterar vår framgångsrika affärsmodell med en kombination av e-handel och relationsbaserad försäljning till Nederländerna. Genom förvärvet ökar vi vår adresserbara marknad och Nederländerna är väldigt likt Norden både vad gäller marknadstruktur och kundbehov. Vincere Groep blir en naturlig del av Dustin och kommer bidra till att ytterligare stärka vår position för fortsatt uthållig stark tillväxt och marginalexpansion, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin.

Bolaget grundades 2013 och har cirka 370 medarbetare. Vincere Groep förvärvas från ABN Amro Participaties och nuvarande ledning, vilka kommer att kvarstå i bolaget. Köpeskillingen uppgår till 65 miljoner EUR på skuldfri basis.

- Vi är mycket glada att bli en del av Dustin, det ger oss förutsättningar att fortsätta växa och erbjuda de bästa tjänsterna och lösningar till våra kunder. Vi ser stor potential i att dela erfarenheter och best practice mellan Dustin och Vincere, säger Henk Makaske, VD Vincere Groep.

Vincere Groep konsolideras i Dustin idag den 4 juli.

Finansiering av förvärvet samt styrelsens förslag avseende en nyemission

Förvärvet av Vincere Groep kommer att finansieras med befintliga kreditfaciliteter. För att fullt ut kunna verkställa den nuvarande tillväxtstrategin i Norden samt kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som identifierats i Nederländerna avser styrelsen att till stämman föreslå en nyemission om 500-700 miljoner svenska kronor, med företrädesrätt för Dustins befintliga aktieägare. Styrelsen avser återkomma med ett fullständigt förslag gällande nyemissionen under hösten, med ambitionen att nyemissionen ska genomföras och slutföras under 2018. Bolagets huvudägare Axel Johnson stödjer och avser att delta i en nyemission.

Finansiella effekter

Vincere Groeps nettoomsättning uppgick till 71,2 miljoner EUR motsvarande 736 miljoner SEK** för den senaste 12-månadersperioden. Baserat på Dustins nettoomsättning, som i jämförbar period uppgick till 10,039 miljoner SEK motsvarar förvärvet en ökning om cirka 7,3 procent. I perioden uppgick Vincere Groeps EBITA-resultat till cirka 4,8 miljoner EUR, motsvarande 49,6 miljoner SEK**, vilket innebär en ökning om cirka 10,5 procent för Dustin.

Transaktionen ökar vinsten per aktie med cirka 12,5 procent baserat på den senaste 12-månadersperioden. Nettoskuldsättningen (Nettoskuld/EBITDA) ökar från 2,0x till cirka 3,0x (pro forma), före nyemission, som ett resultat av förvärvet.

Om Vincere Groep

Vincere Groep grundades 2013 och är specialiserade på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Verksamheten bedrivs på åtta orter i Nederländerna och gruppen har totalt 370 medarbetare. Bolagets huvudsakliga målgrupp är små och medelstora företag samt offentlig sektor, inom främst utbildning och hälsovård.

Vincere Groep har verksamhet i Amersfoort, Alkmaar, Assen, Delft, Enschede, Leeuwarden, Sittard och Zwolle samt lager i Enschede.

http://www.vincere-group.com/

* LTM juni 2017 – maj 2018

** EUR/SEK 10,34

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:02 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin förvärvar nederländska Vincere Groep, en ledande aktör specialiserad på managerade tjänster, med fokus på molnlösningar och säkerhet samt IT-lösningar med tillhörande hårdvara och konsulttjänster. Bolaget har huvudfokus på små och medelstora företag samt organisationer inom offentlig sektor. Genom förvärvet kommer Dustins adresserbara marknad att öka från 150 till 250 miljarder SEK.

Läs vidare »

Q3: Fortsatt solid tillväxt inom SMB

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:00 CEST

Q3: Fortsatt solid tillväxt inom SMB

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent till 2 462 miljoner kronor (2 257). Den organiska tillväxten var 1,6 procent (9,2) varav SMB 9,4 procent (5,1), LCP -5,0 procent (14,8) och B2C 10,9 procent (-7,8).
 • Bruttomarginalen ökade till 16,1 procent (15,1).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 108 miljoner kronor (94) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,4 procent (4,2).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner kronor (72), inklusive jämförelsestörande poster om 0,6 miljoner kronor (-4,2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 67 miljoner kronor (47).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,87 kronor (0,62).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 221 miljoner kronor (-23).

September 2017–maj 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10,4 procent till 7 776 miljoner kronor (7 044). Den organiska tillväxten var 4,1 procent (7,5) varav SMB 9,9 procent (4,8), LCP -0,6 procent (10,5) och B2C 10,0 procent (-0,9).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,7 procent (15,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 382 miljoner kronor (334) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 4,9 procent (4,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 337 miljoner kronor (276), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-7).
 • Periodens resultat uppgick till 235 miljoner kronor (191).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,07 kronor (2,50).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 689 miljoner kronor (227).
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,0 (2,3).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Läs vidare »

Dustin får tilldelningsbeslut för ramavtal med danska staten, kommuner och regioner

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:40 CEST

Dustin har fått tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal via danska Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det årliga värdet uppskattas till cirka 500 miljoner DKK per år.

Avtalet omfattar datorer och tillbehör till danska staten, kommuner och regioner och löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år. Avtalet börjar gälla i september 2018.

- Vi är mycket glada över att ha vunnit ett av de större ramavtalen i Danmark. Det bevisar vår styrka att kunna leverera ett brett sortiment med en bra leveransförmåga till hög kvalitet, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.

Upphandlingen kan bli föremål för överprövning inom tio dagar från tilldelningsbeslutet.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 12:40 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

​Dustin har fått tilldelningsbeslut för ett nytt ramavtal via danska Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Det årliga värdet uppskattas till cirka 500 miljoner DKK per år.

Läs vidare »

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Head of Information
 • prihesacs@swduhdstnvinpe.sspeom
 • +46 70 258 62 94

 • Presskontakt
 • IR-ansvarig
 • iyir@kfduhrstniinglgrteoukmp.sgcoedmme
 • +46 70 510 10 22

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna.

Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Adress

 • Dustin
 • Augustendalsvägen 7
 • 131 52 Nacka Strand